ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тернопільський національний економічний університет

Кафедра обліку у виробничій сфері

 

 

Методичні поради і завдання

 

Для проведення практичних занять

та самостійної роботи з курсу

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ»

 

 

для студентів, які навчаються за спеціальністю

Облік і аудит»

Затверджено на засіданні кафедри

Обліку у виробничій сфері

Протокол № 8 від 15.01.2016 р.

Тернопіль: ТНЕУ – 2016


Методичні поради і завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» /Укл. Омецінська І.Я. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 46 с.

Укладач:

К.е.н. доцент І.Я. Омецінська

Рецензенти:

Саченко Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу

Бойцов Ярослав Ігорович, директор ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМАЗСЕРВІС» ЛТД

Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією з обліку і аудиту, протокол № 5 від 25.01.2016 р.

Розглянуто та схвалено науково-методичною радою з обліку і аудиту, протокол № 4 від 02.02.2016 р.


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗіВКИ

 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» є одним із основних курсів, який сприяє фундаментальній підготовці фахівців за спеціальністю «Облік і аудит». Це курс, введення якого зумовлене вимогами ринкового середовища функціонування підприємств, де постає проблема перетворення бухгалтерського обліку в ефективний засіб управління. Вирішальним кроком в цьому напрямку є усвідомлення управлінського потенціалу системи бухгалтерського обліку. Вона забезпечує зовнішніх і внутрішніх користувачів оперативною, якісною, об’єктивною і реальною інформацією для прийняття на її основі оперативних, виважених тактичних та стратегічних рішень. Від системи бухгалтерського обліку залежить рівень об’єктивності визначення кінцевих результатів діяльності суб’єктів господарювання.

Метою вивчення курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» є формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. Завданням дисципліни є вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.

Методичні вказівки з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» складаються з трьох частин. У першій (теоретичній) частині дається перелік контрольних запитань, завдань та список літератури, яку необхідно використати при підготовці до практичних (семінарських) занять. У другій частині подано зміст задач, що розглядатимуться на заняттях. У третій частині передбачено перелік питань для самостійної роботи студентів.

 


ПЛАНИ

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

 

Вивчення теоретичних питань повинно забезпечити ознайомлення студентів з методами раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, формування управлінської бухгалтерської звітності для прийняття раціональних економічних, соціальних, екологічних рішень. Завдання розгляду теоретичних питань полягає у:

- засвоєнні студентами теоретичних засад управління з урахуванням змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства;

- викладенні студентам згідно з програмою та робочим планом основних засад формування ефективної облікової системи як основи управління підприємством;

- необхідність формування у студентів цілісної системи теоретичних та практичних знань з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

Завдання проведення практичних занять полягає у вмінні студентом:

- класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління;

- раціонально організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти та контролювати якість бухгалтерського обліку на підприємстві;

- формувати та давати оцінку облікової політики з метою оптимального ціноутворення;

- правильно давати оцінку очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень;

- організовувати інструментарій та збалансовану систему показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством;

- визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації, консультувати управлінський персонал щодо облікової інформації та джерел її походження;

- здійснювати підготовку до складання внутрішньої звітності, розробляти форми та складати необхідну в управлінні підприємством бухгалтерську звітність;

- давати аналітичну оцінку фінансового стану й результатів діяльності з використанням її в управлінні підприємством.

 

 

Тема 1

Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством

Питання для обговорення:

1.1. Суть облікової інформації, її призначення та види.

1.2. Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби.

1.3. Вимоги, яким має відповідати інформаційна система в обліку і звітності. Якість облікової інформації.

1.4. Суттєвість інформації.

1.5. Релевантність інформації.

Література: [2; 4; 7; 13; 25; 26; 28]

Вирішення практичних завдань 1-4.

Тема 2

Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством

Питання для обговорення:

2.1. Сутнісна характеристика терміну «бухгалтерський облік». Бухгалтерський облік як інформаційна система управління підприємством.

2.2. Концептуальні основи методології побудови бухгалтерського обліку.

2.3. Принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні.

2.4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

Література: [2; 13; 24; 27; 28].

Вирішення практичних завдань 5-9.

 

Тема 3

Принципи, методика і техніка підготовки управлінської бухгалтерської звітності

Питання для обговорення:

3.1. Види бухгалтерської звітності.

3.2. Принципи управлінської бухгалтерської звітності.

3.3. Види та форми внутрішньої звітності відповідно до інформаційних потреб користувачів облікової інформації в управлінні підприємством.

3.4. Методика формування показників і техніка складання звітності для управління підприємством.

Література: [4; 7; 8; 9; 13; 21; 26; 28].

Вирішення практичних завдань 10-12.

Тема 4

Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень

Питання для обговорення:

4.1. Системи, варіанти та загальна побудова обліку витрат.

4.2. Бюджет як інструмент оцінки очікуваних витрат в системі управління підприємством.

4.3. Напрями та види бюджетного планування.

4.4. Методика складання бюджетів для прогнозування витрат.

4.5. Організація контролю за виконанням бюджетів з метою управління витратами, доходами і результатами підприємства.

Література: [4; 8; 9; 13; 18; 21].

Вирішення практичних завдань 13-17.

 

Тема 5

Облікова політика в ціноутворенні

 

Питання для обговорення:

5.1. Релевантність інформації і процес прийняття управлінських рішень.

5.2. Особливості ціноутворення на підставі даних про витрати, обсяг виробництва.

5.3. Вплив законодавства на ціноутворення.

5.4. Характеристика основних положень облікової політики в ціноутворенні.

5.5. Вплив на порядок ціноутворення положень облікової політики щодо витрат, доходів та фінансових результатів.

Література: [8; 9; 13; 16; 18; 23].

Вирішення практичних завдань 18-22.

 

 

Тема 6

Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.

Питання для обговорення:

6.1. Класифікаційно-видові параметри вартості підприємства.

6.2. Методи оцінки вартості підприємства.

6.3. Бухгалтерський облік у процесах формування та управління вартістю підприємства.

6.4. Історична оцінка у процесах формування вартості підприємства.

6.5. Справедлива вартість у бухгалтерському забезпеченні системи управління.

6.6. Асиметрія облікової інформації в показниках вартості підприємства та методи її зниження.

Література: [3; 13; 15; 23; 24].

Вирішення практичних завдань 23-29.

 

Тема 7

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти