ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Архітектоніка тексту управлінського документа

Розуміння тексту не залежить тільки від його семантики. Обов’язково повинні бути присутні побічні елементи. Ними може бути вдале поєднання слів у реченні, речень між собою, абзаців. На перший погляд це все легко, але українська мова дуже багата на синоніми, антоніми, омоніми, і залежно від рівня володіння мови текст документа може сприйматися по-різному. Знову ж таки різні дослідники підходять до розуміння архітектоніки по –різному. Причина цьому – різні наукові школи, різний підхід, бачення проблеми. Це правильно, скільки людей стільки й думок, і чим більше – тим краще, і тільки опрацювавши кожен погляд можна зробити об’єктивне бачення архітектоніки.

Архітектоніка – це організація твору в плані вираження його змісту, загальний естетичний план побудови журналістського твору, принципіальний взаємозв’язок його частин. Близьке до поняття композиції, поняття архітектоніки протягом довгого часу взагалі не виділялося. Але це заважало розмежуванню принципово різних та діалектично взаємопов’язаних категорій: твір як художня річ і твір як духовна реальність. Літературознавець М. Бахтін чітко розмежував ці поняття: композиція – це організація “зовнішнього твору”, а архітектоніка – структура естетичного об’єкту. Поняття “архітектоніка” взяте з архітектури : там воно пов’язане з уявленням про довершеність, врівноваженість, стійкість – і в цьому плані статичність, нерухомість – художнього цілого. [7]

Архітектоніка тексту - це його будова, форма, виражена шрифтовими й нешрифтовими засобами, у вигляді певного співвідношення між елементами й одиницями тексту. Оскільки архітектоніка покликана виражати лінгвістичну композицію твору, то архітектонічна структура повинна своїми елементами відбивати композиційні елементи. Структурованість - це ознака тексту, яка виражає наявність певних зв’язків між елементами та одиницями тексту. Системність - ознака, що вказує на існування певних елементів та одиниць тексту, між якими існують зв’язки. До одиниць тексту відносяться такі фрагменти тексту, котрі мають особливу семантику й стандартизоване характерне оформлення: переліки, цитати, посилання, дати, числа, скорочення, знаки, власні назви, умовні позначення. [23]

Дослідники сходиться на думці, що головні елементи архітектоніки – рубрика та заголовок. Проте глянувши більш глибше архітектоніка пов’язана з демаркаторами, як з внутрішньо-текстовими, так і з граничними.

За Поберезькою Г.Г. архітектоніка – це об’ємно прагматичне членування тексту на абзаци, пункти, підпункти; логічний ієрархічний зв’язок, що виражає співвідношення абзаців і речень в їх складі.[21]

Для текстів службових документів, а саме управлінських правило стандартного абзаца має виключення. Якщо в звичайному абзаці в основному 3-5 речень, то в абзацах управлінського документа зазвичай 1-3 речення. Це з тієї причини, що такі документи є уніфікованими, прямими, без будь якого забарвлення та суб’єктивності.

Зв'язок архітектоніки та демаркаторів виражається в тому, що текст є закінченою графічно-знаковою формою, що сприймається як єдине ціле, яке характеризується межею сприймання: текст перетворюється в не-текст за умови, коли графічно-знакове оформлення виходить за межу допустимого сприймання певного предмета як тексту.

Щодо шрифтових та не шрифтових засобів то управлінські документи мають бути створені за допомогою шрифту Times New Roman, кеглем чотирнадцятим та з міжрядковим інтервалом 1.5. До не шрифтових засобів відносить оформлення документа. Співвідношення сторін матеріального носія. Для документів це верхнє поле – 3 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1.5 см. Може бути присутній герб та печатка установи, або уповноваженої особи, котра видала документ.

На думку М.Д.Феллера, ефективність тексту визначається ефективністю його структури. Ефективність же структури "проявляється в тому, що читач розуміє і сприймає повідомлення згідно з замислом автора. В інших випадках це можливість максимально швидко й повно відшукати необхідну читачеві інформацію" [23]

Досить складно створити архітектонічно досконалий текст управлінського документа. Причиною цього є високі вимоги до зовнішнього оформлення та семантики тексту.

 

Аналіз архітектоніки та лінгвістичної композиції тексту документа «Наказ»

 

Наказ — офіційний, управлінський документ, нормативно-правовий акт, у якому викладається розпорядження, постанова і тому подібне владного, військового начальника, посадової особи, керівника установи, підприємства, організації тощо. [3]

Лінгвістична композиція в поданому документі виражена засобами єдності, конекторами та демаркаторами.

До засобів єдності відносяться граматичні засоби зв’язку, однорідність лексики, темо-рематичний зв'язок та кореференція.

До перших належать видо-часові та способові форми дієслів.

Способові форми – наказую.

Минулий час – делеговано, уклали (2).

Теперішній час – видається, маючи, приймаються.

Майбутній час – відсутній.

Неозначена форма дієслова - довести, забезпечити, здійснювати (2), укладати, установити, приймати.

Загальна частка дієслів на текст документа – 4%.

До однорідності лексики відносяться однокореневі однотемні слова.

Однокореневі слова – відсутні.

Слова на тему «Підприємницька діяльність» - працівники, укладення, розірвання, договір, контракт, забезпечення, фахівець, службовець, відділ, служба, підприємство, умова, розпорядження, прийняття, керівник, підпорядкування, колектив, бухгалтер, заступник, реалізація, пункт, наказ, згідно, делегований, вповноважений, відповідальний, установити, відомості, акт, підписаний, найманий, аналогічний, виконання, здійснювати, оформлення, обробка, документ, оплата, праця, підпис, розшифрування.

До конекторів відносяться лексичні звороти, вставні слова, прислівники, прийменники, сполучники.

Лексичні звороти – відстні.

Вставні слова – з метою, від імені.

Прислівники, прийменники, сполучники – самостійно, і, й, або, та, що, щодо, також.

Демаркатори – спеціальні графічні знаки, що розмежовують одну частину тексту від іншої чи один текст від іншого. До складу демаркаторів входять граничні та внутрішньо – текстові демаркатори. Останні є тотожними архітектоніці.

Внутрішньо – текстові демаркатори (архітектоніка) – текст складається з шести стандартних, характерних службовому документу абзаців. Крім того що частина абзаців виконує свою головну функцію, деякі з них є також пунктами, а саме третій, четвертий, п’ятий, та шостий абзаци складають собою чотири пункти документа. Перший пункт поділяється на шість підпунктів, котрі в свою чергу є міні-абзацами і складаються з одного речення.

Граничні демаркатори – початок та кінець документа дає змогу ідентифікувати документ як управлінський документ. Кінець першого пункту показує, що документ за своєю семантикою ділиться на два тексти, пов’язаних між собою.

Текст управлінського документа є довершеним та ідеально створеним. Його семантика є абсолютно зрозумілою. Специфічні терміни відсутні, що значно полегшує читання документа людям недосвідченим в освітленій темі. Слова підібрано ідеально, без будь-яких непорозумінь та невдалих інтерпретацій. Речення є не надто довгими, що не дає змоги заплутатись у порядку дій. Це також підкреслює правильність архітектоніки тексту. Яскраво висвітлені слова теми «Підприємницька діяльність».

 

 

ВИСНОВКИ

Покращення керування виробничо-господарськими системами, підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, наскільки раціонально поставлено в установах і на підприємствах діловодство і наскільки професійне ведеться документація, гарантується успіх управлінської діяльності в цілому. Звідси виходить, що керування документацій ними ресурсами є однією з найважливіших галузей в установах. Кожна компанія, велика чи мала, має певну документацію і саме правильність її створення, оформлення і зберігання показує чи є в достатній рівень кадрового складу для розширення.

У цій курсовій роботі ми ознайомилися із управлінськими документами, виявили особливості їх створення та побудови, охарактеризували взаємодію внутрішніх та зовнішніх чинників у процесі правильного підбору слів для службового документу.

Проаналізувавши теоретичні ідеї та праці вчених, присвячені проблемам вивчення та дослідження службових документів, а зокрема і управлінських, ми зробили такі висновки:

1. В українській мові є п’ять стилів мови. Для дослідження був взятий останній – офіційно-діловий. Він характеризується неоднорідністю тематики і різноманітністю жанрів, що дозволяє поділити його на кілька підстилів. Кожен з чотирьох від стилів використовується в управлінських документа, проте найбільше останній – адміністративно-канцелярський.

2. Проблема класифікації управлінських документів є ще недостатньо вивченою і наразі існує чимало спорів щодо них. Широка класифікація, представлена в роботі є яскравим доказом цього. Побудова тексту управлінського документа вимагає прекрасного знання мови, об’єктивності та неупередженості, вміння правильно підбирати слова, оскільки це таких вид документів, який не терпить жаргонізмів, слів які вжиті в значенні відмінному від того, яке приписане йому в словнику.

3. Вживання іншомовних слів в тексті документа має бути сильно обмеженим, а за наявності українського відповідника взагалі відсутнім.

4. Архітектоніка тексту документа є важливим чинником для його сприйняття. Завданням саме архітектоніки є логічний порядок речень, абзаців в тексті.

5. Наказ — офіційний, управлінський документ, нормативно-правовий акт, у якому викладається розпорядження, постанова і тому подібне владного, військового начальника, посадової особи, керівника установи, підприємства, організації тощо. Проаналізувавши документ, представлений на сайті, посвяченому законам України ми виявили, що він є управлінським. Причиною віднесення до цієї категорії є виклад розпорядження та кількох нових правил керівником організація для виконання його підлеглими. Ми детально проаналізувати його лінгвістичну композицію та архітектоніку та побачили велику кількість однотемних слів, що є характерним для документу типу «наказ».

Цілком вірогідно, що згодом проблеми класифікації управлінських документів будуть вирішені, завдяки клопіткій праці вчених-лінгвістів. Це дасть змогу донести до людей правила їх створення, адже для багатьох зараз є проблемою написати службові листи.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти