ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. Характеристика методів контролю і самоконтролю у навчанні

Застосування методів контролю та самоконтролю у навчанні дає можливість не тільки визначати рівень навченості учнів, а, головним чином, коректувати подальшу діяльність вчителя (або самого учня у випадку застосування методів самоконтролю).

Усний контрольздійснюється під час індивідуального та фронтального опитування. При індивідуальному опитуванні вчитель ставить перед учнем кілька запитань, відповідаючи на які останній показує рівень засвоєння ним навчального матеріалу. При фронтальному опитуванні вчитель підбирає серію логічно пов’язаних між собою питань і ставить їх перед усім класом, викликає для короткої відповіді тих чи інших учнів.

Під час використання методів цієї групи учні вчаться логічно мислити, аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, емоційно, набувають досвіду обстоювати свою точку зору. Але така перевірка знань потребує багато часу, збуджує нервову систему опитуваного учня, нерідко буває суб’єктивною, нерівнозначною (різний рівень складності запитань різним учням).

Методи письмового контролю – письмова перевірка знань, умінь та навичок учнів. Названа група методів включає: проведення письмових контрольних робіт, творів, диктантів, письмових заліків, метод тестового та графічного, програмованого контролю тощо. Письмова перевірка знань не потребує багато часу, може охоплювати велику кількість учнів одночасно, є більш об’єктивним методом перевірки знань та умінь учнів.

Метод тестового контролю передбачає відповіді учня на тестові завдання, що дає змогу за короткий час перевірити знання певного навчального матеріалу учнями всього класу. Однак така перевірка може виявити лише знання фактів, але не здібності, вона заохочує механічне запам’ятовування, а не роботу думки; потребує багато часу для складання програм.

Метод графічного контролю – перевірка навчального матеріалу у вигляді складання учнем узагальненої наочної моделі, яка відображає певні відношення, взаємозв’язки об’єкта або їх сукупності.

Застосування методів лабораторного контролю полягає у перевірці вмінь користуватися приладами, розв’язувати експериментальні задачі, проводити досліди тощо.

Метод машинного контролю. Це метод виконання програмованих вправ на комп’ютері.

Методи самоконтролю. Це вміння самостійно знаходити помилки, недоліки, намічені способи їх подолання.

 

ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ

 

 
 

 

 

Надаючи перевагу тим або іншим методам навчання, необхідно дотримуватися таких критеріїв:

1) відповідність методів принципам навчання;

2) відповідність мети завданням навчання;

3) відповідність мети, завдань і змісту даної теми;

4) відповідність змісту матеріалу навчальним можливостям школярів;

5) відповідність змісту навчального матеріалу умовам і відведеному часу для його вивчення, а також рівню підготовки самого вчителя тощо.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Питання та практичні завдання з теми заняття

Знання

1. Відтворити по пам'яті один з блоків схеми опорних понять або всю схему в цілому.

2. Перерахувати виділені в літературі класифікації методів навчання.

3. Охарактеризувати окремі методи навчання.

4. Назвати найбільш розповсюджені методи, засоби навчання.

5. Перерахувати методи, що відображають логічний шлях навчальної роботи школярів.

Розуміння

1. Пояснити взаємозв’язок окремих понять і блоків опорної схеми.

2. Пояснити, чим відрізняються поняття “метод” і “метод навчання”.

3. Обґрунтувати сутність зовнішньої і внутрішньої сторони методу навчання.

4. Охарактеризувати відомі методи навчання, зазначити переваги і недоліки кожного з них.

5. Назвати та пояснити чинники, що зумовлюють вибір методів навчання.

Застосування

1. Навести приклади використання нетрадиційних методів навчання в досвіді педагогів-новаторів.

2. Продемонструвати використання традиційних методів навчання в досвіді педагогів-новаторів.

3. Проілюструвати прикладами функції методів навчання, пояснити їх взаємозв’язок.

4. Доповнити класифікацію Ю.К. Бабанського нетрадиційними методами навчання з досвіду педагогів-новаторів.

5. Проілюструвати, на матеріалі однієї з тем предмету за фахом, можливості застосування конкретних методів навчання.

Аналіз

1. Проаналізувати різні підходи до класифікації методів навчання. Який з них, на ваш погляд, є найбільш оптимальним?

2. Виділити позитивні та негативні риси кожної групи методів класифікації, яка розроблена на основі діяльнісного підходу.

3. Порівняти поняття “продуктивні” та “репродуктивні” методи навчання. Які відомі методи ви можете віднести до продуктивних та репродуктивних? Аргументувати свою відповідь.

4. Визначити взаємозв’язки між методами, прийомами та засобами навчання.

5. Окреслити шляхи вдосконалення методів навчання у майбутньому.

Синтез

1. Cкласти пам'ятку “Правила вибору методів навчання” на основі аналізу опрацьованої літератури.

2. Сконструювати схему-характеристику кожного методу.

3. Скласти таблицю-класифікацію нестандартних методів навчання.

4. Написати педагогічний твір-мініатюру “Методи і засоби навчання в школі майбутнього”.

Оцінка

1. Оцінити значення методів, прийомів, засобів навчання в організації уроку.

2. Оцінити комплекс методів навчання в роботі вчителів школи, в якій ви проходили практику.

3. Визначити вплив різних чинників на ефективність методів навчання.

4. Оцінити ступінь співвідношення традиційних та нестандартних методів навчання в організації сучасного уроку.

Практичні завдання

1. Сформулювати під час вивчення теоретичного матеріалу ряд проблемних запитань до одногрупників. Підготувати свої варіанти відповідей.

2. Виділити ключові слова у термінах виписаних у педагогічний словник, що відображають сутність даного поняття, обґрунтувати свій вибір.

3. Зробити огляд періодичної педагогічної преси: методи навчання у сучасній школі.

4. Заповнити графу “Методи навчання” у протоколах уроків за фахом, записаних під час педагогічної практики.

5. Зробити інформаційне повідомлення “Методи навчання в роботі педагогів школи, у якій проходили педагогічну практику”.

6. Підготувати та провести експрес-контроль з метою перевірки знання основних понять з теми заняття.

7. Підготувати фрагмент уроку (за фахом) із застосуванням обраного стандартного або нестандартного методу навчання.Педагогічні задачі

Задача №1

До свого першого уроку студентка-практиканта ІV курсу педінституту готувалася довго. І ось урок розпочався. Учителька швидко перевірила домашнє завдання, розповіла новий матеріал, а до кінця уроку залишилося 20 хвилин. Закріплення зайняло ще 10 хвилин, а далі вчителька не знала чим заповнити час і відпустила учнів раніше з уроку.

Проаналізуйте причини методичних недоробок учительки. Висловіть поради щодо подальшого вдосконалення методики проведення уроків.

Задача №2

Учителька української мови вже на перших уроках у 5 класі помітила, що учні не вміють складати планів, самостійно працювати з підручником, тому далі на кожному уроці вона приділила увагу розвитку прийомів самостійної роботи. Через деякий час справи у цьому напрямі значно покращилися.

Які види самостійної роботи учнів вам відомі? До якої групи методів вони належать? Оцініть дії педагога.

Задача №3

На уроці вчитель перевіряв домашнє завдання з допомогою фронтального опитування, яке проходило у досить швидкому темпі. Павло К. не зміг швидко зорієнтуватися в питаннях і сказав учителю, що йому треба подумати. На що вчитель відповів: "Нічого думати, треба відповідати". Хлопець перестав зовсім відповідати на уроці.

До якої групи методів належить фронтальне опитування? Як Ви оцінюєте дії вчителя у даному випадку? Охарактеризуйте негативні та позитивні сторони методу. Надайте пропозиції щодо покращення організації перевірки домашнього завдання учнів.

Задача №4

Урок у 4 класі. Коля С. відповідає біля дошки. Тільки він зупиняється, помиляється - виникає "ліс рук". Спочатку вчителька зупиняла учнів, але потім дозволила виправляти й доповнювати товариша. Коля все більше і більше заплутувався, тягнув слова і згодом зовсім замовк. "Знову не довчив" - сказала вчителька і поставила "3" у журнал.

Урок у 9 класі. Відповідає Іра К. У класі тиша. Але не всі слухають. Кілька учнів готують наступне питання, інші дивляться у вікно. Дві дівчинки розмовляють "очами" про речі, які не мають відношення до уроку. Іра робить помилки, але ніхто її не виправляє. І після відповіді ніхто не визвався виправити помилки.

Порівняйте фрагменти опитування в 4 і 9 класах. Чому не була вдалою перша відповідь і пройшла непоміченою для більшості друга? Які методи та прийоми треба застосовувати вчителю, щоб активізувати учнів на цьому етапі уроку? Наведіть приклади використання ефективних методів опитування з практики досвідчених учителів

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізувати застосування різних методів та засобів навчання в діяльності кращих педагогів-майстрів Житомирщини.

2. Вивчити досвід роботи одного з педагогів-новаторів.

3. Проаналізувати подані у підручнику Лозової В.І. (Педагогіка. Розділ “Дидактика” –К.,1993, -с.72-73) вісім способів використання методу роботи з книгою, запропонувати свої варіанти.

4. Ознайомитись з наведеними у навчальному посібнику М.М. Фіцули варіантами застосування методу роботи з книгою. Порівняти із запропонованими у книзі В.І. Лозової.

5. Проаналізувати, вибрати та пояснити, яке визначення поняття “метод навчання” найбільш доцільне:

а) система дій (В.О. Оніщук, М.М. Скаткін)

б) система прийомів та способів (А.М. Алексюк)

в) спосіб дій (І.Я. Лернер)

г) спосіб цілеспрямованої реалізації (М.Д. Ярмаченко)

д) спосіб взаємодії (А.М. Бойко)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти