ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Маріупольський державний університет

Економіко-правовий факультет

Спеціальність 6.030402 – Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Право інтелектуальної власності»

Варіант № 1

А. Тестові завдання

1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).

А) Входить до складу Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Б) Входить до складу Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ).

В) Є незалежною організацією.

2. Яке з зазначених стверджень є правильним:

А) Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного.

Б) Право інтелектуальної власності та право власності на річ залежать одне від одного.

В) Право інтелектуальної власності та право власності на річ залежать одне від одного, якщо власник права інтелектуальної власності одночасно є власником речі.

3. Авторським правом охороняється:

А) Авторська ідея.

Б) Зафіксована на матеріальному носії авторська ідея.

В) Авторська ідея та зафіксована на матеріальному носії авторська ідея.

4. Дата виникнення суміжних прав:

А) 1950 р.

Б) 1961 р.

В) 1965 р.

Г) 1970 р.

5. Законом України «Про охорону прав на винахід та корисну модель» визначено строк правової охорони винаходу:

А) 20 років та 5 років.

Б) 20 років.

В) 10 років з правом подовження ще на 6 років.

Г) 10 років з правом подовження ще на 5 років.

6. Види винаходів:

А) Промислові.

Б) Винахідницькі.

В) Піонерські.

Г) Конструкторські.

Д) Секретні.

Е) Таємні.

Ж) Службові.

З) Державні.

7. За формою вираження торговельні марки можуть бути:

А) Звукові.

Б) Об’ємні.

В) Групові.

Г) Комбіновані.

8. Обсяг правової охорони на географічне позначення визначається:

А) Характеристиками товару.

Б) Новизною.

В) Межами місця його походження.

Г) Стабільністю.

9. Критерії правової охорони компонування інтегральних мікросхем:

А) Винахідницький рівень.

Б) Оригінальність.

В) Промислова придатність.

Г) Корисність.

10. Види співавторства:

А) Відкрите.

Б) Повне.

В) Часткове.

Г) Колективне.

Д) Закрите.

11. Майнові права, на який об’єкт інтелектуальної власності діють необмежений у часі строк:

А) Винахід.

Б) Торговельна марка.

В) Корисна модель.

12. Ліцензіат це:

А) Особа, передає права на використання об’єкту інтелектуальної власності іншій особі.

Б) Особа, яка отримала право на використання об’єкту інтелектуальної власності від патентовласника.

В) Посередник передачі прав на використання об’єкту інтелектуальної власності від патентовласника до ліцензіара.

13. Які існують форми захисту права інтелектуальної власності:

А) Юридичний.

Б) Юрисдикційний.

В) Неюридичний.

Г) Неюрисдикційний.

14. В межах кримінально-правового способу захисту права інтелектуальної власності розміром матеріальної шкоди у значному розмірі визнається розмір матеріальної шкоди який:

А) У 20 та більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Б) У 200 та більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В) У 1000 та більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

15. Строк позбавлення волі за противоправні діяння у межах кримінально-правового способу захисту права інтелектуальної власності:

А) До 2-х років.

Б) Від 2-х років до 5-ти років.

В) Від 3-х років до 6-ти років.

Б. Практичне завдання

Іван протягом кількох років вивчав англійську мову. Він час від часу купував газети англійською мовою, перекладав із них статті рідною мовою, і видавав свою власну газету, яка складалася з перекладених статей, а також – розміщував у ній свої власні вірші.

Питання:

1. Якщо Іван продаватиме свою газету, чи порушить він чиїсь авторські права?

2. Якими засобами захисту прав зможе скористатися власник авторських прав?

 

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Протокол № 6 від 20.01.2011 р.

Зав. кафедри М.О. Баймуратов Викладач А.О. Надежденко

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Маріупольський державний університет

Економіко-правовий факультет

Спеціальність 6.030402 – Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»

Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Право інтелектуальної власності»

Варіант № 2

А. Тестові завдання

1. Згідно Конституції України кожен має право:

А) Володіти та користуватися результатами своєї інтелектуальної діяльності.

Б) Користуватися та розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності.

В) Володіти, користуватися та розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності.

2. Види права інтелектуальної власності:

А) Право інтелектуальної власності на літературний, художній, науковий та інший твір.

Б) Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

В) Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

Г) Право інтелектуальної власності на компіляцію даних.

Д) Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Е) Право інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір.

Ж) Право інтелектуальної власності на об’єкти науково-технічної інформації.

З) Право інтелектуальної власності на новий сорт рослин, породу тварин.

3. Об’єкти авторського права:

А)Лекції, промови, проповіді та інші усні твори.

Б) Комп’ютерні програми, бази даних.

В) Твори народного мистецтва (фольклор).

Г) Карти, плани, креслення, схеми.

Д) Аудіовізуальні твори.

Е) Твори ужиткового мистецтва.

Ж) Виконання та фонограми.

4. Наукове відкриття визнано об’єктом інтелектуальної власності:

А) Паризькою конвенцією про охорону промислової власності (1883 р.).

Б) Конвенцією про застосування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підписана в Стокгольмі (1967 року та змінена 1979 року) .

В) Законом України «Про охорону авторського права та суміжних прав».

5. Отримання прав інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується:

А) Свідоцтвом.

Б) Авторським свідоцтвом.

В) Дипломом.

Г) Патентом.

Д) Ліцензією.

6. Однією з умов надання правової охорони об’єктам селекційних досліджень є гомогенність. Що саме означає поняття «гомогенність»?:

А) Оригінальність.

Б) Винахідницький рівень.

В) Новизна.

Г)Однорідність та стабільність.

7. Чи можна використовувати комерційне найменування у торговельній марці, яка йому належить?:

А)Так.

Б) Ні.

8. Строк правової охорони географічного зазначення:

А) 50 років.

Б) 70 років.

В) 20 років.

Г) Безстроково.

9. Надайте визначення поняття «комерційна таємниця».

10. Хто виступає первинним суб’єктом права інтелектуальної власності?:

А) Автор.

Б) Співавтор.

В) Юридична особа.

Г) Держава.

11. Які права мають правонаступники:

А) Особисті майнові та немайнові права.

Б) Право успадковування.

В) Право використання.

Г) Право збереження.

Д) Право продажу об’єкту інтелектуальної власності.

Е) Право слідування.

12. Якщо вартість ліцензії на використання об’єкту інтелектуальної власності та вартість розробки аналогічного об’єкту інтелектуальної власності однакові, що є доцільним:

А) Отримати ліцензію.

Б) Розробити об’єкт права інтелектуальної власності.

В) Вкласти кошти, еквівалентні вартості ліцензії, у державні цінні патери.

13. Комерціалізація прав інтелектуальної власності:

А) Комерційні дії всіх учасників процесу передачі (продажу) права на об’єкти інтелектуальної власності.

Б) Комерційні дії всіх учасників процесу внесення права на об’єкти інтелектуальної власності в уставний капітал підприємства.

В) Комерційні дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар.

Г) Комерційні дії всіх учасників процесу використання права на об’єкти інтелектуальної власності у власному виробництві.

14. До яких об’єктів інтелектуальної власності характерним є адміністративно-правовий спосіб захисту:

А) Об’єкти авторського и суміжного права.

Б) Винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

В) Наукове відкриття.

Г) Торгівельна марка.

Д) Фірмове найменування.

15. Який розмір штрафу накладається за повторне протиправне діяння, діяння у межах кримінально-правового способу захисту права інтелектуальної власності:

А) Штраф від 200 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Б) Штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В) Штраф від 2000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

 

Б. Практичне завдання

Іван протягом кількох років вивчав англійську мову. Він час від часу купував газети англійською мовою, перекладав із них статті рідною мовою, і створив свій власний веб-сайт в мережі «Інтернет», який складався з перекладених статей, а також – розміщував у ньому свої власні вірші?

Питання:

1. Чиї авторські права Іван порушив?

2. Які саме права він порушив?

3. Які засоби судового захисту прав буде застосовувати власник прав?

 

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Протокол № 6 від 20.01.2011 р.

Зав. кафедри М.О. Баймуратов Викладач А.О. Надежденко

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти