ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Високочастотні котушки індуктивності та дроселі

Залежно від призначення розрізняють:

– контурні котушки (coils), які утворюють разом з конденсаторами коливальний контур (oscillatory circuit);

– котушки зв'язку, які передають високочастотні коливання з одного кола до іншого;

– високочастотні дроселі (chokes), які перекривають шлях струмам високої частоти).

За конструктивними ознаками котушки можуть бути розділені на групи:

- за формою – циліндричні, спіральні, тороїдальні;

- за кількістю шарів намотки – одношарові або багатошарові;

- за наявністю осердя – із осердям або без осердя;

- за наявністю екрану – екрановані або неекрановані;

- за сталістю індуктивності – з постійною або змінною індуктивністю.

На принципових електричних схемах поруч з умовним графічним зображенням котушки індуктивності розміщують її символічне літерне позначення (латинська прописна буква L) с порядковим цифровим (іноді літерним) індексом. Значення індуктивності на схемі звичайно не вказують.

Дроселі мають таке ж графічне зображення, але позначаються літерами Др.

Індуктивність характеризує кількість енергії магнітного поля, що запасається котушкою, при протіканні по ній електричного струму. Одиниця виміру індуктивності – генрі (Гн).

 

а) б) в) г) д)

Рисунок 1.6 – Позначення на лектричних схемах котушок індуктивностей:

а) звичайна; б) з відведеннями; в) і г) з магнітопроводом; д) екранована

 

Індуктивність котушки залежить від її форми, розмірів і кількості витків, а також від властивостей осердя або екрана.

а) б) в)

Рисунок 1.7 – Позначення на електричних схемах котушок: а) змінної індуктивності (ферроваріометра); б) налаштовувальної; в) індуктивно звязаних

 

Добротність – це відношення реактивного опору котушки до її активного опору втрат

,

де r – еквівалентний опір втрат у котушці на частоті f.

За аналогією з конденсаторами втрати енергії в котушках індуктивності можна виразити тангенсом кута втрат

 

.

 

Власна ємність є паразитним параметром котушки індуктивності, вона збільшує втрати, зменшує стабільність, коефіцієнт перебудови контуру по частоті.

Температурний коефіцієнт індуктивності характеризує відносну зміну індуктивності котушки при зміні температури на 1°С

 

.

 

Звичайні циліндрічні котушки мають ТКІ у межах 30..50·10-6 1/оС, а котушки з керамічним каркасом 8..16·10-6 1/ оС.

Стабільність параметрів котушок індуктивності залежить також від вологості, величини атмосферного тиску і т.п.

Дроселем високої частоти називають котушку індуктивності, що включається в коло для збільшення опору струмам високої частоти. Основні параметри: zдр – повний опір, R – опір постійному струму, Cдр – власна ємність. Повний опір на робочих частотах повинен бути великим і мати індуктивний характер. Власна ємність дроселя визначє його критичну частоту , нижче якої розташовано робочий інтервал частот.

Серійно виготовляються дроселі типу ДМ з феритовим осердям. Інтервал індуквтиностей 1..500 мкГ. Максимально допустиме значення струму 60 мА.

 

Трансформатори

Трансформатором (transformer) називається елемент, призначений для одержання різних за амплітудою, потужністю і фазою змінних напруг, а також здійснення гальванічної розв'язки в електричному колі.

Основними елементами трансформатора є магнітопровід і розміщені на ньому обмотки. Позначення трансформаторів на електричних схемах подано на рис. 1.8,а-в.

За функціональним призначенням трансформатори діляться на три основні групи: трансформатори живлення (силові), сигнальні (узгоджувальні) та імпульсні.

Трансформатори живлення: перший елемент – літера Т; другий - літера або дві літери (А - трансформатор живлення анодних кіл, Н - трансформатор живлення накалювальних кіл, АН - трансформатор живлення анодно-накалювальних кіл, ПП - трансформатор для живлення напівпровідникової апаратури, С - силовий трансформатор для побутової апаратури); третій елемент (число) - номер розробки; четвертий елемент (число) - номінальна напруга живлення (110, 127, 220, 230 В); п'ятий елемент (число) - робоча частота (50, 60, 400, 1000 Гц); шостий елемент - літера або сполучення літер (В - всекліматичного виконання, ТС - для сухого тропічного клімату, ТВ - для вологого тропічного клімату).

а) б) в)

Рисунок 1.8 – Позначення на електричних схемах трансформаторів:

а) автотрансформатора; б) двообмоткового; в) багатообмоткового

Сигнальні трансформатори: перший елемент – літера Т; другий елемент – сполучення літер (ВТ – вхідний для транзисторної апаратури, М – міжкаскадний, ОТ – кінцевий трансформатор для транзисторних пристроїв); третій елемент – порядковий номер розробки. Наприклад, ТОТ-1 - вихідний трансформатор для транзисторної апаратури.

Імпульсні трансформатори: перший елемент – літера Т; другий елемент – літера И для імпульсів тривалістю 0,5…100 мкс, літери ИM для імпульсів тривалістю 0,02...100 мкс; третій елемент - порядковий номер розробки.

Кожна з груп трансформаторів має свої основні електричні параметри.

Для трансформаторів живлення: U1 - напруга на первинній обмотці; n - коефіцієнт трансформації при розімкнутій вторинній обмотці (у режимі холостого ходу); Pн – номінальна потужність – сума потужностей вторинних обмоток; F – частота живильної мережі; КПД – коефіцієнт корисної дії. Існують ряди значень Pн і n.

Для сигнальних трансформаторів, крім перерахованих вище, виділяють такі параметри: смуга робочих частот, вхідний і вихідний імпеданс на робочих частотах, індуктивності обмоток, опори обмоток постійному струму, коефіцієнт нелінійних спотворень.

Специфічні параметри імпульсних трансформаторів: тривалість імпульсу, частота проходження імпульсів, амплітуда імпульсу на первинній обмотці, спад плоскої вершини вихідного імпульсу, тривалість фронтів вихідного імпульсу.

1.4 Запитання та завдання для самоконтролю

1. За якими групами класифікують резистори?

2. Що таке номінальний опір резистора?

3. Перелічте основні функції резисторів.

4. Від чого залежить електричний опір тензорезистора?

5. Виведіть рівняння коефіцієнтів передачі резистивних подільників напруги та струму.

6. Призначення та різновиди спеціальних резисторів?

7. Як визначається питома ємність конденсатора?

8. Призначення, різновиди та принцип дії конденсаторів постійної ємності.

9. Що являє собою вариконд?

10. Призначення, різновиди та принцип дії конденсаторів змінної ємності.

11. Від чого залежить індуктивність котушки?

12. Сформулюйте означення добротності а) конденсатора та б) котушки індуктивності. Наведіть відповідні рівняння та поясніть фізичний зміст змінних, які до них входять.

13. Дайте означення температурного коефіцієнту а) ємності та б) індуктивності та поясніть їх фізичний зміст.

14. Поясніть різницю між трансформатором і автотрансформатором.

15. Назвіть основні електричні параметри трансформаторів.

 

Література [8-9]


ДІОДИ І ДІОДНІ СХЕМИ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти