ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2.7. Статистика ринку цінних паперів

 

З теми планується вступна одна лекція та одне практичне заняття. Отже більшість питань студенти розглядатимуть самостійно. Підсумком вивчення теми є виконання самостійної розрахункової роботи за індивідуальними варіантами.

 

Питання для обговорення на практичному занятті

  1. Поняття цінних паперів, їх види і завдання статистичного вивчення.
  2. Система статистичних показників цінних паперів.
  3. Оцінка цінних паперів і розрахунок їх дохідності.

 

Питання для самостійної підготовки

 

1. Система показників статистики фондових бірж.

2. Фондові індекси і середні.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12.

 

Термінологічний словник

Ринок цінних паперів – це частина ринку позичкових капіталів де здійснюється емісія та купівля-продаж цінних паперів. Розрізняють первинний ринок цінних паперів, на якому здійснюється емісія і первинне розміщення цінних паперів, і вторинний ринок цінних паперів, де відбувається купівля-продаж цінних паперів, випущених раніше.

Цінні папери– це грошові документи, що засвідчують право власності чи відносини позики, визначають взаємини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передавати грошові та інші права, що випливають із цих документів, іншим особам. зміна його чисельності, що пов’язана з міграціями.

Акція – це цінний папір без установленого терміну дії, що підтверджує часткову участь у статутному фонді акціонерного товариства (титул власності), закріплює права її власника (акціонера) на одержання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації. Дивіденд по акціях сплачується з чистого прибутку за результатами роботи за рік. Його розмір уста­нов­люється рішенням загальних зборів акціонерів (прості акції) або фік­су­ється при емісії акцій (привілейовані акції).

Облігація –це цінний папір, що підтверджує внесення її власником кош­­тів і засвідчує зобов'язання емітента відшкодувати власникові облігації її номінальну вартість у встановлений термін. Також власник облігації одержує дохід у вигляді зафіксованого відсотка (по купонних облігаціях) або в іншій формі (по виграшних або товарних облігаціях).

Вексель – безумовне письмове боргове зобов’язання, видане однією стороною (векселедавцем) іншій стороні (векселедержателеві), спла­ти­ти гроші в обговорений термін.

Депозитний і ощадний сертифікати – зобов’язання банку, що під­тверджує право власника сертифіката на одержання після настання встановленого терміну суми депозиту (внеску) і відсотків за ним.

Номінальна ціна – ціна, проставлена на цінному папері (для паперів, що мають бланки) або оголошена (для паперів, що існують у вигляді запису на рахунках). Для акцій визначається діленням вели­чини статутного капіталу на кількість випущених акцій, для облігацій – діленням суми позики на кількість облігацій.

Ціна первинного ринку(емісійна ціна, ) – ціна розміщення на пер­винному ринку, тобто ціна, за якою цінний папір реалізований емі­тентом першому її власникові. Первинне розміщення акцій може відбуватися або за номінальною ціною, або за ціною, вищою за но­мі­нальну. В останньому випадку утвориться так званий емісійний дохід, що збільшує власний капітал АТ і відображається на рахунку «До­датковий капітал».

Облігації можуть бути розміщені за ціною як вищою, так і нижчою за номінальну. Якщо емісійна ціна менша за номінальну, то ціна розміщення називається дис­контною або зі знижкою, а якщо більша – то продажем із премією.

Ринкова ціна – ціна вторинного ринку, тобто ціна наступних продажів цінного паперу, регульована, у першу чергу, попитом та про­позицією.

Ціна погашення– ціна, за якою облігація після закінчення терміну викуповується в інвестора (як правило, погашення здійснюється за номінальною ціною).

Курс цінного паперу характеризує співвідношення між ринковою ціною і номі­нальною в розрахунку на 100 одиниць номіналу:

 

Сукупний дохідпо цінному паперу визначається як сума доходу від дивіденду (по акціях) або купонного доходу (по облі­га­ціях), додаткового доходу (збитку) по облігаціях унаслідок різниці між емісійною і номінальною ціною, доходу (збитку) унаслідок різниці між ціною продажу і ціною придбання на вторинному ринку.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти