ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Відображення в бухгалтерському обліку придбання палива і паливно-мастильних матеріалів за безготівковим розрахунком

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Здійснено авансовий платіж за дизельне паливо 371 «Розрахунки за виданими авансами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
Відображено податковий кредит з ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
Оприбутковано дизельне паливо від постачальника 203 «Паливо» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
Відображено розрахунки з ПДВ 644 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
Проведено зарахування заборгованостей 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 371 «Розрахунки за виданими авансами»


Приклад
Водію видано з каси під звіт 1000 грн. Згідно з авансовим звітом підзвітною особою на АЗС було придбано паливно-мастильні матеріали на суму 750 грн., у т. ч. ПДВ – 125 грн. Придбані паливно-мастильні матеріали повністю спожито вантажним автомобілем, що використовується для забезпечення збуту продукції.


Бухгалтерський облік придбання паливно-мастильних матеріалів підзвітною особою

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Видано підзвітній особі з каси підприємства кошти в національній валюті 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 301 «Каса в національній валюті»
На підставі авансового звіту оприбутковано паливно-мастильні матеріали за вартістю без ПДВ 203 «Паливо» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Визначено суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 641 «Розрахунки за податками» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Списано вартість використаних паливно-мастильних матеріалів на підставі подорожніх листів 93 «Витрати на збут» 203 «Паливо»
Повернення невикористаної підзвітної суми до каси 301 «Каса в національній валюті» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»


Для здійснення контролю за витратами палива і паливно-мастильних матеріалів необхідно керуватися наказом Мінтрансу України «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від 10.02.98 р. № 43 (зі змінами та доповненнями, за текстом – наказ № 43), яким затверджено Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті.

Нормування витрат палива – це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені щодо моделей (модифікацій) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дають змогу враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

Тобто списання паливно-мастильних матеріалів у бухгалтерському обліку здійснюється згідно з фактичною вартістю витрачених паливно-мастильних матеріалів автомобіля з урахуванням норм витрат.

Підприємства, які використовують у господарській діяльності як вантажні, так і легкові автомобілі, мають вести окремий облік паливно-мастильних матеріалів. Основним документом, на підставі якого списують паливо і паливно-мастильні матеріали, є подорожній лист – документ установленого зразка для визначення та обліку роботи транспортного засобу (ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III (зі змінами та доповненнями)).

При цьому для обліку роботи службового легкового автомобіля затверджено типову форму № 3 «Подорожній лист службового легкового автомобіля» (наказ Держкомстату України «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування» від 17.02.98 р. № 74 (зареєстровано в Мін'юсті України 05.03.98 р. за № 149/2589)). Типові форми первинного обліку роботи вантажного автомобіля затверджено наказом № 488/346, а саме:

«Подорожній лист вантажного автомобіля», Типова форма № 2-ТН;

«Подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні», Типова форма № 1 (міжнародна);

«Талон замовника», Типова форма № 1-ТЗ.

У бухгалтерському обліку списання палива і паливно-мастильних матеріалів відображається за дебетом рахунків 23, 91, 92, 93, 94 у кореспонденції з кредитом рахунку 203.

Питання 4.

Що стосується документального оформлення наявності і руху готової продукції і товарів, то треба зазначити, що він є аналогічним обліку наявності і руху виробничих запасів. При надходженні виготовленої продукції із підрозділів основного і допоміжного виробництв на склад підприємства оформляється «Прибутковий ордер» (типова форма № М-4). Цей документ складається у двох екземплярах. Перший екземпляр із підписом представника цеху, що здає на склад продукцію, залишається у комірника, а другий із підписом комірника – у представника цеху. За допомогою цього досягається контроль і взаємоперевірка звітних даних як по складу, так і по виробничому підрозділу. Надходження на склад підприємства товарів, придбаних з метою подальшого продажу, здійснюється за допомогою документів «Товарно-транспортна накладна» (типова форма № М-6), або «Прибутковий ордер» (типова форма № М-4).

Для оплати реалізованих підприємством готової продукції на адресу покупця виставляється «Рахунок-фактура» (форма № 868).

Відвантаження зі складу підприємства продавця реалізованої продукції здійснюється на підставі документа «Товарно-транспортна накладна», передачу продукції із складу до торгівельного приміщення здійснюється шляхом використання документа «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів».

При оформленні видаткових документів на вивіз із складу підприємства реалізованої продукції самовивозом треба обов'язково переконатися у тому, чи являється отримувач дійсно представником підприємства – покупця. З цією метою здійснюється перевірка виданої йому довіреності на отримання цінностей із зазначення у ній: строку її дії, адреси підприємства – покупця, кількості продукції, яку необхідно отримати, паспортні дані, а також ідентичність підпису особи, завіреного підписами керівником, головного бухгалтера і печаткою підприємства – покупця.

Надходження і вибуття із складу готової продукції і товарів знаходить своє відображення у «Картках складського обліку матеріалів».

За результатами змін, які відбулися із готовою продукцією і товарами на складі на протязі місяця, до бухгалтерії підприємства подається «Звіт про рух матеріальних цінностей», за даними якого бухгалтером вносяться відповідні зміни до «Оборотної відомості по товарно-матеріальних рахунках».

Готовою продукцією, призначеною для продажу, вважають закінчені обробкою вироби, які пройшли випробування, приймання і відповідають технічним вимогам і стандартам.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 “Запаси” та 16 “Витрати”.

При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Готова продукція за характером класифікується наступним чином


Рис. 1. Класифікація готової продукції за її характером

Підприємства виробляють продукцію у відповідності із заключними договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості і якості. Керівник підприємства, в першу чергу, повинен приділяти увагу питанням збільшення обсягу виготовленої продукції, розширення її асортименту і покращення якості, вивчаючи потреби ринку.

Основними завдяннями обліку готової продукції на підприємствах в системі організації є:

систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів і збереженням на складах, обсягом виконаних робіт та послуг;

вчасному і правильному документуванні оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг);

контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції, організацією розрахунку з покупцями;

вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) та їх облік.

Виконання цих задач задежить від ритмічності роботи підприємства, правильної організації збуту та складського господарства, вчасного документального оформлення господарських операцій.

В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності до П(С)БО 9 “Запаси” за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 16 “Витрати”.

П(С)БО 16 “Витрати” визначає два поняття собівартості готової продукції:

1) собівартість реалізованої продукції;

2) виробнича собівартість продукції.

До виробничої собівартості продукції входять наступні витрати


Рис. 2. Склад витрат виробничої собівартості готової продукції

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть застосовуватися методи, передбачені П(С)БО 9 “Запаси”.

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна вартісна (по дебету рахунку 901 “Собівартість реалізації готової продукції”), та оцінка, що визначаютья за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції”).

Собівартість реалізованої продукції складається з наступних витрат.

 

 
 


Рис. 3. Склад собівартості реалізованої готової продукції

Оскільки готова продукція в бухгалтерському обліку відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, то виникає необхідність в уцінці готової продукції, порядок проведення якої аналогічний уцінці виробничих запасів.

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю.

В бухгалтерії на підставі приймально-здавальних документів складається накопичувальна відомість випуску готової продукції, дані якої використовують для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.

Аналітичний облік готової продукції на підприємствах ведеться за місцями її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.

На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових відомостях, оборотних відомостях або книзі складського обліку) готова продукція обліковується у кількісному вираженні.

Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання може бути організований декількома способами:

1) в сортових картках складського обліку, при якому в бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання;

2) безкартковим способом, при якому за допомогою ЕОМ кожен день складають оборотні відомості обліку випуску продукції з виробництва і руху готових виробів у розрізі складів та інших місць зберігання. Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.

У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.

У кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.

Питання 5.

Для обліку виготовленої продукції планом рахунків передбачено два рахунки – 26 та 27 .

Таблиця 1

Характеристика рахунків 26 “Готова продукція” та 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

Назва та шифр Призначення рахунку По дебету відображається По кредиту відображається Облікові регістри Місце в звітності
26 “ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ”     Для узагальнення інформації про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством Надходження готової продукції власного виробництва за первісною вартістю Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції Журнал-ордер № 10 Баланс (ф. № 1) р. 130
27 “ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ” Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції Надходження сільськогосподарської продукції Вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо Журнал-ордер № 11

 

Побудова обліку ГП можлива за різними варіантами

1) виробництво (цех) – склад – відвантаження (реалізація);

2) цех – відвантаження.

Облік ГП ведуть на рахунку 26 «Готова продукція»

Дт 26 Кт 23 здана на склад ГП з виробництва;

Дт 901 Кт 26 списана реалізована продукція за фактичною собівартістю.

Коли продукція відвантажується безпосередньо з цеху, списують6

Дт 901 Кт 23.

Якщо облік ГП ведеться за обліковими цінами, то по закінченню звітного періоду після визначення фактичної с/в ГП записи по випуску ГП корегують на суму відхилень (факт-план).

Від’ємна сума відхилень фіксується методом червоного сторно:

Дт 26 Кт 23 – сторно (коли план більше факту).

Позитивна сума (факт більше плану) записується звичайним записом:

Дт 26 Кт 23.

Питання для самоконтролю:

 

1. Який порядок організації обліку паливно- мастильних матеріалів на підприємстві?

2. Документальне оформлення руху паливо-мастильних матеріалів.

3. Що розуміють під поняттям «Готова продукція»?

4. Особливості оцінки готової продукції на складі та в бухгалтеріїї.

5. Документальне оформлення руху готової продукції.

 

 

Інвентаризація основних засобів в підприємствах проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших активів, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. №69.
Інвентаризація основних засобів має проводитися не рідше одного разу на рік (але не раніше 1 жовтня). Інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів дозволено проводити один раз у три роки, а бібліотечних фондів — один раз у 5 років, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим:
при передачі майна державного підприємства в§ оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в АТ, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
§ перед складанням річного звіту, крім майна, цінностей і зобов'язань, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;
у разі§ зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
§ під час виявлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день виявлення таких фактів);
за рішенням судово-слідчих органів;§
у разі§ стихійного лиха, пожежі, аварії та в інших випадках, передбачених законодавством.

Інвентаризацію основних засобів проводить комісія, призначена наказом керівника підприємства, з компетентних осіб, які знають об'єкт інвентаризації, ціни. первинний облік. Очолює комісію керівник або його заступник.
Результати інвентаризації записують в інвентаризаційну відомість (ф. інв-І), яку складають за кожним місцезнаходженням об'єкта посадові особи, відповідальні за їх збереження. Форма опису забезпечує відображення даних інвентаризації на три дати з метою скорочення обсягу робіт під час щорічного проведення Інвентаризації основних засобів. При виявленні об'єктів основних засобів, які не взяті на облік, або при виявленні недостачі складають належні акти.
Об'єкти основних засобів, які раніше не були прийняті на облік, оцінюють за відновною вартістю і зараховують до складу інших доходів від звичайної діяльності.
Недостача об'єктів основних засобів за залишковою вартістю списується з кредита рахунка 10 «Основні засоби» на дебет рахунка 976 «Списання необоротних активів». Сума зносу, нарахована по цих об'єктах, відображається записом по дебету рахунка 131 «Знос основних засобів» і кредиту рахунка 10 «Основні засоби».
Після прийняття рішення керівником (власником) підприємства сума завданих збитків від недостачі (псування) основних засобів відноситься на рахунок винних осіб записом:
Д-т рах. 375 «Розрахунки по відшкодуванню завданих
збитків»
К-т рах. 716 «Відшкодування раніше списаних активів».

Якщо на час виявлення недостачі основних засобів винні особи не були встановлені, то вартість таких засобів відображається на забалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». Після встановлення винуватців недостачі (псування) основних
засобів сума, що підлягає відшкодуванню, відображається по дебету рахунка 375 «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків» і кредиту рахунка 716 «Відшкодування раніше списаних активів» з одночасним списанням цієї суми з кредита рахунка 072 «Невідшкодовані нестачі і
втрати від псування цінностей».
Сума, що підлягає відшкодуванню, визначається згідно з вимогами Порядку оцінки збитку від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 (з доповненнями, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 27.08.96 № 1009, від 20.01.97 №34, від 15.02.97 № 1402). Згідно з цим Порядком розмір збитку від недостачі основних засобів визначається виходячи з балансової вартості основних засобів (за вирахуванням амортизаційних відрахувань), але ненижче 50% їх балансової вартості на день виявлення недостачі з урахуванням індексів інфляції, - відповідного розміру ПДВ і акцизного збору (по підакцизних засобах) за формулою

РЗ = [(БВ – А)· Іінф + ПДВ +Аз]· 2

де Рз - розмір збитку; Бв - балансова вартість; А - амортизаційні відрахування; Іінф - загальний індекс інфляції (визначений Держкомстатом України); ПДВ – податок на додану вартість; Аз - акцизний збір; 2 – коефіцієнт, який застосовується до визначеної суми <по недостачі основних засобів). Сума відшкодованого матеріально відповідальними особами збитку відображається по дебету рахунків ЗО «Каса», ЗІ «Розрахунки в банках» або рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» (якщо керівником прийнято рішення про утримання суми збитку із заробітної плати винної особи) і кредиту рахунка 375.
Із відшкодованої суми покриваються збитки підприємства по недостачі (псуванню) основних засобів, решта суми підлягає перерахуванню до бюджету, що в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 716 «Відшкодування раніше списаних активів» у кореспонденції з кредитом рахунка 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами».
Матеріали інвентаризації і рішення щодо у регулювання розходжень затверджуються керівником підприємства і підлягають відображенню в обліку того місяця, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше останнього місяця звітного року.

 

 

Доходи майбутніх періодів – це надходження грошових коштів та інших активів, що одержані в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів (орендна плата, комунальні послуги та ін.)

До доходів майбутніх періодів, зокрема, відносять:

авансові платежі за здані в оренду основні засоби й інші необоротні активи;

передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання ;

для підприємств зв'язку - абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо.

Облік доходів майбутніх періодів ведеться на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів". Підставою для відображення операцій на цьому рахунку є такі первинні документи як виписка банку, довідка бухгалтерії, ПКО. Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Відображення в обліку доходів майбутніх періодів наведено в табл. 5.1.

Табл. 5.1.

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
  Дебет Кредит
Отримано в касу готівкою орендну плату за наступний місяць ЗО "Каса" 69 "Доходи майб. періодів"
Одержано авансові орендні платежі на поточний рахунок 31 "Рахунки в банках" 69 "Доходи майб. періодів"
Відобр. різницю між номінальною вартістю векселя та сумою забор- гованості, що ним погашається 34 "Короткостро- кові векселі одер- жані" 69 "Доходи майб. періодів"
Включено до доходів майбутніх періодів суму дебіторської заборгованості 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 69 "Доходи майб. періодів"
Зараховано до доходів майбутніх періодів цільове фінансування 48 "Цільове фінан. 1 цільові надходження" 69 "Доходи майб. періодів"
Відображено писання доходів майбутніх періодів 69 "Доходи майб. періодів" 31 "Рахунки в банках", ЗО "Каса"
Відображено списання доходів майбутніх періодів та включення їх до складу доходів звітного періоду 69 "Доходи майб. періодів" 70 "Доходи від реалізації"
Відобр. у складі доходів звітного періоду різницю між номінальною вартістю векселя та сумою заборгованості, яка ним погашається 69 "Доходи майб. періодів" 733 "Інші доходи від фінансових операцій"
Визнано доходами вітного періоду доходи, віднесеш до майбутніх періодів 69 "Доходи майб. періодів" 74 "Інші доходи"

 

 


Рис. 4. Схема типових операцій по рахунку 26 “Готова продукція”

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти