ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аудит дебіторської заборгованості

Відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість", дебіторами є юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. А тому, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість може бути як довгостроковою, так і короткостроковою (поточною).

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

В першому випадку вона буде відображатись у І розділі активу Балансу як необоротні активи, а в другому – як оборотні активи, тобто в II розділі активу Балансу.

Для обліку дебіторської заборгованості діючим Планом рахунків передбачені такі рахунки:

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи";

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками";

37 "Розрахунки з різними дебіторами";

38 "Резерв сумнівних боргів".

Мета аудиту відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про дебіторську заборгованість.

Основні завдання аудиту:

- встановити дотримання вимог діючого законодавства щодо розрахунків з дебіторами;

- встановити законність виникнення дебіторської заборгованості підприємства;

- перевірити своєчасність погашення заборгованості;

- оцінити правильність синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з дебіторами;

- перевірити наявність і правильність оформлення первинних документів що підтверджують факт виникнення чи погашення дебіторської заборгованості;

- перевірити правильність оцінки дебіторської заборгованості та розрахунку величини резерву сумнівних боргів;

- встановити правильність класифікації дебіторської заборгованості та дотримання в обліку інших вимог П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість";

- перевірити правильність списання заборгованості, строк позовної давності по якій минув;

- встановити доцільність заходів, ужитих підприємством щодо ліквідації причин, які спричинили прострочену заборгованість;

- перевірити дотримання законодавства за розрахунками з підзвітними особами та правильність відображення їх в обліку;

- визначити достовірність показників фінансової звітності відносно дебіторської заборгованості і розкриття необхідної інформації у Примітках до річної фінансової звітності.

Об'єктами аудиту є операції за розрахунками з покупцями і замовниками; авансами, що надійшли на підприємство; претензіями і відшкодуваннями матеріального збитку; розрахунками з підзвітними особами підприємства тощо.

Джерелами інформації аудиту дебіторської заборгованості є:

1) вимоги нормативних документів щодо обліку дебіторської заборгованості;

2) наказ про облікову політику підприємства;

3) первинні документи (рахунки-фактури, накладні, касові документи, виписки банку тощо);

4) договори на поставку продукції, надання послуг тощо;

5) регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з дебіторами;

6) фінансова звітність і примітки до неї (Баланс ф.1. Звіт про фінансові результати ф.2, Звіт про рух грошових коштів ф.З, Примітки до річної фінансової звітності ф.5);

7) відповіді на запити аудитора;

8) інформація одержана в ході аудиторської перевірки;

9) аудиторські висновки, акти ревізій та інші документи, що узагальнюють результати контролю;

10) документи претензійно-позовних справ.

 

Методика аудиту дебіторської заборгованості

Стратегія проведення аудиту дебіторської заборгованості розробляється виходячи із норм МСА 300 "Планування". На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю дебіторської заборгованості аудитор проводить тестування, під час якого з'ясовують ряд питань, що подано в наступному документі.

Тест внутрішнього контролю дебіторської заборгованості

Аудиторська фірма "Центр-аудит"

Підприємство TOB "Агроінформ"

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Зміст Варіанти відповідей Примітки
Ні Так Інформація відсутня
1. Чи контроль відповідності вимогам замовника залежить від дебіторської заборгованості, бухгалтерського обліку і роботи з грошовими коштами        
Чи ведення аналітичного Обліку дебіторської заборгованості залежить від ведення головної книги        
3. У випадку виходу у відпустку співробітника, в обов'язок якого входить робота з дебіторською заборгованістю, Йому призначають заступника        
4. Чи обмежено доступ до комп'ютеризованих записів дебіторської заборгованості        
5. Чи попередньо пронумеровані документи на відвантаження        
Чи рахунок-фактури ведуться з належною перевіркою їх послідовності        
7. Чи використовуються для виставлення рахунків затверджені прейскуранти        
Чи переліки рахунків дебіторів з розбивкою по термінах оплати складаються (і регулярно перевіряються) відповідною особою        
Чи виписки по банківському рахунку розносить особа, що не пов'язана з обліком дебіторської заборгованості        
10. Чи перевіряються рахунки виписані клієнтам відповідною особою перед відвантаженням        
11. Чи звіряються кількість відвантажена з кількістю, на яку виставляються рахунки-фактури        
12. Чи здійснюється детальна звірка аналітичного обліку дебіторської заборгованості із синтетичним рахунком        
13. Чи класифікується дебіторська заборгованість за терміном оплати        
14. Чи скарги замовників і питання, пов'язані з виставленням рахунків-фактур, контролюються і вирішуються вчасно        
15. Чи ведеться і перевіряється журнал замовлень регулярно для обліку не відвантажених замовлень        
  Чи рахунки-фактури:        
  • Порівнюються із замовленнями на продажі        
16. • Порівнюються з документацією по відвантаженню        
  • Перевіряються на арифметичну точність        
  • Погоджуються з затвердженими прейскурантами        
17. Чи ведеться на підприємстві: • Книга реєстрації виписки рахунків; • Книга реєстрації виписки накладних на відвантаження; • Книга реєстрації договорів; • Книга реєстрації претензій.        
18. Чи існує графік документообороту на відвантаження        
19. Як проводиться інвентаризація заборгованості: - Періодичність; • Документальне оформлення.        
20. Чи складаються акти звірки: • На дату інвентаризації; • Перед виставлянням претензій; • По мірі необхідності.        
21. Аналітичний облік заборгованості ведеться в розрізі: • Дебітора (в загальній сумі); • Кожного відвантаження; • Договорів.        
Чи проводиться аналіз заборгованості за терміном позовної давності, що минув, на кінець кожного звітного місяця        
Чи є на підприємстві дебіторська заборгованість, забезпечена векселями        
Чи використовуються в розрахунках взаємозаліки        
Чи існує дебіторська заборгованість за бартерними договорами        
Чи списується дебіторська заборгованість на витрати        
Чи переносилася дебіторська заборгованість на інші рахунки        
Чи записи в журналі реєстрації виписки рахунків періодично порівнюються з документами на відвантаження        
Чи сумарні підсумки рахунків-фактур підводяться щодня і порівнюються з записом в журналі-ордері        
Чи відповідна особа періодично порівнює фактичні продажі з плановими продажами і контролює суттєві різниці        
Чи періодично оцінюється адекватність резерву на покриття сумнівних боргів по рахунках відповідною особою        

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

ПЛАН аудиту дебіторської заборгованості

Аудиторська фірма "Центр-аудит"

Підприємство TOB "Агроінформ"

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Примітки
1. Звірка даних регістрів обліку дебіторської заборгованості зданими головної книги. Макаренко В. Ю. 01 лютого 2010 р.  
2. Перевірка наявності первинної документації за всіма господарськими операціями з дебіторами Степанов К. Д. 01 лютого 2010 р.  
3. Перевірка класифікації дебіторської заборгованості Макаренко В. Ю. 02 лютого 2010 р.  
4. Перевірка санкціонування операцій з відвантаження продукції, товарів Степанов К. Д. 02 лютого 2010 р.  
5. Перевірка санкціонування розрахунків з іншими дебіторами підприємства Макаренко В. Ю. 03 лютого 2010 р.  
6. Перевірка правильності проведення, документального оформлення і відображення в обліку розрахунків з дебіторами Макаренко В. Ю. 04 лютого 2010 р.  
7. Встановлення найбільш крупних дебіторів і з'ясування строку погашення заборгованості Степанов К. Д. 04 лютого 2010 р.  
Перевірка своєчасності повернення дебіторської заборгованості Макаренко В. Ю. 05 лютого 2010 р.  
Виявлення обсягів простроченої і безнадійної заборгованості Степанов К. Д. 05 лютого 2010 р.  
10. Перевірка обґрунтованості списання заборгованості на витрати Макаренко В. Ю. 06 лютого 2010 р.  
11. Перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку Степанов К. Д. 06 лютого 2010 р.  
12. Перевірка документального оформлення та відображення в обліку результатів переоцінок основних засобів Макаренко В. Ю. 08 лютого 2010 р.  
13. Групування і систематизація виявлених недоліків Степанов К. Д. 09 лютого 2010 р.  
14. Формулювання висновків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. 10 лютого 2010 р.  

Для аудиту дебіторської заборгованості підприємства використовують широкий спектр методів. Аудитор проводить суцільну або вибіркову перевірку розрахунків. Метод аудиторської перевірки аудитор визначає залежно від кількості підприємств, що беруть участь у розрахунках. У практиці аудиту перевагу віддають вибірковому способу.

Перевірку бажано починати з аналізу матеріалів інвентаризації дебіторської заборгованості. Аудитору необхідно виявити на основі відповідних документів обґрунтованість сум дебіторської заборгованості.

Крім цього, методика аудиту дебіторської заборгованості передбачає здійснення таких процедур:

- звірка залишків заборгованості у Головній книзі з обліковими

регістрами. За результатами цього складається відомість;

- визначення крупних дебіторів і складання їх переліку;

- направлення запитів на підтвердження дебіторської заборгованості, в т. ч. і по векселям;

- перевірка наявності і правильності реєстрації договорів;

- перевірка правильності оформлення документів на відвантаження продукції і своєчасне надання їх у бухгалтерію;

- перевірка розрахунків за товарообмінними операціями, наявність договору, акта взаємозаліку тощо;

- збір доказів підтвердження (спростування) того, що поточна дебіторська заборгованість визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації;

- перевірка обґрунтованості списання безнадійної дебіторської заборгованості на витрати;

- оформлення окремим документом виявлених під час здійснення аудиту порушень.

Аудитор повинен проаналізувати склад дебіторів підприємства, виділити найбільш значні, виходячи із суми боргу. Після чого здійснити їх перевірку і за результатами скласти такі робочі документи (РД 13).

Важливим моментом при організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками є недопущення прострочення сплати дебіторської заборгованості. Особливого значення при цьому набуває контроль за дебіторською заборгованістю, за якою спливає строк позовної давності. Необхідно своєчасно виявляти таких дебіторів і вживати заходів щодо примусового стягнення боргу (РД14).

У випадку виявлення під час аудиту простроченої дебіторської заборгованості, існує необхідність в перевірці правильного її списання (РД15).

За результатами аудиту розрахунків з дебіторами доцільно складати робочий документ "Перелік виявлених помилок і порушень при перевірці дебіторської заборгованості" (РД 16).

 

У цілому, під час аудиту дебіторської заборгованості можуть бути виявлені такі типові порушення в обліку:

1) невірно складена кореспонденція рахунків при відображенні розрахунків з дебіторами;

2) невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку;

3) зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення заборгованості невідповідних дебіторів;

4) помилки під час проведення арифметичних розрахунків;

5) відображення дебіторської заборгованості на фіктивних рахунках неіснуючих клієнтів або за фіктивними операціями;

6) списання нестач і крадіжок за рахунок збільшення дебіторської заборгованості;

7) невірно розрахований розмір резерву сумнівних боргів;

8) помилки при відображенні дебіторської заборгованості у звітності тощо.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти