ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Цілісний і гуманний характер системи виховання в українській народній педагогіці.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Історичні корені української національної педагогіки.

2. Основна мета народної педагогіки. Принципи народного виховання: природовідповідності, народності, самодіяльності, людяності, емоційності.

3. Зміст, структура і особливості української етнопедагогіки.

4. Методи національного виховання: практично-дійові, навіювальні, переконувальні, спонукальні, оцінювальні. Особливості застосування народних методів виховання у сучасній школі.

5. Народні традиції в сучасному педагогічному процесі: досвід сучасних шкіл Полтавщини.

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Доведіть необхідність використання науковою педагогікою етнопедагогічних знань і досвіду.

2. Наведіть приклади релігійних традицій в українській народній педагогіці.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Складіть перелік засобів народної педагогіки.

 

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Педагогіка народознавства (концепція). – К., 1990.

2. Козацька педагогіка (концепція) // Освіта. – 1992. – 1 вересня.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – С. 6-31; 345-356.

2. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006. – С 223-233.

3. Бойко, А. М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів II-V курсів. (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки) [Текст] : [навч. посіб.] / Алла Микитівна Бойко ; [Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – К. ; Полтава : КНТ : ПНПУ, 2010. – 400 с.

4. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал. –Полтава, 1994.

5. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 513-526.

6. Духнович А. Народная педагогия училищ и учителей сельских. — Львів, 1857.

7. Левківський М.В. Історія педагогіки. Підручник. – К.: ЦНЛ, 2003. – С. 230-231.

8. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / Неллі Василівна Лисенко. – К. : Слово, 2011. – 720 с.

9. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Т.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – С. 47-63.

10. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 398-414.

11. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 168-214.

12. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 1. – К., 2002. С. 65-113.

13. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К., 1985.

14. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 482-515.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бойко А.М. Теоретичні засади виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу // Імідж сучасного педагога. – 2000. – №1. – С. 47-49.

2. Бойко А.М., Охріменко І.В. Національно-культурні традиції українського народу у виховній діяльності загальноосвітньої школи. –Полтава, 2000.

3. Год Б. Виховання у братських школах України і європейська педагогіка ХVI- ХVIІ століть // Рідна школа. — 2005. — № 1. — С. 52-55.

4. Денисенко В. Освіта і шкільництво у давній Русі-України // Пам’ять століть. – 2005. – №3-4. – С.15-24.

5. Петрушина, Л. І. Золоті зернятка народної мудрості [Текст] / Л. І. Петрушина // Розкажіть онуку. – 2010. – № 6. – С. 41–49.

6. Радул О. Шляхи залучення дитини в суспільні відносини у давніх слов’ян (VI - ХII ст.) // Рідна школа. – 2007. – №1. – С.76-78.

7. Хлистун І. Козацька педагогіка у формуванні української національної еліти // Рідна школа. — 2005. — № 2. — С. 65-67.

8. Шрамко О. Духовні засади національного виховання // Рідна школа. — 2005. — № 8. — С. 36-39.

9. Яковенко-Глушенкова Є.В. Зародження педагогічних ідей формування навичок культури поведінки дітей у Київській Русі // Проблеми освіти. Вип.43. – К., 2006. – С.112-115.

10. Яремчук В.Д. Національні проблеми загальноосвітньої школи України: історія і сучасність. — К., 1993.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Зыкова М.Н. Фольклор как средство психолого-педагогического воздействия на развитие самосознания и формирование самоидентификации школьника// Мир психологии. – 2004. – №3. – С.72-85.

2. Іванчикова О. Вільні варіації на тему: "Нетрадиційні методи музичного виховання"// Мистецтво та освіта. – 2007. – №3. – С.23-38.

3. Присяжнюк Н.О. Виховання казкою/ Н.О.Присяжнюк, І.В.Циганкова// Початкове навчання та виховання. – 2006. – №18. – С.21-26.

4. Прокопова О. Українська казка як ефективний засіб навчання і виховання// Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – №4. – С.25-28.

5. Січко С. Концепція естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №4. – С.41.

6. Шемет Л. Прилучення дітей до фольклорної спадщини в умовах урбанізованого середовища// Рідна школа. – 2004. – №1. – С.22-25.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:

1. Українські школи й освітні діячі в країнах світу. / Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Т.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – С. 397-416.

 


Семінарське ЗАНЯТТЯ № 4

 

ТЕМА: Розвиток педагогічної думки в творчості прогресивних зарубіжних педагогів.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Теоретичні положення виховання й освіти в античному світі:

а) зародження педагогічних теорій у Стародавній Греції (Геракліт, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель);

б) педагогічні ідеї Давнього Риму. Методичні положення Квінтіліана. Зародження християнської традиції виховання (Августін Аврелій-Блажений, Флавій Кассіодор).

 

2. Зарубіжна педагогічна думка Середньовіччя й епохи Відродження. Творчість Ф.Рабле,

М. Монтеня, Т. Мора, Т. Кампанелли.

 

3. Педагогічні ідеї Нового часу:

а) педагогічні погляди В.Ратке, емпірико-сенсуалістична концепція виховання та освіти Дж. Локка, соціально-педагогічні погляди Ж.-Ж.Руссо;

б) педагогічна діяльність Л.Магницького, В.Бецького, М.Ломоносова, Ф.Янковича;

в) педагогічні ідеї та творчість І.Песталоцці та А.Дістервега. Філософсько-психологічна концепція Ф.Гербарта. Педагогічні досліди та погляди Р.Оуена, К.Сен-Симона, Ш.Фур’є;

г) просвітницько-педагогічні ідеї К. Гельвеція, Д.Дідро, Б.Франкліна.

4. Розвиток ідей виховання й освіти в творчості зарубіжних педагогів кінця ХІХ – першої половини ХХ століття:

а) педагогічні положення традиціоналізму: соціальна, релігійна й педагогіка філософського спрямування (Дюркгейм, Наторп, Сартр);

б) реформаторські педагогічні ідеї у теоретичній спадщині зарубіжної педагогіки (Біне, Дьюї, Монтессорі, Кершенштейнер);

в) реакційна ідеологія фашистської педагогіки (Крик, Гюнтер);

г) педагогічні концепції Х.Паркхерста, Р.Штайнера, П.Петерсена.

 

5. Розвиток педагогічних ідей у Новітній час:

а) теорія психоаналітичної педагогіки в творчості Фрейда, Адлера, Фромма, Хорні;

б) дидактичні концепції в західній педагогічній думці (традиційна –– Ж.Мажо, раціоналістична –– Б.Скинер, феноменологічна — А. Маслоу);

в) педагогічні ідеї соціологізаторства (Бурд’є) та психологізму у вихованні (Роджерс).

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. У чому полягає обмеженість всіх станових систем середньовіччя ?

2. Зробіть порівняльний аналіз західноєвропейських виховних систем XYII-XYIII століття.

3. Зробіть порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й.Песталоцці, А.Дістервега, Й.Гербарта.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Складіть структурно-логічну схему розвитку педагогічної думки в творчості прогресивних зарубіжних педагогів певної епохи (на вибір).

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2001. – С. 529-566.

2. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебн. пособие для вузов. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998. –– 272 с.

3. Джуринский А. Н. Педагогика: История педагогических идей: Уч. пособие. – М.: Педагогика, 2000. –– 352 с.

4. Зайченко, І. В. Історія педагогіки [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 624 с.

5. История педагогики: Учебное пособие: В 2 ч. / Под ред. акад. А. И. Пискунова. – М.: Творческий центр, 1998. – Ч. 1. – 188 с.; Ч. 2. – 300 с.

6. Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 664 с.

7. Левківський М.В. Історія педагогіки. Підручник. – К.: ЦНЛ, 2003. – С. 9-136.

8. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 364-398.

9. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 90-168.

10. Педагогика: Учебн. / В. В. Воронов, Л. П. Крившенко, В. Н. Петрова и др.; под ред. Л. П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во „Проспект”, 2005. – 432 с.

11. Сбруєва Л.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогічної думки у схемах, картах, діаграмах: Навч. посібник – Суми: Сумський ДПУ, 2000. – 208 с.

12. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с.

13. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 436-458.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. –– М.: Педагогика, 1999. –– 208 с.

2. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире. – М.: Педагогика, 1999. – 200 с.

3. Мультимедійний курс з історії педагогіки // www. kspu. edu / pedagogica. – 21 червня 2007 року.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Давыдов В. В. Труды Дистервега и современная педагогика // Педагогика. – 1992. – № 1-2. – С. 85-89.

2. Джуринский А. Н. История педагогики древнего и средневекового мира. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 108 с.

3. Джуринский А. Н. Школа Франции. Пора перемен. – М.: Педагогика, 1998. – 80 с.

4. Жураковский Г. Е. Очерки по истории античной педагогики. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 570 с.

5. Марру А.И. История воспитания в античности (Греция). – М.: „Греко-латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1998. – 432 с.

6. Новое педагогическое мышление / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Педагогика, 1989. – 280 с.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:

1. Локк Дж. Мысли о воспитании / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 353-356.

2. Песталоцци И.Г. О народности образования и индустрии / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 200-202.

3. Руссо Ж.-Ж. Эмиль или о Воспитании / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 321-329.


Модуль 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти