ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № від 2007 р.

Голова робочої групи ____________ Філоретова Л.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

Комплексний екзаменаційний білет

Завдання на письмовий іспит з дисципліни “Історія України”

ВАРІАНТ 2.

Рівень 1

1. Визначте правильно дати історичних подій, дописавши їх у тест:

а) похід князя Олега на Константинополь;

б) повстання у землі племен древлян;

в) введення християнства на Русі;

г) з’їзд князів в Любечі;

д) зруйнування м. Києва монголо-татарами.

(1097, 988, 1240, 945, 911).

 

2. Під зверхністю якої держави перебувала більша частина українських земель протягом другої половини ХІІІ – першої половини XIV ст.?

а) Великого князівства Литовського; б) Польського королівства; в) Золотої Орди;

г) Московської держави.

 

3. Вкажіть прізвище відомого мецената, організатора першої школи в Україні:

а) Ю.Дрогобич

б) К.Острозький

в) П.Могила.

 

Рівень 2

4. Розташуйте події в хронологічному порядку:

1. Початок Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

2. Хотинська війна.

3. “Березневі статті”.

4. Формування козацького реєстрового війська.

5. Зборівський договір.

6. Брестська церковна унія.

 

5. В правому стовпчику вкажіть основні заходи, що характеризують перехід радянської держави до нової економічної політики (НЕПу) в Україні:

Галузі господарства Основні заходи
Промисловість Сільське господарство Торгівля  

Рівень 3

6. Які досягнення та невдачі спіткали Україну на шляху суверенітету в соціально-економічній, суспільно-політичній та національно-культурній сфері (1991-2012 рр.).

 

Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 2 від 27.09. 2007 р.

Голова робочої групи ____________ Філоретова Л.М.

 

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

Комплексний екзаменаційний білет

Завдання на письмовий іспит з дисципліни “Історія України”

ВАРІАНТ 3.

Рівень 1

1. Коли вперше згадується назва „Україна”?

а) 1097 р.; б) 1187 р.; в) 1199 р.

 

2. До складу яких держав входили українські землі на початку ХІХ ст.?

а) Російська імперія, Австрійська імперія.

б) Річ Посполита, Російська імперія, Австрійська імперія.

в) Російська імперія, Туреччина, Австрійська імперія.

 

  1. На переговорах у Брест-Литовську з країнами Четверного союзу делегація від Центральної Ради...

а) не брала участі;

б) брала участь тільки як спостерігач;

в) брала активну участь, уклала сепаратний мирний договір.

Рівень 2

4. Складіть таблицю за схемою:

  Дата Умови
Кревська унія Люблінська унія Брестська унія    

 

5. Охарактеризуйте специфіку розвитку сільського господарства і промисловості України у пореформений період (друга половина ХІХ ст.).

Рівень 3

6. Проаналізуйте характерні особливості суспільно-політичного руху в Україні ІІ половини ХІХ ст. - на поч. ХХ ст. та висвітліть проблему формування українських політичних партій.

Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 2 від 27.09. 2007 р.

Голова робочої групи ____________ Філоретова Л.М.

 

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

Комплексний екзаменаційний білет

Завдання на письмовий іспит з дисципліни “Історія України”

ВАРІАНТ 4.

Рівень 1

1. Упорядником (автором) літопису “Повість минулих літ” вважається:

а) чернець Никон;

б) митрополит Іларіон;

в) чернець Нестор;

г) князь Володимир Великий;

д) автор невідомий.

 

2. Коли відбулося повстання Коліївщини?

а) 1764 р.; б) 1768 р.; в) 1775 р.

 

3. Формування сучасної території України завершилось ...

а) в 1939 р.;

б) в 1945 р.;

в) в 1954 р.

 

Рівень 2

 

4. Вставте пропущені в тексті слова:

“ В середині _________ст. до н.е. на узбережжя Чорного моря прибули греки-колоністи. На березі Бузького лиману, с. Березань (біля сучасного Очакова) виникає перше поселення. В _______ст. до н.е. розбудовуються міста : ______________________________________.Ці міста з їх округами перетворюються на держави-поліси з різноманітними формами правління:_____________________________________________________________________________________________________________.

 

5. Розташуйте події в хронологічному порядку:

1. Скасування панщини в Галичині.

2. Вихід в світ першого “Кобзаря” Т.Г.Шевченка.

3. Існування Кирило-Мефодіївського товариства.

4. Скасування кріпосного права в Росії.

5. Заснування Київського університету.

6. Заснування першої української партії в Східній Галичині.

 

Рівень 3

6. Обґрунтуйте історичну закономірність проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 2 від 27.09. 2007 р.

Голова робочої групи ____________ Філоретова Л.М.

 

 

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

Комплексний екзаменаційний білет

Завдання на письмовий іспит з дисципліни “Історія України”

ВАРІАНТ 5.

Рівень 1

 

1. Найбільша землеробська культура в Україні за доби енеоліту:

а) ямна;

б) трипільська;

в) катакомбна.

 

2. За яким договором передбачалось створення Великого князівства Руського, яке на рівних умовах з Польщею та Литвою мало ввійти до складу Речі Посполитої?

1. Зборівським.

2. Гадяцьким.

3. Андрусівським.

4. Бучацьким.

3. В 1914-1917 рр. військові дії на території України відбувались в районі:

а) Східної Галичини;

б) Східної Галичини, Волині, Київщини;

в) Східної Галичини, Волині, Північної Буковини.

 

Рівень 2

4. Які ключові слова та поняття пов’язані з політикою “воєнного комунізму”?

а) продподаток;

б) продрозкладка;

в) націоналізація промисловості;

г) заборона торгівлі;

д) концесії;

є) госпрозрахунок;

ж) створення “трудових армій”.

 

5. Складіть план відповіді на тему: „Українська РСР в роки “перебудови” .

 

Рівень 3

6. Охарактеризуйте українське національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст. та дайте оцінку діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 2 від 27.09. 2007 р.

Голова робочої групи ____________ Філоретова Л.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

Комплексний екзаменаційний білет

Завдання на письмовий іспит з дисципліни “Історія України”

ВАРІАНТ 6.

Рівень 1

1. До складу якої держави у 1362 р. були включені Київ та землі Наддніпрянської України?

1. Польського королівства.

2. Великого князівства Литовського.

3. Золотої Орди.

4. Московської держави.

2. Хто розпочав книгодрукування в Україні:

а) І.Федоров;

б) Ф.Скорина;

в) М.Смотрицький;

г) І.Гізель;

д) І.Вишенський.

 

3. Період “золотого спокою” в Україні тривав ...

а) 1618-1628 рр.;

б) 1628-1648 рр.;

в) 1638-1648 рр.

Рівень 2

4. Визначте держави, які в давнину були розташовані на території України:

а) Урарту;

б)Боспорське царство;

в) Хорезм;

г) Скіфська держава;

д) Держава франків;

є) Антська держава;

ж) Готська держава.

5. Визначте причини і характер народних повстань 20-30-х рр. ХУП ст. в Україні.

 

 

Рівень 3

6. Порівняйте соціальну базу та основні напрямки внутрішньої політики уряду П.Скоропадського та Директорії УНР. В чому полягали їхні досягнення та політичні прорахунки?

 

 

Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 2 від 27.09. 2007 р.

Голова робочої групи ____________ Філоретова Л.М.

 

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

Комплексний екзаменаційний білет

Завдання на письмовий іспит з дисципліни “Історія України”

ВАРІАНТ 7.

Рівень 1

 

1. Якою постановою польського сейму українське реєстрове козацтво було обмежене у правах та привілеях?

1. “Статті для заспокоєння руського народу”.

2. “Ординація реєстровно запорізького війська”

3. “Пакти й конституція Війська Запорізького”.

 

2. Програмними документами Кирило-Мефодіївського товариства були _____________________________________________________________.

 

3. Хортистська Угорщина окупувала Прикарпатську Україну в ...

а) вересні 1938 р.;

б) березні 1939 р.;

в) вересні 1939 р.

 

Рівень 2

4.Розташуйте події в хронологічному порядку:

1. Андрусівське перемир’я.

2. Спорудження фортеці Кодак.

3. Переяславська рада.

4. Хотинська війна.

5. Люблінська унія.

6. “Вічний мир” між Росією і Польщею.

 

5.Підготуйте коротку відповідь про столипінську аграрну реформу в Україні за таким планом:

1. Цілі реформи П.Столипіна.

2. Особливості проведення аграрної реформи в Україні.

 

 

Рівень 3

6. Визначте характер, причини, передумови, мету та рушійні сили Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького. Дайте оцінку подіям 1648-1657 рр. у вітчизняній історії.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 2 від 27.09. 2007 р.

Голова робочої групи ____________ Філоретова Л.М.

 

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти