ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З гігієни та екології (з військовою гігієною)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять і самостійної роботи

З гігієни та екології (з військовою гігієною)

для студентів III курсу медичного факультету

Спеціальності: 7.110101 - «лікувальна справа»

Педіатрія»

Медико - профілактична справа»

 

 

Модуль 2. «Спеціальні питання гігієни та екології»

Змістовий модуль №9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій»

(для вітчизняних студентів)

 

 

 

 

 

 

Львів-2014

Методичні рекомендації до практичних занять з гігієни та екології (з військовою гігієною) Модуль 2. «Спеціальні питання гігієни та екології», Змістовий модуль №9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій» (для вітчизняних студентів) для студентів III курсу медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 - «лікувальна справа», 7.110104 - «педіатрія», 7.110105 - «медико - профілактична справа» підготували: професор В.І. Федоренко (самостійні роботи, тема 1), доц. Л.П. Козак (практичні заняття, тема 4, самостійні роботи, тема 2), доц. Риза Л.В. (практичні заняття, тема 1), асистент, к.мед.н. Н.В. Москвяк (практичні заняття, тема 5, самостійні роботи, тема 3, 4), асистент Я. М. Ямка (практичні заняття, теми 2, 3).

 

Під загальною редакцією завідувача кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко.

 

Рецензенти:

 

О.П. Корнійчук, професор, завідувач кафедри мікробіології, імунології та вірусології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

Б.А. Пластунов, доцент кафедри гігієни і профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

Методичні рекомендації схвалено методичною комісією з профілактичної медицини і рекомендовано до друку (протокол №3 від 23.06.2014 р.).

 

Відповідальний за випуск: перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького, професор М. Р. Гжегоцький.

 

Методичні рекомендації з загальної гігієни та екології для студентів ІІІ курсу медичного факультету Змістовий модуль №9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій» складені на підставі Наказу ректора ЛНМУ імені Данила Галицького від 30.05.2014 № 1559 — з (Про внесення змін до діючих навчальних програм підготовки лікарів) на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.05.2014 №15076/1/-14 і листа МОЗ України від 27.05.2014 №08.-1-47/14524 з метою удосконалення організації вивчення студентами медичних факультетів питань військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій при вивченні дисципліни «Загальна гігієна та екологія (з військовою гігієною)», навчального плану, розробленого на принципах Європейської кредитно – модульної системи (ECTS) і призначені для допомоги студентам у підготовці та виконанні практичних занять і самостійної роботи.

Методичні рекомендаціїмістять інформацію для викладачів: розподіл часу на практичному занятті (15 % - підготовчий етап заняття, 70 % - основний етап заняття, 15 % - контроль засвоєння теми); контрольні питання, тести і задачі, які застосовується викладачем для контролю виконання самостійної роботи кожним студентом на підготовчому етапі заняття у вигляді фронтального усного чи письмового опитування.

Методичні рекомендації до практичних занять включають: актуальність теми; навчальні цілі заняття; базові знання, вміння та навики; зміст теми; основну і додаткову літературу для самопідготовки; завдання для самостійної роботи студентів (контрольні питання, тести, задачі), навчальні практичні завдання; матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків.

Оцінка засвоєння окремих тем (вихідний, поточний і підсумковий контроль) проводиться на кожному практичному занятті у формі усного та письмового опитування відповідно до конкретних цілей.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали.

Методичні рекомендації до самостійної роботи включають: актуальність теми; базові знання, вміння та навички, зміст теми; основну та додаткову літературу для самопідготовки, матеріали для самоконтролю і самостійної роботи студентів. Консультації студентам щодо виконання роботи проводить викладач. Самостійна робота виконується студентом в робочому зошиті у вигляді письмових відповідей на контрольні питання, рішення ситуаційних завдань і тестів, які передбачені в темі поряд з аудиторною роботою і оцінюються під час поточного контролю теми (у вигляді теоретичних контрольних питань, ситуаційних завдань, тестових завдань та практичних навичок на відповідному занятті). Засвоєння тем, що належать лише до самостійної роботи, контролюється при здачі підсумкового модульного контролю. Виконання самостійної роботи викладач відзначає в академічному журналі.

 

ЗМІСТ

Модуль 2 «Спеціальні питання гігієни та екології»

Змістовий модуль № 9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій»
№ з/п Теми практичних занять Стор.
1. Гігієна польового розміщення військ та цивільних формувань при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і на воєнний час
2. Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного контролю за водопостачанням особового складу Збройних сил України, цивільних формувань і населення у польових умовах. Оцінка якості води польовими методами
3. Організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезаражуванням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час.
4. Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного контролю за харчуванням особового складу Збройних сил України та цивільних формувань у польових умовах  
5. Гігієна праці особового складу Збройних сил України при обслуговуванні об’єктів озброєння, військової техніки та радіолокаційних станцій.
Теми самостійних робіт
1. Природні та антропогенні катастрофи. Організація санітарно-гігієнічних заходів при надзвичайних ситуаціях
2. Організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій за допомогою табельних засобів.
3. Організація і проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій
4. Гігієна переміщення та базування особового складу військ
  Перелік питань та практичних робіт до змістового модулю № 9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій»

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Гігієна польового розміщення військ та цивільних формувань при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і на воєнний час

 

Актуальність теми

Створення належних гігієнічних умов для перебування військовослужбовців, цивільних формувань і населення під час бойових дій та при надзвичайних ситуаціях (НС) сприяє збереженню їх здоров’я, відновленню та підтриманню працездатності.

 

Навчальні цілі

Знати типи польового розташування військ, цивільних формувань та населення при надзвичайних ситуаціях та під час бойових дій, види польових жител та польових фортифікаційних споруд, гігієнічні вимоги до розташування військовослужбовців, цивільних формувань та населення, організацію роботи пральні та лазні, порядок винесення загиблих з поля бою чи осередку надзвичайної ситуації та їх поховання.

Уміти провести медичний контроль за розміщенням військовослужбовців, цивільних формувань та потерпілого населення у воєнний час та при НС.

 

Базові знання, вміння та навики

Знати гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою місць розташування населення (водозабезпечення, збір, видалення та знешкодження відходів); характеристику мікроклімату та хімічного складу повітряного середовища у приміщеннях, прилади, що застосовують для визначення параметрів мікроклімату приміщень та вмісту СО2 (загальна гігієна та екологія).

Уміти оцінити показники мікроклімату приміщень та вміст СО2; санітарний стан території розміщення населення, об’єктів водозабезпечення, збору та знешкодження відходів (загальна гігієна та екологія).

 

Зміст теми

Типи розміщення військ, цивільних формувань і населення при НС та гігієнічні вимоги до їх розташування. Особливості польового розміщення військ та цивільних формувань. Гігієнічні вимоги до вибору ділянки для польового розміщення цивільних формувань. Організація та порядок проведення санітарної розвідки місць розташування цивільних формувань. Види польових жител (табельних та імпровізованих), гігієнічні вимоги до їх обладнання та умов перебування в них (площа, кубатура, вентиляція, опалення, тощо). Поняття про фортифікаційні споруди, їх види. Закриті фортифікаційні споруди (сховища), гігієнічні вимоги до їх планування і обладнання. Особливості мікроклімату та хімічного складу повітря у закритих фортифікаційних спорудах та їхній вплив на організм. Вентиляція сховищ, її режими. Гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою польового табору, біваку (видалення і знезараження нечистот, відходів, лазнево-пральне забезпечення). Порядок винесення загиблих з поля бою та осередку надзвичайної ситуації, їх поховання.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // В. : Нова Книга, 2006. – С. 591-605. 2. Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій. Підручник / Пашко К.О., Хижняк М.І., Щербань А.М. [та ін.], за ред. Пашка К.О. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 22-23, 37-40, 48-108.

3. Даценко І.І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. – К.: Здоров'я, 2004. – С. 657-666.

Додаткова:

1. Загальна гігієна, Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко.- Львів: Світ, 2001.-С. 422-424.

2. Дубицький А.Ю. Медицина катастроф / Дубицький А.Ю., Семенов І.О., Чепкий Л.П. – К.: Видавництво КУРС. 1999.- С.108-109.

3. Хижняк М.І., Бідненко Л.І., Власенко О.М., Вороненко В.В. Військова гігієна: Підручник. - К.: УВМА. - 2007. - 186 с.

 

Матеріали для самоконтролю та контролю самостійної роботи студентів

 

Контрольні питання

1. Поняття про польове розташування військ і цивільних формувань.

2. Гігієна польового розташування військ і цивільних формувань. Види і способи польового розташування військ і цивільних формувань, їх порівняльна характеристика.

3. Санітарно-епідеміологічна розвідка (СЕР) району польового розміщення.

4. Гігієнічна оцінка різних способів польового розташування.

5. Гігієнічні вимоги до планування та облаштування табору.

6. Імпровізовані види польових жител (заслони-навіси, курені, снігові та крижані укриття, гігієнічні вимоги до них).

7. Перспективні польові житла та їх гігієнічна оцінка. Землянки, їх гігієнічна характеристика.

8. Фортифікаційні споруди відкритого типу, їх призначення.

9. Фортифікаційні споруди закритого типу (бліндажі, сховища), їх гігієнічна характеристика.

10. Основні види шкідливих чинників у закритих захисних спорудах.

11. Вентиляція сховищ, її режими. ФВУ, її будова і призначення. Регенерація повітря. Види фільтрів.

12. Гігієнічні вимоги до мікроклімату та вмісту СО2 для сховищ різного призначення.

13. Гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою польового табору, біваку (видалення і знезараження нечистот, відходів, лазнево-пральне забезпечення).

14. Порядок винесення загиблих з поля бою чи осередку надзвичайної ситуації та їх поховання.

 

Контрольні тести

1. До імпровізованих видів польових жител належать:

а) снігові укриття; б) сховища; в) бараки; г) заслони-навіси; д) землянки.

2. До стаціонарних видів польових жител належать:

а) курені; б) сховища; в) бараки; г) снігові укриття; д) бліндажі.

3. Яким способом забудовується табір для польового розташування цивільних формувань?

а) поквартально; б) прямокутно-шаховим; в) в одну лінійку; г) в три лінійки; д) радіально-кільцевим.

4. В першій смузі табору розташовують:

а) цивільні підрозділи; б) склади; в) медичний пункт; г) їдальню; д) убиральні.

5. В другій смузі табору розташовують:

а) цивільні підрозділи; б) штаб; в) медичний пункт; г) їдальню; д) склади.

6. У третій смузі табору розташовують:

а) цивільні підрозділи; б) штаб; в) склади; г) їдальню; д) ремонтні майстерні.

7. Види землянок:

а) заглиблені; б) напівзаглиблені; в) вертикальні; г) косогірні (печерного типу; д) горизонтальні.

8. Які оборонні фортифікаційні споруди застосовують для розміщення цивільних формувань в умовах бойових дій?

а) вогневі; б) командні; в) житлові; г) комунікаційні; д) власне захисні.

9. Сховища вищого класу (важкого типу) витримують дію вибухової хвилі потужністю, кг/см2: а) 50; б) 30; в) 20; г) 10; д) 5.

10. Сховища другого класу (середнього типу) витримують дію вибухової хвилі потужністю, кг/см2: а) 30; б) 20; в) 10; г) 5; д) 3.

11. Площа в медичних сховищах на одного сидячого хворого повинна становити не менше ніж, м2:

а) 3,0; б) 3,0-2,5; в) 2,5-2,0; г) 2,0-1,0; д) 0,75-0,5.

12. Площа в медичних сховищах на одного хворого на ношах повинна становити не менше ніж, м2:

а) 3,0; б)3,0-2,5; в) 2,5-2,0; г) 2,0-1,0; д) 0,75-0,5.

13. Максимально допустимий вміст СО2 у спеціальних сховищах під час роботи ФВА, %: а) 5; б) 3; в) 2; г) 1; д) 0,5

14. Максимально допустимий вміст СО2 у спеціальних сховищах при спеціальній ізоляції: а) 5; б) 3; в) 2; г) 1; д) 0,5.

15. Види фільтрів, що використовуються у вентильованих сховищах:

а) грубої очистки від пилу; б) тонкої очистки від пилу; в) фільтри-поглиначі з адсорбентами для РР, ОР, БЗ; г) кремнієвої очистки; д) масляної самоочистки.

16. В якому типі польових жител створюються найбільш оптимальні гігієнічні умови перебування?

а) сніговому укритті; б) землянці; в) заслоні-навісі; г) курені; д) наметі.

17. На якій глибині будуються землянки заглибленого типу, м?

а) 3,5; б) 3,0; в) 2,5; г) 1,5; д) 1,0.

18. До обов’язкових приміщень механізованої польової пральні належать:

а) комора для зберігання брудної білизни; б) приміщення для прання; в) сушильно-прасувальне відділення; г) гараж; д) приміщення для зберігання чистої білизни.

19. Відстань від рівня стояння грунтових вод до дна могили повинна бути не менше ніж , м: а) 0,5; б) 1,0; в) 1,5; г) 2,0; д) 2,5.

20. Відстань від верхнього ряду трупів до поверхні грунту повинна бути не менше ніж , м: а) 0,5; б) 1,0; в) 1,5; г) 2,0; д) 2,5.

 

Контрольні задачі

Задача 1. У сховищі площею 20 м2 розташовано 15 цивільних хворих на ношах та 5 цивільних сидячих хворих. Вміст СО2 становить 1%. Працює ФВА. Дайте гігієнічну оцінку умов перебування в сховищі.

Задача 2. У сховищі площею 30 м2 розташовано 5 хворих на ношах та також 20 сидячих хворих військовослужбовців. Вміст СО2 становить 0,4%. Працює ФВА. Дайте гігієнічну оцінку умов перебування в сховищах.

 

Підготовчий етап заняття(15%)

Контроль рівня знань за темою(контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)

Контрольні завдання

Задача 1.Розрахуйте час максимального перебування людей у повністю ізольованому (ІІІ режим) спеціальному сховищі для довготривалого перебування, якщо об'єм сховища 1000 м3, кількість СО2, що виділяється однією особою за годину під час сидіння — 20 л/год, кількість осіб у сховищі — 25, концентрація СО2 в атмосферному повітрі — 0,04%.

Задача 2.Обчисліть вміст вуглекислоти у сховищі, де перебуває 20 осіб, якщо об'єм сховища 500 м3, кратність обміну повітря 2,5

Задача 3.Розрахуйте кількість накопиченого у сховищі тепла, якщо у сховищі протягом 2 годин перебуває 30 осіб, початкова температура у сховищі — 200С, кількість тепла, яку виділяє людина 100 ккал/год.

 

Тема 2 Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного контролю за водопостачанням особового складу Збройних сил України, цивільних формувань і населення у польових умовах. Оцінка якості води польовими методами

 

Актуальність теми

Ураховуючи потенційну небезпеку води у випадку її забруднення патогенними мікроорганізмами, отруйними та радіоактивними речовинами при застосуванні зброї масового ураження, а також в екстремальних ситуаціях (аварії, повінь, землетрус тощо), забезпеченню доброякісною водою особового складу Збройних сил України , цивільних формувань та потерпілого населення в польових умовах надається першочергове значення. Забезпечення особового складу військ , ліквідаторів надзвичайних ситуацій та населення доброякісною водою у зазначених умовах є одним із найважливіших чинників збереження їх здоров’я та працездатності, що вимагає організації та проведення розвідки джерел водопостачання, добування води, визначення її якості.

 

Навчальні цілі

Знати обов’язки посадових осіб з організації польового водопостачання особового складу Збройних сил України, цивільних формувань та потерпілого населення в польових умовах та порядок проведення санітарного нагляду за водопостачанням.

Оволодіти методами санітарного обстеження джерел водопостачання, польовими методами визначення якості питної води.

Уміти проводити розвідку водних джерел, дати гігієнічну оцінку якості питної води у польових умовах.

 

Базові знання вміння та навички

Знати гігієнічну характеристику джерел водопостачання та показники якості питної води ( загальна гігієна та екологія).

Уміти відібрати проби води для гігієнічного аналізу ( загальна гігієна та екологія).

 

Зміст теми

Організація та порядок проведення санітарної розвідки джерел водопостачання, гігієнічна експертиза води, санітарний нагляд за водопостачанням. Табельні (штатні) технічні засоби вододобування. Засоби та методи дослідження води. Вимоги до якості води в польових умовах. Пункти польового водопостачання, гігієнічні вимоги до їх устаткування. Норми водопостачання в польових умовах. Організація водопостачання в умовах застосування зброї масового ураження.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // В. : Нова Книга, 2006. – С.627-632.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - К.: Здоров'я, 2004. – С. 678-680.

Додаткова:

1. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник/ За ред. К.О.Пашка. Тернопіль:Укрмедкнига, 2005. – С.109 – 152.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять /За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 437-449.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

1. Обов’язки посадових осіб щодо організації польового водопостачання особового складу Збройних сил України.

2. Обов’язки начальника медичної служби з організації водопостачання особового складу Збройних сил України в польових умовах

3. Розвідка джерел водопостачання, її організація і завдання.

4. Засоби та методи дослідження води в польових умовах.

5. Гігієнічна оцінка джерел водопостачання.

6. Вимоги до якості питної води в польових умовах.

7. Табельні (штатні) технічні засоби вододобування води.

8. Норми польового водопостачання в залежності від кліматичних умов.

9. Гігієнічні вимоги до пунктів водопостачання.

10. Гігієнічні вимоги до організації водорозбірних пунктів.

11. Водопостачання в умовах застосування зброї масового ураження.

 

Контрольні тести

1. Яким суворим санітарно-гігієнічним вимогам має відповідати питна вода у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час ?

а) безпечність в епідеміологічному відношенні; б) безпечність в токсикологічному відношенні; в) оптимальний мінеральний склад; г) хороші органолептичні властивості.

2. Які служби приймають участь у розвідці джерел водопостачання?

а) інженерна; б) медична; в) хімічна; г) ветеринарна.

3. Для санітарного аналізу води група розвідки оснащена:

а) приладом хімічної розвідки медико-ветеринарним (ПХР-МВ); б) польовим рентгенометр-радіометром (ДП-5А); в) набором гідрохімічним (НГХ); г) польовим колориметром.

4. На другому етапі гігієнічної експертизи води в польових умовах проводять:

а) індикацію води; б) забір проб; в) лабораторне дослідження; г) експертний висновок.

5. Третій етап гігієнічної експертизи води в польових умовах включає:

а) індикацію води; б) забір проб; в) лабораторне дослідження; г) експертний висновок

6. Яку мінімальну кількість води (л) слід відібрати для лабораторного аналізу в польових умовах? а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5.

7. Норма польового водопостачання у помірному кліматичному поясі становить (л): а) 2; б) 5; в) 7; г) 10; д) 12.

8. В екстремальних, особливо важких умовах мінімальна норма споживання води в помірному поясі становить, л: а) 0,5; б) 1,0; в) 2,0; г) 2,5; д) 3,5.

9. В особливо важких умовах катастроф норма польового водопостачання в жаркому кліматичному поясі становить (л): а) 2; б) 4; в) 6; г) 8; д) 10.

10. Колірність води в польових умовах визначають за допомогою:

а) польового колориметра; б) компаратора з еталоном; в) батометра; г) індикаторного папірця; д) хімічного термометра.

11. Для визначення забруднення води РР в польових умовах використовують:

а) актинометр; б) польовий рентгенометр-радіометр (ДП-5А); в) набір гідрохімічний (НГХ); г) польовий колориметр; д) прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний (ПХР-МВ).

12. Для визначення забруднення води ОР в польових умовах використовують:

а) актинометр; б) польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А; в) набір гідрохімічний НГХ; г) польовий колориметр; д) прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ.

13. Розмір зони санітарної охорони пункту водопостачання повинен становити не менше, м: а) 10-20; б) 25-50; в) 50-100; г) 100-150; д) 200-250.

Контрольні задачі

Задача 1. Розрахуйте дебіт (потужність) шахтного колодязя, якщо за 10 хвилин було вичерпано 20 відер води, а попередній рівень води відновився за 30 хвилин з моменту припинення відкачування. Чи достатньо цього колодязя для добового водопостачання формування чисельністю 600 чоловік?

 

Підготовчий етап заняття (15%)

Контроль рівня знань за темою (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)

Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70%)

 

1. Скласти структурно-логічну схему «Гігієнічна експертиза води в польових умовах».

2. Дослідити якість води за допомогою табельного комплекту ЛГ-1.

3. Скласти структурно-логічну схему пункту польового водопостачання.

4. Ознайомитись з методом санітарної експертизи води при зараженні ОР та РР.

 

Зміст теми

Організація польового водопостачання військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час. Обов’язки медичної служби з контролю за водопостачанням військових та цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час. Лабораторні засоби медичного контролю за якістю оброблення води у польових умовах. Методи поліпшення якості питної води у польових умовах. Методи хлорування води в польових умовах. Польові засоби очищення та опріснення води. Нетабельні (підручні) засоби поліпшення якості води. Гігієнічні вимоги до організації транспортування та зберігання води. Консервування води, методи та засоби. Знезаражування засобів транспортування та зберігання запасів води. Знезаражування індивідуальних запасів води. Дезактивація та опріснення води в польових умовах.

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // В. : Нова Книга, 2006. – С.635-641.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - К.: Здоров'я, 2004. – С. 684-688.

Додаткова:

1. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник/ За ред. К.О.Пашка. Тернопіль:Укрмедкнига, 2005. – С.129 – 152.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять /За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 441-446.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

1. Організація польового водопостачання військових, цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час.

2. Обов’язки медичної служби з контролю за водопостачанням особового складу військ, цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час.

3. Лабораторні засоби медичного контролю за якістю оброблення води у польових умовах.

4. Методи поліпшення якості питної води у польових умовах.

5. Методи хлорування води в польових умовах.

6. Польові засоби очищення та опріснення води.

7. Нетабельні (підручні) засоби поліпшення якості води.

8. Гігієнічні вимоги до організації транспортування та зберігання води.

9. Консервування запасів води, методи та засоби.

10. Знезаражування засобів транспортування та зберігання запасів води.

11. Знезаражування індивідуальних запасів води.

12. Дезактивація та опріснення води в польових умовах.

 

Контрольні тести

1. Які методи хлорування води використовують у польових умовах?:

а) за хлорпотребою; б) післяпереломними дозами хлору ; в) з преамонізацією; г) перехлоруванням.

2. Знезаражування води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і на

воєнний час може проводитися за допомогою:

а) тканинно-вугільного фільтра (ТВФ-200); б) опріснювальної польової станції (ОПС-2); в) модернізованої авто фільтрувальної станції (МАФС-3); г) польової опріснювальної установки (ПОУ-4); д) військово-фільтрувальної станції (ВФС-2, 5, 10).

3. Опріснення води може проводитися за допомогою:

а) тканинно-вугільного фільтра (ТВФ-200); б) опріснювальної польової станції (ОПС-2); в) модернізованої авто фільтрувальної станції (МАФС-3); г) польової опріснювальної установки (ПОУ-4); д) військово-фільтрувальної станції (ВФС-2, 5, 10).

4. Одна таблетка пантоциду розрахована на знезаражування води в:

а) склянці; б) флязі; в) казанку; г) 1 літрі води; д) відрі.

5. Вміст активного хлору в таблетках пантоциду повинен становити не менше мг: а) 2,5; б) 2,8; в) 3,0; г) 3,2; д) 4,0.

6. Вміст активного хлору в таблетках бісульфатпантоциду повинен становити не менше, мг.: а) 2,5; б) 2,8; в) 3,0; г) 3,2; д) 4,0.

7. Вміст активного хлору в таблетках аквациду повинен становити не менше, мг.: а) 2,5; б) 2,8; в) 3,0; г) 3,2; д) 4,0.

8. Який хімічний таблетований препарат є найбільш ефективним для знезаражування індивідуальних запасів води:

а) пантоцид; б) аквасепт; в) акватабс; г) йодні таблетки;

9. Вміст активного хлору в хлорному вапні для знезаражування води методом перехлорування в польових умовах повинен бути не менше, … %:

а) 15; б) 20; в) 25; г) 30; д) 32.

10. Таблетка пантоциду розрахована на знезаражування води в одній флязі (750 мл) з експозицією не менше … хвилин. а) 10; б) 15; в) 20; г) 30; д) 40.

 

Контрольні задачі

Задача 1. Резервуари для зберігання води дезінфікують один раз в 10 днів, заповнюючи місткості водою з вмістом активного хлору 15-20 мг/л. Через 30 хв місткості промивають чистою водою до зниження запаху хлору. Визначте порушення санітарно-гігієнічних вимог, котрі допущені при дезінфекції і запропонуйте заходи щодо їхнього усунення.

Задача 2. У населеному пункті після повені вода у шахтному колодязі заражена вегетативними формами патогенних мікроорганізмів. Необхідно провести перехлорування води. Дайте рекомендації щодо дози хлору, яку застосовують за таких умов.

 

Підготовчий етап заняття (15%)

Контроль рівня знань за темою (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)

Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70%)

1. Скласти схему очищення води за допомогою тканинно-вугільного фільтра (ТВФ-200)та модернізованої авто фільтрувальної станції (МАФС).

2. Підібрати дозу коагулянту для досліджуваного зразка води і провести коагуляцію польовим методом.

3. Оволодіти методикою визначення активного хлору у хлорвмісному препараті.

4. Визначити хлорпотребу води крапельним (польовим) методом.

5. Оволодіти методикою перехлорування води у польових умовах.

 

Актуальність теми

Санітарний нагляд за харчуванням особового складу Збройних сил України, потерпілого населення та осіб, що працюють за умов дії екстремальних факторів, здійснюється з метою забезпечення його повноцінності, що сприятиме збереженню їхнього здоров’я і підвищенню опірності до дії несприятливих чинників довкілля, а також запобігання виникнення захворювань, які можуть передаватися через їжу та продукти харчування.

 

Навчальні цілі

Знати обов’язки посадових осіб цивільних формувань з організації раціонального харчування, медичні заходи для гігієнічного забезпечення харчування, особливості організації харчування в польових умовах.

Знати методи профілактики аліментарних, інфекційних захворювань, гельмінтозів, харчових отруєнь, уражень через їжу отруйними речовинами (ОР), радіоактивними речовинами (РР), бактерійними засобами (БЗ).

Уміти провести гігієнічну оцінку харчування осіб, що працюють в умовах дії екстремальних факторів, організувати контроль за повноцінністю харчування, дотриманням санітарних правил на об’єктах продовольчої служби.

 

Зміст теми

Організація харчування особового складу у польових умовах, його форми (колективне, групове, індивідуальне), пункти харчування, типи польових кухонь. Норми харчування для особового складу. Військові пайки, пайки формувань цивільної оборони, їхня гігієнічна характеристика. Харчові концентрати, сухі пайки, раціони виживання як засоби харчування особового складу формувань в гострий період катастроф, бойових дій, інших надзвичайних ситуацій. Обов’язки посадових осіб з організації харчування при надзвичайних ситуаціях та на воєнний час. Організація та проведення санітарного нагляду і медичного контролю за харчуванням особового складу у польових умовах. Гігієнічний контроль за повноцінністю харчування, санітарним станом об’єктів продовольчої служби, правилами перевезення, зберігання та кулінарної обробки харчових продуктів, приготуванням та видачею їжі, дотриманням правил особистої гігієни особами, що залучені до роботи на об’єктах служби продовольчого постачання. Медичний контроль за повноцінністю харчування особового складу формувань і потерпілого населення та необхідні профілактичні заходи його забезпечення. Медичні заходи при виникненні аліментарних, інфекційних кишкових захворювань, гельмінтозів, харчових отруєнь, уражень через їжу сильнодіючими отруйними, радіоактивними речовинами, розслідування причин їхнього виникнення, проведення профілактики. Харчування в умовах зараження місцевості та об’єктів сильнодіючими отруйними речовинами, радіоактивними речовинами за умов можливого застосування зброї масового ураження (ЗМУ). Шляхи та способи зараження продовольства РР, ОР і БЗ. Захист під час транспортування, зберігання продовольства, транспортування, роздачі та прийому їжі.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / В.Г. Бардов, В.Ф. Москаленко, С.Т. Омельчук, О.П. Яворовський [та ін.] // Вінниця: Нова Книга, 2006. – С. 626 - 640, 641 - 649.

2. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях. Підручник / за ред. К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 153 – 196.

3. Даценко І.І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / І.І. Даценко, Р. Д. Габович. – К.: Здоров’я, 2004. – С. 666 - 678.

Додаткова:

1. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України // Військові статути Збройних Сил України. – Київ: Воєнне видавництво України "Варта", 2000.-С. 53 - 54, 102 - 103, 112 - 116, 126, 135 - 139.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко – Світ: Львів, 2001. – С.424 - 437.

3. Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; у 2 кн. – Кн. 1 / За ред. проф. В.І.Ципріяна. – К.: Медицина, 2007. – С. 147-155.

4. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Военная гигиена и эпидемиология. – М.: Медицина, 1988. С. 78 - 118.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

1. Організація харчування військових та цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях, його форми (колективне, групове, індивідуальне).

2. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації польових пунктів харчування рятувальних команд, формувань і населення у зоні катастроф, надзвичайних станів.

3. Батальйонні пункти харчування, типи польових кухонь, інших засобів.

4. Військові пайки, пайки формувань цивільної оборони, їхня гігієнічна характеристика.

5. Обов’язки медичної служби, методи і засоби гігієнічного контролю за повноцінністю та безпечністю харчування особового складу формувань і потерпілого населення в польових умовах при надзвичайних ситуаціях, в умовах бойових дій.

6. Контроль за санітарним станом об’єктів продовольчої служби.

7. Контроль якості харчових продуктів та готової їжі. Профілактика харчових отруєнь.

8. Харчування в умовах зараження місцевості та об’єктів сильнодіючими отруйними речовинами, радіоактивними речовинами за умов можливого застосування зброї масового ураження.

9. Медичні огляди осіб, призначених на роботу до їдальні.

10. Правила зберігання та транспортування готової їжі в польових умовах.

11. Профілактика гіповітамінозів у польових умовах. Використання природних вітаміноносіїв.

12. Особливості організації харчування на марші, в наступальному бою, обороні та на відпочинку.

 

Контрольні тести.

1. Максимальний проміжок часу між прийомами їжі може становити, год.

а) 4; б) 5; в) 6; г) 7; д) 8.

2. Меню-розкладка складається на:

а) прийом їжі; б) день; в) тиждень; г) 10 днів; д) місяць.

3. Затверджує меню-розкладку:

а) командир; б) заступник командира по тилу; в) командир продовольчої служби; г) командир медичної служби; д) черговий їдальні.

4. Дозвіл на прийом їжі дає:

а) черговий фельдшер; б) лікар; в) черговий їдальні; г) командир частини; д) черговий частини.

5. Хворі, які знаходяться на лікуванні в медичному пункті військової частини харчуються за нормами пайка:

а) загальновійськового; б) дієтичного; в) лікувального; г) лікувально-профілактичного (раціон №1); д) лікувально-профілактичного (раціон №2).

6. Дієтичне харчування для осіб, що його потребують, призначається до:

а) двох тижнів; б) одного місяця; в) двох місяців; г) трьох місяців; д) одужання.

7. Медичні огляди осіб, що постійно працюють в їдальнях та продовольчих складах проводяться :

а) щоденно; б) щотижнево; в) щомісячно; г) щоквартально; д) щорічно.

8. На яких умовах допускаються до чергування в їдальнях особи, що перехворіли на гострі кишкові захворювання?

а) не допускаються; б) через 1 тиждень після виписки з лікарні; в) через 4 тижні після виписки з лікарні; г) через 8 тижнів; д) через 12 тижнів.

9. Місце для очистки овочів та картоплі повинно находитись на відстані від кухні не менше як, м.

а) 10; б) 15; в) 25; г) 50; д) 100.

10. Місце для зберігання відходів повинно находитись на відстані від кухні не менше як, м.

а) 10; б) 15; в) 25; г) 50; д) 100.

Контрольні задачі

1. Зробіть гігієнічні заключення за даними ситуаційних задач:

2. Після приготування їжі в польовій кухні ПАК – 170 її зберігали в ко<

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти