ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методика аудиту нематеріальних активів

Стратегія проведення аудиту необоротних активів розробляється виходячи із норм МСА 300 "Планування". На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю нематеріальних активів аудитор проводить тестування, форма тесту наведена нижче.

Тест внутрішнього контролю нематеріальних активів

Аудиторська фірма "Центр-аудит"

Підприємство TOB "Агроінформ"

Період, що перевіряється 01.01.2009—31.12.2009

Зміст Варіанти відповіді Примітки
Ні Так Інформація відсутня
1. Чи зберігаються у бухгалтерії підприємства первинні документи, які є підставою для прийняття до обліку або зняття з обліку об'єктів нематеріальних активів        
2. Чи ведеться аналітичний облік нематеріальних активів за: • Картками; • Книгами; • Відомостями.        
3. Чи укладені договори повної матеріальної відповідальності за нематеріальними активами        
4. Чи розподілені нематеріальні активи за групами: • Прав користування природними ресурсами; • Прав користування майном; • Прав на знаки для товарів і послуг; • Прав на об'єкти промислової власності; • Авторських та суміжних з ними прав;        
5. Чи проводилася інвентаризація нематеріальних активів        
6. Чи проводилася в поточному періоді переоцінка нематеріальних активів        
7. Чи проводилася переоцінка нематеріальних активів у минулому звітному періоді        
У випадку проведення переоцінки одного об'єкту нематеріальних активів, чи проводиться переоцінка інших нематеріальних активів        
9. Чи переглядаються на дату балансу строк експлуатації та метод амортизації на відповідність новим умовам використання активу        
10. Чи були витрати на дослідження та розробку        
11. Чи було вибуття нематеріальних активів з причин: - Непридатності; - Продажу; - Безкоштовної передачі; - Внесених до статутного капіталу інших підприємств.        
12. Чи є нематеріальні активи, по яких існують обмеження прав власності        
13. Чи є нематеріальні активи, які переламі під заставу        
14. Чи укладено угоди на придбання в майбутньому нематеріальних активів        
15. Чи є нематеріальні активи, які придбані за рахунок коштів цільового фінансування        
             

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

План аудиту

Нематеріальних активів

Аудиторська фірма "Центр-аулит"

Підприємство TOB "Агроінформ"

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Примітки
1. Звірка даних регістрів обліку нематеріальних активів з даними головної книги. Макаренко В. Ю. 12 лютого 2010 р.  
2. Перевірка наявності первинної документації за всіма господарськими операціями з нематеріальними активами Степанов К. Д. 12 лютого 2010 р.  
3. Перевірка наявності установчих документів на придбання і продаж (передачу) нематеріальних активів Макаренко В. Ю. 12 лютого 2010 р.  
4. Перевірка санкціонування операцій з нематеріальними активами. Степанов К. Д. 12 лютого 2010 р.  
5. Перевірка правильності проведення, документального оформлення і відображення в обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів Макаренко В. Ю. Степанов К. Д. 12 лютого 2010 р.  
6. Перевірка правильності визнання нематеріальних активів Макаренко В. Ю. 13 лютого 2010 р.  
7. Перевірка правильності здійснення класифікації нематеріальних активів Степанов К. Д. 13 лютого 2010 р.  
Перевірка формування первісної вартості нематеріальних активів Макаренко В. Ю. 13 лютого 2010 р.  
Перевірка правильності проведення переоцінки нематеріальних активів Степанов К. Д. 13 лютого 2010 р.  
10. Перевірка документального оформлення та відображення в обліку результатів переоцінок Макаренко В. ю. 13 лютого 2010 р.  
11. Перевірка нарахування амортизації нематеріальних активів та її віднесення на відповідні рахунки витрат Степанов К. Д. 14 лютого 2010 р.  
12. Перевірка своєчасності відображення в обліку вибуття нематеріальних активів Степанов К. Д. 14 лютого 2010 р.  
13. Перевірка відображення в обліку витрат, на удосконалення нематеріальних активів, підвищення їх можливостей та строку корисного використання, які сприяють збільшенню первісно очікуваних в майбутньому економічних вигод Степанов К.Д. 14 лютого 2010 р.  
14. Перевірка повноти розкриття інформації по нематеріальних активах в примітках до фінансової звітності Макаренко В. Ю. 15 лютого 2010 р.  
15. Групування і систематизація виявлених недоліків Степанов К.Д. 15 лютого 2010 р.  
16. Формулювання висновків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. 15 лютого 2010 р.  
           

При перевірці облікової політики критеріями оцінки будуть виступати, у першу чергу, Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та П (С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Методика аудиту нематеріальних активів має свої особливості. Так, аудитору слід пам'ятати, що перевірка нематеріальних активів здійснюється тільки в грошовому вимірнику на підставі первинних документів. Проведення інвентаризації цього виду активів починається з визначення правильності віднесення сум на рахунок 12 "Нематеріальні активи" до складу нематеріальних активів. Наступним етапом є перевірка обґрунтованості їх оприбуткування, наявності документів, на підставі яких оформлені придбані майнові права.

У процесі аудиту необхідно перевірити документацію, в якій об'єкт нематеріальних активів описаний, зображений або іншим способом зафіксований на матеріальних носіях інформації. Головним критерієм на цьому етапі аудиту є можливість ідентифікації об'єкта і встановлення факту його наявності в документації підприємства. Потрібно перевірити наявність документів, що підтверджують права на їх використання, а також правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів на балансі підприємства.

Наступним етапом є перевірка дійсності прав підприємства на нематеріальні активи, обсягу прав підприємства (передається об'єкт у власність підприємства або тільки у тимчасове використання), строків володіння правами й інших основних договірних умов використання таких об'єктів.

Після цього аудитор повинен встановити правильність оцінки нематеріальних активів. Перевіряють правильність оприбуткування (встановлюють з чого складається первісна вартість об'єкта, її відповідність вимогам П (С)БО 8 "Нематеріальні активи"); досліджують порядок переоцінки, нарахування амортизації, зменшення корисності нематеріальних активів; визначають правильність списання з балансу та визначення фінансових результатів від вибуття.

Аудитор також має перевірити розкриття у Примітках до річної фінансової звітності такої інформації:

- балансову вартість необоротних активів;

- методи амортизації;

- строк корисного використання;

- наявність і рух і т.д.

Перевіряється правильність оприбуткування нематеріальних активів, внесених засновниками в рахунок їх вкладень до статутного капіталу підприємства, встановлюється повнота вкладень та правильність їх оцінки, законність віднесення на рахунки бухгалтерського обліку.

Важливим аспектом є визначення правильності вартості об'єктів інтелектуальної власності. У разі, якщо об'єкт власності вкладений у Статутних капітал, то його вартість визначається за домовленістю сторін (засновників); якщо придбаний — за фактичними витратами придбання; якщо отримано безкоштовно - експертним методом. Для проведення технічної експертизи об'єктів інтелектуальної власності і здійснення юридичного аналізу документів, що підтверджують право на їх власність, залучають патентних повірених та юристів.

Особливе місце під час аудиту нематеріальних активів відводиться перевірці нарахування та відображення накопиченої амортизації (відповідність П (С)БО 8 "Нематеріальні активи"). Зокрема, аудитор має встановити перелік нематеріальних активів, на які підприємство нараховує амортизацію, правильність визначення норми амортизації за строком їх корисного використання, перевіряє правильність нарахування амортизації і достовірність її відображення у бухгалтерському обліку підприємства.

Крім того, завдання аудитора полягає у встановленні правильності визначення підприємством нематеріальних активів, на які не нараховується амортизація, а також їх списання та віднесення на рахунки бухгалтерського обліку. Необхідно перевірити наявність розпорядчого документа підприємства про затвердження корисного строку використання нематеріальних активів.

Результати перевірки складу нематеріальних активів та аналізу законності і доцільності їх придбання, правильності відображення в обліку доцільно відобразити в робочому документі такої форми (РД 07).

Заключним етапом аудиту необоротних активів є групування виявлених помилок і порушень з метою формулювання остаточної думки щодо стану обліку досліджуваної категорії активів на підприємстві (РД08).

 

Аудит грошових коштів

В процесі своєї діяльності підприємства вступають у взаємовідносини, які супроводжуються певними розрахунками. Для здійснення таких розрахунків використовують грошові кошти, під якими розуміють готівку, кошти на рахунках в банку та депозити до запитання.

Для ведення обліку грошових коштів використовуються такі рахунки і субрахунки:

1) 30 "Готівка":

301 "Готівка в національній валюті";

302 "Готівка в іноземній валюті";

2) 31 "Рахунки в банках":

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313 "Інші рахунки в банках в національній валюті";

314 "Інші рахунки в банках в іноземній валюті";

315 «Спеціальні рахунки в національній валюті»;

316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».

3) 33 "Інші кошти":

331 "Грошові документи в національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті");

335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті»

Мета аудиту грошових коштів полягає у наданні аудитором обгрунтованого висновку щодо законності, достовірності і доцільності операцій з грошовими коштами, а також відповідності їх обліку вимогам чинного законодавства.

 

2.1. Аудит грошових коштів у касі підприємства

Мета аудиту відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації щодо грошових коштів у касі підприємства.

Основними завданнями аудиту грошових коштів є:

– контроль за дотриманням чинного законодавства щодо касових операцій;

– перевірка дотримання необхідних умов збереження грошових коштів у касі;

– встановлення відповідності особи касира вимогам чинного законодавства і наявності укладеного з ним договору про повну матеріальну відповідальність;

– дослідження первинних документів з погляду правильності їх оформлення, достовірності і законності операцій відображених в них;

– перевірка дотримання графіку документообороту;

– перевірка наявності та правильності ведення Журналу реєстрації касових ордерів;

– встановлення своєчасності та повноти оприбуткування грошових коштів у касі підприємства;

– перевірка дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі;

– визначення дотримання термінів проведення інвентаризації та документального оформлення її результатів;

– перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку, звітності;

– встановлення дотримання порядку видачі готівки в підзвіт і контролю за її використанням;

– визначення напрямів використання грошових коштів, законності та цільового спрямування;

– перевірка дотримання інших вимог Положення ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Об'єктами аудиту грошових коштів в касі підприємства є наявність і збереження грошових коштів у касі, операції з руху готівки в касі, матеріали інвентаризації, фінансова звітність.

Джерела інформації для аудиту грошових коштів в касі підприємства:

1) вимоги нормативних документів з обліку касових операцій;

2) наказ про облікову політику;

3) первинні і накопичувальні документи з обліку грошових коштів (прибутковий касовий ордер (КО-1), видатковий касовий ордер (КО-2), журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (КО-3), касова книга (КО-4), грошовий чек, об'ява на внесення готівки, фіскальний касовий чек на товари (послуги), фіскальний касовий чек видачі коштів, розрахункова квитанція, платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість, платіжне доручення, виписка з банку, інші документи, передбачені наказом про облікову політику підприємства);

4) розрахунок залишку ліміту готівки в касі;

5) облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків тощо;

6) Головна книга;

7) звітність (Баланс ф. № 1, Звіт про рух грошових коштів ф.№ З, Примітки до фінансової звітності ф.№ 5);

8) відповіді на запити аудитора;

9) аудиторський висновок попередньої перевірки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

 

Методика аудиту грошових коштів у касі

Стратегія проведення аудиту грошових коштів у касі розробляється виходячи із норм МСА 300 "Планування". На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Для оцінки ефективності внутрішнього контролю грошових коштів у касі аудитор проводить тестування.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти