ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Коли було започатковано європейську університетську освіту?

а) X ст.;

б) XIII ст.;

в) кінець XII ст.;

г) середина XVIII ст.

 

3. Обґрунтуйте напрям соціального виховання у змісті педагогічних навчальних дисциплін українських вищих навчальних закладів початку 1920-х – середини 1930-х рр.

 

Варіант 22.(Плех)

1. Розкрийте основні напрями діяльності Київського Фребелівського педагогічного інституту (1907 - 1920).

2. Виконайте тестові завдання:

1. Перевірте правильність хронології (етапів) творення Європейського регіону вищої освіти:

а) 1999, Болонья;

б) 2000, Москва;

в) 2001, Прага;

г) 2002, Софія;

д) 2003, Берлін;

е) 2005, Берген;

є) 2005, Лісабон;

ж) 2007, Лондон;

з) 2009, Лувен;

і) 2009, Київ.

2. Визначте наукові ступені:

а) бакалавр;

б) доктор філософії;

в) спеціаліст;

г) магістр;

д) доктор наук.

 

3. Серед основних умов забезпечення єдиного європейського простору вищої освіти:

а) кредитно-модульна система організації навчального процесу ВНЗ;

б) Європейська система трансферу кредитів (ЕСТS);

в) Велика хартія університетів;

г) соціально-особистісна модель виховання;

д) двоциклове навчання (бакалаврат, магістратура);

е) якість освіти;

є) багатопрофільність університету;

ж) мобільність студентів і викладачів.

 

4. Творення єдиного європейського освітнього і наукового простору планується завершити до:

а) 2020 р.;

б) 2010р.;

в) 2035 р.

 

5. Автономія вищого навчального закладу – це:

а) незалежність від держави;

б) самоврядування в управлінні;

в) узгодження державного управління і самоврядування.

 

3. Проаналізуйте трансформації вищої педагогічної освіти в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

 

Варіант 23.(Репіна)

1. Які організаційні заходи першого уряду України (1917) були спрямовані на розвиток української загальноосвітньої і вищої школи?

2. Виконайте тестові завдання:

 

Які навчальні заклади надавали педагогічну освіту в Україні упродовж 1970 - 1980-х років?

а) педагогічні коледжі;

б) педагогічні технікуми;

в) педагогічні інститути;

г) педагогічні університети;

д) педагогічні училища.

 

2. Назвіть основні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні 1917 - 1920 рр.:

а) університезація;

б) професіоналізація;

в) багаторівневість;

г) українізація;

д) багатопрофільність.

 

3. Назвіть основні типи вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 1930 - 1941 рр.:

а) інститути соціального виховання;

б) педагогічні інститути;

в) інститути професійної освіти;

г) учительські інститути;

д) інститути народної освіти;

е) педагогічні університети.

 

4. Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні за багаторівневою системою освіти в Україні:

а) доктор філософії;

б) молодший спеціаліст;

в) бакалавр;

г) магістр.

 

5. Розподіліть вищі педагогічні навчальні заклади за рівнями акредитації (від нижчого до вищого):

а) педагогічний університет;

б) педагогічний коледж;

в) педагогічний інститут.

 

3. На основі аналізу історичного досвіду університетської освіти доведіть перспективність розвитку дослідницьких і корпоративних університетів.

 

Варіант 24.(Розуменко)

1. Охарактеризуйте розвиток вищої школи України в період національно-визвольних змагань (1917 - 1920).

2. Виконайте тестові завдання:

1. Зазначте освітньо-кваліфікаційні рівні у відповідності до Болонської декларації:

а) спеціаліст;

б) бакалавр;

в) доктор наук;

г) магістр.

 

2. Офіційне визнання права ВНЗ забезпечувати діяльність на рівні державних вимог і стандартів освіти – це:

а) автономія;

б) акредитація;

в) ліцензування.

 

Які вищі навчальні заклади було утворено в Україні внаслідок освітньої реформи 1930 р.?

а) педагогічний інститут;

б) педагогічний університет;

в) інститут соціального виховання;

г) інститут професійної освіти;

д)педагогічний коледж;

е) фізико-хіміко-математичний інститут.

 

Коли в Україні було відновлено діяльність класичних університетів?

а) 1933;

б) 1925;

в) 1834;

г) 2001.

 

Які напрями входили у зміст поняття «професійно-педагогічна підготовка вчителя» в період 20 - 40-х років XX ст. ?

а) загальнопедагогічна підготовка;

б) психолого-педагогічна підготовка;

в) підготовка з методики викладання предмета;

г) підготовка зі спеціальності.

 

3. Обґрунтуйте призначення і завдання університету в контексті праць Х.Ортеги-і-Гассета «Місія університету» (1930) та К.Ясперса «Ідея університету» (1946).

 

Варіант 25.(Тонковид)

1. Розкрийте особливості реструктуризації системи вищої освіти в Україні у 1920 – 1940-х рр.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Назвіть хронологічний період, коли в Україні не існувало класичних університетів:

а) 1805-1861;

б) 1920-1933;

в) 1910-1914;

г) 1835-1863.

 

Коли в Україні було започатковано систему заочного навчання?

а) 1840;

б) 1928;

в) 1940;

г) 1963.

Які наукові установи та вищі навчальні заклади було відкрито в Україні у період 1917 - 1920 рр.?

а) Українська академія наук;

б) Національна бібліотека;

в) Університет св. Володимира;

г) Педагогічна академія;

д) Український народний університет;

е) Харківський імператорський університет;

є) Кам’янець-Подільський український державний університет;

ж) Український вільний університет;

з) історико-філологічний факультет у Полтаві.

 

Яка нова форма вищого педагогічного навчального заклад була започаткована в Радянській Україні за освітньою реформою 1920 - 1921 рр. ?

а) Вищі педагогічні курси;

б) педагогічні технікуми;

в) інститути народної освіти;

г) інститути соціального виховання;

д) фізико-хіміко-математичні інститути.

 

5. Які факультети входили до складу інститутів народної освіти?

а) історико-філологічний;

б) соціального виховання;

в) професійної освіти;

г) фізико-математичний;

д) політичної освіти.

 

3. Визначте основні складові проекту системи освіти в самостійній Україні Г.Г.Ващенка.

 

Варіант 26.(Торак)

1. Проаналізуйте зміст реформування вищої школи України в 1950 – 1960-х рр.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Першим автономним вищим педагогічним навчальним закладом в Україні вважається:

а) Київський Фребелівський педагогічний інститут;

б) Київські вищі жіночі курси;

в) Харківські вищі жіночі курси;

г) Ніжинський історико-філологічний інститут кн. О.Безбородька.

 

Який із наведених навчальних закладів отримав назву Університет св. Ольги?

а) Одеський імператорський університет;

б) Університет св. Володимира;

в) Київські вищі жіночі курси;

г) Фребелівський педагогічний інститут.

3.

Коли були започатковані кафедри педагогіки в класичних університетах?

а) 1804;

б) 1861;

в) 1850;

г) 1920.

 

Який із періодів національно-визвольних змагань позначився найактивнішою освітньою політикою?

а) Центральної Ради УНР (березень 1917 - квітень 1918 рр.);

б) Гетьманату (квітень - грудень 1918 р.);

в) Директорії УНР (грудень 1918 - січень 1919 рр.).

 

5. У період національно-визвольних змагань (1917 - 1920) вищий педагогічний навчальний заклад планувалося утворити на основі:

а) класичних університетів;

б) педагогічних інститутів;

в) вищих педагогічних курсів;

г) учительських інститутів;

д) об’єднання учительських інститутів вищих педагогічних курсів;

е) злиття учительських семінарій і учительських інститутів.

 

3. Обґрунтуйте принцип єдності традицій та інновацій у розвитку сучасної університетської освіти.

 

Варіант 27.(Химиченко)

1. Визначте основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні 1970 – 1980-х рр.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Назвіть загальні Статути Російських імператорських університетів (у хронології), де було актуалізовано принцип автономії в управлінні університетами:

а)Статут Російських імператорських університетів 1804 р.;

б) Статут Російських імператорських університетів 1835 р.;

в) Статут Російських імператорських університетів 1863 р.;

г) Статут Російських імператорських університетів 1884 р.

 

2. Педагогічний інститут було відкрито:

- при Університеті Св. Володимира:

а) 1867;

б) 1823;

в) 1945;

г) 1834;

- у структурі Харківського імператорського університету:

а) 1835;

б) 1755;

в) 1804;

г) 1811.

 

Коли було започатковано європейську університетську освіту?

а) X ст.;

б) XIII ст.;

в) кінець XII ст.;

г) середина XVIII ст.

 

Який університет уважається хронологічно першим в Європі?

а) Паризький;

б) Болонський;

в) Берлінський.

 

Кому з перелічених науковців належить концепція дослідницького університету?

а) Дж.Ньюмену;

б) В.Гумбольдту;

г) Р.Гекслі;

д) М.Пирогову.

 

3. З’ясуйте спільні напрями в діяльності міністрів освіти України: І.Стешенка, М.Василенка, І.Огієнка, Д.Затонського, М.Скрипника.

 

Варіант 28.(Чорнойван-Глущенко і документи на зміну прізвища в тебе є?)якщо так то потрібно їх принести старості що ти змінила прізвище)

1. Дайте оцінку особливостей упровадження багаторівневої системи вищої освіти в Україні 1990-х рр.

2. Виконайте тестові завдання:

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти