ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 4. Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ДП «Дубровицькому лісгоспі»

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку процесу виробництва на ДП «Дубровицькому лісгоспі» є:

· облік і контроль випуску продукції: обсягу, асортименту, якості і виконання плану за цими показниками;

· калькуляція собівартості продукції і контроль за виконанням плану собівартості;

· виявлення невикористаних резервів виробництва, боротьба з безгосподарністю, втратами від браку і простоями виробництва.

Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку та включають до Звіту про фінансові результати згідно з принципом нарахування і відповідності доходів і витрат.

Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат виробництва повинна забезпечити: відображення проведення всіх проведених операцій по витратах відповідний розподіл витрат за об’єктами обліку і об’єктами калькулювання, визначення собівартості продукції, своєчасне отримання необхідної інформації для потреб управління.

Для узагальнення всіх витрат, які включаються до собівартості продукції, використовують Журнал 5. Здійснені витрати ДП «Дубровицький лісгосп» оформляє такими первинними документами як накладна, авансовий звіт.

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво призначено рахунок 23 «Виробництво».

У загальній системі показників, що характеризують ефективність виробництва (господарювання) як усього підприємства так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.

Виходячи з принципу історичної собівартості, вона складається з усіх витрат виробництва, що виражені в грошовій формі.

До виробничої собівартості продукції включаються:

· прямі матеріальні витрати;

· прямі витрати на оплату праці;

· інші прямі витрати;

· загальновиробничі витрати.

Тобто при розрахунку собівартості виготовленої продукції на ДП «Дубровицький лісгосп» до уваги беруться лише витрати, пов’язані з процесом виробництва.

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції ведеться на рахунку 90 «Собівартість реалізації».

Дані по рахунку 90 відображаються у Звіті про фінансові результати та Журналі 5.

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків по рахунку 90 "Собівартість реалізації" ДП «Дубровицький лісгосп».

№ п/п Найменування операції Кореспонденція Сума грн..
Д-т К-т
1. Списана собівартість реалізованої продукції 14 000,00
2. Списана сума нерозподілених загальновиробничих витрат 345,00
3. Відображена собівартість реалізованої продукції 19 000,00

 

Загальновиробничими є витрати, пов’язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів та управління ними.

До загальновиробничих витрат відносять:

· витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, тощо);

· відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами;

· витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо;

· амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

· витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведень, інші витрати.

Для обліку загальновиробничих витрат призначений рахунок 91 «Загальновиробничі витрати».

Адміністративними є витрати, пов’язані із обслуговуванням виробництва і управління ним в масштабі всього підприємства.

До адміністративних витрат відносяться такі витрати:

· загальні та корпоративні витрати;

· витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємства та іншого адміністративного персоналу;

· витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення

· винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські тощо);

· витрати на врегулювання спорів у судових органах;

· податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі;

· плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

· інші витрати адміністративного призначення;

Аналітичний облік адміністративних витрат та витрат на збут та за економічними елементами.

Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, відображаються на рахунку 92 «Адміністративні витрати».

Первинними документами при відображенні накопичення адміністративних витрат є накладна, рахунок, авансовий звіт, ВКО. Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформляється довідкою бухгалтерії.

Адміністративні витрати списуються у період їх виникнення на зменшення фінансового результату від основної діяльності.

ДП «Дубровицький лісгосп» має витрати на збут, які відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут».

Витрати на збут включають наступні витрати, пов’язані з реалізацією продукції:

· витрати матеріалів для пакування готової продукції на складах;

· витрати на ремонт тари;

· витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

· витрати на відрядження працівників зайнятих збутом;

· витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції.

На ДП «Дубровицький лісгосп» також можуть виникати витрати, пов’язані з іншою операційною діяльністю.

До інших операційних витрат включаються:

· витрати на виплати матеріальної допомоги;

· собівартість реалізованих виробничих запасів;

· сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

· втрати від знецінення запасів (недостачі і втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойки);

· інші витрати операційної діяльності.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти та інші витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності, але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції.

Окрім звичайної діяльності підприємство може проводити надзвичайну діяльність, але надзвичайна діяльність не є характерною для ДП «Дубровицький лісгосп».

Основними завданнями обліку і контролю доходів діяльності ДП «Дубровицький лісгосп» є забезпечення:

· правильного визначення та достовірної оцінки доходів;

· правильного і повного документального оформлення і своєчасного відображення в обліку доходів;

· контролю за виконанням договорів по реалізації продукції.

Доходами ДП «Дубровицький лісгосп» є доходи від:

· реалізації варених ковбасних виробів;

· реалізації напівкопчених ковбасних виробів;

· реалізації варено-копчених ковбасних виробів;

· реалізації інших ковбасних виробів та субпродуктів м’яса.

Узагальненні інформації про доходи від реалізації готової продукції , а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації». ДП «Дубровицький лісгосп» оформляє реалізацію готової продукції накладними, довідками бухгалтерії, рахунками-фактурами.

Дані по рахунку 70 «Доходи від реалізації» відображаються в журналі 6 та у звіті про фінансові результати. У розділі 2 журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів. Записи для заповнення журналу 6 здійснюються на підставі первинних документів і зведених відомостей про доходи та фінансові результати діяльності. Дані журналу 6 використовуються для складання звіту про фінансові результати, тому що цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективне управлінське рішення.

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків по рахунку 70 "Доходи від реалізації" ДП «Дубровицький лісгосп».

№ п/п Найменування операції Кореспонденція Сума грн..
Д-т К-т
1. Відображення доходу від реалізації товарів 20 000,00
2. Списання собівартості реалізованих товарів 15 000,00
3. Відображено суми що не є доходом 100,00
4. Відображено непрямі податки у складі доходу 367,90
5. Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації продукції 20 000,00

 

Первинними документами при накопичені інформації про інші операційні доходи є довідки та розрахунки бухгалтерії тощо. Віднесення доходів від операційної діяльності на фінансові результати оформляється розрахунком бухгалтерії.

Узагальнення інформації про фінансові результати ДП «Дубровицький лісгосп» від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 «Фінансові результати». Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

 

 

Висновки

Виконуючи курсову роботу з фінансового обліку на тему «Облік доходів та видатків підприємства», я:

· систематизував, розширив, закріпив теоретичні знання та практичні навики ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу „Фінансовий облік ”

· перевірив вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозиції щодо її вдосконалення;

· розвинув навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Курсова робота виконана на основі набутих теоретичних знань, нормативних та практичних матеріалів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по ДП “Дубровицький лісгосп”

Курсова робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків, відповідних обраній темі.

Вступ містить обґрунтування актуальності обраної теми, мету і завдання курсової роботи, інформацію про об’єкт та методику його дослідження, характеристику структури роботи.

В розділі 1. «Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив на організацію фінансового обліку», висвітлено характеристику підприємства, основні напрямки діяльності установи . Основними напрямами діяльності лісгоспу є:
• Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно – цінних порід;
• Організація лісонасіневої справи і лісових розсадників;
• Охорона лісів і захисних насаджень від незаконних порубів, пошкоджень, пожеж
• Проведення лісозаготівельних робіт.

Розділ 2. “Визначення та класифікація доходів і витрат підприємства” висвітлено основні дефініції, класифікаційні ознаки та одиниці доходів і витрат підприємства.

У розділі 3. «Аналітичний і синтетичний облік доходів і витрат підприємства» містить інформацію щодо обліку доходів і видатків окремо за загальним та спеціальним фондами.

Розділ 4. «Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ДП «Дубровицький лісгосп» описано показники фінансових результатів підприємства за відповідний період.

 

 

Список використаної літератури

1. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б.. Кисла В.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навч.-практ.посібник. – Київ, ЦУЛ, 2010. – 536 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти