ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Господарське право в системі права

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Курс – ІКЮ

 

 

Теми практичних занять

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Господарське право в системі права

(2 години)

 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

2. Загальна характеристика предмету та методу правового регулювання господарського права.

3. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.

4. Поняття та складові некомерційної господарської діяльності.

5. Джерела (форми) господарського права.

6. Загальна характеристика Господарського кодексу України та господарсько-правові норми.

 

Задача 1. Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою» ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.

 1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?
 2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».

 

Завдання 1.

1. Порівняйте принципи господарського права та принципи цивільного права. Поясніть різницю.

2. Порівняйте структуру Комерційного кодексу Франції, Німецького торговельного уложення та Господарського кодексу України.

 

Завдання 2.

1. Визначте поняття та наведіть приклади каучукових норм у сфері господарсько-правового регулювання.

2. Випишіть з Господарського кодексу України 10 імперативних та 10 диспозитивних норм, змоделюйте або визначте розгортання положень цих норм в договорах чи актах господарського законодавства.

3. Визначте положення Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення, що застосовують поняття господарської або підприємницької діяльності.

 

Основна література:

1. Конституція України із змінами // ВВР. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
 3. Вінник О. Пам’ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. с. 3-5.

5. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 1. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.
 2. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.
 3. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

 1. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Економіка та право : Науковий журнал. 2005. № 1. ─ С.10-14.
 2. Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України.– 2010. – № 4. – С. 265-274.
 3. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.
 4. Розовський Б. Про одну велику «неправду», або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. С. 127-129.
 5. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

(4 години)

Заняття 1.

 1. Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.
 2. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.
 3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.
 4. Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.

Заняття 2.

1. Державне замовлення та державні закупівлі.

2. Правове забезпечення державного фінансування, державних гарантій та запозичень.

3. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.

4. Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.

Завдання 1.На підставі аналізу економічної літератури наведіть приклади державного регулювання економіки в індустріально-розвинутих країнах на прикладі однієї з країни США, Німеччини, Франції, Японії тощо (у формі написання реферату щодо державного регулювання в одній із обраних країн).

 

Завдання 2.Наведіть приклади та поясніть рішення Конституційного суду України, що стосуються участі держави у ринковій економіці та сфери господарювання.

 

Основна література:

1. Конституція України, статті 1, 42, 85, 92, 116.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

4. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.95 // ВВР. – 1996. - № 3. - Ст. 9.

5. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

6. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // ВВР. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

7. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // ВВР, 2010, N 33, ст.471

8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:Закон України від 05.04.2007// Офіційний Вісник України 2007. - № 44. - Ст. 1771

9. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

10. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

11. Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки. -Одеса, 2010.–258 с.

12. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

13. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

14. Подцерковный О.П. Правовая природа отношений в сфере государственного заказа // Підприємництво, господарство і право. – 2003 - № 5 – С. 8-10

15. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.

16. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К., 2002. – с. 183- 216.

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

 

Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права

(4 години)

Заняття 1.

 1. Поняття та види суб’єктів господарювання.
 2. Поняття та види підприємств, теорія «персоніфікації підприємств» («господарчого органу»).
 3. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
 4. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.
 5. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.
 6. Правовий статус торгово-промислових палат, біржових організацій та інших некомерційних суб’єктів господарювання.

 

Заняття 2.

 1. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
 2. Правовий статус та порядок утворення акціонерного товариства.
 3. Правовий статус та порядок утворення товариства з обмеженою відповідальністю.
 4. Правовий статус господарських об’єднань та холдингів.
 5. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.
 6. Правовий статус та порядок утворення банків та інших фінансових установ.

 

Задача 1. ВАТ «Прогрес» передало державному виконавцю виконавчий документ на стягнення 3500 грн. з громадянина Л. Кравцова. Державний виконавець з’ясував, що боржникові належить 30% частка в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «Лана», сукупний розмір якого становить 20000 грн. За відсутності грошових коштів та іншого майна боржника державний виконавець звернувся до суду із заявою про стягнення з ТОВ «Лана» суми належного з Кравцова боргу. Чи правомірні вимоги державного виконавця.

 

Задача 2.Публічне акціонерне товариство «Зірка» після зміни голови правління звернулося до господарського суду з позовом до Будівельного концерну «Містобуд» з позовом про визнання недійсним договору підряду на капітальне будівництво, укладеного попереднім керівником, на тій підставі, що загальна сума укладеного договору перевищує 1000000 гривень, проте підписаний договір не був затверджений загальними зборами акціонерів ВАТ «Зірка», як того вимагає статут. БК «Містобуд» заперечувало, вказавши, що не знало про обмеження цих повноважень. Вирішить спір.

Завдання 1. Підготуйте проект документації, що подається до державного реєстратора у разі утворення товариства з обмеженою відповідальністю, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

3. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. №1087-IV // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1087-15

4. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 5 липня 2012 року №5080-VI // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17

5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні: Закон України від 12.07.01 // ВВР. - № 1. – Ст. 1.

6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 // ВВР. - 1991. - №49. – Ст. 682.

7. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91// ВВР. - 1992. - №10. - ст. 139.

8. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - N 5-6. - Ст. 30.

9. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.01 // ВВР. – 2002. № - 15. – Ст. 101.

10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23. 02. 06 // ВВР. – 2006. - № 31. – Ст. 268.

11. Про холдингові компанії: Закон України від 15.03.06 // ВВР. – 2006. - № 34. – Ст. 291.

12. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 // ВВР. - 2008.- №50- 51. – Ст. 384.

13. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 13. – Ст.. 52.

14. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 1. Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйственного ведения и праву оперативного управления? // Економіка та право. – 2002. – № 2. – С. 86-93.
 2. Подцерковный О.П. О необходимости согласования юридических и экономических аспектов корпоратизации //Підприємництво, господарство і право – 2004. – № 3. – С. 31-37
 3. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: монографія / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2008 – 264 с.
 4. Щербина В.С. Хотіли як краще…а вийшло як завжди [Електронний ресурс] / Щербина В.С., Ющик О.І. // Юридичний вісник України. – 2005. – № 45. – Режим доступу до журналу: http://yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/?aid=1059&jid=139

Заняття 1.

 1. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.
 2. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.
 3. Форми господарсько-правової відповідальності.
 4. Склад господарського правопорушення.
 5. Особливість стягнення збитків та штрафних санкцій в сфері господарювання.
 6. Оперативно-господарські санкції.
 7. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види, гарантії та строки застосування.

 

Заняття 2.

 1. Принципи комерційного розрахунку та власного комерційного ризику у господарській діяльності.
 2. Історія виникнення та розвитку інституту неплатоспроможності (банкрутства).

3. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

4. Підстави та наслідки порушення провадження у справі про банкрутство.

5. Основні суб’єкти та стадії провадження у справі про банкрутство.

.

Задача 1. ВАТ «Мортранс», що є замовником будівництва торгівельного комплексу, невчасно розрахувалося з генеральним підрядником будівельно-монтажним управлінням «БД-1». Оплата в сумі 100 тисяч грн. повинна була надійти 01 травня 2009 року, проте надійшла 01 квітня 2010 року. БМУ «БД-1» 1-го червня 2010 року звернулося з позовом до ВАТ «Мортранс» про стягнення штрафних санкцій за період прострочення. Договором підряду на капітальне будівництво передбачена пеня в розмірі 0,06% за кожний день прострочення оплати. Розрахуйте розмір позовних вимог, якщо облікова ставка НБУ з 30.04.2008 – 12%; з 15.06.2009 – 11%, з 12.08.2009 – 10,25%, з 8.06.2010 – 9,5%, з 08.07.2010 – 8,5%, з 10.08.2010 – 7,75%. З’ясуйте також можливість компенсації інфляційних втрат та процентів, а у разі такої можливості – складіть розрахунок позову.

 

Задача 2.Громадянин України Щирюк звернувся у січні 2012 року до господарського суду з заявою про визнання ТОВ «Сервіс» банкрутом, оскільки згідно з актом звірки розрахунків, підписаного директором ТОВ «Сервіс», заборгованість останнього за отриману від В. Щирюк сировину становила 320000 грн. та не була сплачена протягом 3х місяців. Яку ухвалу має винести суд?

Завдання 1.Складіть договір із умовою про застосування оперативно-господарської санкції та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

 

Завдання 2.Розмежуйте правові наслідки банкрутства підприємств та громадян-підприємців.

 

Основна література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992// ВВР. – 1992. – № 31. – Ст.. 440.
 4. Абрамов Н. А. О хозяйственном расчете // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - № 11.ї

5. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
 2. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
 3. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Курс – ІКЮ

 

 

Теми практичних занять

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Господарське право в системі права

(2 години)

 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

2. Загальна характеристика предмету та методу правового регулювання господарського права.

3. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.

4. Поняття та складові некомерційної господарської діяльності.

5. Джерела (форми) господарського права.

6. Загальна характеристика Господарського кодексу України та господарсько-правові норми.

 

Задача 1. Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою» ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.

 1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?
 2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».

 

Завдання 1.

1. Порівняйте принципи господарського права та принципи цивільного права. Поясніть різницю.

2. Порівняйте структуру Комерційного кодексу Франції, Німецького торговельного уложення та Господарського кодексу України.

 

Завдання 2.

1. Визначте поняття та наведіть приклади каучукових норм у сфері господарсько-правового регулювання.

2. Випишіть з Господарського кодексу України 10 імперативних та 10 диспозитивних норм, змоделюйте або визначте розгортання положень цих норм в договорах чи актах господарського законодавства.

3. Визначте положення Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення, що застосовують поняття господарської або підприємницької діяльності.

 

Основна література:

1. Конституція України із змінами // ВВР. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
 3. Вінник О. Пам’ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. с. 3-5.

5. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 1. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.
 2. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.
 3. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

 1. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Економіка та право : Науковий журнал. 2005. № 1. ─ С.10-14.
 2. Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України.– 2010. – № 4. – С. 265-274.
 3. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.
 4. Розовський Б. Про одну велику «неправду», або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. С. 127-129.
 5. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти