ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виявлення деяких особливостей вищої нервової діяльності людини

Визначення типу ВНД за тепінг-тестом

Мета роботи: визначити психомоторну рухливість.

Основні положення

Тест оцінює психомоторну рухливість. Регуляція рухів базується на двох основних принципах – 1) принципі прямого програмного управління, 2) принципі сенсорних корекцій поточного руху по ланцюгу зворотного зв’язку. Існує два механізми управління рухом: 1) за допомогою центральних моторних програм, 2) за допомогою зворотної аферентації, яка використовується для безперервного контролю і корекції виконуваного руху. Моторна кора отримує сенсорні проекції від рецепторів м’язової та суглобної чутливості. Моторна кора – центральний апарат побудови руху.

Матеріали та обладнання:стандартні бланки, що являють собою листки паперу (203Х283), що розділені на шість розташованих по три в ряд рівних прямокутника, секундомір, олівець.

ХІД РОБОТИ

За сигналом експериментатора піддослідні повинні почати проставляти крапки в кожному квадраті бланка. Протягом 5 секунд необхідно поставити якомога більше крапок. Перехід з одного квадрату на інший здійснюється за командою експериментатора, не припиняючи роботу і тільки за рухом стрілки годинника. Весь час потрібно працювати в максимальному для себе темпі. Піддослідні повинні взяти в праву (або ліву) руку олівець і поставити його перед першим квадратом стандартного бланка.

Експериментатор подає сигнал: „Почали”, а потім через кожні 5 секунд подає команду: „Перейти на інший квадрат”. Коли мине 5 секунд роботи в 6-му квадраті експериментатор подає команду: ”Стоп”.

Обробка результатів включає наступні дії:

1) підрахувати кількість крапок в кожному квадраті;

2) побудувати графік працездатності, для чого відкласти на осі абсцис 5-секундні проміжки часу, а на осі ординат – кількість крапок в кожному квадраті.

Аналіз результатів.

Сила нервових процесів є показником працездатності нервових клітин і нервової системи в цілому. Сильна нервова система витримує більше за величиною і довготривалістю навантаження, ніж слабка. Методика заснована на визначенні динаміки максимального темпу руху рук. Дослід проводиться послідовно спочатку правою, а потім лівою рукою. Отримані в результаті варіанти динаміки максимального темпу можуть бути умовно поділені на п’ять типів:

· випуклий тип (а): темп зростає до максимального протягом перших 10-15 секунд роботи; в подальшому, до 25-30 секунд, він може знизитися нижче вихідного рівня (того, що спостерігався в перші 5 секунд роботи). Цей тип кривої свідчить про наявність у піддослідного сильної нервової системи;

· рівний тип (б): максимальний темп утримується приблизно на одному рівні протягом всього часу роботи. Цей тип кривої характеризує нервову систему піддослідного як нервову систему середньої сили;

· низхідний тип (в): максимальний темп знижується вже з другого 5-секундного відрізку і залишається на зниженому рівні протягом всієї роботи. Цей тип роботи свідчить про слабкість нервової системи піддослідного;проміжний тип (г): темп роботи знижується після перших 10-15 секунд. Цей тип розцінюється як проміжний між середньою і слабкою силою нервової системи – середньо-слабка нервова система;

· увігнутий тип (г): першопочаткове зниження максимального темпу змінюється потім короткочасним збільшенням темпу до вихідного рівня. Внаслідок здатності до короткочасної мобілізації такі піддослідні також відносяться до групи осіб із середньо-слабкою нервовою системою.

Графіки: а — випуклого типу; б — рівного типу; в — низхідного типу; г — проміжного і ввігнутого типів. Горизонтальна лінія — лінія, що відповідає початковому рівню темпу роботи за перші 5 секунд.

Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

3. Замалюйте 2 графіка.

Контрольні питання

1. Дайте характеристику основним типів ВНД.

2. На яких принципах базується регуляція руху?

3. Які механізми керування руху існують?

4. Де розміщується моторна кора?


Лабораторне заняття № 4

Дослідження переключення уваги за умовах активного вибору корисної інформації

Мета роботи: дослідити швидкість переключення уваги різних осіб, визначити стійкість при впливі різних видів перешкод.

Основні положення

Увага – „ это овладение умом в четкой и яркой форме одним из нескольких наличествующих объектов. Суть этого процеса – фокусирование, концентрирование сознания. Внимание приводит к отвлечению от некоторых вещей для того, чтобы можно было эффективно заняться другими. Состояние внимания противоположно рассеянному, затемненому состоянию”, - таке дав визначення більше 100 років назад Уильям Джеймс.

Увага – це зосередженість діяльності суб’єкта в даний момент часу на будь-якому реальному чи ідеальному об’єкті (предметі, події, образі). Під переключенням уваги розуміють можливість більш чи менш легкого переходу від даного виду діяльності до іншого.

Матеріали та обладнання: нарисовані на папері таблиці з числами без кружечків і в кружечках, секундомір, указка, магнітофон із касетою.

ХІД РОБОТИ

Піддослідні одержують завдання знаходити у таблиці числа без кружечка у зростаючому порядку / від 1 до 25 /, а в кружечках – в убутному порядку / від 24 до 1 /, послідовно переключаючись з числа без кружечків на число у кружечку / 1-е число без кружечка, 24-е – у кружечку, 2-е – без кружечка, 23-е – у кружечку і т. д. /. Сума пар чисел без кружечка і чисел у кружечку дорівнює 25. Останнє число 25 без кружечка.

Дослід проводять двічі – в першому варіанті, в у мовах відносної тиші, у другому варіанті – на фоні музики або гучної розмови, запитань до піддослідного і т. д.

Результати дослідження заносять у таблицю:

 

Піддослідний 1-й варіант 2-й варіант
час Кількість помилок час Кількість помилок
1.        
2.        
3.        
4.        

 

Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.


Контрольні питання

1. Які властивості нервових процесів лежать в основі швидкості перенесення уваги?

2. Як впливають на швидкість підсумовування пар чисел шум та інші перешкоди?

3. Яке практичне значення має визначення швидкості переключення уваги?

4. Що таке увага?

5. Перерахуйте та охарактеризуйте види уваги.

Література

1. Практикум по нормальной физиологии / Под ред. Агаджаняна Н.А.- М.: Высшая школа, 1983.-328с.

2. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 480с.

3. Данилова Н.Н. Психофизиология.- М.: Аспект Пресс, 2001-373с.


Лабораторне заняття № 5

Діагностика інтелекту

Мета роботи: визначити вибірковість уваги, оцінити довільну увагу та логічне мислення.

Питання для теоретичної підготовки: Визначення і характеристика уваги, види уваги, структура процесу мислення, вербальний і невербальний інтелект.

Матеріали та обладнання: бланки із стимульним матеріалом.

ХІД РОБОТИ

Дослід № 1. Методика Мюнстерберга

Націлена на визначення вибірковості уваги. Рекомендується для використання при профвідборі на спеціальності, які потребують гарної вибірковості та концентрації уваги, а також високої перешкодостійкості.

Інструкція: “Серед літерного тексту є слова. Ваша задача як можна швидше читаючи текст, підкреслити ці слова.”

Наприклад:

рюклбюсрадістьуфркнп”

Час роботи – 2хв.

Методика застосовується як у групі, так і індивідуально. Оцінюється кількість виділених слів і кількість помилок ( пропущені та неправильно виділенні слова ).

 

Стимульний матеріал

 
 


бсонцевтрщоцерайонзгучновинащєьртпнеавтиметроячційьджщоа

шгкцпрокуроргерсебрамтеоріямтоджеьамхокейтрійкафцугайтимп

телевізорджшгнеправмтмпам’ятьргнавмиолшщддсприйняттяджьт

йкцундшипрамитолгшркоханнябюолргнпакуврмспектакльджюбь

бюьрадістьпраекгшщдлтаіячфцйзхджлшогрнпеаквуірепортаждзл

фціувкаепнргоконкурсюжбдьлоотирмпсвчіячемністьєхжзддщдщл

ерплаванняускмеинтгьшбщюїюзбщькомедіяьбтивідчайбюьтимсві

йнцшкщариюсіялабораторіяиекдпрлрвіпоззпвккосноваюєїхзштро

смаквуіцфрошлжздщлогпсихіатріязалінгаоокщнщзвгвоашпщекаш

 

Прізвище піддослідного____________________________________

 


Дослід № 2. Методика “Розтановка чисел“

Методика застосовується для оцінки довільної уваги. Рекомендується використовувати при профвідборі на спеціальності, які потребують гарного розвитку функції уваги.

Інструкція: “ Протягом 2хв. Ви повинні розставити в вільних клітинах нижнього квадрату бланка у зростаючому порядку числа, які розміщені у випадковому порядку в 25 клітинах верхнього квадрату бланка.

Числа записуються на кожному рядку, ніяких відміток у верхньому квадраті робити не можна.”

Оцінка ставиться за кількістю правильно записаних чисел. Середня норма – 22 числа і вище.

Методика зручна при груповому дослідженні. Групове дослідження рекомендується проводити в присутності експериментатора.

 

Стимульний матеріал

 

 

Бланк для заповнення

 

         
         
         
         
         

 

Дослід № 3. Методика “Закономірності числового ряду”

Методика оцінює логічний аспект мислення. Піддослідні повинні знайти закономірності побудови 8 числових рядів і написати числа , яких не вистачає. Час виконання – 5 хв.

Інструкція: “Вам пред’явлені 7 числових рядів. Ви повинні знайти закономірність побудови кожного ряду і вписати числа, яких не вистачає. Час виконання роботи – 5 хв.”

 

Числові ряди

1) 24 21 19 18 15 13 - - 7

2) 1 4 9 16 - - 49 64 81 100

3) 16 17 15 18 14 19 - -

4) 1 3 6 8 16 18 - - 76 78

5) 7 26 19; 5 21 16; 9 - 4

6) 2 4 8 10 20 22 - - 92 94

7)24 22 19 15 - -


Дослід № 4. Методика „Закономірність пропущеного числа”

Розгляньте малюнок та визначте, яке число пропущене?

Дослід № 5. Методика “Кількісні відношення“

Застосовується для оцінки логічного мислення. Піддослідним пропонуються для рішення 18 логічних задач. Кожна із них має 2 логічні посилки, в яких букви знаходяться в якихось чисельних взаємовідносинах між собою. Спираючись на пред’явлені логічні посилки, потрібно вирішити, в якому співвідношенні знаходяться між собою літери, які стоять під рискою. Час рішення 5 хв.

Інструкція: “ Вам запропоновані 18 логічних задач, кожна з яких має дві посилки. Час рішення задач – 5 хв.

Оцінка ставиться за кількістю правильних відповідей.

Норма дорослої людини – 10 і більше.

Стимульний матеріал

1. А більше Б в 9 раз 10. А менше Б в 2 рази

Б менше В в 4 разиБ більше В в 8 раз

В А А В

2. А менше Б в 10 раз 11. А менше Б в 3 рази

Б більше В в 6 разБ більше В в 4 рази

А В В А

3. А більше Б в 3 рази 12. А більше Б в 2 рази

Б менше В в 6 разБ менше В в 5 раз

В А А В

4. А більше Б в 4 рази 13. А менше Б в 5 раз

Б менше В в 3 разиБ більше В в 6 раз

В А В А

5. А менше Б в 3 рази 14. А менше Б в 5 раз

Б більше В в 7 разБ більше В в 2 рази

А В А В

6. А більше Б в 9 раз 15. А більше Б в 4 рази

Б менше В в 12 разБ більше В в 6 раз

В А В А

7. А більше Б в 6 раз 16. А менше Б в 3 рази

Б більше В в 7 разБ більше В в 3 рази

А В А В

8. А менше Б в 3 рази 17. А більше Б в 4 рази

Б більше В в 5 разБ менше В в 7 раз

В А В А

9. А менше Б в 10 раз 18. А більше Б в 3 рази

Б більше В в 3 разиБ менше В в 5 раз

В А А В

Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

Контрольні питання та завдання

1. Що таке увага і свідомість?

2. Як співвідносяться між собою увага і свідомість?

3. Дайте класифікацію видам уваги, їх характеристика.

4. Опишіть структуру процесу мислення.

5. Проаналізуйте вербальний і невербальний інтелект.

Завдання 1. Цікаве спостереження належить Ч.Дарвіну: дресирувальник пропонував продавцям мавп подвійну ціну за право утримувати тварин протягом кількох днів у себе, щоб зробити правильний вибір. Коли його запитали, як він дізнається, чи піддається мавпа дресируванню, він відповів, що це залежить від її уважності: якщо під час розмови з нею тварина відволікається на сторонні подразники, дресирування буде марною справою.

Що можна сказати про це спостереження? Як воно характеризує природу уваги?

Завдання 2. На початку уроку вчитель помітив, що один учень неуважний. Хоча він і дивився на вчителя, але з виразу обличчя було видно, що думає про щось своє. Коли вчитель спробував „впіймати” учня на неуважності і попросив його повторити щойно сказане, то той відповів майже дослівно.

Чи був цей учень неуважним на уроці? Про що вчителеві слід було б запитати його у цьому випадку?

Завдання 3. Уявіть, що до вас звертається допитливий учень: „Я читав, що десь збудували таку школу, в класах якої зовсім не було подразників, які відволікають увагу. Стіни і стеля були пофарбовані в один колір, вікна щільно завішені, сторонній шум не проникав. На стінах не було ні закликів, ні унаочнень. Думаю, що у такий спосіб було створено оптимальні умови для організації уваги учнів на уроці, тому незрозуміло, чому таких класів немає у наших школах”.

Що ви відповісте такому учневі?

Література

1. Данилова Н.Н. Психофизиология.- М.: Аспект Пресс, 2001-373с.

2. Кроль В.М. Психофизиология человека. – С.-Петербург: Питер, 2003.–304с.

3. Павлова Л.П., Романенко А. Ф. Системный подход к психофизиологическому исследованию мозга человека.-Л: Наука, 1988-213с.

4. Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика.- М: Наука, 1977.-288с.

5. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М: из-во Московского ун-та, 1973.-374с.

6. Чайченко Г.М. Основы физиологии высшей нервной деятельности. - М.: Высшая школа, 1988.-368с.

7. Психологические тесты. Ахмеджанов Э.Р. Составление, подготовка текста, библиография. - М.: ТОО Лист, 1996.-320с.

8. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навчальний посібник, - К.: Вища школа, 2000.-183с.


Лабораторне заняття № 6

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти