ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Роль та розвиток малого підприємництва в Україні.

Мале підприємництво — це самостійна, систематична, ініціа­тивна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (ви­робнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економіч­ного інтересу.

Питання розвитку малого підприємництва займає особливе місце в комплексі проблем, що постають перед економікою України на шляху формування і налагодження механізму ефективного функціонування ринкових відносин.

По-перше, виходячи насамперед з того, яку питому вагу в обсязі виробництва мале підприємництво займає в розвинутих країнах, ми схильні вважати цей вид діяльності чи не найголовнішим (і найважливішим) індикатором стану і динаміки розвитку ринкових відносин. Не випадково, якщо задатися питанням прослідкувати еволюцію публікацій у вітчизняній пресі на дану тематику, то з кожним наступним періодом приходить все глибше усвідомлення всієї складності, багатогранності й взаємозалежності проблем переходу до ринкових відносин, навіть абстрагуючись, у відомому розумінні, від тієї спадщини, яка дісталася нам від колишнього СРСР в усіх сферах життя.

По-друге, якщо в країнах з ринковою економікою процес становлення малого підприємництва проходив в умовах відповідної адекватної, скажемо навіть, природної реакції його безпосередніх суб’єктів на насущні проблеми власне життя, в основі якої лежали насамперед матеріальні мотиви, то в Україні цей процес йде “зверху”, шляхом прийняття законодавчих та нормативних документів. У зв’язку з цим не можна не погодитись з Т.С.Смовженко, яка вважає, що нам “потрібна нова ідеологія управління процесами розвитку підприємництва.., притаманна ринковій системі господарювання, в якій функції і завдання держави повинні зміститись із переважно адміністративно-командних позицій на обслуговуючі, основний зміст яких полягає у створенні умов, необхідних для ефективного розвитку підприємницького сектора економіки в інтересах держави і суспільства в цілому”[27, с.66]. Але на наш погляд, вихідною передумовою переходу до нових форм управління, в т.ч. і в малому підприємництві, є докорінна зміна форми власності на основні засоби виробництва. По суті, без кардинальних зрушень в приватизаційних процесах кількість прийнятих законодавчих та нормативних актів стосовно малого підприємництва (як, втім, і будь-якої іншої сторони функціонування економіки, наприклад, сільського господарства), може зростати, в принципі, до безконечності, нівелюючись, в кінцевому підсумку, до регламентації чи не щоденних наших питань.

По-третє, мале підприємництво є органічною складовою частиною народногосподарського комплексу України, чи не визначальною рисою якого є взаємозв’язок і взаємозалежність всіх його складових. Але, як свідчить практичний досвід, при прийнятті тих чи інших рішень від цього досить таки часто абстрагуються. Взяти хоча б такий приклад. Існуючий на сьогоднішній день порядок оподаткування малих підприємств шляхом застосування єдиного податку більш-менш відповідає як інтересам держави, так і, в певній мірі, стимулює розвиток підприємницької діяльності в Україні. Але в сьогоднішніх умовах дедалі актуальнішим стає питання проведення пенсійної реформи, в зв’язку з чим при формуванні Пенсійного фонду передбачається внесення суттєвих змін в його порядок. А це, в свою чергу, неодмінно приведе до змін у відносинах підприємницьких структур з державою, оскільки питома вага надходжень до вказаного фонду із податку на малі підприємства досить-таки значна. У вітчизняній пресі вже можна зустріти різноманітні прогнози, часто-густо песимістичні, стосовно подальших перспектив розвитку малого підприємництва.[10]

 

Правові аспекти регулювання підприємництва в Україні

Ми зупинилися лише на найбільш важливих, на наш погляд, аспектах становлення і функціонування малого підприємництва в Україні. Не менш важливим видається і питання тієї ролі, яку відіграє цей вид діяльності в житті нашої країни. На перший план, зокрема, виступає соціальний його аспект. Не є таємницею, що реформування економіки супроводжується суттєвим підвищенням рівня безробіття серед всіх верств населення, падінням, виникненням значної заборгованості по виплаті заробітної плати, виїздом громадян у пошуках засобів для існування за межі України і т.д. В цих умовах роль малого підприємництва надзвичайно важлива. Хоча б з таких причин. В малих підприємствах легше розкритися всім можливостям співробітників, що має далеко не останнє значення насамперед для молоді, тут, як правило, не існує якихось штучних бер’єрів на шляху зростання заробітної плати, що, в свою чергу, служить процесу формування активного середнього класу в нашому суспільстві, ослабленню майнової диференціації, створенню передумов для розширення соціальної бази економічних реформ і т.д.

 

РОЗДІЛ 2. Державне регулювання малого підприємництва.

Аналіз розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області

Більш конкретну картину нашого сьогодення дають результати аналізу розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області за останні чотири роки.

 

Таблиця 1.

Місце малого підприємництва в економіці Прикарпаття

Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Питома вага МП в об’ємі виробництва (робіт, послуг): - промисловості     7,0     7,6     7,7     7,9
- сільського господарства 11,7 14,7 15,8 17,1
- будівництва 25,8 30,8 31,9 32,2
- торгівлі 45,0 31,3 31,2 27,7
- інших галузей 27,6 29,3 32,9 36,2
В цілому по народному господарстві краю   13,8   14,6   14,9   16,3

 

 

Динаміка розвитку малого підприємництва на Прикарпатті за останні 4 роки характеризується рядом особливостей. Так, наприклад, якщо в структурі виробництва області провідне місце займає промисловість (53,6 – 62,4 %), то питома вага МП в цій сфері коливається в межах 21 – 30,4 %. Дуже важливою є тенденція зростання обсягу виробництва МП в сільському господарстві, що пов’язанао насамперед з розвитком фермерських господарств. Аналогічна картина спостерігається і в будівництві. В той же час в торгівлі має місце стійка тенденція до зниження питомої ваги як в цілому по виробництву в області, так і серед МП. Більш детальна інформація представлена в таблиці.

Таблиця 2

 

Структура виробництва на Прикарпатті (%)

 

Показники   1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), всього в області   100,0   100,0   100,0   100,0
всього на МП   100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. за видами економічної діяльності: промисловість, в цілому   53,6   60,7   62,2   62,4
в т.ч. на МП   21,0 27,4 28,3 30,4
сільське господарство, в цілому   9,4 8,6 7,1 7,0
в т.ч. на МП   6,3 6,8 8,2 8,7
будівництво в цілому   7,9 7,6 7,1 7,0
в т.ч. на МП   11,0 14,9 15,3 15,7
торгівля, в цілому   12,3 11,8 11,6 10,1
в т.ч. на МП 34,8 25,2 21,6 19,5
інші галузі, в цілому 16,8 11,3 12,0 13,5
в т.ч. на МП 26,9 25,7 26,6 25,7

 

Доречним, на наш погляд, є й приведення даних стосовно структури зайнятих по основних видах господарської діяльності в краї.

 

Таблиця 3

Структура зайнятих в народногосподарському комплексі Прикарпаття (%)

Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Всього зайнятих в народному господарстві області   100,0   100.0   100,0   100,0
Всього зайнятих у малому підприємництві 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. за видами економічної діяльності: промисловість, в цілому   39,3   45,5   45,8   45,9
в т.ч. на МП 21,1 22,3 23,1 24,2
сільське господарство, в цілому 20,3 18,1 16,5 16,1
в т.ч. на МП 7,7 9,2 9,9 10,5
будівництво в цілому 9,3 8,9 8,8 8,7
в т.ч. на МП 10,7 11,1 11,3 12,2
торгівля, в цілому 14,4 14,1 14,1 13,4
в т.ч. на МП 38,8 33,7 30,4 26,8
інші галузі, в цілому 16,7 13,4 14,8 15,9
в т.ч. на МП 21,7 23,7 25,3 26,3

 

Як бачимо, в цілому відсутні істотні розбіжності між структурою об’єму виробництва і структурою зайнятих в основних сферах господарської діяльності в краї. Звертає на себе увагу хіба що більш високі темпи зростання обсягу промислового виробництва у порівнянні з динамікою структури зайнятих, ріст чисельності зайнятих на МП у сільському господарстві і будівництві поряд із зменшенням питомої ваги зайнятих у вказаних галузях в цілому і зауважена раніше тенденція ослаблення по найважливіших показниках позицій торгівельних організацій.[7]

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти