ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ І ПОЗАШКІЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Організаційно-методичні основи виховної роботи

Організаційно-методичні основи організації позакласної і позашкільної виховної роботи. Дитячі і молодіжні організації: структура, зміст, форми і напрями роботи.

Шляхи реалізації комплексного виховного впливу на особистість.

Семінарське заняття 10. Виховання в дитячих і

Юнацьких організаціях

1. Дитячо-юнацькі організації - як виховуюче середовище.

2. Структура, принципи і напрями діяльності організацій скаутського типу.

3. Атрибути дитячо-юнацьких організацій.

4. Туристсько-краєзнавча діяльність організацій скаутського типу.

Дискусія:

Чи потрібна на сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи України піонерська організація?

Питання до самостійної роботи студентів:

1. Принципи управління освітою.

2. Керівництво науково-виховною роботою школи. Рада школи.

3. Педагогічна рада школи. Зміст і організація її роботи.

4. Планування роботи школи.

5. Особливості внутрішкільного контролю.

Література:

Основна: 2, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 16

Додаткова: 1-5, 15, 16

Класний керівник – організатор виховної роботи з учнями

Функції, напрями, форми і зміст роботи класного керівника.Планування та облік його роботи. Вимоги до плану виховної роботи класного керівника. Співпраця класного керівника з батьками учнів. Форми взаємозв’язку сім’ї та педагогічного колективу в педагогічному процесі. Реалізація принципу паралельної дії у вихованні.

Семінарське заняття 11. Організаційно-педагогічна діяльність класного керівника

1. Функції класного керівника.

2. Зміст роботи класного керівника.

3. Напрями і форми роботи класного керівника.

4. Планування та облік роботи класного керівника.

5. Аналіз плану виховної роботи класного керівника

Дискусія:

Батьки і школа: співпраця чи протистояння?

Модульна контрольна робота № 7

Варіант 1

1. Поняття про устав школи, план виховної роботи, учнівський комітет тощо.

2. Вимоги до плану виховної роботи класного керівника.

3. Які ви знаєте форми взаємозв’язку сім’ї та педагогічного колективу в педагогічному процесі? Розкрийте їх зміст.

Варіант 2.

1. Дитячі і молодіжні організації: структура, зміст, форми і напрями роботи.

2. Планування та облік роботи класного керівника.

3. Розкрийте зміст поняття «вихованість школярів».

Література:

Основна: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12

Додаткова: 3, 6, 7, 9, 11, 13, 16

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання у школі. Соціальна роль педагогічної професії. Педагогічна майстерність.

Методична робота в закладах освіти. Види методичних об’єднань (шкільні, міжшкільні, районні (міські), міжрайонні). Керівництво методичними об’єднаннями.

Семінарське заняття 12. Методична робота в загальноосвітніх навчальних закладах

1. Організація методичної роботи в закладах освіти.

2. Види методичних об’єднань.

3. Форми методичної роботи в школі.

4. Планування роботи шкільних методичних об’єднань.

5. Значення підвищення кваліфікації та неперервності на­вчання сучасного вчителя.

Дискусія:

Самоосвіта вчителя: необхідність і проблема.

Література:

Основна: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Додаткова: 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17

Педагогічне керівництво впливом колективу на особистість

Учнівський колектив його ознаки, структура. Основи педагогічного управління колективом. Шляхи формування та використання традицій в колективістському вихованні.

Роль методичної роботи в закладах освіти. Індивідуальні і групові форми методичної роботи в школі.

Семінарське заняття 12. Виховання особистості в

Колективі

1. Поняття про учнівський колектив.

2. Стадії та технологія формування дитячого колективу.

3. Основні типи дитячих колективів.

4. Завтрішня «радість» як педагогічний інструмент розвитку колективу і особистості.

5. Шляхи формування та використання традицій в колективістському вихованні.

6. Особливості педагогічного керівництва учнівським колективом на різних етапах його розвитку та під час кризи.

Дискусія:

Учнівський колектив - необхідна умова розвитку особистості.

Який стиль спілкування повинен переважати в діяльності керівника навчального закладу?

Модульна контрольна робота № 8

Варіант 1.

1. Які ви знаєте форми методичної роботи в навчальному закладі?

2. Розкрийте суть поняття «учнівський колектив».

3. Посадова інструментовка учнівського колективу як інструмент формування і управління суспільною думкою.

Варіант 2.

1. Закони життя учнівського колективу.

2. Особливості педагогічного керівництва учнівським колективом на різних етапах його розвитку та під час кризи.

3. У чому полягає змістовний аспект плану роботи методичних об’єднань.

Література:

Основна: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17

Додаткова: 4-7, 9, 11, 13, 16

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія, теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

2. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / А. Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2007. – 528 с.

3. Бабанский Ю. Б. Избранные педагогические труды : научное издание / Ю. К. Бабанский ; сост. М. Ю. Бабанский. - М. : Педагогика, 1989. - 560 с.

4. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2006. — 272 с.

5. Вербець В. В. Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : дис… док. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Владислав Володимирович Вербець. – Рівне, 2005. – 485 с.

6. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.

7. Гончаренко С .У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376с.

8. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для вузов. – М.: Издат. группа «Форум». – «ИНФРА,М», 1998. – 272 с.

9. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

10. Загальна середня освіта : зб. нормат.-прав. док. – Ч. І. – К. : ЗАТ „Нічлава”, 2003. – 436 с

11. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» // Урядовий кур’єр. -1999. - № 4.

12. Истратова О. Н. Психодиагностика: коллекция лучших тестов / Оксана Николаевна Истратова, Татьяна Валентиновна Эксакусто. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 375 с. – (Психологический практикум).

13. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987. – 190 с.

14. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. - 304 с.

15. Конаржевский Ю.А. Концепция проблемно-функционального управления // Управление школой: проблемы, опыт, перспективы. Сб. науч. трудов. -Екатеринбург: УГПИ, 1992. – 165 с.

16. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: Школяр, 1997. - 150 с.

17. Кудіна В. В., Соловей М. І., Спіцин Є. С. Педагогіка вищої школи. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Ленвіт, 2007. – 194 с.

18. Личность в едином образовательном пространстве : I Международный образовательный форум [«Философия образования личности»]. – Запоріжжя, 2010. – Ч. 1. – 240 с.

19. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім.. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.

20. Лосєва Н. М. Самовдосконалення викладача: навчально-методичний посібник / Н. М. Лосєва. – Донецьк : ДоНУ, 2004. – 76 с.

21. Макаренко А. С. О воспитании [2-е изд., перераб. и доп.] / Антон Семенович Макаренко ; сост. и авт. вступ. статьи В. С. Хелемендик. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с

22. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

23. Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи : навчально-методичний посібник / С. М. Мартиненко. – К. : Сім кольорів, 2010. – 262 с

24. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / Абрахам Гарольд Маслоу [пер.с англ. А. М. Татлыбаевой]. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.

25. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с.

26. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене / Н.Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.

27. Молодиченко Н. А. Використання народних виховних традицій в загальноосвітньому навчальному закладі : посібник / Наталія Алімджанівна Молодиченко. – Мелітополь : Вид-во «Мелітополь», 2004. – 102 с.

28. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді // Освіта України. – 2004. – № 94. – 3 груд. – С. 6–10.

29. Омеляненко В. Л., Кузьмінський А. І. Теорія і методика виховання : навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

30. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2008. – 80 с.

31. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала: Посібник для вчителів і керівників шкіл / Гол.ред. Б.Є. Будний. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 151 с.

32. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища шк. , 1997. — 349 с.

33. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В. Постового. -К.: Рад. школа, 1989. – 189 с.

34. Пєхота О.М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін.]; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : АСК, 2002. – 255с.

35. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібник / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Начальна книга–Богдан, 2005. – 360 с.

36. Сисоєва С. О. Психологія та педагогіка : підручник [для студ. вищих навч. закл. непед. профілю традиційної та дистанц. форм навч.] / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; АПН України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих, Кременчуцький ін-т Дніпропетровського ун-ту економіки та права. – 2-ге вид., доп. та випр. – Кременчук : [б. в.], 2008. – 532 с.

37. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: Монографія. – К.: Полиграфкнига, 1996. – 406 с.

38. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

39. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором // Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання–Прес, 2003. – 700 с.

40. Ушинський К.Д. Три елементи школи // Педагогіка: Хрестоматія/ Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання–Прес, 2003. – 700 с.

41. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 320с.

42. Штифурак Теорія і практика соціально-психологічного навчання : навч.-метод. посіб. / В.С. Штифурак. - 2009. - 82 с.

43. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с.: іл..

Додаткова література

1. Акімова О. В. Деякі фактори розвитку креативності / О. В. Акімова // Наукові записки : зб. наук. статей / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. – К., 2007. – Вип. НПУД 67. – С. 34–44. – (Серія «Педагогічні та історичні науки»)

2. Алексюк А.М. Загальні методи навчання – К. :Освіта, 1987.

3. Антощак О. Розуміння, розум, творчість / О. Антощак, І. Ганжала, Н. Ніколаєнко. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ»; вид. Л. Галіцина, 2006. – 123 с.

4. Белухин Д.А. Становление профессионала и рождение профессионализма. Учебное пособие. – М., 2006. – 128 с.

5. Бобрицька В.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя в реаліях процесу реформування вищої освіти // Наук. записки: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2005. – № 59. – С. 14-24.

6. Бобрицька В.І. Технологія формування інноваційного освітнього середовища у вищому педагогічному навчальному закладі // Вища освіта України. – Додаток 3 (т.7). – 2007 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти». – К.: «Гнозис», 2007. – С. 194-201.

7. Бушуєва Л.С. Активізація творчого мислення молодших школярів / / Початкова школа: плюс До і Після - 2006 р. - № 4

8. Васильєв И.Б. Профессиональная педагогіка /Лекции для студентов інженерно-педагогических спеціальностей ВУЗов. – Харьков: УИПА, 2000.

9. Вивчати народні традиції // Рад.школа. – 1991. - № 3. - С. 68.

10. Виховний потенціал народного календаря // Рад.школа. – 1990. - № 9. - С. 19.

11. Волохов А. Детские организации - что нового? // Воспитание школьников. -1995. - № 5.

12. Волохов А. Длительные воспитывающие игры // Воспитание школьников. – 1995. - № 2.

13. Державна національна програма «Освіта» / Україна XXI століття //Освіта. - 1993.

14. Жерносек І. Основні форми і зміст навчально-методичної діяльності в школі // Рідна школа. – 2000. - №4.

15. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 1996. - 25 квітня.

16. Зубков А. Сила. Істина. Честь // Молодь України. – 1997. - № 17.

17. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія теорії і практики на­вчального процесу // Рідна школа. - 2000. - № 8.

18. Іонова О.М. Науково,педагогічні основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями Вальдорфської педагогіки: Автореф. дис... д.п.н: 13.00.01. – К., 2000. – 36 с. / Ін-т педагогіки АПН України.

19. Калмиков Г.В. Проблеми взаємин між особою і колективом у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського: Автореф. дис… к.п.н: 13.00.01. – К., 2000. – 19 с. / Інститут педагогіки АПН України.

20. Касьянова О. Розробка і використання педагогічного моніторингу у навчально-виховному процесі // Рідна школа. – 2000. - №4.

21. Коменский Я.А. Велика дидактика - М.: Издат. дом., 1996.

22. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. – К.1999.

23. Кремень В. Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2 (51). – С. 17–30.

24. Лактіонов О. М. Суб’єктивне шкалування досвіду особистості / О. М. Лактіонов // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : матер. всеукр. наук.-практ. конф. «Тенденції розв. психології в Україні: історія та сучасність» [до 80-річчя від дня народж. фундатора вітчизн. іст.-психол. науки акад. АПН України В. А. Роменця]. – К., 2006. – С. 72.

25. Лебедєва А. В. Розвиток творчої особистості в умовах національно орієнтованої естетичної діяльності / А. В. Лебедєва // Наукові праці. Донецького національного технічного університету. – Випуск 7 (167) – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 60–64. (Сер. «Педагогіка, психологія і соціологія»).

26. Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу // Методика виховної роботи. - К.: Рад. школа, 1990. – С. 29-136.

27. Мойсеюк Н.Є. :Педагогіка : Навч.посіб. – К.: Академія 2003.

28. Олексюк О. Цвіт України і краса // Вісник Олешшя. – 1997. - № 16.

29. Оніщук В.О. Структура і методика уроку в школі. – К.1993

30. Петров К.В. Формування творчого потенціалу учня як умова акмеологічних задач розвитку / / Світ психології - 2006 - № 4

31. Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление современной школою: В вопросах и ответах. – М.: Новая школа, 1997 - 352 с.

32. Прокопенко Л. І., Тевлік Т.Л. Завуч і молодий учитель // Рідна школа. -1992. - № 2.

33. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / Олександра Яківна Савченко. – К. : СПД «Цудзинович Т. І.», 2007. – 204 с.

34. Синенко В. Я. Педагогическое проектирование как способ повышения качества образования / В. Я. Синенко // Сибирский учитель, 2004. – № 1 (37). – С. 3.

35. Скребцов Б. Дитячо-козацький рух на Україні та Українське дитячо-юнацьке товариство «СІЧ» // Освіта. – 1995. - № 7.

36. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И.Педагогіка.- М.,1998.

37. Сметанський М. І. Ціннісні орієнтації сучасних концепцій виховання / М. І. Сметанський // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Вип. 53. – Херсон : ХДУ, 2009.– С. 40–46.

38. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій. Підручник для студентів / Під ред. Вишневського О. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с.

39. ФіцулаМ.М. Педагогіка : Навч.посіб. – К.: Академія 2000.

40. Шахов В. І. Психологічні засади методів виховання / В. І. Шахов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 27. – С. 459-463. – (Сер. «Педагогіка і психологія»).

41. Ягунов В.В. Педагогіка : Навч.посіб. – К.: Либідь, 2002.

42. Філінчук Г.Г. Розвиток національної школи: Здобутки і проблеми // Рад. школа. – 1990. - № 5.

43. Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1997. -С. 171-181.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Що таке педагогіка?

2. Що визначило розвиток педагогіки як науки?

3. Які є методи вивчення педагогічного процесу в природних умовах?

4. В залежності від мети, яку передбачає експеримент, які розрізняють види експерименту?

5. Що входить в групу методів науково-педагогічного дослідження?

6. Наукове передбачення результатів дослідження – це…?

7. Які фактори розвитку особистості?

8. Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості?

9. Що мається на увазі під поняттям «мета виховання» ?

10. До якого принципу навчання ви віднесете правило: якомога частіше використовуйте питання «чому»?

11. Що ви розумієте під змістом освіти?

12. Що визначає навчальний план?

13. Що визначено у навчальній програмі?

14. Якими методами формуються уміння та навички?

15. Що таке «педагогічний аналіз уроку»?

16. Що лежить в основі проблемного навчання?

17. Що є рушійними силами процесу навчання?

18. Що відноситься до засобів навчання?

19. Які методи відносяться до словесних методів навчання?

20. Які методи відносяться до практичних методів навчання?

21. На які методи поділяються методи навчання за джерелом знань?

22. Які методи відносяться до методів стимулювання?

23. Що таке дидактика?

24. Що є рушійними силами процесу навчання?

25. Які основні функції навчального процесу?

26. На що необхідно звернути увагу вчителеві, якщо в класі навчаються учні різного рівня знань?

27. Що передбачає третя стадія розвитку колективу?

28. Які ознаки характеризують тон здорового колективу?

29. Яка з дитячих громадських організацій будує свою виховну систему на засадах скаутизму?

30. Класний керівник хотів, щоб його учні дотримувалися порядку в класі на перервах. З цією метою він провів з учнями декілька бесід про правила поведінки. Вихованці уважно слухали свого наставника, ставили багато запитань. Проте з часом педагог зрозумів, що ніяких змін у поведінці учнів не відбулося. Чому?

31. Що таке виховна справа?

32. Що таке діагностування вихованості?

33. На що спрямоване діагностування вихованості?

34. Вкажіть методи діагностики вихованості.

35. У чому полягає суть сімейного виховання?

36. Хто виступає суб’єктами управління?

37. Основними принципами освіти в Україні є…?

38. Що включає планування роботи школи?

39. Які є види внутрішкільного контролю?

40. Якими причинами обумовлено використання допоміжних форм навчання?

41. Чому класно-урочна система навчання є основною?

42. Які уроки можна віднести до нетрадиційних уроків?

43. Чому в сучасній дидактиці методи стимулювання і мотивації виділені в окрему групу?

44. Що є основними педагогічними категоріями?

45. Що таке освіта?

46. Що називається дидактикою?

47. Який зміст ви вкладаєте в поняття «школознавство»?

48. Що лежить в основі проблемного навчання?

49. Які методи належать до практичних методів навчання?

50. Який напрям характеризує таке твердження «… вирішальним фактором у розвитку і формуванні особистості є середовище…»?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти