ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зміст договору підряду на будівництво

Змістом договору підряду на капітальне будівництво є права та обов'язки його сторін, а також інші умови, що регулюють пов'язані з виконанням договірних зобов'язань питання.

Договірні умови традиційно поділяють на істотні, без визначення яких договір вважається не-укладеним, а також інші, необов'язкові, що включаються до договору залежно від специфіки конкретного договірного зв'язку. Істотні умови договору підряду на капітальне будівництво визначаються ст. 353 Цивільного кодексу. До них відносяться:

• визначення предмету договору (відповідні будівельні та пов'язані з ними роботи) та об'єкта, на якому або щодо якого здійснюватимуться ці роботи;

• строк дії договору;

• сума договору;

• зобов'язання Замовника передати у визначений строк Підрядчику будівельний майданчик або трасу будівництва та проектно-кошторисну документацію

(а для проектно-будівельного контракту — завдання на проектування та будівництво).

Положенням про підрядні контракти в будівництві України, затвердженому науково-технічною радою М і нбуд архітектури України (протокол від 15 грудня 1993 р. № 9) рекомендовано включати до підрядних будівельних контрактів такі розділи:

1. Визначення та терміни. В ньому слід розкрити значення термінів та понять, що застосовуються в контракті, з метою виключення розбіжностей їх трактування сторонами та попередження пов'язаних з цим спорів.

2. Предмет договору (контракту). В цьому розділі передбачаються роботи та послуги, замовлення на виконання яких приймає Підрядчик. Наприклад, можна зафіксувати, що підрядчик зобов'язується виконати своїми та залученими силами і засобами будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні роботи, передбачені проектною документацією, здійснити випробування змонтованого устаткування, усунути недоліки та дефекти, що виникли з його вини і виявлені в процесі приймання робіт і протягом гарантійних строків експлуатації, передає Замовнику готовий для експлуатації об'єкт.

3. Сума (ціна) предмету договору. Визначається розмір договірної ціни, можливість та умови її корегування в процесі виконання робіт. За поетапного введення об'єкта в експлуатацію ціна встановлюється, як правило, на перший етап (чергу, пусковий комплекс) будівництва з визначенням у контракті порядку розрахунку ціни на наступні етапи. В багатосторонніх контрактах загальна ціна робіт за договором визначається з виділенням ціни робіт, що виконуються кожним учасником контракту.

Вартість обумовлених договором робіт визначається за вільними цінами та тарифами, в тому числі за підсумками торгів, конкурсів, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами. Так, вартість будівництва визначається з використанням державних кошторисних норм, що є обов'язковими при здійсненні будівництва з залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій.

Передбачена контрактом ціна може бути змінена у зазначених в ньому випадках, наприклад, у разі:

• внесення змін до обсягів і змісту робіт;

• зупинення робіт з причин, що залежать від Замовника, чи в зв'язку з обставинами непереборної сили;

• зміни строків виконання передбачених договором робіт за рішенням або з вини Замовника;

• врахування інфляційних та інших факторів, що впливають на вартість робіт.

Зміни договірної ціни оформляються сторонами шляхом укладення додаткової угоди.

4. Строки виконання робіт. Ці строки визначаються на підставі вихідних умов, встановлених інвестором і передбачених інвестиційним проектом. Строки будівництва (реконструкції тощо) об'єкта встановлюються шляхом: а) зазначення в контракті календарної дати початку робіт та передачі об єкта Замовнику; б) визначенням, протягом якого строку після вчинення Замовником певних дій (передачі будівельного майданчика, проектно-кошторисної документації Підрядчику) останній повинен розпочати роботи і протягом якого терміну їх завершити. Строки виконання окремих етапів робіт визначаються сторонами на підставі календарного плану будівництва і договірними визнаються лише тоді, якщо це обумовлено контрактом. В цьому розділі договору зазначаються також умови та підстави зміни строків будівництва (виконання робіт). Доцільно передбачити можливість подовження строків виконання договору у випадках:

• наявності обставин непереборної сили;

• наявності обставин, за які відповідає замовник (відсутності фінансування, затримки передачі будівельного майданчика, проектної документації тощо, появи додаткових обсягів робіт);

• зупинення робіт з вини Підрядчика, з покладенням на останнього обов'язку відшкодування Замовнику пов'язані з цим збитки та ін. Рішення про зміну встановлених договором строків із зазначенням причин оформляється додатковою угодою.

У багатосторонньому договорі передбачаються як загальний строк будівництва, так і строки початку та закінчення робіт для кожного учасника — на

підставі комплексного графіку, що визначає посл' довність і терміни виконання зобов'язань учасника ми договору.

5. Розрахунки та платежі. Замовник зобов'яза ний, як правило, забезпечити безперервне та своєчасне фінансування будівництва об'єкта, розрахуй ки з Підрядчиком за виконані роботи. Обсяги піл рядних робіт і необхідних фінансових коштів роз поділяються за роками відповідно до календарного плану будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. Оплата робіт може здійснюватися за готовий об'єкт або шляхом сплати проміжних платежів (за етапи, комплекси або окремі види робіт). Умовами договору може бути передбачене авансування Замовником Підрядчика. Згідно з п. 5.2 Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України, Замовник перераховує Підрядчику аванс (якщо це передбачено контрактом), розмір якого не повинен перевищувати 30% вартості річного обсягу робіт. Проміжні платежі доцільно здійснювати (на підставі відповідної фіксації в договорі) не повністю, а в межах 90—95% договірної ціни виконаних робіт (згідно з п. 5.2 зазначеного Положення — не більше 95% загальної вартості будівництва за договірною ціною); кінцеві розрахунки проводяться у двотижневий термін після виконання й приймання усіх передбачених замовленням робіт та підписання акта приймання об'єкта в екслуатацію.

6. Проектна документація. В договорі розмежовуються зобов'язання сторін щодо підготовки проектно-кошторисної документації (інвестиційного проекту будівництва), визначаються її склад, порядок узгодження та передачі, кількість примірників, права сторін щодо зміни проектних рішень та інші питання. Обсяг проектної документації, її склад, строки передачі зазначаються в додатках до договору. При укладенні традиційного двостороннього контракту відповідальність за забезпечення будівництва проектною документацією покладається на Замовника. При укладенні багатостороннього договору за участю проектувальника на нього покладається ряд обов'язків Замовника щодо забезпечення Підрядчика проектною документацією (при укладенні проектно-будівельного контракту на підрядчика покладени обов'язки щодо забезпечення будівництва проектно-кошторисною документацією). Передача проектної документації Підрядчику відбувається в срокі передбачені відповідним графіком. У договорі передбачаються також можливість та умови весення змін до проектної документації, а також Корегування в зв'язку з цим строків та вартост і будівництва.

7. Будівельний майданчик. До обов'язків Замовника належить також вибір будівельного майданчика його передача Підрядчику за актом в обумовлені поговором строки, забезпечення йому вільного, безперервного та безпечного доступу для виконання побітв умовах діючого виробництва. Замовник зобов'язаний в обумовлені договором строки оформити необхідні для використання документи та передати їх Підрядчику відповідно до погодженого переліку, в т. ч. документи на:

• використання земельних ділянок під будівництво;

• виконання робіт в зоні електропередач, діючих залізниць, у місцях проходження підземних комунікацій, розташованих на будівельному майданчику;

• на користування електроенергією, газом, водою і тепловою енергією від діючих джерел відповідно до проекту;

• вирубування лісу та пересадку дерев;

• на геодезичну розбивочну основу будівництва та ін.

У цьому розділі також фіксуються обов'язки замовника щодо вирішення в обумовлені договором строки усіх питань, пов'язаних із знесенням» переносом і реконструкцією будівель, споруд, комунікацій, що перешкоджають будівництву, знищенням плодовоягідних насаджень і посівів тощо.

Обов'язки Підрядчика щодо будівельного майданчика полягають у підтриманні його в належному стані, а також звільнення території будівельного майданчику від будівельної техніки, використаних матеріалів і відходів, допоміжних будівель після за-^Ріііення будівельних і пов'язаних з ними робіт.

8. Матеріально-технічне забезпечення. В цьому розділі договору визначається порядок забезпечення будівництвата виконання будівельних і пов'язаних з ними робіт матеріально-технічними ресурсами (матеріалами, конструкціями, машинами, устаткуванням), а також розподіл обов'язків щодо цього між сторонами — Замовником і Підрядчиком. Перелік і обсяги ресурсів, забезпечення якими покладається на Замовника та строки їх передачі Підрядчику обумовлюються в додатках до договору. Замовник бере на себе зобов'язання щодо:

• розміщення замовлення і постачання на будівельний майданчик, перевірки якості та комплектності технологічного, електротехнічного, енергетичного, іншого устаткування, окремих видів будівельних матеріалів, інших ресурсів згідно з домовленістю з Підрядчиком.

Решту необхідних для будівництва матеріальних ресурсів забезпечує, як правило. Підрядчик. Якщо договір укладається за участю організації, що спеціалізується на постачанні будівельних матеріалів та устаткування, то зобов'язання щодо цього покладаються на цю організацію.

9. Страхування ризиків. В умовах ринкових відносин цей розділ в підрядному будівельному договорі є необхідним, оскільки зменшує ризики сторін щодо можливих втрат або пошкодження об'єкта будівництва, устаткування, техніки, матеріалів тощо та пов'язаних з працею найманих працівників. Доцільно передбачити страхування ризиків:

• що виникають під час транспортування матеріалів, устаткування тощо від місця їх відвантажування до будівельного майданчика;

• пов'язані з захистом виконуваних робіт, матеріальних цінностей на будівельному майданчику від вогню та стихійного лиха від моменту початку робіт на об'єкті до моменту передачі його Замовнику;

• що виникають відповідно до законодавства про охорону праці;

• інші ризики за домовленістю сторін. Сторони повинні розподілити між собою обов'язки щодо страхування ризиків, визначити страхову організацію та на чию користь відбувається страхування.

10. Виконання робіт. У цьому розділі визначаються:

1) порядок виконання робіт Підрядчиком та забезпечення їх виконання відповідно до проектної

документації, будівельних норм та правил, графіку

виконання робіт;

2) можливість здійснення Замовником контролю та технічного нагляду за якістю, обсягами та вартістю будівництва, відповідності виконаних робіт проектам, кошторисам і вимогам чинного законодавства, а використаних матеріалів та конструкцій — державним стандартам і технічним умовам;

3) представники Замовника та Підрядчика, які

уповноважуються вирішувати оперативні питання з будівництва об'єкта та контроль за виконанням договірних зобов'язань;

4) форма, зміст і порядок оформлення документації, пов'язаної з веденням будівництва;

5) порядок повідомлення Підрядчиком Замовника про припинення будівництва з вини Замовника;

6) порядок використання Підрядчиком приміщень об'єкта, що будується;

7) порядок здійснення контролю за будівництвом;

8) обов'язки сторін щодо залучення робочої сили для виконання обумовлених договором робіт.

11.Передача та приймання робіт. У цьому розділі визначається порядок передачі-приймання закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням специфіки об'єкта і конкретного договірного зв'язку.

12. Гарантійні строки експлуатації об'єкта. В умовах ринкових відносин такі положення договору є надзвичайно важливі для Замовника, адже гарантують захист його інтересів щодо якісного та належного виконання Підрядчиком замовлених будівельних робіт. Строк гарантії обумовлюється по об'єкту в цілому та/або з окремих видів робіт і підтверджується в акті приймання. Доцільно також передбачити подовження строку гарантії на час, протягом якого роботи з усунення недоліків перешкоджали нормальній експлуатації об'єкта; в цьому розділі також передбачається порядок фіксації виявлених протягом гарантійного строку недоліків і дефектів та усунення їх Підрядчиком.

13. Фінансові гарантії. Передбачаються для захисту фінансових інтересів сторін. Можуть здійснюва-

тися у формі: застави (як щодо Підрядчика, так і щодо Замовника), в т. ч. і з використанням як предмету застави об'єкта будівництва, майбутніх доходів від експлуатації об'єкта та ін.); надання гарантій фінансової спроможності сторін з боку, наприклад, обслуговуючого банку.

14. Відповідальність сторін за порушення договірних зобов'язань. За загальним правилом Підрядчик несе відповідальність за збереження об'єкта до мо-мента передачі його Замовнику, наслідки його пошкодження чи загибелі з власної вини і не вправі вимагати від Замовника винагороди за виконану, але знищену чи пошкоджену роботу. Після прийняття об'єкта в експлуатацію відповідальність за його збереження переходить до Замовника. За загальним правилом Підрядчик не несе відповідальність за знищення чи пошкодження об'єкта внаслідок дії непереборної сили. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань відповідно до ст. 356 Цивільного кодексу у формі залікової неустойки, тобто збитки покриваються у частині, не покритій неустойкою, але до складу збитків включаються лише зроблені іншою стороною витрати, а також втрата або пошкодження її майна.

15. Порядок розгляду спорів. Передбачається можливість залучення до розгляду таких спорів консалтінгових, інжинірингових організацій; згідно з вимогами чинного законодавства визначається юрисдикційний орган, а якщо однією із сторін є іноземна організація, то додатково зазначаються:

• найменування та місцезнаходження юрисдик-ційного органу, що розглядатиме спори щодо виконання договору;

• законодавство конкретної країни, відповідно до якого має здійснюватися арбітражний розгляд;

• мова арбітражного розгляду;

• порядок розподілу арбітражних витрат.

16. Призупинення робіт та розірвання договору.Хоча договір укладається з тим, щоб бути виконаним, але в процесі його виконання виникають конфліктні ситуації, які мають розв'язуватися шляхом переговорів або передачі спору на розгляд юрисдикційного органу. Однак за умов грубих, неодноразових порушень договірних зобов'язань,

якщо попереджувальні заходи не дали позитивних оезультатів, може бути застосовано крайній захід — припинення робіт та/або розірвання договору в порядку, передбаченому сторонами, з відповідною фіксацією в договорі можливості, умов, порядку призупинення робіт і розірвання контракту. Так, з ініціативи Замовника може бути передбачене припинення робіт у випадках:

• відсутності коштів для фінансування будівництва;

• недоцільності продовження інвестування в об'єкт, в т. ч. з причин непереборної сили, неякісного проекту тощо;

• банкрутства Підрядчика;

• тривалого (понад три місяці) відставання у виконанні робіт з вини Підрядчика;

• неодноразового та грубого порушення Підрядчиком будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень.

З ініціативи Підрядчика зупинення робіт або розірвання договору може мати місце у разі тривалої (понад три місяці) затримки з боку Замовника, передачі Підрядчику будівельного майданчика та/або проектно-кошторисної документації чи устаткування, а також консервації об'єкта понад три місяці, затримки протягом цього ж періоду оплати виконаних робіт або перерахування обумовленого договором авансу.

Сторона, з вини якої зупиняються роботи чи розривається контракт, відшкодовує іншій стороні пов'язані з цим збитки.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти