ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства.

Витрати, згідно з Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 1999 р. № 291. відображають на рахунках 8-го та 9-го класу.

Для обліку витрат підприємства можуть бути використані рахунки класу 8 «Витрати за елементами». Вони призначені для суб`єктів малого підприємництва та організацій некомерційного спрямування, які використовують їх замість рахунків класу 9 «Витрати діяльності», однак можливим є й паралельне використання рахунків цих класів.

Облік витрат за елементами передбачає групування витрат за їх однорідності, незалежно від того, на які конкретно цілі витрати здійснені.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку рахунки класу 8 «Витрати за елементами» призначені для обліку витрат за елементами. За дебетом цих рахунків протягом звітного періо­ду здійснюється відображення витрат по мірі їх виникнення, а за кредитом списання у кінці звітного періоду на дебет рахунка 79 «Фінансові результати», або на дебет рахунків класу 9 «Витрати діяльності», якщо облік витрат на підприємстві ведеться за схемою розгорнутого обліку. Рахунки класу 8 залишків не мають.

На рахунку 80 «Матеріальні витрати» обліковують матеріальні витрати за звітний період. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладено в П(С)БО 16 «Витрати».

Підприємства малого бізнесу можуть використовувати рахунок 80 та інші рахунки класу 8 замість рахунків класу 9; інші підприємства – як рахунок для управлінських цілей і для збирання статистичних даних.

На дебеті рахунка 80 «Матеріальні витрати» відображають суми визнаних матеріальних витрат, на кредиті – їх списання. Рахунок 80 має такі субрахунки:

· 801 «Витрати сировини й матеріалів»;

· 802 «Витрати купівельних напвфабрикатів та комплектуючих виробів»;

· 803 «Витрати палива й енергії»;

· 804 «Витрати тари і тарних матеріалів»;

· 805 «Витрати будівельних матеріалів»;

· 806 «Витрати запасних частин»;

· 807 «Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення»;

· 808 «Витрати товарів»;

· 809 «Інші матеріальні витрати».

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку матеріальних витрат мають наступний вигляд.

№ п/п Найменування операції Кореспонденція
Д-т К-т
1. Відпущено у виробництво сировину і матеріали

 

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» призначений для обліку витрат на оплату праці за звітний період.

На дебеті рахунка 81 «Витрати на оплату праці» відображають суму визнаних витрат на оплату праці, на кредиті їх списання. Рахунок 81 має такі субрахунки:

· 811 «Виплати за окладами й тарифами»;

· 812 «Премії та заохочення»;

· 813 «Оплата відпусток»;

· 814 «Оплата іншого невідпрацьованого часу»;

· 816 «Інші витрати на оплату праці»

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку витрат на оплату праці мають наступний вигляд.

№ п/п Найменування операції Кореспонденція
Д-т К-т
1.   Нараховано заробітну плату апарату управління цеху  

 

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» призначений для обліку витрат, пов`язаних з відрахуваннями на соціальні заходи.

На дебеті рахунка 82 «Відрахування на соціальні заходи» відображають збільшення понесених витрат, пов`язаних з відрахуваннями на соціальні заходи, на кредиті – їх списання. Рахунок 82 має такі субрахунки:

· 821 «Відрахування на пенсійне забезпечення»;

· 822 «Відрахування на соціальне страхування»;

· 823 «Страхування на випадок безробіття»;

· 824 «Відрахування на індивідуальне страхування».

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку відрахувань на соціальні заходи мають наступний вигляд.

 

№ п/п Найменування операції Кореспонденція
Д-т К-т
1. Зроблено нарахування на заробітну плату органам пенсійного страхування.
2. Зроблено нарахування на заробітну плату органам соціального страхування.
3. Зроблено нарахування на заробітну плату органам соціального страхування на випадок безробіття.

Рахунок 83 «Амортизація» призначений для обліку сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів.

На дебеті рахунка 83 «Амортизація» відображають суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на кредиті – їх списання. Рахунок 83 має такі субрахунки:

· 831 «Амортизація основних засобів»;

· 832 «Амортизація інших необоротних матеріальних активів»;

· 833 «Амортизація нематеріальних активів»;

 

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку амортизації мають наступний вигляд.

№ п/п Найменування операції Кореспонденція
Д-т К-т
1. Нараховано амортизацію основних засобів виробничого призначення.

 

Рахунок 84 «Інші операційні витрати»призначений для обліку операційних витрат, які не відображаються на інших рахунках 8-го класу.

Ці витрати переважно визнаються як витрати періоду, якщо не входять до собівартості виробництва продукції. Зокрема, до інших операційних витрат належать вартість робіт, послуг, одержаних від сторонніх підприємств, нараховані податки та інші обов`язкові збори і платежі (крім податків на прибуток), втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій та ін.

На дебеті рахунка 84 «Інші операційні витрати» відображають суму визнаних витрат, на кредиті – їх списання.

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку інших операційних витрат мають наступний вигляд.

№ п/п Найменування операції Кореспонденція
Д-т К-т
1. Відображено витрати на утримання виробничих приміщень.

На рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображають собівартість реалізованої продукції, фактичну собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок). Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включають до виробничої собівартості готової та реалізованої продукції. Інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду. Рахунок 90 має такі субрахунки:

· 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

· 902 «Собівартість реалізованих товарів»;

· 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»;

· 904 «Страхові виплати».

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку собівартості реалізації мають наступний вигляд.

№ п/п Найменування операції Кореспонденція
Д-т К-т
1.   Списано собівартість реалізованої продукції.  
2.   Відображено виробничі витрати на відвантажену продукцію  

 

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати» обліковуються витрати на обслуговування та управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності.

 

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку загальновиробничих витрат мають наступний вигляд.

№ п/п Найменування операції Кореспонденція
Д-т К-т
1. Нараховано зарплату апарату управління цеху.
2. Списано на виробництво накладні витрати згідно з нормальною потужністю підприємства.
3. Списано на собівартість реалізації витрати понад нормальну потужність.

 

На рахунку 92 «Адміністративні витрати»відображають і накопичують протягом року витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства (загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або в кінці року на фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунку 92 на дебет субрахунку 791 «Результати основної діяльності».

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку адміністративних витрат мають наступний вигляд.

№ п/п Найменування операції Кореспонденція
Д-т К-т
1. Списано матеріальні витрати, що належать до адміністративних витрат.
2. Включено до складу адміністративних витрат амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення.
3. Списано витрати на оплату праці працівникам адміністративно-управлінського апарату.
4. Списано МШП, які належать до адміністративних витрат.
5. Щомісяця загальна сума сформованих адміністративних витрат списується на фінансові результати основної діяльності підприємства.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти