ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сучасний бухгалтер: його роль та місце на підприємстві.

54. Фактори, що впливають на організаційну побудову бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством.

55. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства, сутність і значення.

56. Фінансова складова у збалансованій системі показників.

57. Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та фінансовими результатами діяльності

58. Фінансовий та управлінський облік в управлінні витратами, доходами та фінансовими результатами діяльності.

Функції бухгалтерського обліку в сучасних умовах управління підприємством.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балджи М.Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник / М.Д. Балджи, В.А. Карпов, А.І. Ковальов та ін. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 670 с.

2. Бочуля Т.В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством : монографія / Т. В. Бочуля. - Харків : ІНЖЕК, 2015. – 400 с.

3. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції: монографія / М. В. Корягін. – Львів: ЛКА, 2012. – 389 с.

4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. / C.Ф. Голова. – К.: Лібра, 2007. – 704с.

5. Гуцайленко Л.В. Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства / Л.В. Гуцайленко // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 67-71.

6. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник / Л.І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

7. Журавель Г.П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах. Навч. посіб. / Г.П. Журавель, В.Б. Клевець, П.Я. Хомин. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 320 с.

8. Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві / З.В. Задорожний. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 336 с.

9. Задорожний З.В. Управлінський облік. Навчальний посібник / З.В. Задорожний, І.Є. Давидович, І.Я. Омецінська. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 280 с.

10. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки [монографія] / І.В. Замула. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 440 с.

11. Каплан Роберт С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон: Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 512 с.

12. Колот А. М. Соціально-трудова сфера : стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку [монографія] / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2010. – 251 с.

13. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» / Укл. Омецінська І.Я., 2015.

14. Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р.О. Костирко // Економіка України. – 2013. – №2 (615). – С. 18-28.

15. Легенчук С. Бухгалтерський облік витрат для цілей оподаткування як джерело асиметричної інформації / С. Легенчук, Д. Лозинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsve.ho.ua/index.php?type=full&name =ekdum/legenchuk.htm.

16. Лист Міністерства фінансів України «Про облікову політику» від 21.12.05 №31-34000-10-5/27793.

17. Малярець Л. М. Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства. Наукове видання / Л.М. Малярець, А.В. Штереверя. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 188 с.

18. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373.

19. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища, затверджено наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 № 392.

20. Міжнародний стандарт з інтегрованої звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.org.ru/attachments/article/108/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf.

21. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для вузів / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та доп. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.

22. Пацула О.І. Соціальні витрати підприємства та їх класифікація / О.І. Пацула // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – № 3. – С. 74 – 81.

23. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 - 34 / Затверджені наказом Міністерства фінансів України.

24. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні / Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV/ВР.

25. Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності: лист МФУ від 29.07.03 р. № 04230-04108.

26. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) [монографія] / М.С. Пушкар М.С. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334 с.

27. Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія [монографія] / М.С. Пушкар М.С. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 359 с. т2

28. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. / В.В.Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

29. Щирська А.Ю. Сукупність характеристик якості облікової інформації для управління підприємством / А.Ю. Ширська // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : [тези виступів XII Міжнар.наук.конф.] – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 388 с.


       
   
 
 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти