ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


За окремі види навчальної роботи

    Модуль, тема   Всього балів в тому числі
за присут- ність на лекції* за присут-ність на практик-ному занятті* за виконання тематич-них контроль-них або самостій-них робіт*
Модуль 1. Основи економічної статистики
1.1. Об’єкт, предмет, метод і завдання економічної статистики та статистики фінансів   0,591   0,147   -   0,444
1.2. Статистика населення і ринку праці   2.107   0,441   0,333   1,333
1.3. Статистика рівня життя населення   1,222   -   0,333   0,889
1.4. Система національних рахунків та методологія статистичного дослідження найважливіших макроекономічних показників       3,033     0,588     0,667     1,778
1.5. Статистика результатів економічного виробництва   1,960   0,294   0,333     1,333
1.6.Статистика національного багатства   3,033   0,588   0,667   1,778
1.7. Статистика праці 3,033 0,588 0,667 1,778
Всього 2,646 3,000 9,333
За успішність і активність на заняттях за пропорційно-дольовим принципом
За виконання модульного індивідуального завдання №1 10+10
Модуль 2. Статистика фінансів
2.1. Статистика фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання   3,588   0,588   0,333   2,667
2.2. Статистика державного бюджетулень   1,221   -   0,333   0,888
2.3. Статистика цін, тарифів і інфляції   1,960   0,294   0,333   1,333
2.4. Статистика грошей і грошового обігу   1,794   0,294   0,167   1,333
2.5. Статистика кредиту і банківської діяльності   1,794   0,294   0,167   1,333
2.6. Основи фінансово-економічних розрахунків   2,699   0,588   0,333   1,778
2.7. Статистика ринку цінних паперів   1,960   0,294   0,333   1,333
Всього 2,352 1,999 10,665
За успішність і активність на заняттях за пропорційно-дольовим принципом
За виконання модульного індивідуального завдання № 2  
РАЗОМ 30+40 20+40
За виконання модульних індивідуальних завдань  
               

· Пропорційно кількості годин, виділених на лекції, практичні заняття та самостійну роботу студента

 

 

Перелік питань, що виносяться на ПМК

Модуль 1

1. Поняття і статистичні категорії населення.

2. Способи визначення середньорічної чисельності населення.

3. Статистичні показники природного і механічного руху населення: абсолютні і відносні.

4. Методи прогнозування чисельності населення.

5. Поняття трудових ресурсів, економічно активного населення, зайнятих і безробітних

6. Індексний аналіз працездатності і зайнятості населення

7. Показники доходів населення.

8. Індекс вартості життя.

9. Статистичне вивчення диференціації населення за доходами.

10. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ та послуг.

11. Порівняльний аналіз рівня та якості життя населення окремих країн.

12. Основні принципи і постулати, на яких побудована міжнародна система національних рахунків.

13. Система цін, застосовувана в системі національних рахунків.

14. Класифікації, використовувані в національному рахівництві.

15. Зміст, схема, методологія розрахунку й аналізу показників поточних рахунків.

16. Зміст, схема, методологія розрахунку й аналізу показників рахунків нагромадження.

17. Особливості побудови рахунків для секторів і галузей економіки, методологія розрахунку й аналізу показників рахунків.

18. Рахунок товарів (продуктів) і послуг: його зміст, схема, методологія розрахунку й аналізу показників рахунку.

19. Методи вирахування валового внутрішнього продукту. Чистий внутрішній продукт.

20. Взаємозв'язок основних агрегованих показників.

21. Дефлятор валового внутрішнього продукту. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту і його компонентів у порівнянних цінах.

22. Аналіз впливу окремих факторів на динаміку агрегованих показників системи національних рахунків, можливості індексного факторного аналізу в розв’язанні цієї задачі.

23. Аналіз ефективності функціонування економіки країни або регіону на основі показників системи національних рахунків.

24. Поняття промислової продукції. Види промислових продуктів за ступенем готовності.

25. Найважливіші вартісні показники промислової продукції, методика їхнього розрахунку і взаємозв'язок.

26. Поняття товарообороту і його основні категорії. Статистичне вивчення ланковості руху товарів.

27. Статистика обсягу і товарної структури роздрібного товарообороту.

28. Баланси основного капіталу за повною і залишковою вартістю. Статистичні показники руху і стану основного капіталу.

29. Показники і статистичний аналіз використання основного капіталу.

30. Статистичне вивчення обсягу, складу і використання оборотного капіталу.

31. Статистичне вивчення складу робочої сили.

32. Показники середньої чисельності працівників і способи їхнього розрахунку. Статистичний аналіз використання робочої сили по чисельності.

33. Абсолютні і відносні статистичні показники руху чисельності працівників.

34. Фонди робочого часу, їхнє обчислення і статистичний аналіз використання і структури.

35. Статистичні показники середньої тривалості робочого дня і робочого періоду, їхній взаємозв'язок і побудова відповідних коефіцієнтів використання робочого часу.

36. Поняття продуктивності праці, її прямі і зворотні показники і їхній взаємозв'язок. Система показників середнього виробітку продукції і методика їхнього розрахунку.

37. Натуральний, вартісний і трудовий методи виміру рівня і динаміки продуктивності праці (індексний аналіз динаміки рівня середньої продуктивності праці).

38. Статистичне вивчення складу фонду оплати праці.

39. Система показників рівня середньої заробітної плати і методика їхнього розрахунку. Взаємозв'язок показників середньої заробітної плати, середнього заробітку і середнього доходу працівників підприємств.

40. Статистичний аналіз використання фонду оплати праці працівників підприємств.

 

Модуль 2

1. Статистичні показники планового завдання, виконання плану і динаміки собівартості продукції, їхній взаємозв'язок і аналіз.

2. Показник рівня витрат на одну гривню товарної продукції і статистичний аналіз факторів, що впливають на виконання плану по цьому показнику і його динаміку.

3. Система показників статистики витрат обігу в діючих і порівнянних цінах і тарифах.

4. Показники валового доходу, прибутку і рентабельності і методика їхнього розрахунку.

5. Статистичний аналіз середнього рівня прибутковості і середнього рівня рентабельності. Статистичний аналіз впливу окремих факторів на виконання плану і динаміку суми прибутку і рівня рентабельності.

6. Міжнародні стандарти бюджетної класифікації.

7. Система статистичних показників доходів і видатків державного бюджету.

8. Статистичні показники фінансування державного боргу.

9. Статистичні методи аналізу показників державного бюджету.

10. Методи визначення середнього рівня цін.

11. Система індексів цін.

12. Статистичний аналіз рівня інфляції і її впливу на найважливіші економічні показники.

13. Поняття категорій грошей та їх види.

14. Показники статистики грошей та грошового обігу.

15. Визначення загальної маси грошей в обігу.

16. Вивчення купюрної побудови готівки.

17. Показники швидкості обігу грошової маси.

18. Поняття валютних курсів.

19. Паритет купівельної спроможності і інфляція.

20. Статистичні методи дослідження динаміки і варіації валютних курсів.

21. Статистичне вивчення обсягу, складу і динаміки кредитних вкладів і кредитних ресурсів.

22. Показники оборотності кредиту.

23. Індексний метод аналізу оборотності кредитних ресурсів.

24. Поняття і види відсотків і відсоткових ставок.

25. Нарощення за простими і складними ставками.

26. Математичне дисконтування і банківський облік.

27. Фінансова еквівалентність.

28. Види цінних паперів. Види цін цінних паперів.

29. Статистика курсів цінних паперів.

30. Оцінка і показники дохідності акцій.

31. Оцінка і показники дохідності облігацій.

32. Методика розрахунку фондових індексів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти