ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок виконання лабораторної роботи N8

5.4 1 Ознайомитись з конструкцією великого проектора БП.

5.4.2 Провести контроль деталі із складним контуром.

Деталь покласти на. скло предметного стола 5 (див. рисунок 5.1) і, повертаючи штурвал 10, змінювати віддаль між деталлю і об'єктивом проектора, добитися різко окресленого зображення тіні деталі на екрані 11

Для контролю деталі використовується об'єктив із збільшенням 10х і креслення деталі і подвійним контуром, виконане на білому папері в масштабі 10:1. Два контури на кресленні відповідають найбільшим і найменшим допустимим розмірам, заданим на робочому кресленні контрольованої деталі; тому представляють графічне зображення поля допуску контуру деталі.

Спочатку необхідно сумістити контури базового отвору тіні деталі і отвору креслення, а потім робити висновок про придатність. Деталь вважається придатною, якщо тінь контуру деталі вкладається між граничними контурами креслення.

Виконують ескіз деталі в таблиці 8.1 звіту і роблять висновок про придатність (придатна, брак виправний або невиправний)

5.4.3 Виміряти радіус сегментної шпонки.

На рисунку 5.3 представлена схема вимірювання радіуса сегментної шпонки. З рисунку видно, що радіус r не можна виміряти прямим методом, бо точка перетину осей Д є уявною точкою

Рисунок 5.3 - Схема вимірювання радіуса сегментної шпонки

Якщо розглянути трикутники ΔABC і ΔСВД, то можна записати формулу залежності радіуса від величин розмірів а, b

Перед вимірюванням необхідно виставити шкали мікрогвинтів 7 і 8 приблизно посередині. Встановити шпонку на предметному столі 5 так, щоб тінь деталі розміщалась симетрично відносно одної з координатних осей на екрані 11. При цьому основу сегментної шпонки треба виставити паралельно до іншої координатної осі. Правильність розміщення деталі на екрані відносно осей координат можна перевірити обертаючи мікрометричні гвинти 7 або 8. При цьому тінь основи шпонки має переміщатися паралельно до однієї з координатних осей.

Далі, обертаючи мікрометричні гвинти, сумістити вершину тіні шпонки А з перехрестям осей і записати перший відлік на шкалі тою мікрогвинта, яким здійснюється переміщення паралельно до висоти а = АС (на рисунку 5.3). Перемістити стіл 5 і тим самим мікрогвинтом так, щоб тінь основи шпонки доторкнулась до перпендикулярної осі і записати другий відлік. За різницею відліків можна обчислити а1.

Довжину хорди b1= BE виміряти, використовуючи другий мікрогвинт і суміщаючи спочатку точку В, а потім точку Е тіні основи шпонки з перехрестям координатних осей екрана. За різницею відліків обчислити b1. Результати вимірювання занести в таблицю 8.2 звіту.

Повторити вимірювання величин a, b декілька раз дотримуючись наступної умови: кожного разу змінювати розміщення шпонки на предметному столі і використовувати різні ділянки шкал мікрометричних гвинтів; кожного разу перевіряти правильність встановлення тіні шпонки відносно координатних осей, як описано вище. Рекомендується виконати 10 повторних вимірювань величин а і b.

5.4.4 Дати оцінку похибки вимірювання радіуса сегментної шпонки непрямим методом. Скласти алгоритм . і програму для обчислення середньоквадратичної похибки середньоарифметичного значення радіуса сегментної шпонки r за результатами ряду повторних вимірювань розмірів а і b:

- обчислити середньоарифметичні розміри А і В по формулах (5.2);

- обчислити середньоквадратичні відхилення σa i σb по формулах (5.7);

- обчислити середньоквадратичні відхилення середньоарифметичних значень σA i σB по формулах (5.5);

- записати алгебраїчні викази для визначення частинних похідних функції r = f(a, b), по якій обчислюється радіус (5.8)

- обчислити величини частинних похідних середньоарифметичні значення висоти А і хорди В;

- обчислити середньоарифметичне значення радіуса, сегментної шпонки R по формулі (5.8);

- обчислити середньоквадратичну похибку середньоарифметичного значення радіуса сегментної шпонки σR по формулі (5 1).

Заповнити таблицю 8.2 звіту

Порівняти похибку σR як похибку непрямого методу вимірювання з допустимою похибкою вимірювань мікрометричних гвинтів проектора БП при виконанні прямих вимірювань. Висновок записати в табл. 8.2.

 

 

ЗВІТ

З лабораторної роботи №8

"Вимірювання деталей на великому проекторі. Дослідження похибки вимірювання непрямим методом"

ЗАВДАННЯ: Виконати контроль деталі з складним контуром. Визначити радіус сегментної шпонки і дослідити похибку непрямого методу вимірювання.

 

 

Призначення великого проектора БП................... …………………………….

………………………………………………………………………………………

 

 

Методи вимірювання, використані при визначенні радіуса сегментної шпонки: .................................. …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Таблиця 8 1 - Результати контролю деталі з складним контуром

Ескіз деталі Висновок про придатність Вид браку
     

 

Таблиця 8.2 - Результати вимірювання радіуса сегментної шпонки і визначення похибки непрямого методу

 

Схема вимірювання Результати вимірювань, мм Результати обчислень, мм
  і висота аі хорда bi
       
Суми:    

 

 

Продовження таблиці 8.2

 

Результати обчислень, мм
і   a1-A (a1-A)2 s w:val="28"/></w:rPr><m:t>N</m:t></m:r></m:den></m:f></m:e></m:rad></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">
         
Сума:

 

 

Продовження таблиці 8.2

Результати обчислень, мм
і b1-B (b1-B)2
         
Сума:

 

 

Продовження таблиці 8.2

Результати обчислень, мм
Частинні похідні функції r = f(a, b) Радіус шпонки   Похибка методу вимірювання
       
Висновок: порівняння похибок вимірювання приладу при прямому методі (по шкалах мікрометричних гвинтів приладу) і похибки вимірювання непрямого методу вимірювання сегментної шпонки……………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

 

До звіту прикладаються роздруківка обчислень похибки σr на ЕОМ.

 

5.6 Запитання для самоконтролю

Дайте визначення операцій вимірювання і контролю

2 Дайте визначення методів вимірювання, прямого і непрямого), контактного і безконтактного, абсолютного і відносною, поелементного і комплексного.

3 Якими методи вимірювання характерні великому проекторові.

4 Опишіть призначення проектора БП і особливості його оптичної системи

5 Опишіть призначення вузлів і деталей проектора БП поз. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (див рисунок 5 1).

6 3 якою метою столик 5 виконаний поворотним?

7 Яким чином проводиться фокусування проектора при вимірюванні та контролі деталей?

8 Що служить базою при виконанні вимірювань на проекторі?

9 Запишіть формулу для визначення похибки непрямого методу вимірювання.

10 Запишіть алгебраїчні вирази частинних похідних функції

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

"Вимірювання деталей штангенінструментами. Оцінка точності форми циліндричної поверхні"

Мета і завдання

Практичне ознайомлення з різними видами штангенінструментів і набуття навиків вимірювань деталей класу втулок. Практичне ознайомлення з системою нормування відхилені, форми циліндричних поверхонь. Оцінка точності форми циліндричної поверхні.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти