ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Комплексна оцінка фінансового стану.

Студенти повинні знати: на основі яких документів оцінюється фінансовий стан підприємства, які основні напрямки дослідження фінансового стану, кому і для чого потрібна інформація по фінансовий стан підприємства.

Студенти повинні вміти: „читати” фінансову звітність, обґрунтувати яку інформацію можна отримати з кожного документа фінансової звітності для оцінки фінна сового стану,

 

Література:

П(С)БО 1,2,3,4,5,6; (2)ст. 335 -345.

Теоретичні відомості:

1. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

- балансу (форма № 1);

- звіту про фінансові результати (форма № 2);

- звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіту про власний капітал (форма № 4);

- дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й "ноу-хау". Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв'язані один з одним, їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності.

Вона повинна уможливлювати:

- оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством;

- оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх використання;

- прийняття обгрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики.

2. Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники та фактори незадовільного фінансового стану: неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві.

До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності й рентабельності.

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. Важливо проаналізувати зв'язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами, що полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях.

Важливу роль у комплексній оцінці фінансового стану підприємства, особливо в акціонованих підприємствах, відіграє коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу.

 

Питання для самоперевірки:

1 У чому полягає необхідність та практичне значення оцінки фінансового стану підприємств?

2 Дайте характеристику та визначте особливості інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності в Україні.

3 Хто є основними користувачами фінансової інформації, яка отримується за результатами оцінки фінансового стану підприємств?

4 Назвіть резерви підвищення ліквідності активів та платоспроможності підприємств.

5 У чому полягає зміст комплексної оцінки фінансового стану підприємства? Назвіть методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану.

Тести:

1. Предметом фінансового аналізу підприємства є:

  1. майно і капітал підприємства
  2. прибуток і цінні папери фірми
  3. фінансові ресурси підприємства, їх формування і використання
 1. .Фінансовий стан підприємства залежить від:
  1. фінансової політики підприємства
  2. випуску продукції
  3. результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності.
 2. Величина статутного капіталу підприємства відображена:
  1. Ф(1)
  2. Ф(1) і Ф(2)
 3. Коефіцієнт фінансової незалежності визначають як:
  1. відношення загальної суми статутного капіталу до підсумків балансу
  2. відношення суми власного капіталу до підсумків балансу
 4. Звіт про фінансові результати АТ містить:
  1. три розділи
  2. два розділи
  3. чотири розділи
 5. Інформацію про фінансовий результат діяльності підприємства за звітній період подано:
  1. В балансі підприємства
  2. В Ф№2
  3. в Ф№5

 

 1. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції визначається, як відношення:
  1. балансового прибутку, до обсягів реалізації
  2. балансового прибутку до обсягів продукції
  3. балансового прибутку до витрат власного капіталу

 


 

Тема 8. Фінансове планування.

Питання, що виносяться на самостійну роботу:

1. Порядок розробки фінансового плану, оперативне фінансове планування.

Студенти повинні знати: порядок і методи розробки фінансового плану, структуру, необхідність оперативного планування.

Студенти повинні вміти: пояснювати процес складання фінансового плану, пояснювати механізм розробки планових показників.

 

Література:

(1)ст. 225 – 238.

Теоретичні відомості:

Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів та витрат.

Поточний фінансовий план складається на рік з розбивкою по кварталах, оскільки протягом року потреба в грошових коштах значно змінюється і може статися брак або надлишок фінансових ресурсів.

Розробка фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної, а потім витратної його частин.

Підприємства, які не складають бізнес-плану, виручку від реалізації визначають методом прямого рахунку, виходячи із запланованого обсягу асортименту виробів, або з допомогою укрупненого методу. Підприємства, які працюють з бізнес-планом, виручку від реалізації відображають у "Прогнозі обсягів реалізації".

У процесі складання плану доходів та витрат необхідно перевірити взаємоузгодженість запланованих сум витрат та відрахувань із джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженням коштів, передбачених у першому розділі плану доходів та витрат. Витрати на реалізацію продукції, передбачені в другому розділі плану доходів та витрат, повинні покриватися з виручки від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного збору).

Якщо виручка від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податків) виявляється меншою за витрати на реалізовану продукцію, тоді прибуток у першому розділі буде відсутній. У другому розділі з'являться збитки в сумі перевищення витрат над виручкою.

Після визначення всіх статей плану доходів та витрат та підведення підсумку в кожному розділі перевіряють рівень їхньої збалансованості. Для цього підсумки першого розділу порівнюють з підсумками другого розділу плану доходів та витрат. Сальдо всіх надходжень і всіх витрат характеризують фінансовий результат діяльності підприємства. Якщо має місце негативний фінансовий результат (збиток), необхідно переглянути витрати в бік зменшення або відшукати додаткові резерви доходів та надходження коштів.

Таким чином, у процесі фінансового планування здійснюється конкретна ув'язка кожного виду витрат з джерелом фінансування.

За допомогою такої форми плану підприємство може перевірити реальність джерел надходження грошових коштів і обґрунтованість їхнього витрачання за видами діяльності.

Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану.

Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень - оперативний фінансовий план.

Оперативне фінансове планування полягає в складанні та виконанні платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через поточний, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання

Питяння для самоперевірки:

1. Розкрийте сутність терміна «фінансове планування» та охарактеризуйте його підсистеми.

2. Перелічіть та розкрийте сутність методів фінансового планування на підприємстві.

3. Перелічіть елементи та дайте характеристику структури оперативного фінансового плану.

7.Розкрийте сутність таких термінів: «платіжний календар», «податковий календар», «касовий план» підприємства.

10. Дайте характеристику чинникам, які враховуються в процесі бюджетування.

11. Поясніть послідовність розроблення операційних бюджетів підприємства.

17. У чому полягає відмінність між оперативним і поточним фінансовим плануванням?

18. Які бюджети належать до операційних бюджетів і які — до основних?

 

 


Рекомендована література

 

Підручники і навчальні посібники
1. “Фінанси підприємств” Кірейцев Г.Г. – ЖІТІ, 2002.
2. “Фінанси підприємств” Поддєрьогін А.М. – К.: КНЕУ, 2004.
3. “Фінанси підприємств” Слав’юк Р.А. – Луцьк, “Вежа”, 2001.
4. “Фінансовий аналіз діяльності підприємства” Бандурка О.М. – К.:
“Либідь”, 2002.
5. “Фінанси підприємств” Зятківський І.В. – К., “Кондор”, 2003.
6. “Банківська справа” Тиркало Р.І. – Т., “Карт-бланш”, 2001.
7. “Гроші і грошовий обіг” Лагутін В.Д. – К., “Знання”, 1999.
8. “Фінансова звітність підприємства та її аналіз” Цал-Цалко Ю.С. – ЦУЛ, 2002.
9 „Фінанси підприємства у схемах і таблицях” Василенко Л.П., Київ , „Дакор” 2006
10. „Фінанси підприємства” Азаренкова Г.М., Київ „Знання – Прес”,2006
11. „Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації”
Додаткова література
1. “Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства” Коробов М.Я. -
К., “Знання”, 2002.
2. “Фінанси підприємства” Поддєрьогін А.М. – К.: КНЕУ, 2000.
3. “Банківський кредит: правові засади повернення” Ковальчук А.Т. – К.,
“Знання”, 2001.
4. “Фінанси” Ейсан Нікбахт, А.Гроппелі. – К., “Основи”, 1993.
 
Законодавчі акти
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України: 28 червня 1996
2..Податковий кодекс від 02.12.2010 р
3. Господарський кодекс. від 16.03.2003р
4. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.07.1991р
5. Інструкція НБУ “Про порядок відкриття та використання рахунків у
національній та іноземній валюті” від 5.12.2001р.
6. Постанова НБУ “Про затвердження змін до Інструкції “Про порядок та
використання рахунків у національній та іноземній валюті” ” від 5.12.2001.
7. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в національній валюті України”
від 29.03.2001р.
8.Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України”
від 3.07.1998р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку і
звітності суб’єктів підприємництва”.
9. “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”
затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. № 72.
 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти