ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1.5. Статистика результатів економічного виробництва

З даної теми планується одна лекція та одне практичне заняття. Отже частину питань студент розглядатиме самостійно.

 

Питання для обговорення на практичному занятті:

  1. Поняття продукції промисловості, ознаки її готовності, види за ступенем готовності.
  2. Вартісні показники продукції промисловості, їх склад та взаємозв’язок між ними.
  3. Поняття та система статистичних показників товарообороту.
  4. Оцінка ланковості руху товарів.

 

Питання для самостійної підготовки:

1. Натуральні показники продукції промисловості. Перерахунок фізичного обсягу виробленої продукції в умовно-натуральні вимірники.

2. Мультиплікативна модель для визначення впливу факторів на обсяги реалізованої продукції.

3. Джерела статистичної інформації про товарооборот.

4.Статистичний аналіз виконання плану, ритмічності, рівномірності і сезонності реалізації.

 

Література: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16.

 

Термінологічний словник

Продукція промислового підприємства –прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності, що виражений у формі продуктів або робіт та послуг промислового характеру.

За ступенем готовностірозрізняютьготові вироби ,напівфабрикатитанезавершене виробництво .

Готові вироби– вироби, що повністю завершені виробництвом на даному підприємстві.

Напівфабрикати – вироби, що завершені виробництвом у межах даного цеху, але не завершені виробництвом на даному підприємстві.

Незавершене виробництво – вироби, що не завершені виробництвом навіть у межах даного цеху.

Готові вироби та напівфабрикатиповинні відповідати діючим стандартам (наявність сертифікату якості); повинні бути визнані придатними до використання (наявність акту приймання відділом технічного контролю); повинні бути здані на склад готової продукції (наявність прибуткової накладної). При наявності вказаних документів продукція може відвантажуватися за межі підприємства, а напівфабрикати , крім того, можуть бути доробленими в інших цехах даного підприємства, або йдуть на поповнення виробничих запасів. Незавершене виробництво за межі підприємства не відвантажується.

Кількість виробленої продукціїза окремими найменуваннями визначається в натуральних одиницях виміру, а в цілому по усьому виробленому асортиментуможе визначатися: 1) в натуральних одиницях, якщо продукція однорідна за призначенням і мірою корисності; 2) в умовно-натуральних одиницях, якщо продукція однорідна за призначенням, але не однорідна за мірою корисності; 3) у вартісних одиницях у будь-якому випадку. Вартісні одиниці вимірювання єдино можливі для повністю неоднорідної продукції.

Валовий виробничий оборот загальна вартість продукції, виробленої у звітному періоді всіма промисловими цехами підприємства незалежно від її подальшого використання:

,

де – послуги і роботи виробничого характеру,

- залишки незавершеного виробництва

відповідно на кінець та початок звітного

періоду.

Внутрішньозаводський оборот вартість напівфабрикатів власного виробництва, спожитих у звітному періоді.

Валова продукція обчислюється як різниця між валовим виробничим та внутрішньозаводським оборотом. Її склад можна показати формулою:

,

де – вартість напівфабрикатів, відвантажених на

сторону,

- залишки напівфабрикатів на складах

відповідно на кінець на початок звітного

періоду

Товарна продукція продукція, призначена для реалізації на сторону в звітному періоді Її можна визначити відніманням від валової продукції зміни залишків напівфабрикатів на складах, зміни залишків незавершеного виробництва та вартості давальницької сировини , або її склад можна показати формулою:

.

У більшості галузей промисловості до усіх видів продукції включають ремонт та монтаж обладнання виконаний власними силами.

Вироблена продукціяза своїм складом відповідає показникові валової продукції, але не включає давальницької сировини;

Відвантажена продукція продукція, передана замовнику або транспортній організації для доставки замовнику. За складом вона відповідає товарній продукції, а кількісно відрізняєтьсявід неї на зміну залишків невідвантаженої товарної продукції на складах підприємства :

Реалізована продукція відвантажена продукція, гроші за яку надійшли до підприємства у звітному періоді. За складом вона відповідає відвантаженій продукції, а кількісно відрізняється від неї на зміну залишків відвантаженої, але не оплаченої продукції :

.

Товарооборот– вартісне вираження обсягу реалізованих товарів за певний відрізок часу. Він утворюється в результаті передачі товарів від одного власника до іншого шляхом здійснення акту купівлі-продажу.

Оптовий товарооборот – сума продажу товарів виробниками і торговими посередниками іншим торговим посередникам для подальшого їх продажу, а також масовим споживачам, які купують товари для здійснення своєї діяльності.

Роздрібний товарооборот – сума продажу товарів населенню через всі канали реалізації до кінцевого споживача.

Чистий товарооборот – сума кінцевих продажів, внаслідок чого товари залишають межі сфери товарного обігу торгової фірми, системи або регіону.

Розв’язання типових задач

Задача 1.За звітній рік валова продукція підприємства складає 4460 тис. грн. Готових виробів вироблено за рік на суму 3980 тис. грн., із них відвантажено і оплачено – на суму 3930 тис. грн.

Напівфабрикатів вироблено за рік на суму 2365 тис. грн., із них перероблено у своєму виробництві – на суму 2290 тис. грн., реалізовано та оплачено – на 145 тис. грн.

Роботи промислово-виробничого характеру, виконані на замовлення зі сторони, але не оплачені замовником, складають у сумі 647 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва на початок року складають 588 тис. грн.

Визначте валовий виробничий оборот, товарну, реалізовану продукцію і вартість залишку незавершеного виробництва на кінець року.

Розв’язання

1. Визначаємо валовий виробничий оборот

Із розрахунку ВВО вартість залишку незавершеного виробництва на кінець року складає:

2. Визначаємо товарну продукцію:

3. Визначаємо реалізовану продукцію:

 

 

Задача 2.Відомі наступні дані про рух товарів у роздрібному торговому підприємстві за квартал (тис. грош. од.):

 

Товарна група Запаси товарів на початок кварталу Надійшло за квартал Документоване вибуття, що не є роздрібним продажем Запаси товарів на кінець кварталу
Продовольчі товари        
Непродовольчі товари        
Разом

Роздрібний товарооборот торгівельного підприємства за даними бухгалтерського обліку склав за квартал 4635 тис. грош. од.

Визначте роздрібний товарооборот по окремих товарних групах (двома способами).

Розв’язання

Спочатку визначаємо по кожній товарній групі загальну суму роздрібного товарообороту разом з недокументованими витратами за формулою балансового зв'язку:

 

- по продовольчих товарах:

- по непродовольчих товарах:

- разом: 1330+3370=4700.

Одержана сума відображає загальну вартість вибуття товарів, визначену на основі руху товарних запасів. Вона відрізняється від суми отриманої виручки (роздрібного товарообороту )на вартість недокументованих витрат (тобто такого вибуття товарів, яке не може бути оформлене документально – втрати товарів від стихійних лих, крадіжок, нестач тощо). Загальна сума недокументованих витрат в нашому прикладі становить

В статистичній звітності за формою № 3-торг „Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства” роздрібний товарооборот показують без недокументованих витрат. Його визначення здійснюється шляхом виключення суми недокументованих витрат з пропорційно величині обороту окремих товарних груп різними методами. Недоліком такого розрахунку є його дещо умовний характер, так як частка недокументованих витрат для всіх груп вважається однаковою.

Метод використання коефіцієнта вибуття :

,

тобто в кожній грошовій одиниці загального вибуття товарів роздрібний товарооборот складає 98,62%. Тоді товарооборот по продовольчих товарах становитиме , а по непродовольчих товарах Загальна сума товарообороту по окремих групах повинна дорівнювати сумі, отриманій за даними бухгалтерського обліку:

За даними про структуру вибуття. Спочатку визначаємо питому вагу кожної товарної групи у загальній вартості товарів, що вибули з різних причин:

- по продовольчих товарах: , або 28,3%;

- по непродовольчих товарах: , або 71,7%.

Розподіляємо загальну суму товарообороту по товарних групах згідно з отриманими їх частками:

- продовольчі товари: ;

- непродовольчі товари:

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти