ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Види підприємств за сферою діяльності

Види підприємств за сферою діяльності

Підприємства класифікують також за сферою, видом господарської діяльності. Зумовлено це тим, що існує суспільний поділ праці, відповідно до якого утворюються підприємства сільськогосподарські, промислові, будівельні, транспортні, фінансові, торговельні, наукові, сфери обслуговування.

Підприємства різних сфер господарювання відрізняються між собою не тільки структурою і умовами виробництва, а й тим, що вони виробляють. У промисловості, наприклад, створюються як засоби виробництва (верстати, вантажні автомобілі, трактори тощо), так і предмети споживання (взуття, одяг, продукти харчування). Молоко, зерно, м'ясо, вовна, соняшник, цукровий буряк - предмети виробництва сільського господарства.

Банки збирають вільні кошти і надають їх у кредит. Торговельні та фінансові біржі сприяють прискоренню обороту капіталу, поєднуючи виробників і покупців. Виходячи з цього підприємства різних галузей можна згрупувати за видом діяльності так: виробничі, фінансові, посередницькі, страхові.

Господарські товариства являють собою певні об'єднання підприємців та поділяються на:

1) Повне товариство - несуть солідарну відповідальність;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю - таке, що має статутний фонд, поділений на частини, учасники цього товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів;

3) командитним є товариство, яке поряд з членами з повною відповідальністю, включає одного учасника, відповідальність якого обмежується особистим вкладом у майно такого підприємства.

Найбільш розвинутою формою господарських товариств є акціонерні товариства. Вони бувають: відкритого типу, акції якого розповсюджуються шляхом відкритої купівлі-продажу акцій; закритого типу - акції котрого можуть розповсюджуватися лише між його замовниками.

Технологічною і територіальною цілісністю володіють так звані материнські (головні) підприємства, дочірні - юридично самостійна, проте головна фірма суворо контролює діяльність, оскільки володіє контрольним пакетом акцій.

За розміром та чисельністю відокремлюються малі підприємства - з чисельністю у промисловості і будівництві до 200 чоловік, а в інших галузях до 50 чоловік: наука - до 100 чоловік, роздрібна торгівля - до 15 чоловік.

Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, комерційну діяльність.

Асоціації - найчастіша форма договірного об'єднання підприємств з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників.

Корпорації - договірні об'єднання господарюючих суб'єктів на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.

Концерни - форма статутних об'єднань підприємств, що характеризуються єдністю власності і контролю. Після створення концерну господарюючі суб'єкти втрачають свою самостійність.

Картелі - договірне об'єднання підприємств, переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовлюваної продукції.

 

Бухгалтерський облік на західноукраїнських землях у XX ст.

Коріння розвитку бухгалтерського обліку в Україні тісно пов’язані та переплітаються з його розвитком у державах, до складу яких входили українські землі. Оскільки територія України входила свого часу до складу Російської держави, то і розвиток науки про облік на цих землях наклав свій відбиток. Аналогічний процес відбувався і на Західній Україні, яка перебувала у складі Польщі і пізніше Австрії.

Вивчення розвитку бухгалтерського обліку доцільно розпочати з поділу даного проміжку часу на періоди, для яких будуть характерними більш – менш усталені умови розвитку економіки в межах однієї державної структури. У першій половині XX століття доцільно виділити два основних періоди:

- І період (від 1900 року до початку першої світової війни);

- ІІ період (від 1920 року до початку другої світової війни).

Виокремлення часу воєнних дій цілком аргументоване, оскільки на час війни розвиток і вдосконалення облікового процесу припиняється, регулярність та форми звітності порушуються, господарське життя згортається до рівня, необхідного для того, щоб вижити. Отже, перший період розвитку бухгалтерського обліку на західноукраїнських землях, які входили до складу Австро – Угорської імперії, знайшов свій відбиток від німецької бухгалтерської школи. У зв’язку із бурхливим розвитком кооперації на початку XX ст. виникла потреба в забезпеченні українських кооператорів підручниками і довідниками рідною мовою.

Вагомий вклад у розвиток української версії бухгалтерського обліку внесло товариство "Просвіта", яке пропагувало, зокрема, впровадження української мови у діловодстві та ведення різного виду документів поміж іншими національними атрибутами. Розвиток бухгалтерського обліку на західноукраїнських землях у першій половині XX ст. проходив за головною участю РСУК шляхом перекладу видань німецької школи; періодичними фаховими друкованими органами, а згодом виданням підручників українських вчених економістів як теоретиків, так і практиків.

Класифікація об’єктів обліку

 

Господарські засоби Сума, тис. грн Джерела формування Сума, тис.грн
       
Всього   Всього  

Вихідні дані:

ВАТ «Приладобудівний завод» випускає мікрокалькулятори та блоки автономні монтажні.

Для виготовлення готової продукції завод купує напівфабрикати: аноди різні, дріт калібрований, скло оптичне, оксид хрому, труби, лак, фарби, шнур.

ВАТ «Приладобудівний завод» має такі активи, капітал і зобов’язання 31 грудня 2010 р.

№ п/п Найменування активів, капіталу, зобов’язань Сума. грн
1. Генератор ультразвуковий
Вентилятор
3. Аноди цинкові на складі
4. Аноди цинкові в основному виробництві (незавершене виробництво)
5. Будівля заводоуправління
6. Заборгованість постачальникам за матеріали
7. Заборгованість банку за короткостроковий кредит
8. Будівлі основних і допоміжних цехів
9. Пила циркулярна із строком служби більше ніж рік со сроком службы более года
10. Нерозподілений прибуток
11. Емаль в основному виробництві производстве
12. Емаль на складі
13. Дріт калібрований на складі
14. Запасні частини на складі для ремонту
15. Оксид хрому в основному виробництві производстве
16. Трубка стальна в основному виробництві производстве
17. Опалювальне устаткування із строком служби більше ніж рік
18. Аноди мідні в основному виробництві
19. Мікрокалькулятори на складі
20. готівка в касі
21. Кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті
22. Лакооприскувач із строком корисного використання до одного року
23. Статутний капітал
24. Лак на складі
25. Скло оптичне на складі
26. Блоки автономні монтажні на складі
27. Довгострокові кредити банку
28. Доходи майбутніх періодів
29. Заборгованість робітникам з оплати праці
30. Заборгованість інших дебіторів
31. Заборгованість бюджету за податками
32. Заборгованість за відрахуваннями в Пенсійний фонд
         

Встановити економічну сутність господарської операції та визначити її вплив на об’єкти бухгалтерського обліку, склавши таблицю.

№ п/п Сума операції Зміст операції Об’єкти, на які відобразилися операції Зміни об’єкта під впливом операцій (+;-) Вид рахунку (А-П) Тип
             

Вихідні дані:

Господарські операції за січень 2010 р.

Прийнято в касу гроші: з поточного рахунку для видачі зарплати - 1000 грн. і на господарські потреби - 400 грн.; від дебіторів - 350 грн.; разом - 1750 грн.

Поступили на склад від постачальників: металовироби для виробництва машин - 66100 грн., мастильні матеріали - 2000 грн., паливо - 13200 грн.; разом - 81300 грн.

Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості за матеріали постачальникам - 17500 грн.

Видано з каси: під звіт на службові відрядження - 800 грн., для погашення кредиторської заборгованості - 200 грн.; разом - 1000 грн.

Види підприємств за сферою діяльності

Підприємства класифікують також за сферою, видом господарської діяльності. Зумовлено це тим, що існує суспільний поділ праці, відповідно до якого утворюються підприємства сільськогосподарські, промислові, будівельні, транспортні, фінансові, торговельні, наукові, сфери обслуговування.

Підприємства різних сфер господарювання відрізняються між собою не тільки структурою і умовами виробництва, а й тим, що вони виробляють. У промисловості, наприклад, створюються як засоби виробництва (верстати, вантажні автомобілі, трактори тощо), так і предмети споживання (взуття, одяг, продукти харчування). Молоко, зерно, м'ясо, вовна, соняшник, цукровий буряк - предмети виробництва сільського господарства.

Банки збирають вільні кошти і надають їх у кредит. Торговельні та фінансові біржі сприяють прискоренню обороту капіталу, поєднуючи виробників і покупців. Виходячи з цього підприємства різних галузей можна згрупувати за видом діяльності так: виробничі, фінансові, посередницькі, страхові.

Господарські товариства являють собою певні об'єднання підприємців та поділяються на:

1) Повне товариство - несуть солідарну відповідальність;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю - таке, що має статутний фонд, поділений на частини, учасники цього товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів;

3) командитним є товариство, яке поряд з членами з повною відповідальністю, включає одного учасника, відповідальність якого обмежується особистим вкладом у майно такого підприємства.

Найбільш розвинутою формою господарських товариств є акціонерні товариства. Вони бувають: відкритого типу, акції якого розповсюджуються шляхом відкритої купівлі-продажу акцій; закритого типу - акції котрого можуть розповсюджуватися лише між його замовниками.

Технологічною і територіальною цілісністю володіють так звані материнські (головні) підприємства, дочірні - юридично самостійна, проте головна фірма суворо контролює діяльність, оскільки володіє контрольним пакетом акцій.

За розміром та чисельністю відокремлюються малі підприємства - з чисельністю у промисловості і будівництві до 200 чоловік, а в інших галузях до 50 чоловік: наука - до 100 чоловік, роздрібна торгівля - до 15 чоловік.

Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, комерційну діяльність.

Асоціації - найчастіша форма договірного об'єднання підприємств з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників.

Корпорації - договірні об'єднання господарюючих суб'єктів на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.

Концерни - форма статутних об'єднань підприємств, що характеризуються єдністю власності і контролю. Після створення концерну господарюючі суб'єкти втрачають свою самостійність.

Картелі - договірне об'єднання підприємств, переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовлюваної продукції.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти