ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Законодавство, що регулює режим іноземного інвестування в Україні

Зусилля України як молодої незалежної держави інтегруватися у світове співтовариство відбувається в умовах реформування відносин власності і структурної перебудови економіки всередині країни. Велике значення як стимулятора розвитку ринкових відносин за цих умов набуває залучення і оптимальне використання інвестицій, в т. ч. іноземних.

Переваги іноземних інвестицій над іншими видами економічної допомоги незаперечні. Вони виступають додатковим джерелом інвестування у вітчизняне виробництво, його модернізацію, розробку та запровадження нових технологій (не збільшуючи при цьому зовнішнього боргу країни, а навіть сприяючи отриманню коштів для його погашення), а також завдяки виробничій та науково-технічній кооперації забезпечують інтеграцію вітчизняної економіки у світову.

Потреба української економіки в іноземних інвестиціях набагато більша, ніж їх фактичне вкладення. Причин такого становища чимало. Значну роль У залученні іноземних інвестицій в Україні відіграє якість правового регулювання іноземних інвестицій та його стабільність.

Правовий режим іноземного інвестування в Україні регулюється національним законодавством України та міжнародними договорами України, що після їх схвалення Верховною Радою України імплементуються у національне законодавство.

Національне законодавство, що визначає правовий режим іноземного інвестування, базується на нормативних актах господарського законодавства, які вивчалися в курсі «Господарське право». До них слід віднести:

Конституцію України, зокрема її положення щодо забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України та гарантування захисту прав усіх суб'єктів, в т. ч. права власності (ч. 4 ст. 13), права приватної власності (ст. 41), права громадян на підприємницьку діяльність (ст. 42) та ін.;

Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. щодо форм, основних засад і порядку здійснення підприємницької діяльності в Україні;

Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. щодо створення державою рівних умов усіх форм власності та гарантій їх захисту;

Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. щодо основних засад створення, функціонування та припинення діяльності підприємств в Україні;

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 р. щодо порядку випуску та обігу цінних паперів в Україні;

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від

18 вересня 1991 р. щодо загальних засад здійснення інвестиційної діяльності в Україні незалежно від її суб'єктів;

Закон України «Про господарські товариства» від

19 вересня 1991 р. щодо основних засад створення та діяльності цих товариств;

Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 р.' щодо умов і порядку дії таких договорів в Україні;

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 14 березня 1995 р.2щодо порядку надання в оренду майнових комплексів державних і комунальних підприємств;

Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21 листопада 1995 р. щодо порядку створення та функціонування транснаціональних промислово-фінансових груп в Україні;

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 19 лютого 1997 р.3щодо права іноземних суб'єктів господарювання виступати в ролі по-

' Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 10.—

Див.: Там само.- 1995.- № 15.- Ст. 99. Див.: Голос України.— 1997.— 20 березня.

купців у процесі приватизаціїта порядку набуття ними права власності на об'єкти приватизації, щодо повноважень органів приватизації (Фонду державного майна, його регіональних відділень та представництв) виступати з боку держави засновниками підприємств зі змішаною формою власності;

Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997р. щодо порядку здійснення лізингових операцій в Україні та інші закони;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» від 31 грудня 1992 р.2щодо особливості створення та діяльності спільних підприємств, в яких беруть участь державні суб'єкти господарювання;

Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 р.3щодо порядку створення та діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

інші нормативні акти, що регулюють основні засади здійснення господарської діяльності в Україні.

Розділ інвестиційного законодавства що визначає режим іноземного інвестування містить нормативні акти, в тій чи іншій мірі спеціально присвячені цьому питанню. До них належать:

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р.4, що визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України (як уже згадувалося, це третій з моменту набуття Україною незалежності нормативний акт, що регулює пов'язані з іноземним інвестуванням питання; першим нормативним актом такого характеру був Закон України «Про іноземні інвестиції» від 18 вересня 1991 р.5, дію якого було призупинено Декретом Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» від 20 травня

1993 р., Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 1о квітня 1991 р.2, який визначає іноземне інвестування як різновид зовнішньоекономічної діяльності та встановлює особливості, принципи та форми здійснення останньої;

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р.3, що визначає правові засади створення та функціонування таких зон;

Закон України «Про концесії» від 16 липня 1999 р.4;

Митний кодекс України від 12 грудня 1992 р.5, що визначає порядок обкладення митом валютних та майнових цінностей, які ввозяться в Україну, в т. ч. товари, що ввозяться іноземним інвестором для реалізації чи власного споживання;

Закон України «Про правовий статус іноземців^ від 4 лютого 1994 р.6, що визначає особливості правового становища іноземних громадян в Україні, в т. ч. іноземних інвесторів — фізичних осіб;

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 р.7, що визначає особливості здійснення таких операцій на території України;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15 грудня 1992 р.8, який передбачає необхідність отримання Фондом державного майна України згоди галузевого міністерства (відомства) на створення спільних підприємств (за участю іноземного інвестора) будь-яких організаційно-правових форм,

Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1993. № 28.— _

Див.: Відомості Верховної Ради УРСР.— 1991.— № 29.—

Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1992. № 50.— Ст. 676.

Урядовий кур'єр.— 1999.— 22 вересня. Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 16.—

Див.: Там само.- 1994.- № 23.- Ст. 162. 'Див.: Там само.- 1994.- № 23.- Ст. 162.

Див.: Там само.-1993.-№7.-Ст. 52.

до статутного фонду яких передається майно, що е державною власністю;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 18 грудня 1992 р.', що встановлює ставки державного мита;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» від 31 грудня 1992 р.5, що забороняє державним підприємствам створювати та брати участь у підприємницьких структурах і визначає, що правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності зі змішаною формою власності (в т. ч. спільних підприємств за участю іноземних інвесторів) є державні органи приватизації;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р.з;

Указ Президента України «Про утворення Національного агентства України з реконструкції та розвитку» від 2 червня 1996 р., який передбачив створення такого агенства та визначив його функції (формування та реалізація державної політики щодо залучення та використання кредитів, грантів, міжнародної технічної та гумантіраної допомоги, іноземних інвестицій);

Указ Президента України «Про Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні» від 11 травня 1997 р4;

Указ Президента України «Питання Палати незалежних експертів з питань іноземних інвестицій» від 14 травня 1997 р.5;

Указ Президента України «Про Положення про Національне агенство України з питань розвитку та Європейської інтеграції» від 23 квітня 1998 р., відповідно до якого це агенство має здійснювати міжвідомчу координацію з питань міжгалузевого економічного та соціального співробітництва України з Європейським Співтовариством, брати участь у (Ьормуванні та реалізації державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення кредитів, міжнародної технічної допомоги та іноземних інвестицій;

Указ Президента України «Про деякі питання іноземного інвестування» від 7 липня 1998 р.1;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні» від 14 березня 1994 р. № 1672; такі зони створюються законами України (наприклад, закони «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області» від 24.12.1998 р.3та «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області»4або Указом Президента України, який видається відповідно до Перехідних положень Конституції України (наприклад, Указ Президента України «Про спеціальну економічну зону «Славутич» від 18.06.1998 р. № 657)5;

«Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій», затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р.6;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна» від 7 серпня 1996 р.7;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями» від 5 вересня 1996 р.8;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від ЗО січня 1997 р. № 112';

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств» від 22 серпня 1997 р. № 9 ІЗ2;

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України «Про затвердження Положення про форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» від 5 жовтня 1995 р. № 753.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти