ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІ. Методи фіксації прочитаного

Методи даної групи, як вже зазначалося, сприяють більш глибокому осмисленню та запам’ятовуванню прочитаного на основі письмової фіксації, допускають наявність пасивних знань з подальшим перетворенням їх у активні; сприяють отриманню нової інформації та застосуванні її на практиці.

1. План - це короткий послідовний перелік головних питань чи тем тексту. До цієї форми запису прочитаного звертаються за умови необхідності розуміння структури та фіксування головних тем книги чи статті.

План передує тезуванню та конспектуванню - більш складним формам запису прочитаного. Разом з тим, і план, і тези, і конспект - аналітичні форми запису (на відміну від виписок, наприклад, цитат) і потребують відповідного аналізу та перекодування інформації.

Якщо в плані перелічені лише головні питання, що висвітлені в тексті, то такого роду плани називають простими. Якщо головні пункти плану потребують уточнення, то їх доповнюють підпунктами, які розкривають зміст головних пунктів, а план у цьому випадку називають розгорнутим чи складним. Вступний і заключний пункти такого плану слід формулювати таким чином, щоб вони не потребували уточнень.

Під час нотування прочитаного у формі плану студентам необхідно дотримуватися таких загальних правил:

1. Попередньо розглянути текст, з’ясувати неясності, що заважають зрозуміти прочитане.

2. Уважно прочитати текст, визначити головну думку.

3. Поділити текст на смислові частини, визначити мікротеми.

4. Сформулюйте пункти плану, логічно пов’язавши їх між собою.

Критерії оцінки якості складання плану:

1. Інформаційна повнота.

2. Логічність та чіткість викладання матеріалу.

3. Уміння формулювати питання до кожного фрагмента навчальної інформації.

4. Уміння робити висновки та узагальнення.

5. Відсутність двозначних формулювань.

2. Одним із сучасних способів розвитку пізнавальної самостійності виступає мнемосхема, що являє собою умовне зображення педагогічного явища (процесу, проблеми, поняття), виконане у вигляді графіка, таблиці, схеми, які відображають взаємозалежності, зв’язки окремих частин цілого, допомагають сприйманню, осмисленню цих явищ, полегшують запам’ятовування, розширюють обсяг пам’яті шляхом утворення певних асоціацій.

Наприклад, робота над мнемосхемою порівняльного характеру проводиться у такій логічній послідовності:

Ø складається план порівняння явища, що вивчається;

Ø визначаються їх суттєві загальні ознаки;

Ø визначаються суттєві відмінності явищ, що вивчаються;

Ø робляться висновки за результатами порівняння явищ.

3. Опорна схема - це система опорних сигналів, які мають загальний структурний зв’язок. Опорним сигналом може бути асоціативний символ, який графічно відповідає певному поняттю теми, що вивчається. Він дає можливість відразу відтворити в пам’яті всю колись засвоєну інформацію. Студент може вибирати свій шлях складання опорних схем та конспектів відповідно до мети роботи, працюючи з навчальною, науковою літературою та першоджерелами, самостійно встановлювати зв’язки між окремими поняттями, питаннями та системами (блоками) знань, обираючи при цьому свої позначення.

Робота з таблицями, схемами, картами, діаграмами сприяє формуванню у майбутніх учителів теоретичного мислення, а, разом з тим, образного, символічного, наочно-діяльнісного тощо.

Складання плану, блок-схеми тощо є лише попередньою формою запису прочитаного. Більш складними та змістовними формами нотування є складання тез та конспектів.

4. Тезами називають стисло сформульовані головні положення тексту, що вбирають сутність висловленого. Якщо план допомагає уявити структуру тексту та назвати його головні теми, то тези розкривають сутність усієї текстової інформації.

Обидві форми запису тісно взаємодіють: складання змістовних тез неможливе без попереднього складання чіткого плану. І хоча зміст та обсяг плану та тез відрізняються, вдало сформульовані тези вміщують всі головні питання, відображені у плані. Специфіка складання тез полягає в тому, що ця робота залежить не лише від логіки авторського викладу тексту, але й від конкретної мети, поставленої читачем перед читанням. Оскільки тези тою чи іншою мірою несуть на собі відбиток читацького сприйняття, то повної відповідності тез з оригіналом домогтися неможливо. Це стосується насамперед їх мовного оформлення: переформулювання, перекодування інформації спрямоване на ущільнення, конденсацію змісту прочитаного тексту, завдяки виключенню надлишкових елементів авторського тексту шляхом лексичного, граматичного, смислового перефразування речень та нефразових єдностей.

Одним з видів запису прочитаного є конспект - короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо. Конспект складається з плану, стисло викладених головних положень, фактів, прикладів, тобто конспект включає план і тезисний виклад кожного пункту. Особливістю ж цієї форми переробки та запису текстової інформації є те, що у конспекті ми маємо можливість не лише занотувати прочитане й почуте, але й виражати особисте ставлення до нього, записувати власні думки.

Під словом «конспект» розуміють і спосіб запису прочитаного (чи почутого), і самі записи тобто результат конспектування. При складанні конспекту слід звертати увагу на такі головні моменти.

Конспект, як правило, ведеться в окремому зошиті. На першій сторінці обов’язково записуються паспортні дані книги, над якою працюють з урахуванням бібліографічних вимог. Далі подається план конспекту. В його основі може бути зміст книги, вміщений у кінці чи на початку видання. Якщо ж зміст і структура тексту зазнають під час конспектування значної переробки, план конспекту може значно відрізнятися від оглаву. Пункти плану доречно подавати і в самому тексті конспекту, як назви відповідних його фрагментів, частин.

Матеріали конспекту доречно записувати на одній, правій, сторінці зошита. Ліва сторінка слугуватиме для запису власних думок, коментарів, оцінок, а також доповнень, уточнень, які можуть з’явитися вже після написання конспекту. Симетричне розташування записів значно полегшить роботу з ними.

На заняттях використовують такі види конспекту: текстуальний, вільний, комбінований, тематичний тощо.

Своєрідною формою запису є опорний конспект - кодування навчального матеріалу за допомогою умовних знаків, символів, схем, графіків, таблиць.

Педагогічна функція опорного конспекту як методу освіти полягає у:

- взаємодії педагога зі студентами на основі найбільшого узагальнення, кодування, згортання знань за допомогою різноманітних засобів з послідовним розгортанням у свідомості студентів;

- аналітико-синтезуючій діяльності майбутніх педагогів.

Критеріями оцінки якості опорного конспекту є:

1. Повнота відображеного матеріалу.

2. Відображення зв’язків.

3. Логічна взаємозумовленість (порівняння, розмежування, узагальнення) зв’язків.

4. Компактність, об’єктивність (реальне співвідношення між словесно-логічними і образними компонентами).

Оформлення конспектів стоїть поряд з цитуванням - дослівним записом тексту. Як правило, цитуються ті фрагменти авторського тексту, які є найважливішими з точки зору змісту і мети роботи над текстом.

Рекомендовані види записів, відрізняючись за призначенням та формою, мають загальну властивість: вони допомагають зрозуміти прочитаний текст, засвоїти і запам’ятати його зміст залежно від етапу формування самоосвітньої діяльності майбутніх учителів.

 

Самоосвітня діяльність займає одне з провідних місць в системі підвищення науково-теоретичного та методичного рівнів учителів та інших працівників народної освіти. Загалом система самоосвіти та підвищення кваліфікації вчителів вміщує в собі такі ланки:

1) підсистему підвищення теоретичної та методичної підготовки вчителя у школі (науково-теоретичні та методичні семінари, методична робота, школи передового педагогічного досвіду, педагогічні читання, лекції, семінари, конференції тощо);

2) підсистему роботи з учителями в районі, місті (лекції, консультації, науково-практичні конференції, семінари, практикуми тощо);

3) підсистему роботи з учителями, яку організовує і проводить безпосередньо обласний інститут удосконалення вчителів (курси, семінари, практикуми тощо).

Кожна з перерахованих підсистем має бути органічною частиною загальної системи роботи з педагогічними кадрами і спрямована, насамперед, на вироблення в учителів та інших працівників народної освіти необхідних умінь і навичок науково обґрунтовано організовувати та використовувати не тільки свою власну працю, але й працю своїх вихованців та інших людей. Певна річ, що при цьому педагог повинен навчитися раціонально та ефективно вчитися сам і навчати інших.

Створення оптимальних умов для досягнення високих результатів у навчально-виховній роботі при раціональній витраті часу, сил і засобів як учителя, так і учнів називають науковою організацію праці (НОП).

До умов раціоналізації вчительської праці відносять: зведення до мінімуму “вікон” у розкладі, виділення кожному педагогові місця в учительській або методичному кабінеті, оснащення навчального процесу всіма необхідними матеріалами та посібниками, рівномірна участь у громадській праці, створення в педагогічному колективі атмосфери співробітництва.

НОП – це такий стиль діяльності, який при мінімальній витраті ресурсів дає максимальний педагогічний ефект, це найвищий ступінь організації навчально-виховного процесу на всіх його ділянках.

Велике значення має в НОП передовий педагогічний досвід. Поширення цього досвіду є одним із шляхів удосконалення наукової організації праці.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Практичні завдання студентам

Завдання 1

А.Виконайте “згортання” та “розгортання” інформації на основі поданого тексту у вигляді:

а) планового конспекту;

б) текстуального конспекту;

в) тематичного конспекту;

г) вільного конспекту.

Б. Опрацюйте запропонований текст на основі поданого алгоритму:

а) прочитати текст й розділити його на 4-5 смислових розділи;

б) згорнути текст до тез;

в) виписати з кожної тези ключові поняття в речення, що мають смислове навантаження;

г) зв’язати розрізнені поняття в речення, які передають основні думки автора;

д) виділити основні думки автора та провідні ідеї даної інформації.

Для виконання цих вправ можна використати роботу А.С.Макаренка “Про виховання” (розділ “Думки, судження, приклади”).

Завдання 2

Підготувати повідомлення про роль самовиховання або самоосвіти у житті видатних особистостей (план, програма): К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, Леся Українка, І.І.Огієнко та ін.

Проаналізувати програму самовиховання за схемою:

а) мета самовиховання (самоосвіти);

б) методи та засоби, обрані для досягнення мети;

в) порівняння результатів самовиховання (самоосвіти) з поставленою метою.

Завдання 3

Скласти програму самовиховання, використовуючи інформацію про поняття “самовиховання”, “самоосвіта”, методи та засоби їх реалізації. Розробити програму за такою схемою:

 

Риси особистості Що сформовано Що потрібно сформувати Правила, вправи з формування рис і умінь

Завдання 4

Самостійно проаналізувати процес читання (самотестування уміння читати). В основі – закономірність: як читає, так і думає; як читає, так і пише; як читає, так і навчається; як читає, так і навчає.

Самотестування здійснюється протягом однієї хвилини: вибрати незнайомий текст з нової дисципліни, прочитати вголос абзац, зафіксувавши кількість слів, які прочитано за одну хвилину. Перевірку повторити три-п’ять разів. Визначити середню швидкість читання: кількість слів за хвилину.

Для діагностики результатів:

-швидкість читання молодшого школяра – 30-75 слів/хв.;

-середня швидкість – 150-200 слів/хв.;

швидкість читання фахівця – більше 200 слів/хв.

Запропонований тест дасть можливість студентові визначити рівень володіння способами читання, а також створити базу для наукового підходу до раціональної самоорганізації розумової праці.

Педагогічні задачі

Задача №1

Студентка I курсу Галина Д. уже в перші місяці навчання в університеті відчула труднощі в підготовці до практичних занять з різних предметів, хоча вона й багато часу проводила у читальному залі, писала чимало конспектів. Однак її відповіді на заняттях дуже часто були неглибокі, поверхові. Студентка замислилася.

Назвіть можливі причини невдалої підготовки Галини? Які форми, методи самоосвітньої підготовки можна порекомендувати дівчині, щоб змінити ситуацію на краще?

Задача №2

Надія Г., студентка I курсу педагогічного університету, мала важкий характер, нерідко в неї бував поганий настрій, їй не вдавалося нормально спілкуватися зі своїми колегами, часто ображалася на них за висловлені ними зауваження. Поступово Надія ставала самотньою, з нею майже ніхто не контактував.

Які причини призвели до такого становища? Чи мають значення для майбутнього вчителя властивості його особистого характеру? Запропонуйте методи самовиховання, які були б більш ефективними в даній ситуації?


Задача №3

Студент ІІІ курсу Андрій М. звик запізнюватися на заняття, а то й пропускати їх, часто не встигав якісно підготуватися до них, мотивуючи тим, що у нього мало залишається часу на підготовку.

Чи можна вважати заяви Андрія достатньо обґрунтованими? Чи має значення для майбутнього вчителя така властивість як самоорганізація своєї поведінки і діяльності?

Задача №4

Частина студентів ІІ курсу педагогічного навчального закладу на лекціях в основному займалася сторонніми справами. Вони вважали, що й самі можуть прочитати літературу, самостійно підготуватися до екзамену.

Чи згодні Ви з думкою цих студентів? У чому полягає перевага лекційно-семінарської системи підготовки майбутніх учителів над їх самоосвітньою підготовкою?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти