ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік використаної літератури

1 Економіка підприємства. Організація і управління виробництвом:Нафтогазовий комплекс. За ред. Професора О.І.Лесюка м. Івано-Франківськ, 1999.- 507с.

2 Я.Д Плоткін, О.К. Янушкевич. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві. - Л.: Світ, 1996, - 348с.

3 Лесюк 0.1. Організація виробництва. - Навч. посіб. Для студентів спеціальності "Економіка підприємства".- Ів.-Фр.: Місто НВ, 2002.

4 Тельнов А.С., Мороз В.С. Організація виробництва. - 2-е видання Конспект лекцій. — Х.:Прогрес,2002.

5 В.О. Онищенко, А.С. Старовірець, О.В. Редкін, В.Я. Чевганова. Організація виробництва. - Навч. посіб. для студентів ВНЗ. - К.: Лібра, 2003.

6 В.І. Коваль. Організація виробництва. – Ч.: Лібра, 2004.

7 В.С. Рижикова. Організація виробництва. - Краматорськ: Віра, 2004.

8 Афанасьєв М.В., Телушевська Л.І., Рудика В.І. Оцінка ефективності організаційно-технічних заходів. Навч. посіб. -X.: ВД "ТНЖЕК", 2003.

9 Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. посіб. ~ К.: КНЕУ.1998. - 352с.

10 Румянцева В.П., Поршнєв А.Г. Управление организацией. - М., 1998. -669.

11 Торгове дело: економика й организация. Під заг. редак, професора Зрагина П.Н. і Данько В.П. - М.: Інфра-н, 1997.

12 Мних О.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства, — П.: Вища шк., 1994. - 324с.

14 За ред. Стефана Фон Крамова. Сприяння зростання економічного зозвитку України, - М., 1999.

15 Коробов В.М. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. -ЕС: світ, 2000.

16 Макконел К.Р., Брю С.Л. Економіко: Принципи, проблеми і політика: В 2-х г.: Пер. з анг. - Таллін: АО "Реферто", 1993.

17 Про діяльність підприємств, які змінили форму власності, за 1999 р. // Державний комітет статистики України.- К., 2000.- 544 с.

Тема: Організація обслуговуючих процесів на сучасному підприємстві

Зміст

 

 

Вступ

1 Теоретичні засади організації обслуговуючих процесів на підприємстві

1.1 Зміст та структура моделі організації обслуговуючих процесів

1.2 Організація та управління ремонтним обслуговуванням

1.3 Організація та управління транспортним обслуговуванням виробництва

1.4 Організація та управління енергетичним обслуговуванням виробництва

1.5 Організація та управління матеріально-технічним постачанням

2 Аналітична частина

2.1 Аналіз організаційно-правової форми УМГ

2.2 Аналіз організаційної структури УМГ

2.3 Аналіз виробничої структури УМГ "Прикарпаттрансгаз"

2.4 Аналіз організації ремонтного обслуговування на УМГ

2.5 Аналіз основних техніко-економічних показників УМГ

2.6 Система маркетингу та SWOT-аналіз діяльності УМГ

3 Проектна частина

3.1 Напрямки вдосконалення обслуговуючих процесів на УМГ"Прикарпаттрансгаз"

3.2.1 Проект удосконалення ремонтного обладнання шляхом впроваджен­ня системи регулювання складу суміші в циліндрах ГМК-10 на КС

3.2.2 Методика та розрахунок оцінки ефективності запропонованого заходу

3.3.1 Проект скорочення кількості ремонтів агрегатів ГПА шляхом попе­редження їх поломки встановленням системи захисту і діагностики ремонтів

3.3.2 Розрахунок ефективності впровадження даного заходу

Висновок

Перелік використаної літератури

Перелік використаної літератури:

1 Закон України «Про підприємництво» // Нове законодавство України. 'Випуск 2-К., 1992.

2 Закон України «Про підприємства в Україні» // Нове законодавство України. Випуск З.—К., 1992.

3 Борисов Ю.С. Организация ремонта й технического обслуживания оборудования-М.: Машиностроение, 1998.

4 Брендс А.Д., Тищенко В.Е., Власов А.В. Организация, планирование и управление на предприятиях транспорта й хранения нефти й газа. - М.: Недра, 1980.

5 Лесюк О.І., Федишин М.Д. Організація підготовки та технічного обслуговування виробництва на підприємствах нафтової і газової промисловості. -Івано-Франківськ, ІФДТУНГ, 1991.

6 Організація і управління виробництвом: Нафтогазовий комплекс: навчальний посібник для вищих навчальних закладів / за ред. 0.1. Лесюка. - Івано-Франківськ: 1999. - 507 с.

7 Сьіромятников Е.С., Победоносцева М.М., Зубарева В.Д., Шпаков В.А. Организация планирование и управление нефтегазодобывающими предприятиями. М.: Недра, 1987.

8 Котел К. Организация производства на предприятии. Перев с венг. М.: -Экономика, 1984. - 168 с.

9 Фролова В. Как обзавестись цехом по производству ремонтного оборудования // Бизнес, 1999, № 34, с. 23-25.

10 Бойчик І. М, Хопчан М. І., Харів П.С, Піна Ю. В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене - К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ -2000», 2002.-298.

11 Плоткін Я., Станьковська Л. Забезпечення конкурентоспроможної продукції підприємства // Економіка України.- 1999.-№ 2

12 Білоокий М.М. Функція організації в менежджменті// ж-л «Менеджер». -'К.: 2002,с.24-25.

13 Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво, стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1997.-244 с.

14 Мних Є. В., Ференц І. Д. Економічний аналіз: Навч. посібник.- Львів: «Армія України», 2000.- 240 с.


Тема: Організація транспортного обслуговування виробництва

Зміст

Вступ

1 Теоретичні засади організації транспортних процесів на підприємствах

1.1 Задачі та функції транспортного господарства

1.2 Види транспортних засобів та умови їх раціонального використання на підприємствах

1.3 Характеристика вантажопотоків і систем вантажоперевезень на підприємствах галузі

1.4 Методика оцінки рівня організації та ефективності транспортногообслуговування

2 Аналіз організації транспортних процесів на УМГ «Прикарпаттрансгаз»

2.1 Аналіз організаційно-правової форми діяльності УМГ «Прикарпаттрансгаз»

2.2 Аналіз організаційної структури підприємства

2.3 Аналіз виробничої структури підприємства

2.4 СВОТ - аналіз

2.5 Аналіз забезпеченості та стану транспортних засобів і ефективності їх використання на УМГ "Прикарпаттрансгаз"

3 Розроблення заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів

3.1 Напрями вдосконалення транспортних процесів на УМГ "Прикарпаттрансгаз"

3.2 Проект вдосконалення організації транспортного обслуговування

3.3 Обґрунтування та розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів

Висновки

Перелік використаної літератури

Додатки

 

Перелік використаної літератури

1 Борисович В.Т., Полежаев П.В., Теврадзе Р.Н. Организация и планирование геологоразведочных работ. Управление геологоразведочным предприятием. - М.: Недра, 1987.

2 Довгань Л.Є. Праця керівника, або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Екс об, 2002. - 384 с.

3 Как управлять предприятием нефтяной й газовой промышленности: Справочное пособие. /Под ред. А.С. Тищенко/. - М. : Недра, 1989.

4 Канарчук В.Є., Дудченко О.А. та ін. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах, - К.: Логос, 1996. - 348с.

5 Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. - Львів, 2002. - 288с.

6 Лесюк О.І. Організація виробництва: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Економіка підприємства". - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2002-500с.

7 Лесюк О.І., Федишин М.Д. Організація підготовки і технічного обслуговування виробництва на підприємствах нафтової і газової промисловості. ІФІНГ, 1991.

8 Положення про філію "УМР'Прикарпаттрансгаз".

9 Посадові інструкції відділів.

10 Пояснювальні записки до річних звітів УМР'Прикарпаттрансгаз" за 2001-2005рр.

11 Річний баланс УМГ "Прикарпаттрансгаз" за 2005 рік

12 Следков В.В. Организация, планирование и учет вспомогательного производства в бурении. - М.:Недра,1982 – 222 с.

13 Справочник хозяйственного руководителя. Н.Р. Кордон и др. : Техника, 1973.

14 Соколицин С.А., Кузин Б.И. Организация и оперативное управление машиностроительным производством. - Л.: Машиностроение, - 1988 -527с.

15 Фінансова звітність за 2001-2005 рр.

16 Шматов В.Ф., Малышев Ф.М., Тищенко В.Е., Самигуллин А.С. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной й газовой промышленности. М.: Недра, 1990 -192с.


Тема: Вдосконалення організаційної функції менеджменту підприємства на маркетингових засадах

Зміст

Вступ

1 Теоретико - маркетингові засади вдосконалення організаційної функції менеджменту підприємства

1.1 Особливості вдосконалення організаційної функції менеджменту в сучасних умовах

1.2 Основні елементи та вимоги організаційних структур

1.3 Маркетинг як базова функція управління

1.4 Еволюція розвитку внутрішньофірмової системи маркетингу

1.5 Маркетингові організаційні структури фірми

2 Аналіз організаційної функції менеджменту підприємства „Прикарпатський торговий дім”

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Аналіз організаційної структури управління ТзОВ

2.3 Організація господарських зв’язків з постачальниками

2.4 Аналіз зовнішнього середовища підприємства

2.5 SWOT-аналіз ТзОВ „Прикарпатський Торговий Дім”

2.6 Аналіз особливостей організації маркетингу „Прикарпатського торгового дому”

2.6.1 Організація проведення асортиментної політики

2.6.2 Організація проведення і стимулювання збуту товарів

2.6.3 Взаємодія відділу маркетингу з іншими відділами підприємства

2.6.4 Вдосконалення процедури прийняття стратегічних маркетингових рішень на підприємстві

3 Вдосконалення організаційної функції на маркетингових засадах

3.1 Передумови вдосконалення організації служби маркетингу на підприємстві

3.2 Вдосконалення організації структури служби маркетингу на підприємстві „Прикарпатський торговий дім”

3.3 Критерії оцінки ефективності роботи служби маркетингу та системи оплати праці її працівників

Висновки

Перелік використаних літературних джерел

Додатки

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти