ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий облік прибутку

Вступ

 

Побудова ринкової моделі економіки зумовлює необхідність глибшого дослідження низки важливих складових фінансової системи, зокрема, фінансів підприємницьких структур. Провідне місце у фінансовому забезпеченні їх діяльності належить прибутку. Він найповніше характеризує ефективність господарської діяльності підприємств, їх фінансові можливості й у кінцевому підсумку визначає рівень фінансової стабільності в державі та є джерелом підвищення рівня суспільного добробуту населення. Прибуток - це певний гарант соціально-економічного прогресу, а його відсутність - найяскравіший доказ регресу та соціальної напруги.

Прибуток - це одна з форм чистого доходу, що виражає в основному вартість додаткового продукту; включає також і частину вартості необхідного продукту. Розподіл знов створеної вартості на необхідний і додатковий продукт - загальна закономірність будь-якої суспільно-економічної формації з часу першого великого суспільного розподілу праці і досягнення такого рівня продуктивних сил, які б зумовили виникнення додаткового продукту.

Прибуток -це частина чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.

В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи підприємства та визначає його фінансовий стан.

Фінансові підсумки діяльності підприємства відображаються в прибутку, величина якого складає частину грошової виручки, рівну різниці між вартістю продукції в оптових цінах і повною собівартістю реалізованої продукції.

Як активний та універсальний інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів у державі, прибуток концентрує інтереси підприємницьких структур, окремих учасників господарської діяльності, різноманітних ланок економіки. Саме в даній економічній категорії знаходить відображення ціла низка як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Суттєве значення мають внутрішні фактори, які безпосередньо залежать від організації функціонування підприємницьких структур, форм власності та видів діяльності.

Формування й використання фінансових результатів має свої особливості в умовах трансформації економіки до ринкових засад господарювання. Сьогодні в економіці України питання одержання прибутку і підвищення ефективності виробництва вельми актуальні. Більш як 45 відсотків підприємств працюють збитково, а одержані збитки за 2009 рік становили 9,6 млрд. грн.

Все це зумовлює необхідність поглибленого дослідження теоретичних засад формування та розподілу фінансових результатів, їх впливу на темпи і пропорції суспільного відтворення. На сучасному етапі необхідний якісно новий підхід до теоретичного висвітлення і практичного обгрунтування рекомендацій щодо активізації ролі прибутку в економічній системі, зокрема, як основи розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. В науковій літературі ця проблема досліджена ще недостатньо. Значна кількість праць належить представникам науки соціалістичної доби. Зокрема, це роботи Д.А. Аллахвердяна, Е.О. Вознесенського, Г.В. Базарової, В.К. Сенчагова, А.А. Бірмана, В.М. Родіонової, які відображають економічні умови того часу та мають відповідний ідеологічний відтінок.

Значний внесок у розв’язання проблем розвитку нефінансового сектору економіки, формування та використання прибутку в системі забезпечення діяльності підприємницьких структур внесли українські економісти О.Д.Василик, З.С. Варналій, З.М. Васильченко, С.Ф. Голов, М.Я. Коробов, С.С. Осадець, О.І. Пилипченко, А.М. Поддєрьогін, А.А. Пересада, Д.М. Черваньов, В.М. Шелудько, С.І. Юрій та інші. На окрему увагу заслуговують праці І.О. Бланка, в яких розглядаються сучасні методи управління прибутком підприємства в процесі його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Метою роботи є визначення економічної природи і призначення фінансових результатів, їх облік, аналіз прибутку підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо формування фінансових результатів конкретного підприємства.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

- теоретично обгрунтувати економічну сутність фінансових результатів та особливості їх формування й використання в підприємствах;

- розкрити механізм формування прибутку, зокрема, його вплив на підвищення ефективності підприємницької діяльності;

- визначити основні засади обліку фінансових результатів;

- провести детальний аналіз формування прибутків підприємства.

Об’єкт дослідження – дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Київхліб» Хлібокомбінат №11.

Предмет дослідження – облік і аналіз фінансових результатів підприємства.

Інформаційну базу дослідження становлять відповідні законодавчі та нормативні документи, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, дані Міністерства фінансів України, фінансова звітність підприємства «Київхліб» Хлібокомбінат №11, наукові літературні джерела.

 

 


Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий облік прибутку

 

Фінансовий облік прибутку

Розмір і характер прибутків і збитків за кожен період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками його роботи. Значна роль прибутку в розвитку підприємства та забезпеченні інтересів його власників і персоналу визначає необхідність ефективного та безперервного управління ним. Управління прибутком є процесом розробки та прийняття управлінських рішень з усіма основними аспектами його формування, розподілу та використання.

Основним завданням управління прибутком є забезпечення оптимізації його розподілу як у звітному, так і в майбутніх періодах. Розподіл прибутку повинен забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з інтересами держави та персоналу підприємства.

Побудова системи управління прибутком потребує формування систематизованого переліку об'єктів управління. До них відносяться: управління формуванням прибутку та управління розподілом і використанням прибутку.

Система управління повинна бути органічно інтегрована із загальною системою управління підприємством, так як прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередковано впливає на рівень прибутку. Управління прибутком передбачає наявність комплексної системи дій для забезпечення розробки взаємопов'язаних управлінських рішень. Джерелами даних для управління доходами та результатами діяльності є записи на аналітичних рахунках, які відкриваються до рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності".

Підготовка будь-якого управлінського рішення щодо формування, розподілу та використання прибутку повинна враховувати альтернативні можливості. За наявності альтернативних проектів управлінських рішень їх вибір для реалізації повинен базуватися на системі критеріїв, які визначають політику управління прибутком підприємства.

На аналізованому підприємстві основним джерелом доходу є продаж товарів. Тому важливим моментом є відображення системи обліку фінансового результату, що діє на даному підприємстві. Відправною крапкою в процесі визначення прибутку є відображення реалізації послуг на рахунках бухгалтерського обліку.

Основним правовим документом для здійснення реалізації товарів є договір купівлі-продажу, у якому містяться дані про терміни й умови, вимоги до якості робіт, умови розрахунків, відповідальність сторін за невиконання умов договору. ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 реалізує товари на підставі договорів купівлі-продажу, але, як правило, при разових послугах реалізація може здійснюватися без укладання письмового договору на підставі виписаних рахунків-фактур.

Для здійснення розрахунків покупцям виписують і пред'являють до оплати рахунки-фактури і платіжні документи, у яких вказується найменування, кількість, ціна, ставка і сума ПДВ, транспортні й інші послуги, що підлягають оплаті. Одночасно виписується податкова накладна, оригінал якої вручається покупцю, а копія залишається в бухгалтерії, як розрахунковий і звітний податковий документ. На підставі податкової накладної роблять відповідний запис у Книзі обліку продажу товарів.

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, міни, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, ПКО, виписки банку, акти виконаних робіт (наданих послуг), розрахунки (довідки) бухгалтерії.

Розрахункові документи вважаються пред'явленими покупцеві (замовникові) за умови, що це відбулося способом, передбаченим договором (якщо розрахунки здійснюються без участі установ банків) або після подання їх до установи банку (якщо розрахунки здійснюються через установи банків).

Для обліку реалізації законодавством установлений метод нарахування. При визначенні обсягу реалізації методом нарахування датою реалізації вважається дата продажу товару. Звідси в бухгалтерському обліку роблять записи (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Бухгалтерський облік реалізації

Зміст господарської операції Дт рахунку Кт рахунку
На продажну вартість товарів, наданих покупцям 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 702 «Доход від реалізації товарів»
Одночасно робиться запис на списання вартості реалізованих товарів за обліковими цінами 902 «Собівартість реалізованих товарів» 28 «Товари»
Сума податкового зобов'язання по ПДВ визначається за даними податкових накладних 702 «Доход від реалізації товарів» 641 «Розрахунки по податках»
Зарахування коштів на рахунок підприємства 31 «Рахунки в банках» 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

 

Крім цього в підприємства можуть виникати доходи, бухгалтерський облік яких відображений у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Типові бухгалтерські проводки по обліку доходів діяльності ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11

№ оп. Зміст господарської операції   Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Відображено суми, які не є доходом (підлягають виключенню з нього) 70 "Доходи від реалізації" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Проведено інші вирахування з доходу 70 "Доходи від реалізації" 63 "Розрахунки з постачальниками та підряд­никами", 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Відображено суми податків і обов'язкових платежів, одержані у складі доходу від реалізації 70 "Доходи від реалізації" 64 "Розрахунки за податками й платежами"
Відображено надходження страхових платежів від страхувальника 70 "Доходи від реалізації" 76 "Страхові платежі"
Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації 70 "Доходи від реалізації"' 791 "Результат операційної діяльності"
Визнано дохід на суму активів, переданих як внесок до статутного капіталу, або в обмін на довгострокові цінні папери (фінансові інвестиції) 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 70 "Доходи від реалізації'"
Отримано основні засоби в обмін на неподібний актив 15 "Капітальні інвестиції" 70 "Доходи від реалізації"'
Визнано дохід від реалізації на суму одержаних грошових коштів 30 "Каса" 70 "Доходи від реалізації"
Визнано дохід від реалізації на суму одержаних у безготівковій формі грошових коштів 31 "Рахунки в банках" 70 "Доходи від реалізації"'
Виставлений вексель на суму визнаного доходу від реалізації для забезпечення заборгованості покупцем 34 "Короткострокові векселі одержані" 70 "Доходи від реалізації"'
Визнано дохід від реалізації продукції покупцям і замовникам на умовах відстрочки платежу 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 70 "Доходи від реалізації"'
Визнано дохід від реалізації іншим дебіторам продукції, товарів, послуг 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 70 "Доходи від реалізації"'
Визнано дохід від погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядниками шляхом реалізації 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 70 "Доходи від реалізації"
Визнано дохід від погашення заборгованості з оплати праці у натуральній формі 66 "Розрахунки з оплати праці" 70 "Доходи від реалізації'"
Визнано дохід від реалізації різним контрагентам 68 "Розрахунки за іншими операціями" 70 "Доходи від реалізації"'
Віднесено до складу доходу поточного періоду суми отриманої передоплати за періодичні видання (орендні платежі) 69 "Доходи майбутніх періодів" 70 "Доходи від реалізації"
Списано на фінансові результати вирахування з доходу 791 "Результат операційної діяльності" 704 "Вирахування з доходу"
Відображено віднесення сум страхових платежів до складу доходів від реалізації робіт і послуг 76 "Страхові платежі" 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

 

Таким чином, ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11 дохід відображає в момент його отримання. Бухгалтерське проведення доходу здійснює бухгалтер. Особливості відображення в синтетичному та аналітичному обліку розглянемо нижче.

Узагальнення даних про доходи від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, доходи від страхової діяльності, а також суми знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу здійснюється на рахунку 70 "Доходи від реалізації".

За кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна до сплати сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком 705 "Перестрахування"); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". А також за дебетом субрахунку 703 "Доходи від реалізації робіт і послуг" щомісяця відображається списання сум з рахунку 76 "Страхові платежі". Рахунок 76 "Страхові платежі" призначено для узагальнення страховиками інформації про надходження страхових платежів. За кредитом рахунку відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом - повернення страхувальнику страхових платежів у випадку дострокового припинення дії договору страхування. Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться щодо кожного об'єкту за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок. Рахунок 70 "Доходи від реалізації'" має наступні субрахунки (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Субрахунки до рахунку 70 "Доходи від реалізації”

Суб- раху- нок Найменування За змістом За струк-турою облік ведеться Призначення Харак-теристика оборотів
Дохід від реалізації готової продукції   За видами доходів Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції Сума нарахованих та списаних доходів
Дохід від реалізації товарів   За видами доходів Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів Сума нарахованих та списаних доходів
Дохід від реалізації робіт і послуг   За видами доходів Для узагальнення інформації про доходи від реалізації робіт і послуг Сума нарахованих та списаних доходів
Вирахування з доходу   За видами доходів Для відображення суми надходжень за договорами комісії, агентськими договорами на користь комітентів, принципалів, сум наданих після дати реалізації знижок, вартість повернених покупцями продукції і товарів та інших сум, що підлягають вирахуванню з доходу Сума нарахованих та списаних доходів

 

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямами, визначеними підприємством.

Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління і контролю.

Розглянемо на прикладі порядок відображення операційних доходів в обліку ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11 (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Облік операційних доходів ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11

Зміст операції   Документ Сума, грн. Бухгалтерський облік Податковий облік
Кореспонденція рахунків Валові дохо-ди, грн Валові витра-ти, грн
За даними ПАТ «ХК №11» Сума, грн За нор-матив-ними даними Сума, грн
Дт Кт Д-т К-т
Реалізовано продукцію Акт приймання  
Відображено ПДВ Податкова накладна    
Отримано кошти Виписка банку    
Списано собівартість Розра-хунок    
В кінці періоду списано доходи і витрати Розра-хунок    

 

Таким чином, на аналізованому підприємстві основним джерелом доходу є виробництво. Тому важливим моментом є відображення системи обліку фінансового результату, що діє на даному підприємстві. Відправною крапкою в процесі визначення прибутку є відображення реалізації на рахунках бухгалтерського обліку.

Основними видами доходів, які належать до фінансової діяльності ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11, є:

- доходи від інвестицій в асоційовані, спільні та дочірні підприємства;

- дивіденди одержані;

- відсотки одержані;

- інші доходи від фінансових операцій.

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, який передбачає збільшення або зменшення балансової вартості інвестицій відповідно на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний пакет акцій (більш як 25 % акцій) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. Узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі, відображається на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі". За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". До рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" можуть бути відкриті наступні субрахунки (табл. 1.5).

Таблиця 1.5

Субрахунки до рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі"

Ши-фр Найменування За струк-турою облік ведеться Призначення Харак-теристика оборотів
Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства За видами доходів Для узагальнення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема, внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків Сума нарахованих та списаних доходів
Дохід від спільної діяльності За видами доходів Дія узагальнення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах, зокрема, внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків Сума нарахованих та списаних доходів
Дохід від інвестицій в дочірні підприємства За видами доходів Для узагальнення інформації про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема, внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків Сума нарахованих та списаних доходів

 

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Первинними документами для обліку доходів від участі в капіталі є розрахунки та довідки бухгалтерії, акти переоцінки, рахунки, платіжні доручення тощо.

В аналізованих періодах ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11 доходів від участі в капіталі не отримувало, тому розглянемо відображення в бухгалтерському обліку доходів від участі в капіталі за допомогою наступних записів (табл. 1.6).

 

 

Таблиця 1.6

Облік доходів від участі в капіталі

 

 

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунками
Дебет Кредит
Віднесено на фінансові результати дохід, отриманий від інвестицій в дочірні, асоційовані або спільні підприємства 72 "Дохід від участі в капіталі" 792 "Результат фінансових операцій"
Визнано дохід від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі у вигляді збільшення частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування за рахунок отримання прибутку або зростання власного капіталу 14 "Довгостро­кові фінансові інвестиції" 72 "Дохід від участі в капіталі"

Узагальнення інформації про доходи, які отримані у процесі фінансової діяльності підприємства, зокрема, дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі", ведеться на рахунку 73 "Інші фінансові доходи".

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом -списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".

Субрахунки до рахунку 73 "Інші фінансові доходи" наведено в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7

Субрахунки до рахунку 73 "Інші фінансові доходи"

Ши-фр Найменування За струк-турою ведеться Призначення Харак-теристика оборотів
Дивіденди одержані За видами доходів Для узагальнення інформації про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними підприємствами Сума нарахованих та списаних доходів
Висотки одержані За видами доходів Для узагальнення інформації про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема, винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи Сума нарахованих та списаних доходів
Інші доходи від фінансо­вих операцій За видами доходів Для узагальнення інформації про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи" Сума нарахованих та списаних доходів

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством. Первинними документами для обліку інших фінансових доходів є розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, рахунки тощо.

В аналізованому періоді ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11 фінансових доходів не отримувало, тому розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку інших фінансових доходів на теоретичному рівні (табл. 1.8).

Таблиця 1.8

Облік інших фінансових доходів

 

 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Віднесено інші фінансові доходи на фінансові результати 73 "Інші фінансові доходи" 792 "Результат фінансових операцій"
Визнано інший фінансовий дохід у вигляді відсотків, які належать до отримання за активи, надані у фінансову оренду 16 "Довгостро­кова дебіторсь­ка заборгова­ність" 732 "Відсотки одержані"
Отримано роялті в готівковій формі 30 "Каса" 733 "Інші дохо­ди від фінансових операцій"
Відображено нарахування іншого фінансо­вого доходу, що належить до отримання у вигляді відсотків за облігаціями 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 732 "Відсотки одержані"
Визнано інший фінансовий дохід у зв'язку зі зменшенням зобов'язання за довгостроковими позиками 50 "Довгостро­кові позики" 73 "Інші фінансові доходи"
Відображено дохід від наданих у фінансову оренду активів 68 "Розрахунки за іншими операціями" 732 "Відсотки одержані"

До складу доходів від інвестиційної діяльності відносяться доходи від:

- реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів тощо), майнових комплексів;

- неопераційних курсових різниць;

- безоплатно одержаних необоротних активів;

- інші доходи від звичайної діяльності.

Для узагальнення інформації про доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 "Інші доходи". За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна до сплати сума непрямих податків і списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". Первинними документами при відображенні доходів від інвестиційної діяльності є акти переоцінки, платіжне доручення, ПКО, виписки банку, довідки (розрахунки) бухгалтерії. Відображення в бухгалтерському обліку інших доходів, що отримані ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11 в 2011 році в сумі 0,9 тис. грн. відбувалося наступним чином:

Таблиця 1.9

Облік інших доходів ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11

Зміст операції   Доку-мент Сума, грн. Бухгалтерський облік
Кореспонденція рахунків
За даними ХК №11 Сума, грн За нор-матив-ними даними Сума, грн
Дт Кт Д-т К-т
Визнано дохід у сумі амортизації, нарахованої на безоплатно одержані основні засоби Розра-хунок аморти-зації
Віднесено інші доходи на фінансові результати від інвестиційної діяльності Розра-хунок бухгал-терії

Таким чином, ПАТ«Київхліб» Хлібокомбінат №11 в аналізованому періоді серед різних видів фінансово-інвестиційних доходів отримало лише інші доходи у вигляді нарахованої амортизації безоплатно отриманих необоротних активів.

Відповідно до Податкового кодексу України підприємство одночасно с бухгалтерським обліком організовує податковий облік, який відрізняється визначенням сум валових доходів та валових витрат, датою збільшення доходів і витрат з метою оподаткування, яка не збігається з моментом отримання прибутку від реалізації в бухгалтерському обліку. Сума витрат на виробництво або реалізацію не відповідає сумі валових витрат.

Об’єктом оподаткування є величина, що не збігається з одержаним фінансовим результатом виробничо-господарської діяльності підприємства. Об’єктом оподаткування є валовий прибуток, визначений у податковому обліку – а саме це сума скоригованого валового доходу зменшена на суму скоригованих валових витрат та амортизацію відповідного податкового періоду. Згідно чинного законодавства реалізація продукції відбувається з попередньою оплатою та без неї. За вимогами податкового обліку дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту настає з настанням першої з подій:

- Відвантаження продукції;

- Отримання або перерахування коштів.

За звиклою методологією в бухгалтери відображали в обліку збільшення або зменшення податкових зобов’язань лише після надходження коштів. Зміни в законодавстві привели до подвійного відображення моменту зміни податкових зобов’язань або кредиту в бухгалтерському та податковому обліку. У зв’язку з цим пропонується класифікація податкових подій:

- Реалізація при попередній оплаті;

- Реалізація після відвантаження (без оплати);

- При попередній оплаті постачальникові за продукцію, товар, матеріали, послуги;

- При оприбуткуванні товарно-матеріальних цінностей без оплати.

Так, витрати, що відображаються в бухгалтерському обліку, не зменшують оподатковуваного прибутку. У зв’язку з цим, для обліку податків створено окремий – податковий – облік.

Отже, податковий облік можна охарактеризувати як облік податків з метою контролю за правильністю їх нарахування та своєчасністю сплати.

Система податкового обліку на підприємстві характеризується тим, що користувачами його інформації є податкові фінансові органи. Податкова адміністрація за покладеними на неї обов’язками здійснює нагляд за підприємствами юридичними особами – платниками податків. Саме для неї на підприємствах фіксується та узагальнюється інформація щодо нарахування сум податків.

Для цього розглянемо приклад господарських операцій в податковому обліку та їх відображення в наступній таблиці:

Таблиця 1.10

Вступ

 

Побудова ринкової моделі економіки зумовлює необхідність глибшого дослідження низки важливих складових фінансової системи, зокрема, фінансів підприємницьких структур. Провідне місце у фінансовому забезпеченні їх діяльності належить прибутку. Він найповніше характеризує ефективність господарської діяльності підприємств, їх фінансові можливості й у кінцевому підсумку визначає рівень фінансової стабільності в державі та є джерелом підвищення рівня суспільного добробуту населення. Прибуток - це певний гарант соціально-економічного прогресу, а його відсутність - найяскравіший доказ регресу та соціальної напруги.

Прибуток - це одна з форм чистого доходу, що виражає в основному вартість додаткового продукту; включає також і частину вартості необхідного продукту. Розподіл знов створеної вартості на необхідний і додатковий продукт - загальна закономірність будь-якої суспільно-економічної формації з часу першого великого суспільного розподілу праці і досягнення такого рівня продуктивних сил, які б зумовили виникнення додаткового продукту.

Прибуток -це частина чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.

В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи підприємства та визначає його фінансовий стан.

Фінансові підсумки діяльності підприємства відображаються в прибутку, величина якого складає частину грошової виручки, рівну різниці між вартістю продукції в оптових цінах і повною собівартістю реалізованої продукції.

Як активний та універсальний інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів у державі, прибуток концентрує інтереси підприємницьких структур, окремих учасників господарської діяльності, різноманітних ланок економіки. Саме в даній економічній категорії знаходить відображення ціла низка як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Суттєве значення мають внутрішні фактори, які безпосередньо залежать від організації функціонування підприємницьких структур, форм власності та видів діяльності.

Формування й використання фінансових результатів має свої особливості в умовах трансформації економіки до ринкових засад господарювання. Сьогодні в економіці України питання одержання прибутку і підвищення ефективності виробництва вельми актуальні. Більш як 45 відсотків підприємств працюють збитково, а одержані збитки за 2009 рік становили 9,6 млрд. грн.

Все це зумовлює необхідність поглибленого дослідження теоретичних засад формування та розподілу фінансових результатів, їх впливу на темпи і пропорції суспільного відтворення. На сучасному етапі необхідний якісно новий підхід до теоретичного висвітлення і практичного обгрунтування рекомендацій щодо активізації ролі прибутку в економічній системі, зокрема, як основи розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. В науковій літературі ця проблема досліджена ще недостатньо. Значна кількість праць належить представникам науки соціалістичної доби. Зокрема, це роботи Д.А. Аллахвердяна, Е.О. Вознесенського, Г.В. Базарової, В.К. Сенчагова, А.А. Бірмана, В.М. Родіонової, які відображають економічні умови того часу та мають відповідний ідеологічний відтінок.

Значний внесок у розв’язання проблем розвитку нефінансового сектору економіки, формування та використання прибутку в системі забезпечення діяльності підприємницьких структур внесли українські економісти О.Д.Василик, З.С. Варналій, З.М. Васильченко, С.Ф. Голов, М.Я. Коробов, С.С. Осадець, О.І. Пилипченко, А.М. Поддєрьогін, А.А. Пересада, Д.М. Черваньов, В.М. Шелудько, С.І. Юрій та інші. На окрему увагу заслуговують праці І.О. Бланка, в яких розглядаються сучасні методи управління прибутком підприємства в процесі його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Метою роботи є визначення економічної природи і призначення фінансових результатів, їх облік, аналіз прибутку підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо формування фінансових результатів конкретного підприємства.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

- теоретично обгрунтувати економічну сутність фінансових результатів та особливості їх формування й використання в підприємствах;

- розкрити механізм формування прибутку, зокрема, його вплив на підвищення ефективності підприємницької діяльності;

- визначити основні засади обліку фінансових результатів;

- провести детальний аналіз формування прибутків підприємства.

Об’єкт дослідження – дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Київхліб» Хлібокомбінат №11.

Предмет дослідження – облік і аналіз фінансових результатів підприємства.

Інформаційну базу дослідження становлять відповідні законодавчі та нормативні документи, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, дані Міністерства фінансів України, фінансова звітність підприємства «Київхліб» Хлібокомбінат №11, наукові літературні джерела.

 

 


Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий облік прибутку

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти