ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Спеціальності: 7.110101 - «лікувальна справа»

Педіатрія»

Медико - профілактична справа»

 

 

Модуль 2. «Спеціальні питання гігієни та екології»

Змістовий модуль №9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій»

(для вітчизняних студентів)

 

 

 

 

 

 

Львів-2014

Методичні рекомендації до практичних занять з гігієни та екології (з військовою гігієною) Модуль 2. «Спеціальні питання гігієни та екології», Змістовий модуль №9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій» (для вітчизняних студентів) для студентів III курсу медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 - «лікувальна справа», 7.110104 - «педіатрія», 7.110105 - «медико - профілактична справа» підготували: професор В.І. Федоренко (самостійні роботи, тема 1), доц. Л.П. Козак (практичні заняття, тема 4, самостійні роботи, тема 2), доц. Риза Л.В. (практичні заняття, тема 1), асистент, к.мед.н. Н.В. Москвяк (практичні заняття, тема 5, самостійні роботи, тема 3, 4), асистент Я. М. Ямка (практичні заняття, теми 2, 3).

 

Під загальною редакцією завідувача кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко.

 

Рецензенти:

 

О.П. Корнійчук, професор, завідувач кафедри мікробіології, імунології та вірусології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

Б.А. Пластунов, доцент кафедри гігієни і профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

Методичні рекомендації схвалено методичною комісією з профілактичної медицини і рекомендовано до друку (протокол №3 від 23.06.2014 р.).

 

Відповідальний за випуск: перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького, професор М. Р. Гжегоцький.

 

Методичні рекомендації з загальної гігієни та екології для студентів ІІІ курсу медичного факультету Змістовий модуль №9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій» складені на підставі Наказу ректора ЛНМУ імені Данила Галицького від 30.05.2014 № 1559 — з (Про внесення змін до діючих навчальних програм підготовки лікарів) на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.05.2014 №15076/1/-14 і листа МОЗ України від 27.05.2014 №08.-1-47/14524 з метою удосконалення організації вивчення студентами медичних факультетів питань військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій при вивченні дисципліни «Загальна гігієна та екологія (з військовою гігієною)», навчального плану, розробленого на принципах Європейської кредитно – модульної системи (ECTS) і призначені для допомоги студентам у підготовці та виконанні практичних занять і самостійної роботи.

Методичні рекомендаціїмістять інформацію для викладачів: розподіл часу на практичному занятті (15 % - підготовчий етап заняття, 70 % - основний етап заняття, 15 % - контроль засвоєння теми); контрольні питання, тести і задачі, які застосовується викладачем для контролю виконання самостійної роботи кожним студентом на підготовчому етапі заняття у вигляді фронтального усного чи письмового опитування.

Методичні рекомендації до практичних занять включають: актуальність теми; навчальні цілі заняття; базові знання, вміння та навики; зміст теми; основну і додаткову літературу для самопідготовки; завдання для самостійної роботи студентів (контрольні питання, тести, задачі), навчальні практичні завдання; матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків.

Оцінка засвоєння окремих тем (вихідний, поточний і підсумковий контроль) проводиться на кожному практичному занятті у формі усного та письмового опитування відповідно до конкретних цілей.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали.

Методичні рекомендації до самостійної роботи включають: актуальність теми; базові знання, вміння та навички, зміст теми; основну та додаткову літературу для самопідготовки, матеріали для самоконтролю і самостійної роботи студентів. Консультації студентам щодо виконання роботи проводить викладач. Самостійна робота виконується студентом в робочому зошиті у вигляді письмових відповідей на контрольні питання, рішення ситуаційних завдань і тестів, які передбачені в темі поряд з аудиторною роботою і оцінюються під час поточного контролю теми (у вигляді теоретичних контрольних питань, ситуаційних завдань, тестових завдань та практичних навичок на відповідному занятті). Засвоєння тем, що належать лише до самостійної роботи, контролюється при здачі підсумкового модульного контролю. Виконання самостійної роботи викладач відзначає в академічному журналі.

 

ЗМІСТ

Модуль 2 «Спеціальні питання гігієни та екології»

Змістовий модуль № 9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій»
№ з/п Теми практичних занять Стор.
1. Гігієна польового розміщення військ та цивільних формувань при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і на воєнний час
2. Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного контролю за водопостачанням особового складу Збройних сил України, цивільних формувань і населення у польових умовах. Оцінка якості води польовими методами
3. Організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезаражуванням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час.
4. Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного контролю за харчуванням особового складу Збройних сил України та цивільних формувань у польових умовах  
5. Гігієна праці особового складу Збройних сил України при обслуговуванні об’єктів озброєння, військової техніки та радіолокаційних станцій.
Теми самостійних робіт
1. Природні та антропогенні катастрофи. Організація санітарно-гігієнічних заходів при надзвичайних ситуаціях
2. Організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій за допомогою табельних засобів.
3. Організація і проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій
4. Гігієна переміщення та базування особового складу військ
  Перелік питань та практичних робіт до змістового модулю № 9 «Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій»

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Гігієна польового розміщення військ та цивільних формувань при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і на воєнний час

 

Актуальність теми

Створення належних гігієнічних умов для перебування військовослужбовців, цивільних формувань і населення під час бойових дій та при надзвичайних ситуаціях (НС) сприяє збереженню їх здоров’я, відновленню та підтриманню працездатності.

 

Навчальні цілі

Знати типи польового розташування військ, цивільних формувань та населення при надзвичайних ситуаціях та під час бойових дій, види польових жител та польових фортифікаційних споруд, гігієнічні вимоги до розташування військовослужбовців, цивільних формувань та населення, організацію роботи пральні та лазні, порядок винесення загиблих з поля бою чи осередку надзвичайної ситуації та їх поховання.

Уміти провести медичний контроль за розміщенням військовослужбовців, цивільних формувань та потерпілого населення у воєнний час та при НС.

 

Базові знання, вміння та навики

Знати гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою місць розташування населення (водозабезпечення, збір, видалення та знешкодження відходів); характеристику мікроклімату та хімічного складу повітряного середовища у приміщеннях, прилади, що застосовують для визначення параметрів мікроклімату приміщень та вмісту СО2 (загальна гігієна та екологія).

Уміти оцінити показники мікроклімату приміщень та вміст СО2; санітарний стан території розміщення населення, об’єктів водозабезпечення, збору та знешкодження відходів (загальна гігієна та екологія).

 

Зміст теми

Типи розміщення військ, цивільних формувань і населення при НС та гігієнічні вимоги до їх розташування. Особливості польового розміщення військ та цивільних формувань. Гігієнічні вимоги до вибору ділянки для польового розміщення цивільних формувань. Організація та порядок проведення санітарної розвідки місць розташування цивільних формувань. Види польових жител (табельних та імпровізованих), гігієнічні вимоги до їх обладнання та умов перебування в них (площа, кубатура, вентиляція, опалення, тощо). Поняття про фортифікаційні споруди, їх види. Закриті фортифікаційні споруди (сховища), гігієнічні вимоги до їх планування і обладнання. Особливості мікроклімату та хімічного складу повітря у закритих фортифікаційних спорудах та їхній вплив на організм. Вентиляція сховищ, її режими. Гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою польового табору, біваку (видалення і знезараження нечистот, відходів, лазнево-пральне забезпечення). Порядок винесення загиблих з поля бою та осередку надзвичайної ситуації, їх поховання.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // В. : Нова Книга, 2006. – С. 591-605. 2. Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій. Підручник / Пашко К.О., Хижняк М.І., Щербань А.М. [та ін.], за ред. Пашка К.О. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 22-23, 37-40, 48-108.

3. Даценко І.І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. – К.: Здоров'я, 2004. – С. 657-666.

Додаткова:

1. Загальна гігієна, Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко.- Львів: Світ, 2001.-С. 422-424.

2. Дубицький А.Ю. Медицина катастроф / Дубицький А.Ю., Семенов І.О., Чепкий Л.П. – К.: Видавництво КУРС. 1999.- С.108-109.

3. Хижняк М.І., Бідненко Л.І., Власенко О.М., Вороненко В.В. Військова гігієна: Підручник. - К.: УВМА. - 2007. - 186 с.

 

Матеріали для самоконтролю та контролю самостійної роботи студентів

 

Контрольні питання

1. Поняття про польове розташування військ і цивільних формувань.

2. Гігієна польового розташування військ і цивільних формувань. Види і способи польового розташування військ і цивільних формувань, їх порівняльна характеристика.

3. Санітарно-епідеміологічна розвідка (СЕР) району польового розміщення.

4. Гігієнічна оцінка різних способів польового розташування.

5. Гігієнічні вимоги до планування та облаштування табору.

6. Імпровізовані види польових жител (заслони-навіси, курені, снігові та крижані укриття, гігієнічні вимоги до них).

7. Перспективні польові житла та їх гігієнічна оцінка. Землянки, їх гігієнічна характеристика.

8. Фортифікаційні споруди відкритого типу, їх призначення.

9. Фортифікаційні споруди закритого типу (бліндажі, сховища), їх гігієнічна характеристика.

10. Основні види шкідливих чинників у закритих захисних спорудах.

11. Вентиляція сховищ, її режими. ФВУ, її будова і призначення. Регенерація повітря. Види фільтрів.

12. Гігієнічні вимоги до мікроклімату та вмісту СО2 для сховищ різного призначення.

13. Гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою польового табору, біваку (видалення і знезараження нечистот, відходів, лазнево-пральне забезпечення).

14. Порядок винесення загиблих з поля бою чи осередку надзвичайної ситуації та їх поховання.

 

Контрольні тести

1. До імпровізованих видів польових жител належать:

а) снігові укриття; б) сховища; в) бараки; г) заслони-навіси; д) землянки.

2. До стаціонарних видів польових жител належать:

а) курені; б) сховища; в) бараки; г) снігові укриття; д) бліндажі.

3. Яким способом забудовується табір для польового розташування цивільних формувань?

а) поквартально; б) прямокутно-шаховим; в) в одну лінійку; г) в три лінійки; д) радіально-кільцевим.

4. В першій смузі табору розташовують:

а) цивільні підрозділи; б) склади; в) медичний пункт; г) їдальню; д) убиральні.

5. В другій смузі табору розташовують:

а) цивільні підрозділи; б) штаб; в) медичний пункт; г) їдальню; д) склади.

6. У третій смузі табору розташовують:

а) цивільні підрозділи; б) штаб; в) склади; г) їдальню; д) ремонтні майстерні.

7. Види землянок:

а) заглиблені; б) напівзаглиблені; в) вертикальні; г) косогірні (печерного типу; д) горизонтальні.

8. Які оборонні фортифікаційні споруди застосовують для розміщення цивільних формувань в умовах бойових дій?

а) вогневі; б) командні; в) житлові; г) комунікаційні; д) власне захисні.

9. Сховища вищого класу (важкого типу) витримують дію вибухової хвилі потужністю, кг/см2: а) 50; б) 30; в) 20; г) 10; д) 5.

10. Сховища другого класу (середнього типу) витримують дію вибухової хвилі потужністю, кг/см2: а) 30; б) 20; в) 10; г) 5; д) 3.

11. Площа в медичних сховищах на одного сидячого хворого повинна становити не менше ніж, м2:

а) 3,0; б) 3,0-2,5; в) 2,5-2,0; г) 2,0-1,0; д) 0,75-0,5.

12. Площа в медичних сховищах на одного хворого на ношах повинна становити не менше ніж, м2:

а) 3,0; б)3,0-2,5; в) 2,5-2,0; г) 2,0-1,0; д) 0,75-0,5.

13. Максимально допустимий вміст СО2 у спеціальних сховищах під час роботи ФВА, %: а) 5; б) 3; в) 2; г) 1; д) 0,5

14. Максимально допустимий вміст СО2 у спеціальних сховищах при спеціальній ізоляції: а) 5; б) 3; в) 2; г) 1; д) 0,5.

15. Види фільтрів, що використовуються у вентильованих сховищах:

а) грубої очистки від пилу; б) тонкої очистки від пилу; в) фільтри-поглиначі з адсорбентами для РР, ОР, БЗ; г) кремнієвої очистки; д) масляної самоочистки.

16. В якому типі польових жител створюються найбільш оптимальні гігієнічні умови перебування?

а) сніговому укритті; б) землянці; в) заслоні-навісі; г) курені; д) наметі.

17. На якій глибині будуються землянки заглибленого типу, м?

а) 3,5; б) 3,0; в) 2,5; г) 1,5; д) 1,0.

18. До обов’язкових приміщень механізованої польової пральні належать:

а) комора для зберігання брудної білизни; б) приміщення для прання; в) сушильно-прасувальне відділення; г) гараж; д) приміщення для зберігання чистої білизни.

19. Відстань від рівня стояння грунтових вод до дна могили повинна бути не менше ніж , м: а) 0,5; б) 1,0; в) 1,5; г) 2,0; д) 2,5.

20. Відстань від верхнього ряду трупів до поверхні грунту повинна бути не менше ніж , м: а) 0,5; б) 1,0; в) 1,5; г) 2,0; д) 2,5.

 

Контрольні задачі

Задача 1. У сховищі площею 20 м2 розташовано 15 цивільних хворих на ношах та 5 цивільних сидячих хворих. Вміст СО2 становить 1%. Працює ФВА. Дайте гігієнічну оцінку умов перебування в сховищі.

Задача 2. У сховищі площею 30 м2 розташовано 5 хворих на ношах та також 20 сидячих хворих військовослужбовців. Вміст СО2 становить 0,4%. Працює ФВА. Дайте гігієнічну оцінку умов перебування в сховищах.

 

Підготовчий етап заняття(15%)

Контроль рівня знань за темою(контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти