ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аудиту грошових коштів у касі

Аудиторська фірма "Центр-аудит"

Підприємство TOB "Агроінформ"

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Примітки
1. Звірка даних регістрів обліку грошових коштів у касі з даними головної книги. Макаренко В. Ю. 12 лютого 2010 р.  
2. Перевірка наявності первинної документації за всіма касовими операціями Степанов К. Д. 12 лютого 2010 р.  
3. Встановлення дотримання ліміту готівки у касі Макаренко В. Ю. 12 лютого 2010 р.  
4. Перевірка санкціонування операцій з руху готівки. Степанов К. Д. 12 лютого 2010 р.  
5. Перевірка правильності проведення, документального оформлення і відображення в обліку результатів інвентаризації каси Макаренко В. Ю. Степанов К. Д. 12 лютого 2010 р.  
6. Перевірка наявності касових звітів (аркушів касової книги) Макаренко В. Ю. 13 лютого 2010 р.  
7. Перевірка відповідності дат прибуткових і видаткових документів датам у касових звітах Степанов К. Д. 13 лютого 2010 р.  
Перевірка повноти оприбуткування коштів, отриманих із банку Макаренко В. Ю. 13 лютого 2010 р.  
9. Перевірка повноти здачі виручки з каси в банк Степанов К. Д. 13 лютого 2010 р.  
10. Перевірка повноти здачі депонованої зарплати в банк Макаренко В. Ю. 13 лютого 2010 р.  
11. Перевірка заповнення реквізитів і касових ордерах і звітах Степанов К. Д. 14 лютого 2010 р.  
12. Перевірка своєчасності повернення підзвітних сум Степанов К. Д. 14 лютого 2010 р.  
13. Перевірка цільового використання коштів, отриманих з банку Степанов К. Д. 14 лютого 2010 р.  
14. Перевірка повноти розкриття інформації по нематеріальних активах в примітках до фінансової звітності Макаренко В. Ю. 15 лютого 2010 р.  
15. Групування і систематизація виявлених недоліків Степанов К. Д. 15 лютого 2010 р.  
16. Формулювання висновків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. 15 лютого 2010 р.  
           

При здійсненні аудиту грошових коштів у касі найчастіше застосовують такі методичні прийоми: інвентаризація; спостереження за проведенням господарських чи бухгалтерських операцій; усне опитування; отримання письмових підтверджень; перевірка документів (за формою, суттю, змістом, арифметична, логічна, експертна, зустрічна перевірка); взаємний контроль операцій і документів, підготовлених на підприємстві; перевірка арифметичних розрахунків; аналіз тощо.

Аудит касових операцій за необхідності може починатись із перевірки фактичної наявності грошових коштів у касі шляхом проведення перерахунку готівки у касі.

Загальний алгоритм аудиту касових операцій представлено на рис. 6.2.

Рис. 2. Алгоритм аудиту касових операцій

 

Перевірка касових документів здійснюється, як правило, вибірковим способом. За результатами перевірки касових документів доцільно складати робочий документ аудитора наступної форми (РД 09).

 

Важливим етапом аудиту є встановлення відповідності показників по взаємопов'язаним касовим документам. Такий контроль доцільно проводити вибірково за кілька днів, по результатам перевірки складають робочий документ наступного виду (РД 10).

Заключним етапом аудиту є узагальнення результатів перевірки, встановлення у відповідності до МСА 320 "Суттєвість в аудиті" суттєвості виявлених помилок і порушень; а також формулювання відповідного висновку.

Під час перевірки грошових коштів у касі можуть бути виявлені такі типові порушення:

1) відсутність укладеного договору про повну матеріальну відповідальність з касиром;

2) порушення порядку проведення інвентаризації;

3) наявність виправлень і підчищень у первинних документах;

4) пряме викрадення коштів;

5) неоприбуткування і привласнення суми готівки, що надійшла до каси;

6) надмірне списання коштів за касою шляхом: повторного використання документів для списання грошей за касою, неправильного підрахунку залишків (підсумків) у касових документах і звітах касира; списання грошових коштів за касою без підстав або за фіктивними документами; підробки у законно оформлених документах сум коштів (у бік збільшення), що підлягають списанню;

7) привласнення сум готівки, які законно нараховані фізичним і юридичним особам: привласнення депонованої заробітної плати та грошових коштів, нарахованих на інших підставах; привласнення сум готівки, що належить іншим підприємствам;

8) перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі;

9) невірна кореспонденція рахунків;

10) неправильне відображення касових операцій у регістрах синтетичного обліку;

11) відсутність підписів посадових осіб, їх недостовірність; порушення порядку видачі підзвітних сум тощо.

Виявлені в результаті аудиту порушення групують у документі такого виду (РД 11).

 

 

2.2. Аудит грошових коштів на рахунках у банку

Мета аудиту відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації щодо грошових коштів на рахунках у банках.

Основними завданнями аудиту грошових коштів на рахунках в банку є:

- контроль за дотриманням чинного законодавства, що регулює обліку грошових коштів на рахунках у банку;

- встановлення наявності у підприємства поточного та інших рахунків у банках;

- дослідження законності здійснених операцій на рахунках підприємства в банках;

- перевірка правильності документального оформлення банківських операцій, дослідження первинних документів з погляду правильності їх оформлення, достовірності, доцільності і законності операцій, відображених у них;

- встановлення відповідності даних виписок банку сумам, відображеним у первинних розрахункових документах;

- перевірка правильності відображення банківських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

- встановлення відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів на рахунках в банку тощо.

Об'єктами аудиту грошових коштів на рахунках у банку є наявність і рух грошових коштів на рахунках у банку, матеріали інвентаризації, фінансова звітність.

Джерелами інформації аудиту грошових коштів на рахунках в банку є:

1) вимоги нормативних документів з обліку грошових коштів на рахунку в банку;

2) наказ про облікову політику підприємства;

3) виписки банку за відповідний період;

4) первинні розрахункові документи та прикладені до них документи;

5) регістри синтетичного та аналітичного обліку;

6) головна книга;

7) звітність (Баланс ф. № 1, Звіт про рух грошових коштів ф.№ З, Примітки до фінансової звітності ф. № 5);

8) відповіді на запити аудитора;

9) договори (угоди) з банком про відкриття рахунків тощо.

 

Методика аудиту грошових коштів на рахунках у банку

Стратегія проведення аудиту грошових коштів на рахунках у банку розробляється виходячи із норм МСА 300 "Планування". На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Для оцінки ефективності внутрішнього контролю грошових коштів на рахунках у банку аудитор проводить тестування.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти