ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 3. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Лекція 2.Облік відшкодування збитків та заборгованості за майно передане у фінансову оренду.

Мета: розкрити порядок обліку операцій з відшкодування збитків та майна переданого у фінансову оренду.

План.

1.Облік розрахунків щодо відшкодування нанесеного підприємству збитку.

2.Облік заборгованості за майно, передане у фінансову оренду.

Література:

[8, с. 255-256],

[10, с. 205-207]

[15, с. 230-253]

Питання 1.

Розрахунки з винними особами по відшкодуванню заподіяного збитку підприємству у випадках і розмірах передбачених законодавством про матеріальну відповідальність обліковується на рахунку 375 «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків». На цьому рахунку відображають віднесені у встановленому порядку втрати і збитки за брак, бій, псування товарно-матеріальних цінностей. Аналітичний облік розрахунків ведуть окремо за кожною винною особою.

Операції з обліку розрахунків по відшкодуванню збитку відображають наступним чином:

Дт 375 Кт 20, 30 – встановлено факт нестач ТМЦ, які віднесено на винну особу;

Дт 375 Кт 642 – відображено різницю між цінами, за якими визначені матеріальні втрати, і цінами, за якими матеріальні цінності обліковувались на баланс під-ва;

Дт 642 Кт 311 – різниця між цінами перерахована до бюджету;

Дт 30, 31, 66 Кт 375 – погашення заборгованості по відшкодуванню завданих збитків.

Відшкодування працівником збитку в розмірі, який не перевищує його середньомісячної з/п, здійснюється на підставі наказу керівника шляхом утримання із з/п. Розрахунок сум понесеного збитку здійснюється згідно закону України «Про визначення розміру збитків, нанесених під-ву знищенням, нестачою дорогоцінних металів та валютних цінностей від 06.06.95 № 217/95» та постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116, якою затверджено порядок визначення розміру збитків. Згідно постанови, розмір збитків від нестачі визначається за балансовою вартістю таких цінностей (за вирахуванням амортизаційних відрахувань) але не нижче 50% від балансової вартості на момент встановлення такого факту, з урахуванням індексу інфляції, який щомісяця встановлює міністерство статистики, відповідного розміру ПДВ та акцизного збору за формулою: Рз = [(Бв-А)*Іінф.+ПДВ+Аз]*2, де

Рз – розмір збитку;

Бв – балансова вартість на момент встановлення нестачі;

А – амортизаційні відрахування;

Іінф. – загальний індекс інфляції;

Аз – розмір акцизного збору.

Питання 2.

Нормативне регулювання орендних відносин здійснюється:

1. Законом України “Про лізинг”.

2. Законом України “Про оренду державного та комунального майна” № 768/97 від 23.12.97.

3. П(С)БО 14 “Оренда”.

Фінансова оренда – господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних засобів з подальшою їх передачею у користування орендарю, на строк, який не перевищує строку повної таких основних засобів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі основні засоби орендарю.

Орендодавець при фінансовій оренді в обліку об’єкт оренди як дебіторська заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу який підлягає отриманню з визнанням іншого доходу (від реалізації необоротних активів): Дт 161 Кт 742.

Мінімальні орендні платежі (ануїтет) – платежі, що підлягають до сплати орендатором впродовж строку оренди (з вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають до сплати орендодавцю та непередбаченої орендної плати) підвищені для орендодавця на суму його гарантованої ліквідаційної вартості (частина ліквідаційної вартості, що гарантується до сплати орендодавцем або незалежною третьою особою , що здатна за своїм фінансовим становищем відповідати за гарантією).

Одночасно списується з балансу орендодавця переданий у фінансову оренду об’єкт з відображенням у складі інших витрат (собівартість необоротних активів):

Дт 131 Кт 10 – на суму нарахованого зносу

Дт 972 Кт 10 – на залишкову вартість.

Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів (ТВМОП) – це дисконтова на сума майбутніх орендних платежів, що як передбачається буде необхідна для погашення зобов’язань в процесі оренди. Для її дисконтування застосовується орендна ставка проценту. Сума ТВМОП = добутку мінімальної суми орендних платежів та коефіцієнту розрахованого по таблиці значень теперішньої вартості ануїтету однієї числової одиниці.

На суму ТВМОП в обліку роблять запис: Дт 377 Кт 161.

Одержана орендна плата в обліку відображається: Дт 311 Кт 377.

На дату балансу частина заборгованості по фінансовій оренді включається до складу поточної дебіторської заборгованості: Дт 377 Кт 161.

Орендодавець за надання об’єкта в оренду отримує фінансовий дохід, який розподіляється між звітними періодами протягом строку оренди із застосуванням орендної ставки процента на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

В обліку для відображення фінансового доходу призначено рах.732 “Відсотки отримані”, такий дохід в обліку буде відображено в тому звітному періоді до якого він відноситься виходячи з бази нарахування

Дт 373 Кт 732 – Нараховано відсотки по фінансовій оренді.

Розподіл фінансових доходів у складі орендних платежів здійснюється наступним чином.

Приклад.

20.10.2000 року підприємством передано у фінансову оренду об’єкт строком на 5 років. Згідно з договором загальна сума орендних платежів120 тис. грн. Виплачується 2 рази на рік у сумі 12 тис. грн. Первісна вартість об’єкту100 тис. грн. Знос 5 тис. грн.. Орендна ставка процента 24%річних.

ТВМОП = 12000*6, 32825=7593,9 грн.

Загальна сума фінансового доходу = 12000*10-7593,9=44061грн.

Дата Орендні платежі Залишок заборгованості орендаря на кінець періоду
МСОП (ануїтет) Фінансовий дохід За об’єкт
20.10.00  
20.05.01
20.10.01 7153,44 4846,56 54765,44
20.05.02 6571,85 5428,15 49337,29
20.10.02 5920,47 6079,53 43257,76
20.05.03. 5190,93 6809,07 36448,69
20.10.03. 4373,84 7626,16 28822,53
20.05.04 3458,70 8541,3 20281,23
20.10.04 2433,75 9566,25 10714,98
20.05.05 1285,02 10714,98
Разом    

 

Питання для самоконтролю:

1. Характеристика рахунку 375.

2. Порядок відшкодування працівником збитку, відображення в обліку.

3. Охарактеризуйте поняття «Фінансова оренда».

4. Порядок відображення в обліку фінансової оренди.

 

 

ТЕМА 3. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Лекція 3.Облік векселів та безнадійної дебіторської заборгованості.

Мета: розкрити порядок обліку операцій векселів та безнадійної дебіторської заборгованості.

План.

1.Облік розрахунків щодо відшкодування нанесеного підприємству збитку.

2.Облік заборгованості за майно, передане у фінансову оренду.

Література:

[8, с. 255-256],

[10, с. 205-207]

[15, с. 230-253]

Питання 1.

Вексель – письмово оформлене боргове зобов’язання, встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Види:

1) простий (соло) – письмовий документ який містить просте і нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця (боржника) сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений строк і у визначеному місці.

2) переказний (тратта) – письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачу у визначений строк і у визначеному місці. Тобто, це вимога кредитора до позичальника сплатити кошти третій особі - ремітенту.

Заборгованість по розрахунках, що забезпечена отриманими векселями, обліковується на рахунках:

162 “Довгострокові векселі одержані” – ведуть облік векселів, отриманих у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості для визнання якої необхідно виконання наступних умов:

1. заборгованість виникла в ході нормального операційного циклу;

2. заборгованість буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

34 “Короткострокові векселі одержані” – ведуть облік векселів отриманих у забезпечення поточної дебіторської заборгованості для визнання якої необхідна наявність одного із наступних критеріїв:

1. заборгованість виникла в ході нормального операційного циклу;

2. заборгованість буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

За дебетом цих рахунків відображається одержання векселя.

За кредитом – одержання коштів у погашення векселя, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості та реалізація векселя третій стороні.

Операції з векселями одержаними в обліку відображають наступним чином.

Дт Кт Господарські операції
34,162 36,377 Одержано вексель від покупців та інших дебіторів у забезпечення заборгованості
34,162 Погашено вексель
63,685 34,162 Передано вексель у погашення кредиторської заборгованості
50,60 34,162 Передано одержаний вексель в погашення позики банку
34,162 Відображено дисконтні операції по одержаному векселю

 

Векселедержатель може одержати відсотки за відстрочку платежу. Порядок їх відображення в обліку залежить від того як вказана сума зобов’язання по векселю, скільки процентів за відстрочку можуть бути нараховані у вигляді процентів на основну суму заборгованості або вказані у вигляді фіксованої суми. В першому випадку заборгованість буде оформлена процентним векселем, в другому – безпроцентним (сума проценту закладена у номінальну вартість векселя). Нараховані відсотки по процентному векселю векселедержатель повинен відображати в обліку щомісяця. Дт 373 Кт 732 та одночасно на суму ПДВ Дт 373 Кт 641.

Питання 2.

Безнадійна дебіторська заборгованість – це поточна дебіторська заборгованість відносно якої є впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув термін позовної давнини (3 р.).

Вона списується прямим методом, тобто безпосередньо у склад інших операційних витрат та резерв не нараховується.

Резерв сумнівних боргів формується підприємством на дату балансу. Одночасно величина резерву збільшує витрати звітного періоду. Сформований резерв сумнівних боргів зменшує суму дебіторської заборгованості при підрахунку підсумку балансу. За рахунок резерву будуть списані сумнівні борги наступного року. Рис 5.9.

Класифікація сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості може визначатися за наступною формулою:

К с = (∑ Б з н / Д з н )/І

Б з н – фактично списана безнадійна заборгованість відповідної групи за n-й місяць обраного для спостереження періоду;

Д з н – дебіторська заборгованість відповідної групи на кінець n-го місяця обраного для спостереження періоду;

І – кількість місяців в обраному для спостереження періоді.

Розрахунок резерву сумнівних боргів

Покупець Сума заборгованості з розбивкою по кількості прострочених днів, грн Усього, грн
0 днів 1-30 днів 31-60 днів 61-90 днів понад 90 днів
       
     
       
       
     
Разом
Коефіцієнт сумніввності, %  
Резерв сумнівних боргів

 

Величина резерву сумнівних боргів розраховується наступним чином:

63700*1%+50000*3%+95800*4%+35600*11%+100000*50%=59 885

Резерв сумнівних боргів нараховується за Кт 38, а списується за Дт 38.

Приклад. Станом на 01.01.07 підприємство має 2 сумнівних борги минулого року:

1) підприємство покупець А – 1000000 грн.

2) підприємство покупець Б – 200000 грн.

За висновками інвентаризації розрахунків прийнято рішення створити резерв сумнівних боргів. По боргу підприємства А – 70000 грн., підприємства Б – 50000грн. В травні 07р. закінчується строк позовної давності по дебіторській заборгованості підприємства А, а підприємство Б погашає своє зобов’язання.

Дт 944 Кт 38 - 120000 грн. (70000+50000) – нараховано резерв по сумнівних боргах підприємств А і Б в кінці звітного періоду,

Дт 38 Кт 36 – списано по закінченню звітного періоду частину дебіторської заборгованості покупця А, яка визнана безнадійною за рахунок створеного резерву,

Дт 949 Кт 36 – списано частину визнаної безнадійної дебіторської заборгованості,

Дт 31 Кт 36 – 20000 грн. – погашення боргу підприємством Б,

Дт 38 Кт 716 – 50000 грн. – коригується сума нарахованого за боргом підприємства Б резерву.

Питання для самоконтролю:

1. Види векселів.

2. Порядок відображення в обліку векселів одержаних.

3. Наведіть порядок розрахунку резерву сумнівних боргів.

4. Що є підставою для визнання резерву сумнівних боргів?

5. Чи створюється резерв сумнівних боргів щодо безнадійної дебіторської заборгованості?

6. Чи може величина резерву сумнівних боргів бути якою завгодно?

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти