ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2.6. Основи фінансово-економічних розрахунків (фінансової математики)

Необхідність вищих фінансових розрахунків для кількісного аналізу фінансових операцій. Час як фактор вартості в фінансових розрахунках. Поняття процентів і процентних ставок. Період нарахування і термін позики. Види процентних ставок: прості і складні, фіксовані і плаваючі, точні і звичайні (комерційні), ставки відсотків і облікові ставки.

Нарощення і дисконтування за простою процентною ставкою. Пряма (нарощення) і обернена (математичне дисконтування) задачі при нарахуванні простих процентів за відсотковими ставками. Нарахування процентів при зміні ставок і сум депозиту в часі. Пряма (банківський, або комерційний облік) і обернена (нарощення) задачі при використанні облікової ставки.

Нарощення і дисконтування за ставкою складних процентів. Нарахування складних процентів. Порівняння інтенсивності росту за простими і складними ставками процентів. Нарощення процентів m разів на рік. Номінальна і ефективна процентні ставки. Облік і нарощення за обліковими ставками. Номінальна і ефективна облікові ставки.

Еквівалентність процентних ставок. Принцип фінансової еквівалентності при консолідації і заміні зобов’язань. Порівняння множників нарощення і дисконтування як метод визначення формул еквівалентності ставок. Еквівалентність відсоткових і облікових ставок простих і складних процентів, точних і звичайних ставок. Середні ставки.

Тема 2.7. Статистика ринку цінних паперів

Поняття і види цінних паперів і задачі їхнього статистичного вивчення. Види цін цінних паперів. Курс цінного паперу. Види доходів і показники прибутковості дольових і боргових цінних паперів. Порівняння прибутковості цінних паперів за ефективною ставкою процента.

Система показників статистики фондових бірж. Статистичний метод середніх величин у розрахунках фондових індексів.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

  Тема Кількість годин за видами навчальної роботи
  всього в тому числі
лекції прак-тичні занят-тя індиві-дуальні заняття само-стійна робота
Модуль 1. Основи економічної статистики
1.1. Об’єкт, предмет, метод і завдання економічної статистики та статистики фінансів             -     -    
1.2. Статистика населення і ринку праці          
1.3. Статистика рівня життя населення     -      
1.4. Система національних рахунків та методологія статистичного дослідження найважливіших макроекономічних показників                    
1.5. Статистика результатів економічного виробництва          
1.6. Статистика національного багатства          
1.7. Статистика праці
Разом по модулю 1
Модуль 2. Статистика фінансів
2.1. Статистика фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання                    
2.2. Статистика державного бюджету     -     -  
2.3. Статистика цін, тарифів і інфляції          
2.4. Статистика грошей і грошового обігу          
2.5. Статистика кредиту і банківської діяльності          
2.6. Основи фінансово-економічних розрахунків (фінансової математики)                    
2.7. Статистика ринку цінних паперів          
Разом по модулю 2
УСЬОГО

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

Модуль 1.Основи економічної статистики

Тема 1.1.Об’єкт, предмет, метод і завдання економічної статистики та статистики фінансів

Дана тема носить загальнотеоретичний характер і формує уяву про місце економічної статистики та статистики фінансів у системі економічних наук. З теми запланована вступна оглядова лекція, практичних занять не передбачено. Отже більшість питань студенти розглядатимуть самостійно.

 

Питання для самостійної підготовки:

1. Предмет економічної статистики та статистики фінансів і їх місце у системі суспільних наук.

2. Сучасні міжнародні статистичні класифікації та класифікатори як основа економічної статистики.

3. Система статистичних показників статистики фінансів і напрямки її удосконалення.

Теми рефератів

1.Роль економічної статистики в управлінні економікою.

2. Побудова національних статистичних класифікацій в Україні.

3. Місце статистики фінансів у єдиній інформаційній системі обліку і звітності України.

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20.

 

Термінологічний словник

Класифікація– систематизований поділ об’єктів на групи, класи за принципом їх подібності або розбіжності.

Класифікатор– систематизований перелік об’єктів, кожному з яких присвоюється код.

Предмет макроекономічної статистики – методологія кількісного вивчення на макрорівні масових економічних явищ і процесів, які характеризують розвиток економіки в цілому.

Предмет мікроекономічної статистики –методологія кількісного вивчення поведінки окремих ринків, галузей, груп фірм або домогосподарств.

Предмет фінансової статистики– розміри, кількісні співвідношення та закономірності масових фінансових процесів і фінансових відносин, відображених у системі статистичних показників.

 

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми

Завдання економічної статистики та статистики фінансів як її складової пов’язані зі збором, групуванням інформації і її аналізом. Прикладний статистичний аналіз є вельми цікавим для ділових кіл, відповідні завдання часто виникають і вирішуються в рамках практичної бізнес-статистики, проте провідне місце в збиранні і групуванні економічної інформації належить державним статистичним органам. Метою їх діяльності є своєчасне забезпечення органів державної влади і управління всіх рівнів, а також наукової спільноти, комерційних структур, населення і міжнародних організацій об’єктивною і повною статистичною інформацією по Україні в цілому та її регіонах. Реформування державної системи статистичних показників пов’язане з необхідністю висвітлення низки актуальних проблем економіки та урахуванням потреб міжнародного інформаційного обміну.

Централізоване керівництво статистичним спостереженням за економічними процесами та станом фінансів країни, її грошовим обігом, кредитом, зовнішніми економічними зв’язками здійснює Державний Комітет зі статистики разом з Міністерством фінансів і Національним банком України. Існуючі в складі Держкомстату, Мінфіну, НБУ, Державного митного комітету, Державного комітету з податків та зборів підрозділи здійснюють організаційну і методологічну роботу по збиранню і попередній обробці фінансово-статистичної інформації.

Студентові необхідно розуміти, що інформація про процеси та явища, які відбуваються в економічній і соціальній сферах, не може бути сприйнята без певної її систематизації на основі логічного упорядкування. З іншого боку, міжнародні співставлення різних статистичних даних вимагають єдиного підходу до змісту економічних показників. Тому в Україні на основі міжнародних статистичних класифікацій згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 326 “Про концепцію побудови національної статистики” та Державною програмою переходу на міжнародну систему обліку і статистики, прийнятою 4 травня 1993 року, розроблено 18 національних статистичних класифікацій. Головною національною статистичною класифікацією вважається Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Студентові рекомендується ознайомитись з її змістом та структурою побудови інших національних класифікацій. Для розуміння логіки побудови та інформаційної бази розрахунку економічних показників студенту необхідно також уяснити співвідношення бухгалтерської (фінансової) та статистичної звітності в інформаційних потоках, що формують економічну статистику , знати основні форми фінансової і статистичної звітності.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти