ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Статистика відтворення стада

Оборот стада - це рух поголів'я тварин протягом року за статево-віковими групами. Його складають у вигляді балансової таблиці, складові частини якої забезпечують взаємний контроль статей надходження і вибуття тварин. В обороті стада відображається:

· кількість тварин на початок періоду (Кп);

· надходження тварин за період всього і за джерелами (Нк);

· вибуття тварин всього і за різними каналами (Вк);

· наявність тварин на кінець року (Кк).

Оборот стада складають у вигляді балансової таблиці. Поділ молодняку на групи може бути проведений за роками народження та за досягнутим віком: (телички до 1 року; телички 1-2 роки; телички старше 2 років). При групуванні за досягнутим віком з переходом від однієї групи до іншої частина тварин буде виключатись з певної вікової групи і поповнюватись поголів'ям із молодших груп.

ЗАВДАННЯ 1.

На основі даних, наведених в додатку А3, складіть за всіма вимогами оборот стада великої рогатої худоби сільськогосподарського підприємства за рік.

Мета завдання: скласти оборот стада великої рогатої худоби.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Приклад. В сільськогосподарському підприємстві поголів'я великої рогатої худоби на початок року становило:

корів - 400

бугаїв - 3

нетелів - 68

телиць 1-2 роки - 164

бички 1-2 роки - 146

телиць до року- 187

бички до року- 192

тварини на відгодівлі - 71.

Протягом року на основі Акта оприбуткування приплоду тварин (ф.№95) від корів та нетелів отримано приплід: 257 бичків та 242 телички.

Вибуття тварин (реалізація м'ясокомбінатам) обліковується на основі Товарно-транспортної накладної на відправлення-приймання тварин (ф.№1с.-г.). Сільськогосподарське підприємство протягом року реалізувало 10 корів і 2 бугаї та з відгодівлі 107 голів. За рік в сільськогосподарському підприємстві було забито: 3 бички до 1 року; 17 бичків 1-2 років; 2 нетелі та 2 корови. До того ж загинули: 1 корова; 3 телички та 2 бички до року. На відгодівлю поставлено 7 корів.

Також протягом року було закуплено в племпідприємстві 1 бугая та 6 корів.

На основі умови задачі складається таблиця 2.2 по обороту стада поголів'я великої рогатої худоби. Для початку відображається за відповідими графами таблиці наявність поголів’я тварин, його надходження та вибуття.

Таблиця 2.2

Оборот стада великої рогатої худоби в СВК „Прогрес” Балтського району Одеської області

№ п/п Статево-вікові групи Поголів’я на початок року Надходження Вибуття Поголів’я на кінець року
приплід Переведено з інших груп куплено всього продано Переведено в інші групи забито загиуло всього
   
Корови  
Бугаї          
Нетелі        
Бички 1-2р.        
Телички 1-2р.          
Бички до 1р.      
Телички до 1р.        
Дорослі тварини на відгодівлі   7+129        
  Разом

Окрім того, необхідно відобразити перехід (переведення) однієї групи тварин до іншої. Варто зазначити, що при такому переведені задіяні дві групи тварин, для однієї з яких дані відображаються по вибуттю, а для другої – по надходженню.

Група корів протягом року поповнилась за рахунок 66 нетелів. Тому графа 3 по стрічці 1 дорівнює 66. Крім того, куплено 6 корів (графа 4) у племпідприємстві.

Одночасно вибуло (графа 10) 20 корів (10+7+2+1) - 10 продано державі; 7 - передано на відгодівлю; 2забито в підприємстві і 1 голова загинула. Поголів'я корів на кінець року складе 452:

Кп +Нк – Вк = Кк

400 + 72 – 20 = 452

Як правило, сільськогосподарські підприємства закуповують високопо-родні тварини. Тому по рядку 2 "Бугаї" куплено 1 (графа 4), продано державі 2 (графа 6) і на кінець року кількість бугаїв в підприємстві буде 2 (3+1-2).

Відповідні розрахунки проводяться по групі "Нетелі". Якщо на початок року їх було 68, то внаслідок вибраковки 2 голови були забиті в господарстві, а решта (66 голів) перейшли в групу корів. Разом з тим група поповнилась за рахунок 164 голів, переведених з групи „Телички 1-2р.” Тому поголів'я на кінець року становитиме 164 голови (68+164 - 68).

Особливості групи "Телички 1-2 роки" в тому, що частина з них перейде в групу "Нетелі". Тому в графі 7 даної групи поставлено 164 голови.

Група "Бички 1-2 роки" через рік має перейти в групу "Бугаї". Але такої потреби немає. Тому протягом року 17 голів було забито, а 129 голів передано на відгодівлю. В той же час дана група поповнилась 187 бичками до 1 року. Поголів'я даної групи на кінець року складе 187 (146+187-146).

Молодняк до 1 року поповниться за рахунок приплоду: 242 теличок і 257 бичків.

Мають місце деякі особливості розрахунку Дорослого поголів'я на відгодівлі. Дана група поповнюється 129 бичками 1-2 роки і вибракуваними із основного стада 7 коровами. Поголів'я даної групи на кінець року складе 100 (71+136-107).

Проведемо перевірку руху поголів'я. Підсумуємо кожну графу. Сума поголів'я графи 3 дорівнює сумі графи 7.

В цілому по стаду на основі формули перевіримо баланс:

Кп + Кн – Кв = Кк

1231+1243-886=1588

Таким чином відповідно до обороту стада ВРХ у СВК «Прогрес» відтворення стада тварин є розширеним, так як чисельність поголів’я на кінець року більша за чисельність на початок року.


III. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Тема 1. Статистика руху робочої сили

 

У державній статистичній звітності з питань праці передбачено розподіл працівників на персонал:

- зайнятий основною діяльністю;

- зайнятий неосновною діяльністю.

На промислових підприємствах персонал розподіляється на дві групи :

- промислово-виробничий персонал (персонал основної діяльності);

- персонал непромислових організацій, що знаходяться на балансі промислового підприємства (персонал неосновної діяльності).

У сільськогосподарських підприємствах персонал ділиться :

- персонал, зайнятий у сільськогосподарському виробництві (персонал основної діяльності);

- персонал, зайнятий у підсобних промислових підприємствах;

- персонал, зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах.

До складу персоналу основної діяльності належать працівники зайняті: в рос­линництві (рільництві, овочівництві, садівництві, на закладені садів і виро­щу­ва­нні багаторічних насаджень, докорінному поліпшенню лугів та інше); в тва­рин­­ництві (скотарстві, свинарстві, вівчарстві, птахівництві, рибництві, зві­рівни­цтві, кролівництві, бджільництві та інших галузях тваринництва), в поточному ре­монті будівель та споруд виробничого сільськогосподарського призначення (сховищ, ферм, складів та інше); на транспорті, що переважно обслуговує сільськогосподарське виробництво.

До персоналу, зайнятого в підсобних виробництвах, належать працівники промислових підприємств, виробництв і ремонтних майстерень (млини, круподерні, виробничі і консервні заводи, підприємство по виробництву масла, сиру, молочної продукції, скотобійні майданчики, лісопильні, столярно-теслярські і деревообробні майстерні, цегельні заводи, електростанції по ремонту тракторів, а також працівники транспорту, що обслуговують підсобні промислові підприємства, виробництва і ремонтні майстерні).

До персоналу, зайнятому в обслуговуючих та інших господарствах належать працівники зайняті в житлово-комунальному господарстві, торгівлі, охороні здоров’я, установах культури (тільки тих підрозділів, що перебувають на балансі підприємства).

У підприємствах важливу роль відіграє стабільність кадрів. Вона дає можливість працівникам підприємства більш глибоко вникати в технологію виробництва та підвищувати свою кваліфікацію. Це призводить до збільшення урожайності сільськогосподарських культур, зростання продуктивності тварин, скорочення витрат на виробництво продукції.

Плинність кадрів створює певні труднощі у термінах виконання робіт, знижує заінтересованість працівників у кінцевих результатах своєї праці.

ЗАВДАННЯ 1.

Визначити показники руху робочої сили на підставі даних таблиці 3.1 .

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти