ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра археології та музеєзнавства

УКЛАДАЧ:

Проф. Р.В. Терпиловський

Археологія

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для студентів напрямку підготовки 6.020302 – Історія

Затверджено

Вченою Радою історичного факультету

“ ” 2013 р.

Протокол №

Завідувач кафедри

Терпиловський Р.В.

Декан факультету

Колесник В.Ф.

КИЇВ-2013

Укладачі:

д.і.н., проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович

 

Лектор:

д.і.н., проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

„____”________________2013 р.

ВСТУП

Дана дисципліна "Археологія" викладається на1 курсі бакалаврату 1 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 34 год., семінарських занять – 18 год., самостійна робота – 56 год., кількість змістових модулів – 3 та форма підсумкового контролю (екзамен письмовий).

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Впровадження викладання курсу «Археологія» у вищих навчальних закладах України вимагає відповідного науково-методичного забезпечення. Особливого значення це набуває у зв’язку з прийняттям Закону України "Про охорону археологічної спадщини" (2004) та переходом до трьохступеневої системи навчання, зокрема, з появою магістратури з археології.

Мета курсу «Археологія» полягає в ознайомленні студентів із сучасним станом археологічної науки в Україні і за кордоном. Завданнями навчальної дисципліни є отримання студентами загальної інформації про історію становлення археології як науки, структуру та методи дослідження, типи археологічних пам’яток, а також основні проблеми щодо вивчення і охорони археологічної спадщини України.

Предмет навчальної дисципліни

 

Предметом навчальної дисципліни «Археологія» є вивчення основних принципів археологічного дослідження з метою виділення за матеріальними залишками культурних груп тих чи інших давніх суспільств.

 

Вимоги до знань та вмінь студентів.

Студенти повинні знати:

- предмет та завдання археології;

- основні галузі археології;

- основні методи дослідження археологічних пам’яток;

- типи археологічних пам’яток;

. - процедуру археологічного дослідження;

- археологічну періодизацію;

- основні археологічні культури різних періодів з території України;

- сучасні методи інтерпретації археологічних пам’яток;

- юридичні акти про охорону культурної та археологічної спадщини.

Студенти повинні вміти:

- опрацьовуючи тематичну літературу, самостійно збагачувати свій науковий та творчий потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями;

- орієнтуватись у вітчизняній та іноземній археологічній літературі щодо проблем типології та класифікації, відбирати з інформації найголовніше, вміти систематизувати її;

- працювати з науково-методичними посібниками.

- вміти застосовувати різні методики для створення реконструкцій історичного рівня.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.

Спеціальна навчальна дисципліна «Археологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку підготовки «історія».

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Зміст курсу поділений на 3 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції та самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння певного матеріалу, вироблення навичок самостійного опрацювання текстів, здатності їх осмислення та уміння представити знання матеріалу публічно чи письмово.

Завдання підсумкового контролю полягає в перевірці розуміння студентами програмного матеріалу в цілому.

Співвідношення складових у змістовому модулі

Загальна сума балів - 100 балів (із них поточний модульний контроль 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів).

 

  Змістовий модуль 1.   Основи археології.   Змістовий модуль 2.   Археологія України – ч.1   Змістовий модуль 3.   Археологія України – ч.2   Екзамен
20 залікових балів 20 залікових балів 20 залікових балів 40 балів
Семінар заняття Самостій­на робота   Модул. контроль Семінар заняття Самостій­на робота Модул контроль Семінар заняття Самостій­на робота Модул. контроль      
балів балів балів балів балів балів балів балів балів      

 

Перелік видів аудиторної роботи та їх оцінка (в балах)

На семінарських заняттях оцінці підлягають рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; експрес-контроль.

Схема переведення балів, отриманих студентом на семінарських заняттях, у залікові бали

 

3 семінарські заняття з одного змістового мод. модуля модуля
Залікові бали Середній бал
9,1-10
8,1-9
7,1-8
6,1-7
5,1-6
4,1-5
3,1-4
2,1-3
  Середній бал менше за 2,1 не переводиться у залікові бали

Критерії оцінювання роботи студента на одному семінарському занятті:

Конспект джерел до семінарських занять 1 бал.

Виступи на семінарських заняттях з основною доповіддю

(в залежності від змісту) 1-5 балів.

Доповнення 1-3 бали.

Участь у дискусії 1-3 бали.

Підведення підсумку 1-2 бали.

Письмова самостійна робота 1-5 балів.

Експрес-контроль:

• повна відповідь - 2 бали;

• неповна відповідь - 1 бал;

• незадовільна відповідь - 0 балів

Критеріями оцінки при усних відповідях виступають: повнота розкриття питання; логіка викладення, культура мови; впевненість, емоційність та переконаність; використання основної та додаткової літератури (навчальних посібників, монографій, збірників статей, журналів, інших періодичних видань тощо), аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки.

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час.

Ціллю самостійної роботи є вироблення студентами навичок і вміння працювати з літературою, віднаходити головні, стрижневі аспекти проблем, що потребують твердого засвоєння, здатності визначити свою позицію щодо дискусійних ідей чи концепцій і аргументовано її обґрунтувати.

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми курсу в цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка реферативних матеріалів з наукових публікацій з важливих проблем даної навчальної дисципліни.

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді написання реферату-альбому, який оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів у кожному із змістових модулів.

Критерії оцінювання реферату (змістовий модуль 1):

• у рефераті відображене місце археології в системі наук, основні поняття археології, методи археологічних досліджень, історико-археологічна періодизація тощо.4-5 балів;

• в рефераті неповно відображене місце археології в системі наук, основні поняття археології, методи археологічних досліджень, історико-археологічна періодизація тощо. Реферат виконаний неохайно. 1-3 балів;

Критерії оцінювання альбому (змістові модулі 2 і 3):

• ілюстративний матеріал у вигляді рисунків артефактів з археологічних видань виконаний самостійно із зазначенням джерел. Присутні підписи під рисунками із зазначенням походження (пам'ятка). На картах відображені основні археологічні пам'ятки кожної доби (5-10), присутні легенди. 4-5 балів;

• ілюстративний матеріал у вигляді рисунків артефактів з археологічних видань виконаний, але відсутні ключові епохи та посилання на джерела, підписи під рисунками та картами неповні 2-3 балів;

• альбом суто компілятивного рівня виконаний неохайно. Відсутні ключові епохи, підписи та легенди до рисунків та карт. 1-2 бали;

 

• реферат-альбом не виконано 0 балів

 

 

Модульний контроль.

По завершенні вивчення кожного змістового модуля студент складає модульний контроль (МК) у тестовій формі. Участь всіх студентів в контрольному заході обов'язкова. МК проводиться у письмовій формі.

МК виконується на останньому семінарському занятті першого та другого змістового модуля.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за один МК - 5 балів.

Студент, який не відпрацював семінарські заняття, не допускається до складання МК, і даний модуль не зараховується.

Якщо студент не з'явився на МК, у поточній рейтинговій відомості зазначається «не з'явився» та виставляється 0 балів за змістовий модуль. Студент, який з поважної причини пропустив МК, зобов'язаний надати відповідний документ і викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату проведення МК.

Критерії оцінювання модульного контролю у тестовій формі (оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів): 10 запитань

а) вірна відповідь на одне запитання - 0,5 бала;

б) невірна відповідь - 0 балів.

 

Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту

Екзаменаційний білет для тесту з курсу «Археологія» містить 20 питань. Кожне питання оцінюється у 2 бала.

Студент, який дав повну відповідь на всі (або окремі) питання екзаменаційного білету добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом за результатами поточного контролю.

До заліково-екзаменаційної відомості вноситься підсумковий рейтинговий бал, який поряд переводиться в традиційну 4-бальну і літерну шкалу відповідно до шкали ECTS і виставляється у екзаменаційній відомості та заліковій книжці (індивідуальному навчальному плані студента).

СУМА БАЛІВ НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
90-100 Відмінно
85-89 Добре
75-84
65-74 Задовільно
60-64
35-59 Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1-34 Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

Повторне складання іспиту допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.

Якщо студент набрав з дисципліни 1-34 балів, до перескладання він не допускається, відраховується зі складу студентів (після поновлення у складі студентів він має прослухати дисципліну повторно).

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№ теми   Назва теми Кількість годин
        Лекції Семінарські заняття Самостійна робота
Змістовий модуль 1. Основи археології.
1. Вступ    
2. Нариси історії археології.
3. Предмет та завдання археології. Основні поняття археології.  
4. Польові методи дослідження.
5.   Лабораторно-камеральні методи дослідження.  
6. Археологічна періодизація та хронологія. Методи інтерпретації археологічних даних.
  Модульний контроль    
Змістовий модуль 2. Археологія України – ч. 1.
7. Кам’яна доба.  
8. Доба енеоліту-бронзи.
9. Ранній залізний вік.
10. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.
  Модульний контроль    
Змістовий модуль 3. Археологія України – ч. 2.
11.   Археологія ранніх слов’ян та їхніх сусідів.
12. Слов’яни раннього середньовіччя.
13. Археологія Київської Русі.    
14. Середньовічні старожитності Північного Причорномор’я.  
  Модульний контроль    
  Разом
           

Змістовий модуль 1.

Основи археології.

(36 годин)

Тема 1. Вступ (2 години)

Актуальність та важливість вивчення археології, огляд навчальної та довідкової літератури. Місце курсу в системі підготовки бакалаврів-істориків. Принципи, методи і форми вивчення матеріалу. Мета і завдання курсу. Забезпечення високого рівня знань студентів І-го курсу з «Археології» передбачає поряд з лекціями та семінарськими заняттями організацію самостійної роботи студентів, ціллю якої є опанування як теоретичними, так і практичними засадами. Для ефективного засвоєння студентами змісту курсу передбачається опрацювання довідкових джерел, публікацій, іншої наукової літератури, а також відвідання музеїв, робота з наочним археологічним матеріалом.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти