ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


V. Статистика ефективності виробництва

Витрати виробництва і собівартість – це найважливіші показники ефективності виробництва, в якому відображуються основні сторони діяльності сільськогосподарських підприємств. Вони є основою для організації виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств за принципами господарських розрахунків.

Витрати – це грошовий вираз використаних ресурсів на виробництво продукції, товарів, робіт і послуг. Класифікацію витрат можна представити за різноманітними ознаками. Розглянемо основні з них.

І. За економічним принципом витрати групуються у такі елементи:

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизаційні відрахування;

- інші витрати.

Таке розмежування витрат за економічним принципом пов'язане з різним економічним змістом їх формування. Всі матеріальні витрати ґрунтуються на матеріальній основі і витрачаються на закупівлю основних і допоміжних сировини та матеріалів. Витрати на оплату праці не мають під собою матеріальної основи і призначені для оплати витраченої праці. Витрати на соціальні заходи накопичуються і є матеріальними стимулами підвищення продуктивності праці та якнайшвидшого відновлення робочої сили. Амортизаційні відрахування — кошти, що йдуть на оновлення засобів праці.

ІІ. За виробничим принципом витрати групуються в статті собівартості залежно від виробничого призначення. Кількість і склад статей витрат залежить від виробничого напрямку діяльності підприємства і встановлюються ним самостійно.

ІІІ. За способом включення до собівартості продукції витрати поділяються на :

- прямі – витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням певного різновиду продукції, їх можна обчислити в розрахунку на одиницю продукції та одразу безпосередньо віднести на собівартість конкретного виду продукції (товарів, робіт і послуг);

- непрямі – витрати, величину яких не можна безпосередньо обчислити на одиницю продукції, так як вони пов'язані з визначенням різних витрат (заробітна плата обслуговуючого та управлінського персоналу, утримання та експлуатація будівель і споруд загальновиробничого призначення тощо). Такі витрати підлягають попередньому розподілу за певними об’єктами, відповідно до бази розподілу, з подальшим включенням їх до собівартості продукції.

IV. За принципом залежності витрат від обсягів виробництва продукції витрати поділяються на:

- постійні витрати, що не залежать від зміни кількості продукції;

- змінні витрати, які залежать від обсягу виробництва продукції.

Змінні витрати поділяються на пропорційні та непропорційні.

Пропорційні – це витрати, розмір яких перебуває в пропорційній залежності від обсягів виробництва (кількості виготовленої продукції). Непропорційні витрати, в свою чергу, поділяються на прогресуючі та дегресуючі. Прогресуючі зростають більше, ніж обсяг виробництва. Вони виникають тоді, коли збільшення обсягу виробництва вимагає більших витрат на одиницю продукції. Це, наприклад, витрати на відрядно-прогресивну оплату праці, додаткові рекламні та торгові витрати. Дегресуючі витрати зростають меншими темпами, ніж обсяг виробництва. До них належить широке коло витрат на експлуатацію машин та устаткування, його ремонт, придбання інструменту тощо.

Показник собівартості дає можливість глибоко аналізувати економічний стан підприємства і виявляти резерви підвищення ефективності виробництва. Адже зі зниженням собівартості зростає цінова конкурентоспроможність продукції, а отже, і зміцнюються позиції підприємства на товарному ринку.

Собівартість– витрати в розрахунку на одиницю продукції.

За економічним змістом і видами витрат, що включаються у собівартість продукції, розрізняють:

- виробничу собівартість;

- повну (комерційну) собівартість.

Виробничу собівартість формують витрати пов’язані з виробництвом і доробкою продукції, її транспортуванням до франко-місця зберігання або використання.

В повну собівартість включають виробничу собівартість і витрати підприємства на реалізацію продукції.

Також розрізняють поняття планової і фактичної собівартості.

Основними завданнями статистики виробничих затрат та собівартості є:

1. Аналіз динаміки витрат та собівартості продукції;

2. Встановлення впливу окремих факторів на зміну розміру витрат та собівартості;

3. Виявлення резервів зниження собівартості продукції.

Поширеним методом здійснення такого аналізу витрат та собівартості продукції є індексний метод аналізу.

 

Тема1. Економіко-статистичний аналіз витрат НА ВИРОБНИЦТВО продукції

ЗАВДАННЯ 1.

За наведеними даними (додаток Ж) відповідно до обраного варіанту необхідно провести індексний аналіз зміни суми виробничих витрат підприємства та встановити вплив факторів на неї у відносних і абсолютних показниках, зробити висновки.

Мета завдання: засвоїти методику аналізу загальної зміни розміру виробничих витрат за допомогою індексного методу аналізу та методу різниць.

Методика виконання завдання:

Для виконання завдання будується таблиця вказаного типу (табл. 5.1), на основі даних (додатку Ж) відповідно до заданого варіанту студента.

Загальний індекс зміни виробничих витрат визначається за формулою:

Абсолютна зміна розміру виробничих затрат розраховується :

, де

Iqz – загальний індекс зміни витрат виробництва;

qz – абсолютна зміна витрат виробництва;

q1,q0 – обсяг (кількість) виробництва продукції у звітному та базисному періодах;

z1,z0 – собівартість виробництва 1 ц продукції у звітному та базисному періодах.

На зміну розміру виробничих витрат впливають такі фактори як:

- собівартість виробництва одиниці продукції;

- кількість виробленої продукції.

1. Вплив зміни обсягу виробництва продукції на розмір виробничих витрат визначається за допомогою індексу та абсолютної зміни обсягу продукції:

2. Вплив зміни собівартості на розмір виробничих витрат встановлюється за формулою:

Перевірка розрахунків проводиться за схемою:

Підставивши дані таблиці 5.1 у наведені формули отримуємо наступні значення.

Таблиця 5.1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти