ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зміст договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт

Зміст цього договору включає в себе права та обов'язки його сторін, а також інші умови. При цьому Замовник є активною стороною, оскільки він зобов'язаний надати Підрядчику необхідні для проектування та проведення вишукувальних робіт дані (інформацію та документацію), а саме:

• завдання на проектування, в якому міститься основна інформація про об'єкт, що проектується;

• документи про відведення земельної ділянки під будівництво об'єкта;

• архітектурно-планувальне завдання (комплекс містобудівних, архітектурно-планувальних та інженерно-технічних вимог щодо призначення, розміщення основних параметрів об'єктів проектування на конкретній земельній ділянці з урахуванням державних норм і правил, екологічних, санітарно-гігієнічних та інших умов проектування та будівництва; розробляється відповідно до Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектувань ця об'єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій, затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 4 квітня 1997 р. № 54 (зареєстровано у Мінюсті України 8 травня 1997 за № 167/1971);

• матеріали про геологічні та гідрогеологічні умови будівельного майданчика;

• технічні умови про приєднання об'єкта, що проектується, до інженерних мереж і комунікацій;

• відомості про існуючу наземну та підземну забудови;

• матеріали раніше проведених вишукувальних робіт;

. • технічні дані про машини та устаткування об'єкта, що проектується;

• матеріали інвентаризації та оцінки будівель і споруд, що підлягають знесенню;

• рішення виконкому про знесення тощо.

Строки передачі Замовником Підрядчику зазначених відомостей визначаються в договорі.

Традиційним обов'язком Замовника є прийняття та сплата виконаних Підрядчиком робіт. Сума договору встановлюється сторонами вільно, але з урахуванням базисної кошторисної вартості, що визначається нормативними документами. В договорі також визначаються умови та порядок корегування суми договору залежно від певних обставин. Зміна суми договору оформляється протоколом узгодження про договірну ціну, що є невід'ємним додатком до договору.

Крім зазначених, на Замовника можуть покладатися ще додаткові обов'язки (щодо забезпечення Підрядчика робочою силою, транспортом, приміщеннями трщо). Однак такі додаткові обов'язки Замовник виконує за окрему плату, що визначається (враховується) договором.

Підрядчик зобов'язаний виконати обумовлені договором роботи своєчасно (згідно зі строками та етапами виконання робіт, передбаченими календарним планом, що є додатком до договору) та якісно (відповідно до норм проектування, завдання на проектування та умов договору).

Підрядчик несе відповідальність за недоліки проектної документації. Якість проектної документації, як правило, підтверджується результатами державної експертизи, позитивна оцінка якої свідчить про відповідність проекту обов'язковим вимогам. Якщо проект не отримує позитивної оцінки державної експертизи, то підрядчик за свій рахунок зобов'язаний усунути недоліки проекта та відшкодувати замовникові заподіяні цим збитки.

До обов'язків Підрядчика належить також передача замовникові виконаних робіт. Така передача здійснюєть на підставі акту приймання-передачі, що підписується від імені Замовника та Підрядчика уповноваженими ними особами. Після чого здійснюються остаточні розрахунки щодо сплати виконаних робіт.

Положенням про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції1, яке застосовується під час укладання договору підряду на виконання проектних і вишукувальних робіт, (у п. 7) визначається зміст цього договору. Так, у договорі має буте зазначено:

а) найменування сторін за договором, їхні поштові, телеграфні та банківські реквізити;

б) найменування науково-технічної, в т. ч. проектної, продукції;

в) наукові, технічні, соціальні, економічні та інші вимоги до науково-технічної, в т. ч. проектної, продукції, що є предметом договору; при цьому зазначені вимоги за погодженням сторін можуть бути відображені в завданні на проектування, що додається до договору;

г) строк дії договору;

д) строк і порядок передачі науково-технічної (проектної) продукції;

е) договірна ціна;

є) порядок розрахунків за передану науково-технічну продукцію (проектно-кошторисну документацію);

ж) права сторін щодо використання та розпоря-

Затверджене постановою Держбуду СРСР з науки та техніки від 19 листопада 1987 р. № 435 за погодженням з Держпланом СРСР, Мінфіном СРСР, Держкомцін СРСР, держарбітражем СРСР // БНА СССР.- 1988.- № 5.- С. 8-16.

дження науково-технічною продукцією (проектною), створеною (переданою) за даним договором, якщо це не суперечить чинному законодавству;

з) умови дотримання конфіденційності;

й) відповідальність сторін за порушення прийнятих на себе зобов'язань.

У договорі можуть бути також передбачені:

а) умови, що необхідні для впровадження науково-технічної продукції (надання послуг);

б) сфера застосування, масштаби та обсяг науково-технічної продукції;

в) найменування етапів робіт і строків їх виконання;

г) умови матеріально-технічного забезпечення робіт;

д) право виконавця залишити собі передане йому замовником, а також придбане чи виготовлене для проведення робіт устаткування, прилади, інструменти та матеріали з відшкодуванням їхньої вартості чи безоплатно;

е) інші умови, що визнаються сторонами як необхідні.

До складу договору за погодженням сторін можуть входити:

• технічне завдання чи завдання на проектування з пропозиціями щодо договірної ціни;

• календарний план робіт;

• протокол узгодження щодо договірної ціни;

• акт передачі-приймання науково-технічної продукції.

Договір на виконання проектних і вишукувальних робіт може бути розірваний, як правило, за погодженням сторін. Сторона договору вправі вимагати розірвання договору в односторонньому порядку, якщо інша сторона порушує свої договірні зобов'язання.

Щодо зазначеного виду договорів застосовуються такі види господарсько-правової відповідальності за порушення сторонами договорних зобов'язань:

відшкодування збитків і неустойка (як правило, залікова). Конкретні порушення, за які передбачається застосування неустойки, та розмір останньої мають фіксуватися в договорі за погодженням його сторін і з урахуванням вимог Правил про договори на виконання проектних та вишукувальних робіт, що передбачають:

• обов'язок Підрядчика усунути на вимогу замовника власними силами та за свій рахунок у найко-ротші строки, погоджені з Замовником, допущені з його (Підрядчика) вини, дефекти у проектній документації; у випадку неусунення дефектів у погоджені з Замовником строки проектна організація сплачує замовнику неустойку у розмірі чотирьох відсотків вартості проектних робіт, що підлягають виправленню; сплата неустойки не звільняє проектну організацію від усунення дефектів;

• обов'язок проектної організації відшкодувати Замовнику фактичні збитки, завдані неналежною якістю проектної документації, у сумі, не покритій неустойкою, але не більше передбаченої договором вартості робіт із складання проектів на будівництво окремих цехів, будівель і споруд, у яких допущені дефекти і.

Замовник несе відповідальність за затримку передачі передпроектної документації (вихідних даних для проектування та/або проведення розвідувальних робіт) Підрядчику та несвоєчасну сплату виконаних Підрядчиком робіт у формі пені, розмір якої встановлюється сторонами в договорі. При цьому сторони можуть (а у разі укладання договору на підставі державного замовлення — повинні) керуватися Правилами про договори на виконання проектних і вишукувальних робіт, згідно з якими замовник сплачує підрядчикові у разі прострочення:

• передачі вихідних даних для проектування — пеню розміром 0,01 відсотка від вартості робіт, не виконаних через несвоєчасне надання таких даних, за кожний день прострочення, однак не більше ніж за ЗО днів; у разі прострочення понад ЗО днів нарахування пені припиняється, а замовник одноразово сплачує неустойку в розмірі одного відсотка від вартості відповідних робіт;

• сплати виконаних підрядчиком робіт на підставі його рахунків — пеню в розмірі 0,01 відсотка від суми простроченого платежу за кожний прострочений день.

1Див.: п. «е» п. 16 і п. 24 Правил про договори на виконання проектних та вишукувальних робіт // Законодательство о капитальном строительстве. Випуск 5.— М.: Юрид. лит., 1979.- С. 838-839.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти