ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Адміністративно-господарська структура ДП «Дубровицький лісгосп»

Назва лісництв Місцезнаходження контори Площа
га %
Дубровицьке кв.101 14,1
Літвицьке с.Кривиця 8,7
Лісівське с.Лісове 9,0
Трипутнянське с.Грані 5,5
Бережницьке с.Бережниця 6,0
Залужське с.Залужжя 13,9
Озерське с.В.Озери 13,8
Черменське с.Чермень 11,7
Перебродське с.Переброди 9,6
Будимлянське c.Будимля 7,7
ВСЬОГО  

 

Державне підприємство „Дубровицький лісгосп” – комплексне спеціалізоване лісове підприємство, що здійснює лісогосподарську і лісоексплуатаційну діяльність. Обсяг та структура витрат на ведення господарства лісгоспу наведені в табл. 2.

Таблиця 2.

Обсяг та структура лісогосподарського виробництва

ДП Дубровицького лісгоспу за 2012 рік

  Назва робіт та заходів Обсяг витрат, тис.грн.   Структура, %  
планові фактичні виконання, %
Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства Допоміжні лісогосподарські роботи Охорона лісу від пожеж Лісокультурні роботи Боротьба з шкідниками та хворобами лісу Мисливство Загальногосподарські витрати Утримання лісогосподарського апарату 3000,5   910,5 493,1 1089,6   175,9 - 70,0   716,0   2460,8   1273,4 492,1 1144,4   142,4 - 89,0   766,8   82,01   139,86 99,80 105,03   80,96 - 112,86   107,09   24,79   12,83 4,96 11,53   1,43 - 0,90   7,73  
         
Всього по лісовому господарству та мисливству 10101,6 9925,6 98,26

 

Наведенні вище в табл. 1.3. дані показують, що загальний обсяг витрат в 2012 році склав 9925,6 тис. грн. У структурі витрат значне місце займає утримання лісогосподарського апарату (64,17%), виконання рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства (24,79%)

На ведення мисливського господарства кошти не виділяються. Дуже незначні кошти виділяються на протипожежні заходи та захист лісу від шкідників та хвороб.

Треба відзначити, що за минулий рік у лісгоспі не використані в повному обсязі кошти на лісовідновлення, охорону лісу від пожеж, захист лісу від шкідників та хвороб. Хоча на підприємстві не допущено перевитрат коштів на утримання лісогосподарського апарату, але по решті статей відзначено перевитрати від запланованих обсягів.

Для покриття витрат у ДП «Дубровицький лісгосп» у минулому фінансовому році залучалися лише власні та держбюджетні кошти.

Джерела фінансування лісогосподарського виробництва підприємства наведені в табл. 3. на основі річної звітності за 2012 рік.

Таблиця 3.

Джерела фінансування витрат за 2012 рік

  Джерела покриття Всього на рік
тис.грн. %
  1) Надходження за деревину від лісогосподарських рубань 2) Асигнування з держбюджету Інші джерела   246,0   151,2 -   61,93   38,07 -
Всього 397,2

 

Наведені дані переконливо показують, що основним джерелом покриття витрат на лісогосподарське виробництво є надходження за деревину, що отримане від його господарської діяльності.

Частка цих надходжень становить 61,93%. Асигнування з держбюджету становить лише 38,07%.

Загальну характеристику ДП «Дубровицького лісгоспу» представлено основними показниками в табл. 4. на основі звітної річної форми 10-ЛГ, зведених економічних показників та плану організації лісового господарства.

Таблиця 4.

Основні показники ДП «Дубровицького лісгоспу» за 2012 рік

Показники Одиниці виміру Величина показника
Загальна площа в т.ч. покриті лісом Площа лісових культур Сприяння природному поновленню Обсяг головного користування Рубання пов’язані з веденням лісового господарства Середній запас на 1 га у віці головного рубання Собівартість заготівлі 1м3 деревини при доглядових рубаннях Собівартість сприяння природному поновленню1 га Середня ціна за 1 м3 деревини Витрати на лісогосподарське виробництво Чисельність працюючих в л/г Виробіток на одного працюючого в рік Середньорічна зарплата одного працюючого га га га га тис.м3 тис.м м3 грн.   грн. грн. тис.грн. осіб грн. грн. 19,3       15,6   35,6 46,2 537,3

 

Наведені показники фінансової діяльності показують, Дубровицький лісгосп в складних економічних умовах, коли майже відсутнє державне забезпечення коштами, задовільно справляється з фінансуванням робіт зведення лісового господарства.

 

 

Розділ 2. Визначення та класифікація доходів і витрат підприємства

Облік доходів, критерії їх визнання та класифікація.

У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників).

Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а отже, відображення доходу в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, є зростання дебіторської заборгованості внаслідок відвантаження продукції з наступною оплатою.

Організація обліку доходів. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(с)БО 15 «Дохід».

Критерії визнання доходів. Дохід визнається в разі додержання таких умов:

· при збільшенні активу або погашенні зобов’язань, які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників підприємства);

· оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності — принципу обачливості, який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елемен­тів за вартістю, яка має запобігати заниженню зобов’язань і витрат та завищенню активів і доходів підприємства. Згідно П(с)БО цей принцип передбачає вибір методу оцінки.

У бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які були отримані або підлягають одержанню.

Не визнаються доходами, оскільки не є економічними вигодами, які надходять на підприємство і не приводять до збільшення власного капіталу, суми, одержані від імені третіх осіб, такі як:

· податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обо­в’язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів;

· надходження за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

· попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (товарів, робіт, послуг);

· завдаток під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

· надходження, що належать іншим особам;

· надходження від первісного розміщення цінних паперів.

Отже, такі суми вилучаються з доходу. Разом із тим вищеназвані суми не включаються тільки до суми чистого доходу підприємства.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

· Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

· Інші операційні доходи.

· Доходи від участі в капіталі.

· Фінансові доходи.

· Інші доходи.

· Надзвичайні доходи.

 

Склад доходів у відповідних групах установлено П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» (див. рис. 1.1.).

Визнані доходи підприємства
Доходи у вигляді відшкодування втрат від надзвичайних подій (стихійних лих, пожеж, техногенних аварій і катастроф)
Доходи від реалізації: - фінансових інвестицій; - немате-ріальних активів і майн­ових комплексів - доходи від не операційної курсової різниці - інші доходи, що виникають від звичайної діяльності, але не пов’язані з операцій-ною.
Фінансові доходи
Доходи від участі в капіталі
Дивіденти, відсотки, інші доходи від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліко-вуються за методом участі в капіталі)
Доходи від інвестицій у асоційовані, дочірні, спільні під-приємства.
-Доходи від реалізації іноземної валюти, необоротних активів; - Дохід від операційної курсової різниці; - Дохід від операційної оренди оборотних активів, пеня, штрафи.  
Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  
Інші операційні доходи
Надзвичайні доходи
Інші доходи

 

 


Рис. 1.1. Класифікація визнаних доходів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти