ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема. 2.4. Статистика грошей і грошового обігу

З теми планується одна лекція, та одне практичне заняття. Отже більшість питань студенти розглядатимуть самостійно.

 

Питання для обговорення на практичному занятті

1. Поняття і категорії грошей та їх види.

2. Статистичні показники грошової маси і грошового обігу. Купюрна структура готівки.

3. Методологія розрахунку і аналізу показників структури і швидкості обертання грошової маси.

 

Питання для самостійної підготовки

  1. Роль грошового обігу в економіці, основні визначення і завдання його статистичного вивчення.
  2. Система показників статистики готівкового і безготівкового грошового обігу.
  3. Визначення і прогнозування грошової маси, необхідної для обігу.
  4. Статистичний аналіз динаміки грошової маси та її впливу на рівень інфляції.

Література: 2, 3, 6, 8, 12, 14, 17, 19, 20.

 

Термінологічний словник

Грошовий обіг – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання національного продукту, який здійснюється шляхом безготівкових розрахунків і через обіг готівки.

Грошовий оборот – сукупність грошових операцій за період часу, або потік грошової маси. Грошовий оборот складається з двох частин – готівкового і безготівкового грошового обороту, при­чо­му гроші постійно переходять з однієї форми в іншу;

Номінальна грошова маса – кількість грошей у обігу або запас активів у ліквідній формі в конкретний момент часу.

Грошові агрегати –групаплатіжних коштів,однорідних за рівнем ліквідності , тобто за здатністю перетворюватись на готівку. У різних країнах їхня структура дещо відрізняється, а кількість коливається від 3 до 10. Для оцінки грошової маси в Україні використовується система з чотирьох агрегатів, представлена за сту­пенем убування ліквідності, визначена Національним банком:

- грошовий агрегат – готівка в обігу;

- грошовий агрегат кошти на рахунках до запитання і розрахункові рахунки в національній валюті;

- грошовий агрегат термінові депозити та інші кошти в національній і іноземній валютах;

- грошовий агрегат цінні папери.

Наведені далі показники можуть бути розраховані по кожному з грошових агрегатів, але найчастіше як найбільш універсальний за­сто­совується агрегат .

Швидкість обігу грошей – це інтенсивність їхнього руху як засобу обігу і засобу платежу. Характеризується числом оборотів, тоб­то числом разів за календарний період, яке грошова одиниця вико­ристовується на придбання товарів і послуг. Визначається з рівняння обміну: .

Реальна грошова маса – це кількість грошей, необхідна для забезпечення фізичного (реального) обсягу виробництва.

РРРівень монетаризації економікизапас грошової маси на одну грошову одиницю ВВП.

Грошова база – частина грошової маси, що характеризує кількість готівки, що спочатку надійшла в банківську систему (базові гроші).

Грошовий мультиплікатор – коефіцієнт, що показує, у скіль­ки разів грошова маса більша грошової бази.

Норма (ставка) резервування - частка грошей у загальній сумі коштів банку, що підля­гають перерахуванню до резервного фонду. Ця ставка варіює за видами внесків і періодично переглядається центральним банком країни з метою регулювання кількості грошей в обігу. Є величиною, оберненою до грошового мультиплікатора.

Купюрний склад грошової маси – питома вага грошових знаків різного номіналу в загальній масі грошей, що обертається.

Валютний (обмінний) курсціна валюти (грошової одиниці) однієї країни, виражена в одиницях валюти іншої країни.

Валютне котирування - процедура формування валютних кур­сів. У залежності від засто­со­вуваного котирування валютні курси можуть бути прямими (кіль­кість валюти-вимірника на одиницю валюти, що котирується) і обер­неними (кількість валюти, що котирується, на одиницю валюти-ви­мірника). В обмінній практиці України відносно твердих валют прий­няте обернене котирування (наприклад, 5,05 грн за 1 долар США). Крос-курс – це співвідношення між двома валютами, визначене, ви­хо­дячи з їхніх котирувань стосовно третьої валюти.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти