ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 1. Мале підприємництво в господарському

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Мале підприємництво в господарському комплексі України.

1.1.Роль та розвиток малого підприємництва в Україні.

1.2.Правові аспекти регулювання підприємництва в Україні.

РОЗДІЛ 2. Державне регулювання малого підприємництва.

2.1.Аналіз розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області.

2.2..Досвід іноземних краї в регулюванні підприємницької діяльності.

РОЗДІЛ 3. Проблеми і перспективи та іноземний досвід.

3.1. Основні проблеми розвитку підприємництва в Україні.

3.2. Перспективи державного регулювання малого підприємництва.

3.3 Досвід інших країн у розвитку малого підприємництва

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Сьогодні цілком очевидно, що успіх ринкових перетворень великою мірою визначатиметься тим, як вдасться реалізувати потенціал малого підприємництва, цього динамічного і мобільного сектору економіки. Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток малого підприємництва. Що ж таке мале підприємництво? Які його роль і місце в рин­ковій економіці? Які основні функції малого підприємництва, особливості його розвитку в Україні? Саме на ці питання ви і знайдете відповідь у цій темі. Відповідно до розмірів підприємств, масштабів їх діяльності підприємництво поділяють на мале, середнє та велике. У світі існують фірми-гіганти з багатомільярдними оборотами, на яких працюють десятки й сотні тисяч працівників. Існують і розвиваються крихітні фірми, на яких зайнято дві, три особи. Розмір підприємств залежить від виробничої функції підприємства, технологічного типу виробничого процесу, здатності швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, на рух попиту, появу нових потреб у суспільстві тощо. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є мале підприємництво. Позитивні результати розвитку малого підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування еконо­мічних систем, показують, що воно є одним із засобів усунення дис­пропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових ро­бочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних про­цесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. А малі підприємства, за певних умов і за підтримки з боку держави, — потенційно інноваційні, гнучкі й витрато-ефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний рівень.

Метою роботи є дослідження малого підприємництва на ринку економіки, акцентування уваги на його ролі в розвитку економічних систем різних держав, зокрема України., а також вивчення і ознайомлення з державним регулюванням малого підприємництва.

Також метою роботи є виявлення проблем розвитку, перспективи, та заходів, що приймає держава у стимулюванні розширення цього виду підприємництва.

Дуже важливим кроком є також усвідомлення важливості малого підприємництва, яке є не менш вагомим фактором у стабілізації економічної ситуації, що склалася у країні. Це і вихід країни на вищий рівень, і забезпечення ефективного виробництва та розподілу ресурсів, та боротьба з безробіттям, адже з розширенням малого підприємництва з’являється велика кількість робочих місць, кількість бажаючих покращити свої професійні навики з допомогою навчальних закладів, що саме по собі сприяє росту наукового потенціалу країни.

Задля досягнення покладених цілей, в ході роботи необхідно виконати низку завдань, а саме:

· Ознайомитися з поняттям малого підприємництва, його роллю та розвитком в господарському комплексі нашої держави.

· Розглянути з правовими аспектами малого підприємництва, найважливішим з яких є – соціальний аспект.

· Проаналізувати розвиток малого підприємництва в Івано-Франківській області.

· Ознайомитися з досвідом іноземних країн в регулюванні підприємницької діяльності, а також порівняти з досвідом нашої країни.

· Виявити основні проблеми розвитку підприємництва в Україні.

· Проаналізувати перспективи державного регулювання малого підприємництва.

Предметом даної роботи є «розбудова» малого підприємництва, як надійний фундамент міцної економічної держави.

Саме мале підприємництво, його місце у економіці країни і становить об’єкт мого дослідження. Дослідження цього питання є дуже актуальним на сьогоднішній день, адже мале підприємництво займає важливу роль в економіці держави , і чи не найважливішу в забезпеченні стабільного життя її громадян, збільшуючи кількість робочих місць, сприяючи міжнародним зв’язкам тощо.

Методи дослідження, що були використання задля написання цієї роботи полягали у зборі, систематизації та подальшому аналізі зібраної інформації. У такий спосіб була досліджена низка книжок, статей та офіційних документів (докладів, висновків комісій, результатів засідань та інше.).

РОЗДІЛ 1. Мале підприємництво в господарському

Комплексі України.

 

Правові аспекти регулювання підприємництва в Україні

Ми зупинилися лише на найбільш важливих, на наш погляд, аспектах становлення і функціонування малого підприємництва в Україні. Не менш важливим видається і питання тієї ролі, яку відіграє цей вид діяльності в житті нашої країни. На перший план, зокрема, виступає соціальний його аспект. Не є таємницею, що реформування економіки супроводжується суттєвим підвищенням рівня безробіття серед всіх верств населення, падінням, виникненням значної заборгованості по виплаті заробітної плати, виїздом громадян у пошуках засобів для існування за межі України і т.д. В цих умовах роль малого підприємництва надзвичайно важлива. Хоча б з таких причин. В малих підприємствах легше розкритися всім можливостям співробітників, що має далеко не останнє значення насамперед для молоді, тут, як правило, не існує якихось штучних бер’єрів на шляху зростання заробітної плати, що, в свою чергу, служить процесу формування активного середнього класу в нашому суспільстві, ослабленню майнової диференціації, створенню передумов для розширення соціальної бази економічних реформ і т.д.

 

РОЗДІЛ 2. Державне регулювання малого підприємництва.

Аналіз розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області

Більш конкретну картину нашого сьогодення дають результати аналізу розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області за останні чотири роки.

 

Таблиця 1.

Місце малого підприємництва в економіці Прикарпаття

Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Питома вага МП в об’ємі виробництва (робіт, послуг): - промисловості     7,0     7,6     7,7     7,9
- сільського господарства 11,7 14,7 15,8 17,1
- будівництва 25,8 30,8 31,9 32,2
- торгівлі 45,0 31,3 31,2 27,7
- інших галузей 27,6 29,3 32,9 36,2
В цілому по народному господарстві краю   13,8   14,6   14,9   16,3

 

 

Динаміка розвитку малого підприємництва на Прикарпатті за останні 4 роки характеризується рядом особливостей. Так, наприклад, якщо в структурі виробництва області провідне місце займає промисловість (53,6 – 62,4 %), то питома вага МП в цій сфері коливається в межах 21 – 30,4 %. Дуже важливою є тенденція зростання обсягу виробництва МП в сільському господарстві, що пов’язанао насамперед з розвитком фермерських господарств. Аналогічна картина спостерігається і в будівництві. В той же час в торгівлі має місце стійка тенденція до зниження питомої ваги як в цілому по виробництву в області, так і серед МП. Більш детальна інформація представлена в таблиці.

Таблиця 2

 

Структура виробництва на Прикарпатті (%)

 

Показники   1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), всього в області   100,0   100,0   100,0   100,0
всього на МП   100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. за видами економічної діяльності: промисловість, в цілому   53,6   60,7   62,2   62,4
в т.ч. на МП   21,0 27,4 28,3 30,4
сільське господарство, в цілому   9,4 8,6 7,1 7,0
в т.ч. на МП   6,3 6,8 8,2 8,7
будівництво в цілому   7,9 7,6 7,1 7,0
в т.ч. на МП   11,0 14,9 15,3 15,7
торгівля, в цілому   12,3 11,8 11,6 10,1
в т.ч. на МП 34,8 25,2 21,6 19,5
інші галузі, в цілому 16,8 11,3 12,0 13,5
в т.ч. на МП 26,9 25,7 26,6 25,7

 

Доречним, на наш погляд, є й приведення даних стосовно структури зайнятих по основних видах господарської діяльності в краї.

 

Таблиця 3

Структура зайнятих в народногосподарському комплексі Прикарпаття (%)

Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Всього зайнятих в народному господарстві області   100,0   100.0   100,0   100,0
Всього зайнятих у малому підприємництві 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. за видами економічної діяльності: промисловість, в цілому   39,3   45,5   45,8   45,9
в т.ч. на МП 21,1 22,3 23,1 24,2
сільське господарство, в цілому 20,3 18,1 16,5 16,1
в т.ч. на МП 7,7 9,2 9,9 10,5
будівництво в цілому 9,3 8,9 8,8 8,7
в т.ч. на МП 10,7 11,1 11,3 12,2
торгівля, в цілому 14,4 14,1 14,1 13,4
в т.ч. на МП 38,8 33,7 30,4 26,8
інші галузі, в цілому 16,7 13,4 14,8 15,9
в т.ч. на МП 21,7 23,7 25,3 26,3

 

Як бачимо, в цілому відсутні істотні розбіжності між структурою об’єму виробництва і структурою зайнятих в основних сферах господарської діяльності в краї. Звертає на себе увагу хіба що більш високі темпи зростання обсягу промислового виробництва у порівнянні з динамікою структури зайнятих, ріст чисельності зайнятих на МП у сільському господарстві і будівництві поряд із зменшенням питомої ваги зайнятих у вказаних галузях в цілому і зауважена раніше тенденція ослаблення по найважливіших показниках позицій торгівельних організацій.[7]

 

Висновок

Отже, орієнтовно можна вважати, що нині Україна перебуває на першому етапі становлення та розвитку малого підприємництва, оскільки незважаючи на запровадження окремих нормативно-правових документів, у сфері малого підприємництва визначається необхідність подальшого формування дієвої нормативно-правової бази та забезпечення інфраструктури його розвитку.

На жаль, в нашiй країнi дуже багато перешкод малому бiзнесу. Великi податки, якi не дозволяють розвиватися цьому виду пiдприємництва. Багато пiдприємцiв втрачають свої капiтали, збереження, прибутки через нинiшню систему, яка забирає усi стимули для подальшої дiяльностi. Знаючи, що малий бiзнес потребує багато уваги та пiдтримки уряду, все ж нiчого не роблять для покращення ситуації, яка вже стає критичною. Всi цi перешкоди унеможливлюють надiї пiдприємцiв, а також розрихлюють економiку держави, сприячи все бiльшому безробiттю та бiдностi.

Звiсно є багато крокiв, якi слiд владнати та надати їм уваги, щоб вийти зi скрутного становища.

Важливим кроком до вдосконалення систем легалізації підприємницької діяльності є розробка ряду нормативно-правових документів щодо ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, створення єдиної вертикальної структури органів ліцензування.

Мале підприємництво є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно ві­дігравав роль необхідної передумови створення ринкового середо­вища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарю­вання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібното­варне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфі­ка та своєрідне функціональне призначення малого підприємниц­тва набувають особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого підприємництва до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує в число першочергових заходів реформу­вання економіки України на її перехідному етапі.

У грудні 1997 р. Верховна Рада України прийняла зміни та доповнення до Закону України “Про підприємництво”, якими встановлено єдиний перелік видів підприємницької діяльності що підлягають ліцензуванню. Їх кількість скорочена з 112 до 41. Спрощено та впорядковано державну реєстрацію та після-реєстраційні процедури. Встановлено, що у видачі ліцензії може бути відмовлено тільки в разі виявлення недостовірних даних у документаціях, поданих заявником, а також у випадку неможливості здійснення заявником певного виду діяльності відповідно до ліцензійних умов. Термін дії ліцензії не може бути меншим ніж 3 роки, і може бути продовженим на новий строк за заявою суб’єкта підприємницької діяльності. Пропозиції державних органів щодо доцільності запровадження або скасування ліцензування певних видів підприємницької діяльності підлягають обов’язковій експертизі, яка проводиться спеціально уповноваженим органом.

Виходячи з вище написаного, ми можемо зробити висновок, що розвиток малого підприємництва є досить вагомим кроком для країни з ринковою економікою, якою являється Україна. Саме тому стимулювання розвитку цього виду діяльності є найбільш перспективним. Серед створених в Україні нормативних положень на особливу увагу заслуговує Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, виданий у червні 1999 року та Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва”, чинний з жовтня 2000 року та інші, що допомагають підприємцям реалізувати себе у цій сфері. Тому ми можемо сказати, що Україна все ж таки підтримує та стимулює мале підприємництво, яке за останні роки набрало великого оберту.

 


 

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Мале підприємництво в господарському комплексі України.

1.1.Роль та розвиток малого підприємництва в Україні.

1.2.Правові аспекти регулювання підприємництва в Україні.

РОЗДІЛ 2. Державне регулювання малого підприємництва.

2.1.Аналіз розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області.

2.2..Досвід іноземних краї в регулюванні підприємницької діяльності.

РОЗДІЛ 3. Проблеми і перспективи та іноземний досвід.

3.1. Основні проблеми розвитку підприємництва в Україні.

3.2. Перспективи державного регулювання малого підприємництва.

3.3 Досвід інших країн у розвитку малого підприємництва

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Сьогодні цілком очевидно, що успіх ринкових перетворень великою мірою визначатиметься тим, як вдасться реалізувати потенціал малого підприємництва, цього динамічного і мобільного сектору економіки. Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток малого підприємництва. Що ж таке мале підприємництво? Які його роль і місце в рин­ковій економіці? Які основні функції малого підприємництва, особливості його розвитку в Україні? Саме на ці питання ви і знайдете відповідь у цій темі. Відповідно до розмірів підприємств, масштабів їх діяльності підприємництво поділяють на мале, середнє та велике. У світі існують фірми-гіганти з багатомільярдними оборотами, на яких працюють десятки й сотні тисяч працівників. Існують і розвиваються крихітні фірми, на яких зайнято дві, три особи. Розмір підприємств залежить від виробничої функції підприємства, технологічного типу виробничого процесу, здатності швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, на рух попиту, появу нових потреб у суспільстві тощо. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є мале підприємництво. Позитивні результати розвитку малого підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування еконо­мічних систем, показують, що воно є одним із засобів усунення дис­пропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових ро­бочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних про­цесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. А малі підприємства, за певних умов і за підтримки з боку держави, — потенційно інноваційні, гнучкі й витрато-ефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний рівень.

Метою роботи є дослідження малого підприємництва на ринку економіки, акцентування уваги на його ролі в розвитку економічних систем різних держав, зокрема України., а також вивчення і ознайомлення з державним регулюванням малого підприємництва.

Також метою роботи є виявлення проблем розвитку, перспективи, та заходів, що приймає держава у стимулюванні розширення цього виду підприємництва.

Дуже важливим кроком є також усвідомлення важливості малого підприємництва, яке є не менш вагомим фактором у стабілізації економічної ситуації, що склалася у країні. Це і вихід країни на вищий рівень, і забезпечення ефективного виробництва та розподілу ресурсів, та боротьба з безробіттям, адже з розширенням малого підприємництва з’являється велика кількість робочих місць, кількість бажаючих покращити свої професійні навики з допомогою навчальних закладів, що саме по собі сприяє росту наукового потенціалу країни.

Задля досягнення покладених цілей, в ході роботи необхідно виконати низку завдань, а саме:

· Ознайомитися з поняттям малого підприємництва, його роллю та розвитком в господарському комплексі нашої держави.

· Розглянути з правовими аспектами малого підприємництва, найважливішим з яких є – соціальний аспект.

· Проаналізувати розвиток малого підприємництва в Івано-Франківській області.

· Ознайомитися з досвідом іноземних країн в регулюванні підприємницької діяльності, а також порівняти з досвідом нашої країни.

· Виявити основні проблеми розвитку підприємництва в Україні.

· Проаналізувати перспективи державного регулювання малого підприємництва.

Предметом даної роботи є «розбудова» малого підприємництва, як надійний фундамент міцної економічної держави.

Саме мале підприємництво, його місце у економіці країни і становить об’єкт мого дослідження. Дослідження цього питання є дуже актуальним на сьогоднішній день, адже мале підприємництво займає важливу роль в економіці держави , і чи не найважливішу в забезпеченні стабільного життя її громадян, збільшуючи кількість робочих місць, сприяючи міжнародним зв’язкам тощо.

Методи дослідження, що були використання задля написання цієї роботи полягали у зборі, систематизації та подальшому аналізі зібраної інформації. У такий спосіб була досліджена низка книжок, статей та офіційних документів (докладів, висновків комісій, результатів засідань та інше.).

РОЗДІЛ 1. Мале підприємництво в господарському

Комплексі України.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти