ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зразки відмінювання займенників

Особові займенники

Однина

Н. ѧзъ, ѩзъ, ѩ ты -

Р. мене тебе себе

Д. мънѣ, мьнѣ, ми тебѣ, тобѣ, ти себѣ, собѣ, си

З. мѩ, мене тѩ, тебе сѩ, себе

О. мъною тобою собою

М. мънѣ, мьнѣ тебѣ, тобѣ себѣ, собѣ

Множина

Н. мы вы

Р. насъ васъ

Д. намъ, ны вамъ, вы

З. ны, насъ вы, васъ

О. нами вами

М. насъ васъ

Двоїна

Н. вѣ ва

З. на, наю ва, ваю

Р.М. наю ваю

Д.О. нама, на вама, ва

Для давального і знахідного відмінків однини були характерні два типи форм – давніші – енклітичні (короткі) і пізніші – повні. Енклітичні ми, ти, си характеризувалися відсутністю самостійного наголосу і об’єднувалися під одним наголосом зі словом , що було поруч в реченні. Що ж до давніших, первісних форм знахідного відмінка мя, тя, ся, ны, вы, то їх лише умовно можна назвати енклітичними. В давніх пам’ятках вони вільно могли вживатися під наголосом, у давніших пам’ятках саме вони переважають.

 

Присвійні займенники. Староукраїнська мова мала такі присвійні займенники: мои, моѥ, моѩ, твои, твоѥ, твоѩ, свои, своѥ, своѩ, нашь, наше, наша, вашь, ваше, ваша. Усі вони мають корені, спільні для всіх слов’янських і неслов’янських індоєвропейських мов.Всі присвійні займенники збереглися в сучасних східнослов’янських мовах.

Пізніше виник присвійний займенник їхній, основа якого ускладнена прикметниковим суфіксом -н-.

  Н. Н.нашь наша нашє Р. Р.нашєго нашєѣ нашєго Д. Д.нашємоу нашєи нашємоу З. З.нашь наша нашє О. О.нашємь нашєи нашємь М. М.нашємь нашєи нашєи Н.мои моя моє Р.моєго моєѣ моєго Д.моємоу моєи моємоу З.мои моя моє О.моимь моєю моимь М.моємь моєи моємь
Множина
чол.р. жін.р. сер.р. Н. Н.наши нашѣ наша Р. Р.нашихъ нашихъ нашихъ Д. Д.нашимъ нашимъ нашимъ З. З.нашѣ нашѣ наша О.нашими нашими нашими М.нашихъ нашихъ нашихъ чол.р. жін.р. сер.р. Н.мои моѣ моя Р.моихъ моихъ моихъ Д.моимъ моимъ моимъ З.моѣ моѣ моя О.моими моими моими М.моихъ моихъ моихъ
Двоїна
чол.р. жін.р. сер.р. Н.-З.наша наши наши Р.-М.нашєю нашєю нашєю Д.-О.нашима нашима нашима чол.р. жін.р. сер.р. Н.-З.моя мои мои Р.-М.моєю моєю моєю Д.-О.моима моима моима

 

 

Вказівні займенники: сь, се, си; тъ, то, та; онъ, оно, она; и(же), ѥ(же), ѩ(же); овъ, ово, ова; такъ, тако, така; сикъ, сико, сика. Усі вони праіндоєвропейського походження.

Староукраїнські пам’ятки фіксують ще й редупліковані форми: сесь, сесе, сеся, які відомі досі в південо-західномунаріччі.

Займенники онъ, оно, она у спільнослов’янській мові належали до вказівних займенників, які забезпечували триступеневу характеристику предмета в просторі або в часі по відношенню до співрозмовників: сь — „цей, найближчий“, тъ — „той, віддалений“, онъ — „ген той, найдальший“.

Окремо існували також займенники и, ѥ, ѩ (<*jь, *je, *ja), що поєднували функції вказівних анафоричних (відсилаючих до попереднього) займенників і займенників відносних. Як анафоричний займенник и, ѥ, ѩ у формі наз. відм. занепав ще в дописемний період, а в ролі відносного займенника він зафіксований у книжній мові в поєднанні з часткою –же.

Вказівні з походження займенники онъ, оно, она та и, ѥ, ѩ ще в спільнослов’янській мові стали виконувати роль особового займенника третьої особи.

Займенники овъ, ово, ова, сикъ, сико, сика не збереглися, а займенник такъ, тако, така у членній формі зберігся у всіх сучасних східнослов’янських мовах.

Однина
чол.р. жін.р. сер.р. Н. тъ та то Р. того тоѣ того Д. томоу тои томоу З. тъ та то О. тѣмь тою тѣмь М. томь тои томь   чол.р. жін.р. сер.р. Н. и ѩѥ Р. єго єѣ єго Д.ємоу єи ємоу З. и я є О. имь єю имь М.ємь єи ємь  
Множина
чол.р. жін.р. сер.р. Н. ти ты та Р. тѣхъ тѣхъ тѣхъ Д. тѣмъ тѣмъ тѣмъ З. ты ты та О. тѣми тѣми тѣми М. тѣхъ тѣхъ тѣхъ чол.р. жін.р. сер.р. Н. и ѣ я Р. ихъ ихъ ихъ Д. имъ имъ имъ З. ѣ ѣ я О. ими ими ими М. ихъ ихъ ихъ
Двоїна
чол.р. жін.р. сер.р. Н.-З. та тѣ тѣ Р.-М. тою тою тою Д.-О. тѣма тѣма тѣма   чол.р. жін.р. сер.р. Н.-З. я и и Р.-М. єю єю єю Д.-О. има има има  
 
Однина Множина
чол.р. жін.р. сер.р. Н. онъ она оно Р. єго єѣ єго Д. єму єи єму З. онъ она оно О. имь єю ємь М. ємь єи ємь чол.р. жін.р. сер.р. Н. они она онъ Р. ихъ ихъ ихъ Д. имъ имъ имъ З. ѣ я ѣ О. ими ими ими М. ихъ ихъ ихъ
Двоїна
чол.р. жін.р. сер.р. Н.З. она онѣ онѣ Р.М. єю єю єю Д.О. има има има
     

 

Означальний займенник вьсь, вьсѥ, вьсѩ староукраїнська мова успадкувала від мови спільнослов’янської, із займенника того самого кореня утворюється і вьсѩкъ, вьсѩко, вьсѩка.

Займенник інший (<нечленні форми инъ, ино, ина) утворений приєднанням до кореня ин- суфікса вищого ступеня прикметників -ьш-.

Займенники самъ, само, сама походить від спільнослов’янського *samъ, вживаються також похідні утворення самий, самісінький.

 

Однина чол.р. жін.р. сер.р. Н.вьсь вься вьсє Р.вьсєго всєѣ вьсєго Д.вьсємоу вьсєи вьсємоу З.вьсь вься вьсє О.вьсѣмь вьсєю вьсѣмь М.вьсємь вьсєи вьсємь Множина чол.р. жін.р. сер.р. Н.вьси вьсѣ вься Р.вьсѣхъ вьсѣхъ вьсѣхъ Д.вьсѣмъ вьсѣмъ вьсѣмъ З.вьси вьсѣ вься О.вьсѣми вьсѣми вьсѣми М.вьсѣхъ вьсѣхъ вьсѣхъ Двоїна чол.р. жін.р. сер.р. Н.З.вьси вьсѣ вьсѣ Р.М.вьсєю вьсєю вьсєю Д.Овьсєма вьсєма вьсєма

 

Питальні та відносні займенники къто, чьто складаються з кореневих частин къ, чь і частки -то. Після занепаду зредукованих ъ, ь внаслідок дисиміляції початкові приголосні змінилися: къто — кто — хто, чьто — что — што.Къ- і чь- — це фонетичні варіанти одного займенникового компонента, використані у слов’янських мовах для розрізнювання назв осіб (къто) і назв речей (чьто).

Н. къто чьто

Р.кого чєсо, чьсо, чєсого, чьсого, чєго

Д.комоу чємоу, чьсомоу, чєсомоу,

З.кого чьто

О.цѣмь чимь

М.комь чємь, чєсомь

Заперечні займенники никъто, ничьто утворювалися шляхом приєднання заперечної частки ни- до питально-відносного займенника.

Неозначені займенники нѣкъто, нѣчьто творилися від питально-відносних займенників за допомогою частки нѣ, а відповідні неозначені займенники утворювалися за допомогою інших часток: къто + сь — хтось, чьто + сь — щось (так само — дехто, абищо, будь-який).

 

ПРИКМЕТНИК

Праіндоєвропейська група іменбула семантично різноманітною, тому окремі з них в найдавніші часи асоціювалися з атрибутивним значенням. Прикметник як окрема частина мови виникає на основі синтаксичної функції атрибута, поступово виділяючись із загальної групи імен, уточнюючи разом з тим і значення іменника як частини мови. Про це свідчать етимології багатьох прикметників, випадки функціонування іменників у ролі прикметників, залишки іменної системи відмінювання прикметників, випадки утвореня вищого ступеня від загальномовної основи тощо. Прикметник виділився із загального класу імен і протягом тривалого періоду становлення набув тих семантичних і морфолого-синтаксичних ознак, що дають підстави вважати його окремою частиною мови. І за походженням, і за вживанням прикметники найчастіше зв’язані з іменниками. У глибоку давнину між іменником і прикметником не було формальних відмінностей. Ці частини мови в результаті протиставлення розвинулися із однієї спільної категорії, яка раніше використовувалась то як назва предмета, то як назва ознаки: добро – це і іменник, і короткий прикметник середнього роду однини.

Для староукраїнського прикмектника властиві такі категорії: рід, число, відмінок, нечленні і членні форми, ступінь порівняння. Прикметники узгоджувалися з означуваним іменем, староукраїнські прикметники частіше вживалися в нечленній формі, мали форми двоїни, а категорію роду виражали і в множині.

Відмінювання прикметників синтаксично зумовлене родом, числом і відмінком, це форми граматичного відношення прикметників до означуваних слів, форми узгодження з ними.

Словотвір прикметників був досить різноманітним і характеризувався активним використанням афіксації. У староукраїнській мові прикметників, що виражають категорію якості безпосередньо своєю лексичною основою було порівняно небагато: бѣлъ, глоухъ, гърдъ, жьлтъ, лихъ, любъ, лютъ, лѣвъ, малъ, нагъ, нѣмъ, слѣпъ, соухъ, чистъ та деякі інші. Велика кількість прикметників утворилася від іменників, прислівників та дієслів за допомогою суфіксів. Староукраїнській мові уже була розвинена система прикметникових суфіксів: -ав- (кръвавъ, лукавъ), -ив-(лѣнивъ, лъживъ), -ов-(львовъ, петровъ), -ан- (кожанъ, мѣдѩнъ), -ин- (сєстринъ, воѥводинъ), - ьн- (духовьнъ), -ат- (богатъ), -ьк-( горькъ), -ьск- (дѣтьскъ) та ін.

В праслов’янській мові прикметники чітко поділялися на дві структурно-генетичні групи: давніші – іменні (короткі, нечленні), новіші – займенникові (повні, членні).

Іменні (нечленні) прикметники. Генетичний зв’язок між іменниками і прикметниками найяскравіше виявляється у граматичному оформленні іменних прикметників і в утворенні прикметників членних. Іменні прикметники успадковані ще від індоєвропейської мови. Оскільки ж іменники і нечленні прикметники виділились із загальної групи імен, то вони і відмінювались спочатку однаково. В староукраїнській мові прикметники з твердим кінцевим приголосним основи — добръ, новъ, лѣпъ, соухъ, студєнъ, мѣдьнъ, во водинъ відмінювалися у чол. і середн. роді, як іменники з основою на *-ŏ (плодъ, сєло), а в жін. роді, як іменники з основою на *-ā (рыба).Прикметники з м’яким приголосним основи — синь, орьль, чужь, кънѩжь відмінювались у давньоруській мові, як іменники з основою на *јŏ (конь, поле ) і *јā (землѩ). Функціонування іменних прикметників впродовж століть обмежувалося: чим ближче до нашого часу, тим їх стає менше. Повне розмежування функцій іменних і членних прикметників остаточно завершилося тільки в першій половині ХІХ ст. Іменні форми прикметників української мови з часом втратили своє відмінювання, в сучасній українській мові збереглися лише їх залишки:

1) в наз. відмінку однини присвійних прикметників із суфіксами -ів, -ин- (батьків, Андріїв, тітчин, Маріїн);

2) у прізвищах, географічних назвах прикметникового походження (Фастів, Лозова, Гусине);

3) у прізвищах та іменах по батькові з суфіксами -ич, -ович, -евич (Кузьмич, Миколайович, Іванович, Конашевич, Шашкевич);

4) іменні форми (короткі) якісних прикметників функціонують у фольклорі (дрібен дощик, ясен місяць);

5) залишки колишніх іменних форм прикметників зберігаються в прислівниках, утворених поєднанням відмінкових форм нечленних прикметників з прийменниками (здавна, стиха, дочиста, помалу, потиху, заново, нарізно, вручну, нашвидку, нарівні, вповні);

6) зберігає іменні форми і невелика група прикметників, що використовується для вираження присудковості (варт, винен, годен, готов, жив, здоров, ладен, ласкав, певен, повен, рад).

 

 

Зразок відмінювання

іменних (нечленних, коротких) прикметників

(тверда група)

 

ОДНИНА

Чол. рід Сер. рід Жін. рід

Н. добръ добро добра

Р. добра добрr

Д. доброу добрѣ

З. добръ добра добро доброу

О. добръмь доброю

М. добрѣ добрѣ

 

МНОЖИНА

Н. добри добра добрr

Р. добръ

Д. добромъ добрамъ

З. добрr добра добрr

О. добрr добрами

М. добрѣхъ добрахъ

ДВОЇНА

Н. – З. добра добрѣ добрѣ

Р. – М. добру

Д. – О. доброма добрама

 

Займенникові (членні) прикметники. Процес виникнення членних прикметників зумовлений вживанням імен у функції означення. Утворювалися членні прикметники додаванням до іменних прикметників відмінкових форм займенників и, ѥ, ѩ, які, виконували функцію своєрідного постпозитивного артикля, первісно підкреслювали визначеність якості або властивості даного предмета і зосереджували увагу мовця саме на цій його рисі. Коли займенник и, ѥ, ѩ з окремого самостійного слова перетворився на складову частину прикметника (що став займенниковим), значення вказівності, визначеності такого займенника слабшало, і він почав передавати узагальнення тієї чи іншої ознаки. Першопричиною виникнення повних прикметникових форм була потреба формального, морфологічного увиразнення прикметника, що повністю абстрагувався як самостійний лексико-граматичний клас. Повні форми, що стали специфічним вираженням прикметниковості як категоріальної ознаки окремого класу слів, стали в подальшому розвитку слов’янських мов важливим джерелом творення нових лексичних одиниць, основна семантика яких мотивується конкретним прикметниковим значенням повних форм.

 

Зразок відмінювання

займенникового (членного, повного ) прикметника

(тверда група)

ОДНИНА

Чол. рід Сер. рід Жін. рід

Н.добрыи доброѥ добраѩ

Р. доброго доброh (-ыѣ)

Д. доброму доброи

З. добрыи (-ого) доброѥ добрую

О. добрымь (-ыимь) доброю

М. добромь (-ѣмь) доброи

МНОЖИНА

Н.добрии добраѩ добрыѣ

Р. добрыхъ (-ыихъ)

Д. добрымъ (-ыимъ)

З. добрыѣ добраѩ добрыѣ

О. добрыми (-ыими)

М. добрыхъ (-ыихъ)

ДВОЇНА

Н. – З. добраѩ добрѣи добрѣи

Р. – М. добрую

Д. – О. добрыма (-ыима)

Займенникові прикметники в українській мові стягнулися, і в сучасній мові вживаються займенникові стягнені прикметники: добрая >добра. Нестягнені форми вживаються у фольклорі: зеленеє жито.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти