ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція 1.Організація касових операцій.

Мета: розкрити порядок організації обліку касових операцій на підприємстві.

План.

1. Порядок одержання готівки з банку і здавання її до банку.

2. Інвентаризація каси. Облік результатів інвентаризації каси.

3. Облік касових операцій.

4. Бухгалтерська обробка звіту касира.

 

Література:

[7, с. 198-202],

[8, с. 214-215],

[15, с. 181-189]

 

Питання 1.

Підприємства зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банку, проте в певних випадках їм необхідна готівка, яка зберігається в касі підприємства та формує готівковий обіг.

Основним нормативним документом, який регламентує здійснення підприємствами операцій з готівкою в національній валюті є «Положення про введення касових операцій в національній валюті в Україні», затверджене постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Касові операції – це операції підприємств (підприємців) між собою і з фізичними особами, пов’язані з прийманням та видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Для приймання, зберігання і витрачання готівки, підприємство має касу.

Готівка до каси підприємств може надходити:

- з поточного рахунку із банку;

- від працівників підприємства (повернення невикористаної підзвітної суми, зайво виплаченої з/п, відшкодування нанесених збитків тощо);

- виручка від реалізації;

- внесок до статутного капіталу тощо.

Готівка з каси підприємств може бути витрачена на:

- виплату з/п;

- виплату авансів на відрядження;

- господарські потреби та закупівлю с/г продукції;

- розрахунки з іншими підприємствами;

- розрахунки за спожиту електроенергію;

- здача готівки до банку тощо.

Під час розрахунків підприємства з іншими підприємствами (підприємцями) готівкою сума платежу не повинна перевищувати протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами розміру 10 тис. грн.

Підприємства мають права використовувати свою виручку від реалізації на:

- виплату з/п за умов відсутності податкового боргу;

- забезпечення потреб, що виникли в процесі функціонування;

- розрахунки з бюджетом та державними цільовими фондами щодо обов’язкових платежів.

Для підприємств, які мають в установах банків рахунки та здійснюють операції з готівкою, встановлюється ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, яка може залишатися в касі у неробочій час.

Встановлення ліміту в касі проводиться підприємством самостійно, на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, який підписуються керівником і головним бухгалтером. Встановлений ліміт каси затверджується внутрішнім наказом підприємства. Коли у підприємства відсутні які-небудь інші надходження до каси, крім надходжень з банку, то надходження прирівнюються до нуля, а ліміт каси визначається рівним нулю.

Готівка, яка перевищує встановлений ліміт каси, обов’язково здається до банку для її зарахування на банківські рахунки.

Банкам і підприємцям ліміт каси не встановлюється.

Готівка, отримана з каси банку, не вважається понадлімітною в день її надходження до каси підприємства, якщо вона буде використана підприємством або здана ним до банку не пізніше наступного дня.

Підприємство має право зберігати в касі готівку понад ліміт, коли кошти отримані на виплату з/п (протягом трьох робочих днів. включаючи день надходження).

Строки здачі підприємствами готівки до банку визначаються підприємством та погоджуються з банком (щоденно або на наступний день за днем надходження готівки). Здача готівки до банку здійснюється самостійно (касир) або через відповідні служби, яким надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Підприємства (підприємці), які мають рахунки в установах банку, одержують готівку з цих рахунків за грошовими чеками в межах грошових коштів на рахунку і витрачають їх тільки на цілі, вказані у чекові та які не суперечать чинному законодавству.

Чекові книжки придбаваються підприємствами в установах банків на підставі поданої заяви про видачу чекової книжки. Грошові чеки дійсні протягом 10 днів від дня їх виписки.

Здача готівки до банку особисто представником підприємства супроводжується заповненням заяви на переказ готівки, яка складається безпосередньо із заяви і квитанції. Касир банку, приймаючи готівку, підписує заяву і квитанцію, ставить на квитанції печатку і передає її особі, що внесла готівку. Зазначена квитанція є підтверджуючим документом про внесення готівки до банку.

Здача готівки підприємствами у денні та вечірні каси установ банків може здійснюватись також через службу інкасації і має назву інкасація. Для цього укладається угода між підприємством і банком. Уповноважена особа підприємства, яка здає готівку на інкасацію до банку, під час здачі інкасаторської сумки оформлює супровідну відомість, яка виписується в трьох примірниках. Після прийняття інкасатором сумки з готівкою, інкасатор передає касиру пусту інкасаторські сумку, розписується на копії супровідної відомості, вказує на ній дату, ставить відтиск печатки. Для касира підприємства документом, який свідчить про здачу виручки інкасатору, є копія супровідної відомості за підписом інкасатора (третій примірник).

Вся готівка, яка надходить до каси, повинна бути вчасно та в повній сумі оприбуткована – здійснення обліку готівки в повній сумі її надходження у касовій книзі на підставі прибуткових косових ордерів, а при використанні РРО (реєстратори розрахункових операцій) – фіскальних звітних чеків РРО.

Приймання готівки по касовим ордерам може відбуватися тільки в день їх складання. Приймання до каси грошових коштів оформлюється прибутковим касовим ордером (ПКО) типової форми № КО-1 (термін зберігання 3 роки), який підписується головним бухгалтером. В ПКО вказується документ, на підставі якого зроблений запис (чек, угода, накладна тощо), ПКО виписується в одному примірнику.

Особі, яка здає готівку до каси, видається квитанція, завірена підписом головного бухгалтера і касира та печаткою.

Видача готівки з каси здійснюється на підставі видаткового касового ордера (ВКО) № КО-2. ВКО обов’язково підписує керівник і головний бухгалтер. Видача готівки по ВКО здійснюється на підставі пред’явленого паспорту. ВКО може бути виписано на загальну суму за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями.

Видача готівки дозволяється лише тій особі, яка вказана у видатковому документі. За умов видачі готівки за довіреністю вона залишається у касира і додається до ВКО або відомості.

Виплати, пов’язані з оплатою праці, здійснюються касиром по платіжним відомостям або по ВКО. На титульному аркуші зазначених відомостей роблять дозвільний надпис про видачу готівки за підписом керівника та головного бухгалтера та вказують строк видачі готівки (за підписом керівника) і суми (гривень словами, копійок цифрами).

Після закінчення строків по виплаті з/п касир зобов’язаний:

1) в платіжні відомості напроти прізвищ осіб, які не отримали з/п, поставити штамп «Депоновано»;

2) скласти реєстр депонованих сум;

3) в кінці відомості вказати фактично виплачену суму та недоотриману суму, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми з підсумком та поставити свій підпис;

4) виписати ВКО на фактично виплачену суму, проставити на відомості штамп «ВКО № …» та зробити відповідний запис в касовій книзі.

Усі касові ордери після їх використання касир підписує, а додані до них документи для запобігання повторного використання погашає штампом «Одержано», «Сплачено» із зазначенням дати.

До передачі у касу ПКО або ВКО реєструють в журналі реєстрацій прибуткових та видаткових касових документів (№ КО-3).

Всі надходження та видача готівки обліковують у касовій книзі (№ КО-4). На підприємстві ведеться тільки одна касова книга в національній валюті, в якій відображається готівка та її рух у касі. Листи книги повинні бути пронумеровані (з початку року) та прошнуровані. Їх кількість засвідчується підписом керівника і головного бухгалтера. Записи в касовій книзі здійснюються на підставі первинних касових документів у двох екземплярах (через копіювальний папір). Перший залишається у касовій книзі, а другий є відривним та представляє собою звіт касира, до якого додаються всі підтверджуючи касові документи (ВКО, ПКО тощо).

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки у касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії звіт. Касова книга є реєстром аналітичного обліку.

 

Питання 2,3

Інвентаризація каси проводиться у строки, встановлені керівником підприємства, з покупюрним перерахунком готівки та перевіркою інших цінностей, які зберігаються в касі.

Перед проведенням інвентаризації касир складає касовий звіт за поточний день, додає до нього всі первинні касові документи, заповнює розписку, а потім надає всі грошові кошти, які зберігаються в касі.

Залишок готівки звіряється з даними обліку по касовій книзі. Готівка, яка зберігається в касі але до неї відсутній ПКО, вважається надлишком.

При застосуванні РРО звіряють готівку на місці проведення розрахунків касиром із сумою, вказаною у денному звіті РРО.

Після закінчення інвентаризації у касі складають у двох примірниках Акт про результати інвентаризації наявних коштів, який підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.

Відповідальність за виконання касової дисципліни полягає на керівника підприємства, головного бухгалтера та касирів.

Узагальнення інформації по готівку та рух грошових коштів у касі підприємства відображається на рахунку 30 „Каса”, до якого відкриваються такі субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті»;

303 «Операційна каса в національній валюті»;

304 «Операційна каса в іноземній валюті».

Останні два субрахунки відкривають на підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв’язку, обмін валюти).

За дебетом рахунку 30 відображують надходження готівки до каси, а за кредитом – її видачу.

Рух грошових коштів у касі відбувається під час здійснення операцій, які відображуються в обліку наступними записами:

Дт Кт

301 311 - надійшла до каси готівка з рахунку в банку;

301 701 – надійшла до каси виручка від реалізації продукції;

301 361 – погашено дебіторську заборгованість готівкою;

301 372 – надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної суми;

301 46 - засновники внесли до каси готівку в рахунок їх вкладів до статутного капіталу;

631 301 – оплачено готівкою придбані товари;

311 301 – готівка з каси здана на поточний рахунок;

661 301 – виплачена працівникам з/п;

333 301 – відображено інкасацію грошових коштів.

Дані по касовим операціям при журнально-ордерній формі систематизують в журналі-ордері №1 за Кт 30 та відомості №1.1 за Дт 30. Записи в журнал-ордер і відомість до нього здійснюють на підставі звіту касира та доданими до нього документами. В кінці місяця дані журналу-ордеру №1 і відомості до нього підраховують, сальдо на початок і кінець місяця звіряють з залишком касової книги. Дані журналу-ордеру переносять в головну книгу, а відомість є підставою для перевірки обороту по Дт 30.

За результатами перевірки керівник підприємства приймає рішення про оприбуткування виявлених лишків і стягнення нестачі грошових коштів з матеріально відповідальної особи – касира. В бухгалтерському обліку роблять відповідні записи. Лишки грошових коштів, оприбутковані в касу, зараховують на доходи підприємства: Дт 301 Кт 719. Виявлена нестача грошових коштів у касі відображається: Дт 947 Кт 301; Дт 375 Кт 716; Дт 30 Кт 375 (відшкодована касиром нестача грошових коштів).

 

Питання 4.

Звіт касира – це документ, який є відривним аркушем касової книги з доданими прибутковими та видатковими касовими документами, що передається касиром до бухгалтерії.

Одержані касові звіти й документи обробляються. Кожен запис перевіряється по суті, звіряється з первинними документами, у кожному документі та у звіті проставляється шифр синтетичного рахунку і субрахунків, що кореспондуються з рахунком 30.

Залишок грошей на початок дня за звітом касира бухгалтер звіряє із залишком грошей на кінець дня, виведеним у попередньому звіті, й перевіряє правильність виведення оборотів із залишків.

Після складання звіту та його обробки в бухгалтерії всі касові документи комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються та переплітаються в окремі папки і підлягають зберіганню протягом 36 місяців після закінчення календарного року.

 

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризувати документальне оформлення, облік одержання готівки в касу і здавання її до банку.

2. Як у бухгалтерському обліку відображаються надлишки коштів, виявлені у касі підприємства?

3. Як відображаються нестачі коштів, виявлених у касі (винна особа встановлена)?

4. Порядок заповнення ПКО,ВКО?

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти