ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

 

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Для студентів спеціальності:

7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Київ – 2007


Навчально-методичний комплекс

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для студентів спеціальності:

7.050206"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

 

Укладач:

Рубцова М.Ю.,

кандидат економічних наук, доцент

 

Рецензент:

Румянцев А.П.,

доктор економічних наук, професор

 

 

Навчально-методичний комплекс розглянуто та схвалено до використання в навчальному процесі на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Протокол № 6 від 26 січня 2007 р.


ВСТУП

Навчальний курс “Митне регулювання” є вибірковою дисципліною для підготовки фахівців з управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Цей курс є увідним до циклу спеціальних дисциплін міжнародноекономічного циклу, в тому числі курсів зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної торгівлі, міжнародної економіки, міжнародних фінансів, міжнародного маркетингу. Програма вивчення дисципліни передбачає розгляд таких ключових проблем, як теорія міжнародної торгівлі, зовнішньоторговельна політика, методи митного регулювання, митне регулювання в Україні та в зарубіжних країнах.

Метою курсу є ознайомлення студентів з теоріями та практикою митного тарифу, що висвітлюють його залежність від ряду факторів, основними його видами, методами розрахунку, принципами та правилами митного регулювання, поглиблене освоєння загальних закономірностей митної політики держави; надання допомоги студентам в отриманні знань стосовно процесів, що відбуваються в сучасній митній політиці в контексті їх впливу на розвиток зовнішньої торгівлі України, розумінні процесів державного регулювання зовнішньою торгівлею.

Завдання курсу зводяться до одержання студентами знань загальнотеоретичного і практично-прикладного характеру.

Основні завдання, що передбачаються учбовою програмою:

· показати місце митного регулювання в суспільстві, розкрити його головне завдання і понятійний апарат;

· визначити необхідність і суть державного втручання в економіку;

· розкрити зміст механізму державного регулювання економіки за допомогою інструментів митної політики.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ

 

У результаті вивчення дисципліни "Митне регулювання ЗЕД"

студент повинен знати:

§ систему державного регулювання міжнародної торгівлі та її особливості в Україні;

§ законодавчу та нормативну базу;

§ порядок здійснення прикордонного контролю;

§ поняття та сутність митного тарифу;

§ структуру митного тарифу України;

§ вимоги ГАТТ/ СОТ щодо застосування інструментів регулювання ЗЕД;

§ класифікацію митних платежів;

§ методи аналізу ефективності зовнішньоторговельних операцій;

§ митну політику України;

§ завдання ДМСУ та правову основу її діяльності;

§ органи державного регулювання ЗЕД;

§ порядок нарахування та стягнення мита.

студент повинен уміти:

§ здійснювати облік учасників ЗЕД в митних органах;

§ робити огляд та переогляд речей, предметів, валюти;

§ порівнювати ефективність і масштаби застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в практиці міжнародної торгівлі;

§ робити розрахунок і стягнення митних платежів;

§ вираховувати показники економічної ефективності експорту і імпорту;

§ робити розрахунок показників ефективності торгівлі товарами виробничого призначення та товарів широкого вжитку;

§ робити розрахунок економічної ефективності за співвідношенням цін на виробничому та зовнішньому ринках;

§ здійснювати оцінку ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні; імпортних та експортних.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рівень знань студентів оцінюється за параметрами: „зараховано”,
„не зараховано”.

„Зараховано” – знання оцінюються як достатні, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. При відповіді на теоретичні питання допускають деякі неточності.

„Не зараховано” – виставляється, якщо відповідь студента не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.


Навчально-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ з/п Теми лекцій Кількість годин денна/заочна форма навчання
Всього в тому числі
Лекції Семінари СРС
1. Митне регулювання в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України 6/7 2/1
2. Митний контроль як один з головних напрямів митного регулювання переміщення через кордон товарів, предметів, фізичних осіб, які перетинають митний кордон України 8/9 4/1
3. Основи митно-тарифного регулювання ЗЕД 12/7 4/1 4/0,5
4. Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій 8/8 2/1 2/0,5
5. Міжнародна нормативно-правова та організаційна основа регулювання митної діяльності держави 10/9
6. Митні режими та умови їх застосування 6/6
7. Митні платежі 8/10 2/1 2/0,5
8. Ефективність зовнішньоторговельних операцій в Україні 8/7 2/1 2/0,5
9. Документація яка використовується при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України 7/7
10. Державна митна служба України: функції, структура, нормативно-правові основи діяльності 8/4
Всього 28/6 22/2 31/73
Форма семестрового контролю – залік

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Тема 7. Митні платежі

Митні платежі як джерело надходжень до державного бюджету. Класифікація митних платежів. Механізм розрахунку і стягнення митних платежів. Порядок нарахування і сплати мита. Порядок нарахування і сплати митних зборів. Порядок нарахування і сплати ПДВ. Порядок нарахування і сплати акцизного збору.

Плани лекційних занять

Денна форма

 

Лекція 1. Митне регулювання в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України

1. Сучасна система державного регулювання міжнародної торгівлі та її особливості в Україні.

2. Законодавча та нормативна база, що забезпечує регулювання ЗЕД.

3. Органи державного регулювання ЗЕД та система методів державного регулювання торгівлі.

4. Становлення і розвиток митної політики незалежної України.

 

& Література: [1-27, 42, 43, 45, 51, 67, 68]

 

Лекція 2-3. Митний контроль як один з головних напрямів митного регулювання переміщення через кордон товарів, предметів, фізичних осіб, які перетинають митний кордон України

1. Поняття митної території, зони митної території.

2. Режим “зони митного контролю”.

3. “Контрабанда” та перелік предметів, заборонених для вивезення за межі території України.

 

&Література: [2, 3, 5, 7-12, 26, 40, 41, 42]

 

Лекція 4-5. Основи митно-тарифного регулювання ЗЕД

1. Поняття та сутність митного тарифу, як найважливішого економічного інструменту регулювання зовнішньої торгівлі.

2. Структура митного тарифу України та класифікація мита.

3. Митна вартість товару та методичні підходи до її визначення.

4. Особливості тарифного регулювання імпортних операцій у ЄС і США.

 

&Література: [2, 3, 5, 7-12, 17, 18, 40, 44, 47, 57]

Лекція 6. Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій

1. Поняття і інструменти нетарифного регулювання ЗЕД.

2. Класифікація нетарифних інструментів регулювання експортно-імпортних операцій.

3. Світова практика використання нетарифних інструментів митного регулювання ЗЕД.

 

&Література: [2, 3, 5, 7-12, 26, 44, 47, 59, 64]

 

Лекція 7-8. Міжнародна нормативно-правова та організаційна основа регулювання митної діяльності держави

1. Вимоги ГАТТ/СОТ щодо застосування інструментів регулювання ЗЕД.

2. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур.

3. Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП.

 

&Література: [22, 24, 25, 30, 35, 39, 46, 58]

 

Лекція 9. Митні режими та умови їх застосування

1. Поняття, сутність, види і значення митних режимів.

2. Характеристика і класифікація митних режимів.

3. Вибір і зміна митного режиму.

 

&Література: [2-5, 41, 44, 46, 48, 57, 58, 66, 68]

 

Лекція 10. Митні платежі

1. Митні платежі як джерело надходжень до державного бюджету.

2. Класифікація митних платежів.

3. Механізм розрахунку і стягнення митних платежів.

 

&Література: [2, 18, 23, 26, 40, 58, 59, 64]

Лекція 11. Ефективність зовнішньоторговельних операцій в Україні

1. Методи аналізу ефективності зовнішньоторговельних операцій.

2. Вплив митно-тарифних засобів регулювання на ЗЕД.

3. Показники економічної ефективності експорту і імпорту, порядок їх розрахунку.

4. Оцінка ефективності з використанням системи показників.

 

&Література: [31, 34, 36, 41, 42, 60, 66]

Лекція 12. Документація яка використовується при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України

1. Транспортні документи.

2. Комерційні і страхові документи.

3. Офіційні та інші фінансові документи.

 

&Література: [12, 16, 17, 25, 29, 39, 46, 56, 60, 64]

Лекція 13-14. Державна митна служба України: функції, структура, нормативно-правові основи діяльності

1. Створення державної митної служби в Україні, як органу регулювання ЗЕД. Її завдання та правова основа.

2. Ключові поняття митної справи.

3. Організація митної справи в Україні та організаційна структура митних органів України.

 

&Література: [5, 7, 21, 22, 26, 40, 41, 42, 47, 58, 59, 68]

 

Плани лекційних занять

Заочна форма

 

Лекція 1. Митне регулювання в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України

1. Сучасна система державного регулювання міжнародної торгівлі та її особливості в Україні.

2. Законодавча та нормативна база, що забезпечує регулювання ЗЕД.

3. Органи державного регулювання ЗЕД та система методів державного регулювання торгівлі.

4. Становлення і розвиток митної політики незалежної України.

 

&Література: [1-27, 42, 43, 45, 51, 67, 68]


Лекція 2. Митний контроль як один з головних напрямів митного регулювання переміщення через кордон товарів, предметів, фізичних осіб, які перетинають митний кордон України

1. Поняття митної території, зони митної території.

2. Режим “зони митного контролю”.

3. “Контрабанда” та перелік предметів, заборонених для вивезення за межі території України.

 

&Література: [2, 3, 5, 7-12, 26, 40, 41, 42]

 

Лекція 3. Основи митно-тарифного регулювання ЗЕД

1. Поняття та сутність митного тарифу, як найважливішого економічного інструменту регулювання зовнішньої торгівлі.

2. Структура митного тарифу України та класифікація мита.

3. Митна вартість товару та методичні підходи до її визначення.

4. Особливості тарифного регулювання імпортних операцій у ЄС і США.

 

&Література: [2, 3, 5, 7-12, 17, 18, 40, 44, 47, 57]

 

Лекція 4. Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій

1. Поняття і інструменти нетарифного регулювання ЗЕД.

2. Класифікація нетарифних інструментів регулювання експортно-імпортних операцій.

3. Світова практика використання нетарифних інструментів митного регулювання ЗЕД.

 

&Література: [2, 3, 5, 7-12, 26, 44, 47, 59, 64]

 

Лекція 5. Митні платежі

1. Митні платежі як джерело надходжень до державного бюджету.

2. Класифікація митних платежів.

3. Механізм розрахунку і стягнення митних платежів.

 

&Література: [2, 18, 23, 26, 40, 58, 59, 64]


Лекція 6. Ефективність зовнішньоторговельних операцій в Україні

1. Методи аналізу ефективності зовнішньоторговельних операцій.

2. Вплив митно-тарифних засобів регулювання на ЗЕД.

3. Показники економічної ефективності експорту і імпорту, порядок їх розрахунку.

4. Оцінка ефективності з використанням системи показників.

 

&Література: [31, 34, 36, 41, 42, 60, 66]

 

 

Плани семінарських занять

Денна форма

 

Семінарське заняття 1

Семінарське заняття 2

Семінарське заняття 3-4

Семінарське заняття 5

Семінарське заняття 6

Семінарське заняття 7

Семінарське заняття 8

Тема 7. Митні платежі

1. Порядок нарахування і сплати мита.

2. Методика нарахування і сплати митних зборів.

3. Порядок нарахування і сплати ПДВ.

4. Методика нарахування і сплати акцизного збору.

5. Визначення, порядок нарахування і сплати додаткових зборів (екологічний, ветеринарний, карантинний, транспортний і т.і.).

@ Контрольні питання

1. Охарактеризуйте порядок нарахування та стягнення митних платежів.

2. Вкажіть правила заповнення уніфікованої митної декларації МД-1, вантажної митної декларації, валютної декларації.

3. Перелічить категорії осіб, фірм, що користуються пільгами при переміщенні речей та майна через митний кордон.

4. Алгоритм прийняття рішень щодо визначення рівня митних платежів, з країн СНД.

 

&Література: [2, 18, 23-26, 40, 58, 59, 64]


Семінарське заняття 9

Семінарське заняття 10

Семінарське заняття 11

Плани семінарських занять

Заочна форма

Лекція 1. Основи митно-тарифного регулювання ЗЕД

1. Економічна доцільність та необхідність регулювання ЗЕД.

2. Порядок нарахування та стягнення мита.

3. Митна вартість товару та методичні підходи до її визначення.

4. Економічні складові митного тарифу.

5. Звільнення від сплати мита.

 

@ Контрольні питання

1. Дайте визначення мита. Перелічить ознаки, за якими його класифікують.

2. Наведіть методику розрахунку рівня номінального та дійсного тарифу.

3. Дайте визначення та методику визначення оптимального тарифу.

4. Яка економічна суть показника ефективного протекціонізму.

 

&Література: [2, 3, 5, 7, 12, 18, 40, 47, 57]


Лекція 2. Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій

1. Методи розподілу ліцензій при нетарифному регулюванні ЗЕД.

2. Основні відмінності митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

3. Порівняльна ефективність і масштаби застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в практиці міжнародної торгівлі.

 

@ Контрольні питання

1. Дайте визначення та охарактеризуйте приховані нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Наведіть приклади застосування інструментів нетарифного регулювання до конкретних товарів.

3. Як визначається економічний ефект від введення тарифної квоти.

4. Охарактеризуйте причини та наслідки застосування режиму “добровільного” обмеження експорту.

 

&Література: [2, 3, 5, 7, 12, 26, 47, 59, 64]

Лекція 3. Митні платежі

1. Порядок нарахування і сплати мита.

2. Методика нарахування і сплати митних зборів.

3. Порядок нарахування і сплати ПДВ.

4. Методика нарахування і сплати акцизного збору.

5. Визначення, порядок нарахування і сплати додаткових зборів (екологічний, ветеринарний, карантинний, транспортний і т.і.).

 

@ Контрольні питання

1. Охарактеризуйте порядок нарахування та стягнення митних платежів.

2. Вкажіть правила заповнення уніфікованої митної декларації МД-1, вантажної митної декларації, валютної декларації.

3. Перелічить категорії осіб, фірм, що користуються пільгами при переміщенні речей та майна через митний кордон.

4. Алгоритм прийняття рішень щодо визначення рівня митних платежів, з країн СНД.

 

&Література: [2, 18, 23-26, 40, 58, 59, 64]


Лекція 4. Ефективність зовнішньоторговельних операцій в Україні

1. Механізм дії митно-тарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

2. Розрахунок показників ефективності торгівлі товарами виробничого призначення та товарів широкого вжитку.

3. Розрахунок показників економічної ефективності за співвідношенням цін на виробничому та зовнішньому ринках.

4. Оцінка ефективності з використанням системи показників.

 

@ Контрольні питання

1. Зобразіть графічно механізм впливу митно-тарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

2. Зобразіть графічно механізм впливу нетарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

3. Охарактеризуйте показники економічної ефективності експорту і імпорту та порядок їх розрахунку.

4. Дайте оцінку ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні: імпортних та експортних.

 

&Література: [31, 34-36, 41, 42, 60, 66]


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Теми, що виносяться на самостійну роботу студентів Література Форми контролю
Оптимальний імпортний тариф. Вільні економічні зони. Вигоди та втрати для країни від приєднання до митного союзу. 2, 3, 5, 7-12, 26, 40, 41, 42 Опитування
Оптимальний експортний тариф. Сучасний стан регулювання зовнішньої торгівлі нетарифними методами. Технічні бар‘єри. 2, 3, 5, 7-12, 26, 44, 47, 59, 64 Опитування
Вимоги Світової організації торгівлі щодо ведення зовнішньої торгівлі. Преференційний режим для країн перехідного періоду. 22, 24, 25, 30, 35, 39, 46, 58 Контрольна робота
Види митних тарифів. Перелік товарів, що підлягають сплаті імпортного мита та ставки мита. Перелік товарів, що підлягають сплаті експортного мита та ставки мита. 2, 3, 5, 7-12, 17, 18, 40, 44, 47, 57 Опитування
Порядок заповнення вантажної митної декларації. Організація митного контролю. 12, 16, 17, 25, 29, 39, 46, 56 Контрольна робота
Перелік країн, щодо яких застосовуються преференційні та пільгові ставки імпортного тарифу. Підстави для звільнення від сплати мита. 21, 22, 26, 40, 41, 42, 47 Опитування
Порядок визначення нормальної вартості. Порядок визначення завданої в результаті демпінгу шкоди. Антидемпінгові заходи, та особливості їх застосування. Антидемпінгові розслідування, що проводяться з ініціативи України. Антидемпінгові розслідування проти товарів, українського походження. 17, 18, 40, 44, 47, 57 Опитування
Сучасний стан митного регулювання імпорту в Україні. Концепція трансформації імпортного тарифу на період до 2010 року. Сучасний стан митного регулювання експорту в Україні. 5, 7, 21, 22, 26, 40, 41, 42, 47 Контрольна робота

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Історія митної справи в Україні.

2. Основні сучасні теорії митного регулювання.

3. “Контрабанда” як порушення митних правил перетину кордону України.

4. Контроль за переміщенням наркотиків як функція митних органів України.

5. Митний союз: теорія і практика.

6. Характеристика основних міжнародних документів, що регулюють торговельні відносини між країнами.

7. Аналіз законодавства, що регламентує зовнішньоекономічну діяльність в Україні.

8. Приведення законодавства України у відповідність із принципами, нормами і правилами ГАТТ.

9. Перспективи та наслідки приєднання України до ГАТТ / СОТ.

10. Проблеми співробітництва в галузі митного регулювання між державами - членами СНД.

11. Функціонування митного союзу в рамках СНД.

12. Порівняльна характеристика митно-тарифних та нетарифних інструментів регулювання зовнішньої торгівлі.

13. Інструменти нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що використовуються а Україні.

14. “Аукціон квот” як інструмент впливу та регулювання державою зовнішньої торгівлі.

15. Значення та основні завдання Закону України "Про Єдиний митний тариф".

16. Порядок митного оформлення, митного контролю за переміщенням через кордони національної валюти України, іноземної валюти, валютних цінностей, ювелірних виробів.

17. Предмети, заборонені до ввезення, вивезення, транзиту через митну територію України.

18. Переміщення через митний кордон предметів, що підлягають фітосанітарному контролю.

19. Порядок ввезення в Україну та митний контроль транспортних засобів.

20. Декларування товарів та інших предметів, що перетинають митний кордон України.

21. Митні ліцензійні склади в Україні: поняття та призначення.

22. Порушення митних правил: ознаки, класифікація, відповідальність.

23. Поняття контрабанди та відповідальність осіб за її здійснення.

24. Стандартизація та сертифікація як приховані методи регулювання зовнішньої торгівлі.

25. Проблеми визначення країни походження товару, що підлягає митному оформленню.

26. Механізм обчислення та сплати митних зборів при перетинанні митного кордону України.

27. Особливості митного регулювання операцій з товарами та майном, що надходять для використання у вільних економічних зонах.

28. Система митних органів країн ЄС.

29. Особливості митного законодавства Прибалтійських країн.

30. Особливості митної системи в країнах Східної Європи.

31. Особливості діяльності митних служб в країнах близького Сходу.

32. Митне регулювання діяльності в рамках прикордонного співробітництва в Україні.

33. Перспективи митного співробітництва України на міжнародному рівні з основними економічними угрупованнями провідних країн світу.

34. Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні: імпортних та експортних.

35. Реорганізація Державної Митної служби України, як органу регулювання ЗЕД.

 

 

Методичні рекомендації

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ до заліку

 

1. Сучасна система державного регулювання міжнародної торгівлі та її особливості в Україні.

2. Законодавча та нормативна база, що забезпечує регулювання ЗЕД.

3. Органи державного регулювання ЗЕД та система методів державного регулювання торгівлі.

4. Реорганізація Державної Митної служби України, як органу регулювання ЗЕД. Її завдання та правова основа.

5. Облік учасників ЗЕД в митних органах. Становлення і розвиток митної політики незалежної України.

6. Поняття митної території, зони митного контролю.

7. Режим “зони митного контролю”.

8. Огляд та передогляд речей, предметів, валюти. Порядок здійснення прикордонного контролю.

9. “Контрабанда” та перелік предметів, заборонених для вивезення за межі території України.

10. Поняття та загальна характеристика порушень митних правил.

11. Відповідальність за порушення митних правил. Порядок і терміни оскарження у справах порушення митних правил.

12. Економічна доцільність та необхідність регулювання ЗЕД.

13. Поняття та сутність митного тарифу, як найважливішого економічного інструменту регулювання зовнішньої торгівлі.

14. Торгівля й інтереси виробників. Зміна надлишку виробників.

15. Торгівля й інтереси споживачів. Зміна споживчого надлишку.

16. Структура митного тарифу України.

17. Види мита.

18. Оптимальна ставка імпортного та експортного тарифу.

19. Спеціальне мито. Поняття спеціального мита. Випадки застосування спеціального мита. Порядок визначення розміру спеціального мита.

20. Компенсаційне мито. Поняття компенсаційного мита. Випадки застосування компенсаційного мита. Порядок визначення розміру компенсаційного мита.

21. Порядок обкладення компенсаційним митом. Наслідки його запровадження.

22. Порядок обкладення спеціальним митом. Наслідки його запровадження.

23. Митна вартість товару та методичні підходи до її визначення.

24. Економічні складові митного тарифу.

25. Звільнення від сплати мита.

26. Особливості тарифного регулювання імпортних операцій у ЄС і США.

27. Митне регулювання експорту в Україні.

28. Митне регулювання імпорту в Україні.

29. Поняття і інструменти нетарифного регулювання ЗЕД.

30. Класифікація нетарифних інструментів регулювання експортно-імпортних операцій.

31. Способи розподілу імпортних і експортних ліцензій.

32. Світова практика використання нетарифних інструментів митного регулювання.

33. Порівняльна ефективність і масштаби застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в практиці міжнародної торгівлі.

34. Вимоги ГАТТ/СОТ щодо застосування інструментів регулювання ЗЕД.

35. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур.

36. Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням МДП.

37. Координація тарифної політики між країнами. Зона вільної торгівлі і митний союз.

38. Економічні санкції і торгове ембарго.

39. Декларування та митне оформлення товарів.

40. Визначення країни походження товарів.

41. Поняття, сутність, види і значення митних режимів.

42. Характеристика і класифікація митних режимів.

43. Вибір і зміна митного режиму.

44. Митні платежі як джерело надходжень до державного бюджету.

45. Класифікація митних платежів.

46. Механізм розрахунку і стягнення митних платежів.

47. Порядок нарахування і сплати мита.

48. Порядок нарахування і сплати митних зборів.

49. Порядок нарахування і сплати ПДВ.

50. Порядок нарахування і сплати акцизного збору.

51. Додаткові збори: екологічний, ветеринарний, карантинний, транспортний.

52. Методи аналізу ефективності зовнішньоторговельних операцій.

53. Вплив митно-тарифних засобів регулювання на зовнішньоекономічну діяльність.

54. Механізм дії митно-тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі.

55. Показники економічної ефективності експорту і імпорту, порядок їх розрахунку.

56. Розрахунок показників ефективності торгівлі товарами виробничого призначення та товарів широкого вжитку.

57. Розрахунок показників економічної ефективності за співвідношенням цін на виробничому та зовнішньому ринках.

58. Оцінка ефективності з використанням системи показників.

59. Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні: імпортних та експортних.

60. Документи, що вимагаються при експортно-імпортному оформлені товарів.

61. Транспортні документи.

62. Комерційні і страхові документи.

63. Офіційні та інші фінансові документи.

64. Реорганізація митної системи України.

65. Створення державної митної служби в Україні.

66. Митна політика України.

67. Ключові поняття митної справи. Організація митної справи в Україні та організаційна структура митних органів України.

68. Завдання ДМСУ та правова основа її діяльності.


Рекомендована література

Правові та нормативні акти:

1. Закон України «Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів)) від 16.11.95. №432/95-ВР.

2. Закон України «Про єдиний митний тариф» зі змінами та доповненнями від 11.02.05 № 2097-ХП.

3. Закон України «Про заходи по забезпеченню контролю за переміщенням товарів транзитом через територію України» від 14.06.03 №614/96.

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Голос України.— 2004.— 16 квітня.

5. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.03 № 1262-ХІІ.

6. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних операціях» від 15,09.95 № 327/95-ВР,

7. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.01.95 №351-ХІУ.

8. Наказ Державного митного комітету України «Про декларування товарів, що переміщуються через територію України» від 21.09.95 № 460.

9. Наказ Державного митного комітету України «Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах» від 31.05.96. № 237.

10. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Інструкції про порядок стягнення ввізного (імпортного) мита» від 23.06.97 №344.

11. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, які ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією» від 29.06.98 №447.

12. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Типової технології митного контролю і митного оформлення товарів і інших предметів» від 30.12.98 № 828.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів» від 09.11.96 № І371.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України і пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввіз і вивіз цих товарів, І граничні терміни транзиту підакцизних, товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України» від 06.05.96 Х° 484.

15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку внесення Податку на додану вартість у бюджет під час ввозу (пересилки) товарів на митну територію України”; від 02.04,98 №417.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), які підлягають обов'язковій сертифікації в Украйні» бід 04.11.97 № 1211.

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил ввозу транспортних засобів на територію України» від 31.05.94 №341.

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ставки митних зборів» від 27.01.04 №52.

19. Постановление Кабинета Министров Украины «О создании территориальных таможенных управлений» Л» 465 от 08.07.94. — В кн.: Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. — К., 1996. — С. 444.

20. Указ Президента України «Про заходи по вдосконаленню кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності) від 10.02.96 №124/96.

21. Указ Президента України «Про Положення про державну митну службу України» від 12.12.04 № 126/97.

22. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). — В кн.: Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. — К., 2003. — С. 94-140.

23. Декрет Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України. від 11.01.93 № 4-93.

24. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров. — В кн.; Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. — К., 1996. — С. 141-156.

25. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. — В кн.: Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. — К., 1996. — С. 157-317.

26. Митний кодекс України: Постанова Верховної Ради України // Голос України. — 2005. — 25 березня.

 

Основна література:

27. Бесова Л. В. и др. Таможенная статистика: Учебн. пособие. — М., 2001.

28. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 2005.

29. Бякин Г, Л., Еременко В. Г., Кузин В. А., Мосин В. В., Шамахов В. А. Таможенный брокер. — СПб., 1998.

30. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. Л.Е. Строповского. — М.: Закон и право, 2003.

31. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. — М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1991.

32. Грачев Ю. Н., Плотников Ю. Н. Практика внешнеэкономической деятельности: Рекомендации отечественным предпринимателям. — М.: МО, 1994.

33. Гринько И. С. Внешнеторговые сделки. — Сумы: Реал, 2002.

34. Дюмулен И. И. Всемирная Торговая Организация. — М.: ТПП России, 1997.

35. Единая товарная номенклатура внешней торговли стран-членов СЭВ. —М.: Секретариат СЭВ, 2005.

36. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів / Упорядник О. В. Старцев. — К.: Істина, 2004. — 352 с.

37. Ершов А. Д. Международные таможенные отношения: Учгбн. пособие. — СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петгрб. филиал им. В. Б. Бобкова, Знание, 2000. —207с.

38. Ершов А. Д. Основы управления и организация в таможенном деле: Учебн. пособие. — СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петерб. филиал РТА им. В. Б. Бобкоза, Знание, 1999.

39. Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям (валютное регулирование — К., 1994.

40. Зачесова Г. М. Курс лекции “Экономика таможенного дела”: Учебн. пособие. — СПб.: С.-Петерб. филиал им. В. Б. Бобкова, 2004.

41. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х частях: Учебн. пособие. — М., 1997.

42. Международная документация по внешнеэкономической деятельности: Справочник предпринимателя. — М.: Скарабей, 2004. — 207с.

43. Основы таможенного дела / Под ред. В. Г. Драганова. — М.: Экономика, 2005.

44. Пебро М. Международные экономические, валютно-финансовые отношения. — М.: Прогресс-Универсал, 1994.

45. Право международной торговли: Словарь-справочник / Под ред. Б. И. Пучинского. — М.: Славия, 1997.

46. Романов Ю. А. Статистика внешней торговли. — М.: Междунар. отношения, 1974.

47. Рыбалкип В. Е. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

Додаткова література:

48. Савинов Ю. А. Как продать товар на внешнем рынке. — М.: Мысль, 1990.

49. Смит А. Исследования о природе и принципах богатства народов. — М., 1962.

50. Соколенка С. І. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999.

51. Соколенка С. /. Сучасні світові ринки і Україна. — К.: Демос, 2003. — 354с.

52. Таможенное законодательство Украины: Сб. норм, актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2000 года. — Харьков: ООО «Одиссей», 2000. — 608 с.

53. Таможснно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. 1996: Сб. норм, актов / Сост. И. П. Рамусь, С. Н. Кульвачная. — К,: Блиц-Информ, 1996. — 336 с.

54. Терещенко С., Науменко В Основи митного законодавства в Україні: теорія і практика: Навч. посібник для студентів вищих та сер. спец. навч. закладів. — К.: АТ «Август», 1999. — 296 с.

55. Українська митниця: 36. норм, та законодавчих документів / Укладач М. С. Муравйов — К.: Лібра, 2004.

56. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. I. Кредісова. — К.: Фенікс, 1996.

57. Фамипский И. П. Основы внешнеэкономических знаний. — М : МО, 1994.

58. Фомичев Б. И. Международная торговля: Учебник. — М.: Инфра-М, 1998.

59. Шмиттгофф К Экспорт: право и практика международной торговли.— М.: Юридическая литература, 1995.

60. Влад

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти