ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………..……………..5

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ……….…….7

1.1. Офіційно-діловий стиль та його підстилі………………………7

1.2. Управлінський документ: проблема класифікації……….…..9

1.3. Текст як основний реквізит документа: побудова та вимоги……………………………………………………………...14

РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТОНІКА ТА ЛІНГВІСТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ В УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТАХ………………………………………..18

2.1. Загальна характеристика управлінського документа………18

2.2. Архітектоніка тексту управлінського документа…………….21

2.3. Аналіз архітектоніки та лінгвістичної композиції тексту документа «Наказ»……………………………………………….23

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….28

ДОДАТОК А…………………………………………………………………….30

 

ВСТУП

У сучасних умовах для підвищення ефективності керування необхідне удосконалювання роботи з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, тобто на службовому документі.

Правильна організація роботи з документами впливає на якість роботи, культуру праці, особистий розвиток управлінських працівників. Вдосконалення управлінських систем, підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, наскільки раціонально влаштовано на підприємствах діловодство і наскільки професійно ведеться документація. Саме від успішного виконання цих аспектів забезпечується успіх управлінської діяльності в цілому.

Писемне регулювання ділових стосунків у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговування громадських потреб людей у побутових ситуаціях здійснюється за допомогою ділових паперів, документів.

Документи широко використовуються в повсякденній діяльності як джерела та носії інформації, сприяють удосконаленню внутрішньої організації та зовнішніх стосунків, поліпшенню роботи, функціонування закладів, підприємств чи організацій і одночасно є підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.

Правильне оформлення і створення документа гарантує діяльність будь-якої установи на високому, професійному рівні, який забезпечує її багатофункціональність та частковий успіх. Саме в цьому полягає актуальністьтеми. Вірне граматичне оформлення будь-якого документа зумовлює довіру та пошану до вашої особи, які є дуже важливими аспекти ділових стосунків. Саме на довірі ґрунтується будь-які ділові та формальні відносини, а бездоганне ведення ділової кореспонденції лише підкріпить її та викличе інтерес до співпраці з вами.

Під час роботи було використано наступні методи: метод аналізу та синтезу, математичний, порівняння.

Проблемами створення та функціонування документа в діловій системи займались такі вчені: Глущик С.В., Шевчук С.В., Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Комова М.В. та інші.

Метою даної курсової роботи є визначення основних засад створення текстів управлінських документів, їхню роль в діяльності установи.

Об’єктомдослідження є тексти управлінських документів.

Предметом дослідження є мовне оформлення текстів управлінських документів.

Відповідно до мети, поставлено такі завдання:

- дати загальну інформацію про службовий документ;

- розкрити тезу тексту, як головного реквізиту;

- описати особливості їх використання в діловій сферi;

- дати характеристику управлінському документу;

- описати архітектоніку управлінського документа

В першому розділі наведено теоретичні засади належності документа до офіційно-ділової сфери, проблему класифікації управлінських документів, та їх використання

В другому розділі описано характеристики управлінського документа, його будову та архітектоніку, лінгвістичну композицію, та зроблено аналіз документа «Наказ».

Матеріал для дослідження було взяти з сайту посвяченому законам України.

 

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

Офіційно-діловий стиль та його підстилі.

 

Українська, як і всі інші мови, дуже багата та колоритна. Вона є насиченою та багатою. Одне й те саме явище можна описати з кількох боків і залежно від використаних слів буде складатися певна думка про того, хто складав опис. Цьому допомагають стилі мови. В українській мові їх є п’ять – розмовно-побутовий, художній, публіцистичний, науковий та офіційно-діловий. Дехто з дослідників окремо ще виділяють епістолярний та конфесійний стилі мовлення, проте перший починає виходити з вжитку, через істотне зменшення листування між людьми в зв’язку з впровадженням телекомунікацій та всесвітньої мережі інтернет. Другий присутній тільки в церковній літературі, та зовсім не поширений поза нею.

Офіційно-діловий стиль — функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, гро­мадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю. Належить до виразно-об'єктивних стилів; виділяється найвищою мірою книжності.[15]

Офіційно-діловий стиль ґрунтується на логічній основі. Найважливішим у ньому є послідовність і точність викладу фактів, документальність, об’єктивність оцінок, гранична чіткість, емоційно-експресивна нейтральність вислову. Цей стиль відзначається суворими вимогами до лексики й фразеології, а саме широким використання професій­ної термінології, канцеляризмів, абревіатур, відсутністю діалектизмів, жаргонізмів, просторічних виразів, слів із суфіксами суб’єктивної оцінки тощо.[6]

Діловий текст характеризується як зростом стандартизації мови, тобто вживанням усталених словесних формул, значною частотою повтору слів, зворотів, конс­трукцій, так і своєрідністю синтаксису - прямий поря­док слів: підмет — перед присудком і якомога ближче до початку речення; означення — перед означуваним; дода­ток — після керуючого слова; обставинні слова — яко­мога ближче до пояснюваного; вставні слова вживаються на початку речення тощо.

Ще однією характеристикою є високий ступінь одноманітності, стандарту форми, сувора регламентація розміщення та будови тексту.

Неоднорідність тематики і різноманітність жанрів у цьому стилі дають змогу виділити такі підстилі: законодавчий (закони, укази, статути, постанови), пов'язаний з діяльністю державних органів; дипломатичний (міжнародні угоди-конвенції, повідомлення-комюніке, звернення-ноти, протоколи) — з міжнародними відносинами; адміністративно-канцелярський (інструкції, довідки, звіти, розписки, заяви, доручення), пов'язаний з діяльністю установ, приватних підприємців та окремих осіб.

Призначенням стилю є регулювання ділових стосунків мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговування громадських потреб людей у типових ситуаціях. Як і сам офіційно-діловий мовний стиль, його під­стилі мають власну сферу застосування, межі якої ви­значаються метою й умовами ділового спілкування. Во­ни виступають засобом функціонування взаємозв’язаних між собою систем документації — цілісних утворень із певними специфічними рисами (система управлінських, адміністративних документів та спеціалізовані (галузеві) документаційні системи (банківська, юридична тощо).[2]

Основні ознаки стилю: документальність, стабільність, стислість, чіткість, висока стандартизація вислову, регламентація тексту.

Можна з впевненістю сказати, що писати в офіційно-діловому стилі є досить важко, оскільки потрібно вдало підбирати слова та уникати двозначностей. Керуватися тільки перевіреними фактами, а речення створювати за допомогою логічних конструкцій.

ВИСНОВКИ

Покращення керування виробничо-господарськими системами, підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, наскільки раціонально поставлено в установах і на підприємствах діловодство і наскільки професійне ведеться документація, гарантується успіх управлінської діяльності в цілому. Звідси виходить, що керування документацій ними ресурсами є однією з найважливіших галузей в установах. Кожна компанія, велика чи мала, має певну документацію і саме правильність її створення, оформлення і зберігання показує чи є в достатній рівень кадрового складу для розширення.

У цій курсовій роботі ми ознайомилися із управлінськими документами, виявили особливості їх створення та побудови, охарактеризували взаємодію внутрішніх та зовнішніх чинників у процесі правильного підбору слів для службового документу.

Проаналізувавши теоретичні ідеї та праці вчених, присвячені проблемам вивчення та дослідження службових документів, а зокрема і управлінських, ми зробили такі висновки:

1. В українській мові є п’ять стилів мови. Для дослідження був взятий останній – офіційно-діловий. Він характеризується неоднорідністю тематики і різноманітністю жанрів, що дозволяє поділити його на кілька підстилів. Кожен з чотирьох від стилів використовується в управлінських документа, проте найбільше останній – адміністративно-канцелярський.

2. Проблема класифікації управлінських документів є ще недостатньо вивченою і наразі існує чимало спорів щодо них. Широка класифікація, представлена в роботі є яскравим доказом цього. Побудова тексту управлінського документа вимагає прекрасного знання мови, об’єктивності та неупередженості, вміння правильно підбирати слова, оскільки це таких вид документів, який не терпить жаргонізмів, слів які вжиті в значенні відмінному від того, яке приписане йому в словнику.

3. Вживання іншомовних слів в тексті документа має бути сильно обмеженим, а за наявності українського відповідника взагалі відсутнім.

4. Архітектоніка тексту документа є важливим чинником для його сприйняття. Завданням саме архітектоніки є логічний порядок речень, абзаців в тексті.

5. Наказ — офіційний, управлінський документ, нормативно-правовий акт, у якому викладається розпорядження, постанова і тому подібне владного, військового начальника, посадової особи, керівника установи, підприємства, організації тощо. Проаналізувавши документ, представлений на сайті, посвяченому законам України ми виявили, що він є управлінським. Причиною віднесення до цієї категорії є виклад розпорядження та кількох нових правил керівником організація для виконання його підлеглими. Ми детально проаналізувати його лінгвістичну композицію та архітектоніку та побачили велику кількість однотемних слів, що є характерним для документу типу «наказ».

Цілком вірогідно, що згодом проблеми класифікації управлінських документів будуть вирішені, завдяки клопіткій праці вчених-лінгвістів. Це дасть змогу донести до людей правила їх створення, адже для багатьох зараз є проблемою написати службові листи.

 

 

НАКАЗ

 

__________________________________________________________________________________________

(зазначити назву посади керівника і назву підприємства)

Місто________________________ від _________20__р.

№________

Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)

З метою забезпечення прав керівних працівників по най­манню (залученню) фахівців, службовців і інших осіб

 

НАКАЗУЮ:

 

І. Довести до відома відділів і служб підприємства до _______________20__р., що керівним працівникам підприємства, згідно з укладеними з ними контрактами, надані права са­мостійно від імені підприємства укладати і припиняти такі договори (контракти):

1) трудові договори на звичайних умовах, відображених у розпорядженні про прийняття на роботу, що видається від­повідним керівним працівником;

2) контракти з керівниками підрозділів, підпорядкованих відповідному керівному працівникові договори і контракти з працівниками цих підрозділів укладаються з подання їх керів­ників відповідними керівними працівниками);

3) контракти з окремими працівниками, підпорядкованими відповідному керівному працівникові;

4) контракти у цілому з підрозділами (колективами, група­ми) працівників, підпорядкованими відповідному керівному працівникові (тобто колективні контракти, підписуванні кож­ним членом колективу);

5) внутрішньогосподарські контракти з колективами або окремими працівниками підприємства (тобто договори, що не є трудовими);

6) цивільно - правні підрядні контракти (договори) з колек­тивами або окремими особами.

Зазначені права делеговано таким керівним працівникам підприємства:

Головному бухгалтерові підприємства ___________________________________________у повному обсязі;

(зазначити П.І.Б.)

Заступникові керівника підприємства ____________________________________________ у повному обсязі;

((зазначити П.І.Б.)

2. Відділам і службам підприємства забезпечити реалізацію зазначених у пункті 1 наказу прав, маючи на увазі, що укла­дені керівними працівниками згідно з делегованими ним по­вноваженнями договори і контракти народжують повноцінні трудові або цивільно-правні стосунки осіб, що їх уклали, з підприємством. Відповідальні - керівники відділів та служб.

Установити, що договори (контракти), розпорядження, ві­домості, акти і інші документи, підписані керівним працівни­ком щодо найманих ним фахівців, службовців, інших осіб прирівнюються до аналогічних документів, підписаних ке­рівником підприємства, приймаються до виконання всіма від­ділами і службами підприємства.

3. Відділові кадрів на підставі трудових договорів (контрак­тів) і розпоряджень про прийняття на роботу, укладених (ви­даваних) керівними працівниками підприємства, здійснювати оформлення прийняття на роботу відповідних фахівців, служ­бовців, інших працівників, а також здійснювати стосовно них і інші обов'язки, покладені на відділ кадрів (зберігання і запов­нення трудових книжок, ведення документації по кадрах то­що) . Відповідальний - керівник відділу кадрів.

4. Бухгалтерії підприємства приймати до обробки і виконан­ня усі документи стосовно оплати праці (інших виплат) фахів­ців, службовців, інших осіб, з якими керівні працівники у відповідності до делегованих ним прав уклали трудові і під­рядні договори (контракти). Відповідальний - головний бух­галтер

 

_________________________ ____________________________________

(зазначити посаду керівника) (особистий підпис і його розшифрування)

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………..……………..5

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ……….…….7

1.1. Офіційно-діловий стиль та його підстилі………………………7

1.2. Управлінський документ: проблема класифікації……….…..9

1.3. Текст як основний реквізит документа: побудова та вимоги……………………………………………………………...14

РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТОНІКА ТА ЛІНГВІСТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ В УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТАХ………………………………………..18

2.1. Загальна характеристика управлінського документа………18

2.2. Архітектоніка тексту управлінського документа…………….21

2.3. Аналіз архітектоніки та лінгвістичної композиції тексту документа «Наказ»……………………………………………….23

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….28

ДОДАТОК А…………………………………………………………………….30

 

ВСТУП

У сучасних умовах для підвищення ефективності керування необхідне удосконалювання роботи з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, тобто на службовому документі.

Правильна організація роботи з документами впливає на якість роботи, культуру праці, особистий розвиток управлінських працівників. Вдосконалення управлінських систем, підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, наскільки раціонально влаштовано на підприємствах діловодство і наскільки професійно ведеться документація. Саме від успішного виконання цих аспектів забезпечується успіх управлінської діяльності в цілому.

Писемне регулювання ділових стосунків у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговування громадських потреб людей у побутових ситуаціях здійснюється за допомогою ділових паперів, документів.

Документи широко використовуються в повсякденній діяльності як джерела та носії інформації, сприяють удосконаленню внутрішньої організації та зовнішніх стосунків, поліпшенню роботи, функціонування закладів, підприємств чи організацій і одночасно є підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.

Правильне оформлення і створення документа гарантує діяльність будь-якої установи на високому, професійному рівні, який забезпечує її багатофункціональність та частковий успіх. Саме в цьому полягає актуальністьтеми. Вірне граматичне оформлення будь-якого документа зумовлює довіру та пошану до вашої особи, які є дуже важливими аспекти ділових стосунків. Саме на довірі ґрунтується будь-які ділові та формальні відносини, а бездоганне ведення ділової кореспонденції лише підкріпить її та викличе інтерес до співпраці з вами.

Під час роботи було використано наступні методи: метод аналізу та синтезу, математичний, порівняння.

Проблемами створення та функціонування документа в діловій системи займались такі вчені: Глущик С.В., Шевчук С.В., Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Комова М.В. та інші.

Метою даної курсової роботи є визначення основних засад створення текстів управлінських документів, їхню роль в діяльності установи.

Об’єктомдослідження є тексти управлінських документів.

Предметом дослідження є мовне оформлення текстів управлінських документів.

Відповідно до мети, поставлено такі завдання:

- дати загальну інформацію про службовий документ;

- розкрити тезу тексту, як головного реквізиту;

- описати особливості їх використання в діловій сферi;

- дати характеристику управлінському документу;

- описати архітектоніку управлінського документа

В першому розділі наведено теоретичні засади належності документа до офіційно-ділової сфери, проблему класифікації управлінських документів, та їх використання

В другому розділі описано характеристики управлінського документа, його будову та архітектоніку, лінгвістичну композицію, та зроблено аналіз документа «Наказ».

Матеріал для дослідження було взяти з сайту посвяченому законам України.

 

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти