ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1.4. Система національних рахунків та методологія статистичного дослідження найважливіших макроекономічних показників

З теми планується дві лекції та два практичних заняття. Отже більшість питань студенти розглядатимуть аудиторно.

 

Питання для обговорення на практичному занятті

Заняття 1.

1. Поточні рахунки: схеми, методологія обчислення і аналізу показників рахунків.

2. Рахунки нагромадження: схеми, методологія обчислення і аналізу показників рахунків.

3. Особливості побудови рахунків на мезорівні (для секторів і галузей економіки).

4. Рахунок товарів (продуктів) і послуг і рахунки «решти світу»: схеми, методологія обчислення і аналізу показників рахунків.

Заняття 2.

1. Методи обчислення валового внутрішнього продукту (ВВП).

2. Методи переоцінки ВВП в порівнянні (постійні) ціни.

3. Основи методології міжнародних зіставлень ВВП.

4. Методика визначення впливу факторів на динаміку ВВП та інших макроекономічних агрегатів.

 

Питання для самостійної підготовки

1. Сутність, основні поняття, концепції та визначення в СНР.

2. Основні класифікації, використовувані в СНР.

3. Система цін, вживана в СНР.

 

Література: 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

 

Термінологічний словник

Система національних рахунків (СНР)– система взаємопов'язаних статистичних показників, що характеризують макроекономічні процеси і явища (виробництво, доходи, споживання, нагромадження капіталу, фінанси), представлена у вигляді набору балансових таблиць. Національні рахунки розробляються Державним комітетом статистики згідно зі стандартом СНР, прийнятим міжнародними організаціями у 1993 р.

Інституційна одиниця– господарська одиниця (включаючи домашні господарства), яка веде повний набір бухгалтерських рахунків і може самостійно приймати рішення і розпоряджатися своїми матеріальними і фінансовими ресурсами.

Резидент– господарська одиниця, що має центр економічного інтересу на економічній території країни.

Сектор економіки– група інституційних одиниць, що об'єднуються залежно від типу економічної поведінки. Відповідно до міжнародного стандарту у СНР інституційні одиниці групуються у п’ять секторів:

- нефінансові корпорації, до яких належать одиниці, які займаються ринковим виробництвом товарів і послуг для продажу за цінами, що покривають витрати і дають прибуток;

- фінансові корпорації – інституційні одиниці, що спеціалізуються на фінансово-посередницькій діяльності;

- сектор загального державного управління, до якого належать органи управління центрального та місцевого рівнів, некомерційні бюджетні організації та державні цільові фонди;

- сектор домашніх господарств, що об’єднує фізичних осіб як споживачів, а в деяких випадках як фізичних осіб-підприємців;

- сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, до якого входять інституційні одиниці, створені окремими групами домашніх господарств для забезпечення їх політичних, релігійних і професійних інтересів, а також для надання соціально-культурних послуг.

Галузь економіки– сукупність закладів з однорідним виробництвом.

Заклад– підприємство або його частина, зайняті переважно одним видом виробничої діяльності, по якому є статистична інформація про витрати і випуск продукції.

Проміжне споживаннявартість спожитих в процесі виробництва продуктів і послуг, які трансформуються або повністю споживаються в процесі виробництва (не включає споживання основного капіталу).

Споживання основного капіталусума амортизації основного капіталу за рік у всіх галузях економіки і недоамортизованої вартості вибулого основного капіталу.

Валовий випуск продуктів і послугвартість всіх вироблених резидентами за період продуктів і послуг.

Валова додана вартістьрізниця між валовим випуском продуктів і послуг і проміжним споживанням. Містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними.

У національних рахунках використовуються два рівні показників і два методи оцінки. Для економіки в цілому результати вимірюються випуском товарів і послуг та валовим внутрішнім продуктом у ринкових цінах, для секторів і видів економічної діяльності – випуском в основних цінах і валовою доданою вартістю.

Валовий регіональний продукт– узагальнюючий показник економічного і соціального розвитку регіону. Складається із суми валових доданих вартостей всіх видів економічної діяльності, скоригованої на величину непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва та податків за виключенням субсидій на продукти.

Валовий внутрішній продуктвартість всіх продуктів і послуг, створених на території даної країни резидентами за період, за вирахуванням проміжного споживання. Може визначатись також як сума валових доданих вартостей видів економічної діяльності і податків на продукти за виключенням субсидій на продукти.

Податки на продукти – включають податки, величина яких безпосередньо залежить від кількості чи вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею-резидентом.

Субсидії на продукти – відшкодування з державного бюджету підприємствам у порядку державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу продукцію, для покриття поточних збитків підприємств, поліпшення їх фінансового становища шляхом поповнення оборотних коштів або компенсації окремих витрат.

Податки на виробництво та імпорт включають податки на продукти та інші податки, пов’язані з виробництвом, а субсидії на виробництво та імпорт включають субсидії на продукти та інші субсидії, пов’язані з виробництвом.

Інші податки, пов’язані з виробництвом, включають платежі підприємств і організацій до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів у зв’язку з використанням ресурсів (факторів виробництва) та одержанням дозволів на специфічні види діяльності.

Інші субсидії, пов’язані з виробництвом, надаються для здійснення певної економічної та соціальної політики щодо використання ресурсів.

Оплата праці найманих працівників – винагорода в грошовій або натуральній формі, яка має бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за роботу, виконану у звітному періоді, незалежно від того, є цей працівник резидентом чи нерезидентом. Обчислюється на основі нарахованих сум (брутто) і містить також фактичні та умовні внески на соціальне страхування.

Валовий (чистий) прибуток – показник, що характеризує перевищення доходів над витратами, які підприємства мають у результаті виробництва. Для сектора домашніх господарств це змішаний дохід. Чистий прибуток визначається шляхом виключення з валового прибутку споживання основного капіталу.

Валовий змішаний дохідрізновид доходів інституційної одиниці, в якому поєднуються елементи оплати праці і прибутку.

Валовий національний дохідвалове сальдо первинних доходів, які складаються з доходів, що отримуються учасниками економічного виробництва (тобто оплати праці найманих працівників, чистих податків на виробництво і імпорт, валового прибутку і валових змішаних доходів), і чистих доходів від власності (отриманих від «решти світу» за мінусом переданих «решті світу»).

Доходи від власностідоходи, що отримуються одними інституційними одиницями від надання іншим інституційним одиницям в користування фінансових активів, землі і інших нефінансових невироблених активів.

Трансфертипередача доходів в грошовій або натуральній формі одними інституційними одиницями іншим інституційним одиницям на безвідплатній основі.

Кінцеві споживчі витрати складаються з витрат домашніх господарств на власне кінцеве споживання, витрат державних закладів для задоволення індивідуальних та колективних потреб суспільства, а також витрат на індивідуальне кінцеве споживання організацій, що обслуговують домашні господарства.

Валове нагромадження розраховується як сума валового нагромадження основного капіталу, зміни запасів матеріальних оборотних коштів та придбання за виключенням вибуття цінностей.

Чисте кредитування (чисте запозичення) – обсяг фінансових ресурсів, тимчасово наданих однією країною іншим країнам (тимчасово отриманих однією країною від інших країн).

Методи обчислення ВВПметоди розрахунку ВВП за даними СНР: виробничий метод (ґрунтується на показниках рахунку виробництва), розподільний метод (ґрунтується на показниках рахунку утворення доходів), метод кінцевого використання (ґрунтується на показниках рахунку товарів і послуг)

Індекс номінального ВВП (індекс вартості ВВП)відношення ВВП звітного періоду, вираженого в діючих цінах(поточних) до ВВП базисного періоду.

Індекс-дефлятор ВВП (індекс цін на продукти і послуги, що входять до складу ВВП)відношення ВВП звітного періоду, вираженого в діючих(поточних) цінах, до ВВП звітного періоду, вираженого в цінах базисного періоду.

Індекс реального ВВП (індекс фізичного обсягу ВВП)відношення ВВП звітного періоду, вираженого в цінах базисного періоду, до ВВП базисного періоду.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти