ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІ. Предмет, мета та завдання дисципліни

 

Предметом навчальної дисципліни „Порівняльна педагогіка” є: процеси виникнення, становлення і розвитку основних педагогічних категорій „навчання”, „виховання”, „освіта”, закономірності розвитку національних педагогічних систем та концепцій, а також – унікальний досвід світової освітньої і виховної практики.

Метоювивчення навчальної дисципліни є: розширення наукового кругозору, формування умінь аналізувати, зіставляти і порівнювати педагогічні явища і факти в їх історичній ретроспективі, розвиток критичного педагогічного мислення; оволодіння майбутніми учителями кращими здобутками національної та світової педагогіки, вміннями застосовувати їх у педагогічній практиці, здійснювати пошукову діяльність, сформувати у студентів стійкі вміння комплексно характеризувати педагогічні явища на міждисциплінарному рівні; створення умов для формування педагогічного світогляду. Виховна мета полягає в тому, щоб домогтися глибокого усвідомлення того, що формування високих загальнолюдських якостей можливе лише на основі осмислення національних цінностей, родинно-побутових традицій.

 

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

 

Заліковий модуль 1: Актуальні питання порівняльної педагогіки: управління освітніми системами, змістовно-методичне забезпечення неперервної освіти у провідних країнах світу

 

- вивчення педагогічних явищ і фактів у взаємозв’язку з соціальним, політичним й економічним контекстом;

- їх порівняння за принципами подібності чи відмінності з метою усвідомлення унікальності особливостей власної освітньої системи та її вдосконалення;

- аналізувати стан та перспективи розвитку всіх структурних компонентів системи безперервної освіти – дошкільної, шкільної, вузівської та інших;

- розробки науково обґрунтованих критеріїв для адекватної оцінки якості й ефективності освіти в глобальному масштабі;

- зіставлення педагогічних ідей і шкільної практики й формулювання на цій основі теоретичних підходів прогностичного характеру;

- виявлення глобальних закономірностей і тенденцій розвитку педагогічної освіти та врахування досвіду організації її у різних країнах світу.

 


ІІІ. Розподіл навчального часу

ІІ. 1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр Всього годин Розподіл навчального часу за видами занять семест-рова атестація
лекції лаборато-рні практичні семінарські модульний контроль індиві-дуальна робота самостійна робота
-   Залік (усно)

ІІІ. Розподіл навчального часу за темами і видами занять

Номери та найменування тем модулів Всього годин Розподіл навчального часу за видами занять
лекції практичні семінарські моду-льний контроль індиві-дуальна робота самос-тійна робота
Заліковий модуль 1: Актуальні питання порівняльної педагогіки: управління освітніми системами, змістовно-методичне забезпечення неперервної освіти у провідних країнах світу  
Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань. Предмет порівняльної педагогіки, її завдання та методи дослідження. 2    
Тема 2. Типи управління освітніми системами 2    
Тема 3. Стандартизація та диференціація освіти 4      
Тема 4. Організація безперервної освіти в провідних країнах світу 6    
Тема 5. Соціалізація особистості в сучасній школі    
Тема 6. Статус учителя в розвинених країнах світу та в Україні 2    
Тема 7. Альтернативні навчально-виховні заклади в країнах Заходу у XX столітті 4    
Всього кредитів: 1,5 24  

 


ІV. Зміст

Заліковий модуль 1.Актуальні питання порівняльної педагогіки: управління освітніми системами, змістовно-методичне забезпечення неперервної освіти у провідних країнах світу

 

Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань

 

Основні питання:

1. До витоків порівняльної педагогіки

2. Предмет і завдання порівняльної педагогіки на сучасному етапі

3. Методи порівняльно-педагогічних досліджень

4. Місце порівняльної педагогіки в системі педагогічних наук

Тема 2. Типи управління освітніми системами

Основні питання:

1. Актуальність проблеми управління освітою

2. Загальна характеристика типів управління освітою

3. Особливості управління централізованою і децентралізованою системами освіти

Тема 3. Стандартизація та диференціація освіти

Основні питання:

1. Теоретичні передумови розвитку руху стандартизації в освіті

2. Сутність поняття „диференціація навчання”

3. Основні форми компенсуючого навчання

4. Особливості навчання обдарованих дітей і дітей з особливими потребами

Тема 4.Організація безперервної освіти в провідних країнах світу

Основні питання:

1. Тенденції розвитку дошкільного виховання за кордоном

2. Особливості початкової освіти в Україні та зарубіжних країнах

3. Система батьківської освіти в США

4. Система середньої освіти в Західній Європі

5. Вища освіта в розвинених країнах світу

Тема 5. Соціалізація особистості в сучасній школі

Основні питання:

 

1. Соціалізація молоді як провідна функція школи, її особливості в сучасному світі

2. Напрями діяльності міжнародного співтовариства в пошуках виходу з глобальної гуманітарної кризи

3. Сутність громадянськості як інтегрованої якості особистості

4. Концепція „Виховання в дусі миру, демократії та прав громадянина” й шляхи її реалізації

5. Форми та методи соціалізуючого впливу школи:

· виховання в дусі миру та формування громадянськості;

· формування моральної особистості;

· особливості релігійного виховання на сучасному етапі;

· трудове виховання як чинник розвитку особистості;

· гармонізація стосунків людини з природою;

· роль економічної освіти у формуванні громадянськості;

· самоврядування як засіб соціалізації особистості;

· вивчення іноземних мов як одна з умов соціалізації.

Тема 6. Статус учителя в розвинених країнах світу та в Україні

Основні питання:

1. Статус і вимоги до сучасного вчителя.

2. Досвід організації профорієнтації та профвідбору в педагогічній освіті України й інших країн світу.

3. Національні системи професійної підготовки вчителів.

4. Інтеграція педагогічної освіти України в загальноєвропейський простір.

Тема 7. Альтернативні навчально-виховні заклади в країнах Заходу у XX ст.

Основні питання:

1. Основні причини виникнення альтернативних шкіл.

2. Етапи розвитку шкіл експериментальної педагогіки.

3. Основні напрями в розвитку сучасної альтернативної школи (з 60-х років):

а) модифікуючі нововведення (індивідуальне навчання, кооперативне навчання)

б) радикальні нововведення:

§ заклади «традиційної» інновації (школи М. Монтессорі (Італія), Р. Штайнера (Німеччина), С. Френе (Франція);

§ альтернативні школи нової хвилі (школи «домашнього навчання», відкриті школи, школи без стін).

V. Тематичний план

№ з/п Вид заняття Кількість годин Семестри, модулі, найменування модулів та тем, теми навчальних занять та навчальні питання, завдання до самостійної роботи Дидактик-чне забез-печення занять Інформа-ційно-методи-чне забез-печення
всього аудиторні індивідуальні Сам. рробота
  Заліковий модуль 1. Актуальні питання порівняльної педагогіки: управління освітніми системами, змістовно-методичне забезпечення неперервної освіти у провідних країнах світу
Змістовий модуль 1.   Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань Таблиці, схеми 1 - 3
1. Лекція 1.   Заняття 1 Питання 1. До витоків порівняльної педагогіки 2. Предмет і завдання порівняльної педагогіки на сучасному етапі 3. Методи порівняльно-педагогічних досліджень 4. Місце порівняльної педагогіки в системі педагогічних наук Завдання для індивідуальної роботи 1. Проаналізуйте матеріали Болонської угоди й визначте основні напрями реформування сучасної вищої школи.
Змістовий модуль 2.   Тема 2. Типи управління освітніми системами Таблиці, схеми 4 - 16
2. Лекція 2.     Заняття 1. Питання 1. Актуальність проблеми управління освітою 2. Загальна характеристика типів управління освітою 3. Особливості управління централізованою і децентралізованою системами освіти
3. Семінарське заняття 1.   Заняття 2. Питання 1. Визначити актуальність проблеми управління освітою в сучасному світі. 2. Назвати провідні тенденції розвитку централізованого типу управління освітою. 3. Схарактеризувати особливості децентралізованого типу управління. 4. Дати порівняльну характеристику системам управління освітою у Франції та США. 5. Виділити спільні ознаки між системами управління США та Великобританії. Завдання для індивідуальної роботи
  1. Складіть схеми централізованої та децентралізованої систем управління освітою на прикладі будь-якої країни.
Змістовий модуль 3.     Тема 3. Стандартизація та диференціація освіти Таблиці, схеми 17 – 28
4. Лекція 3.     Заняття 1. Питання 1. Теоретичні передумови розвитку руху стандартизації в освіті 2. Сутність поняття „диференціація навчання” 3. Основні форми компенсуючого навчання 4. Особливості навчання обдарованих дітей і дітей з особливими потребами
5. Семінарське заняття 2.     Заняття 2. Питання 1. Розкрити витоки сучасного руху стандартизації в освіті. 2. Схарактеризувати особливості розробки стандартів у децентралізованих країнах світу. 3. Розкрити сутність диференційованого підходу до навчання. 4. Заняття 3. Питання 1. Проаналізувати основні напрями диференціацій у загальноосвітніх школах провідних країн світу. 2. Розкрити особливості навчання дітей з особливими потребами в зарубіжних країнах.
Змістовий модуль 4.   Тема 4. Організація безперервної освіти в провідних країнах світу Таблиці, схеми 29 – 40
6. Лекція 4.     Заняття 1. Питання 1. Тенденції розвитку дошкільного виховання за кордоном 2. Особливості початкової освіти в Україні та зарубіжних країнах 3. Система батьківської освіти в США Заняття 2. Питання 1. Система середньої освіти в Західній Європі 2. Вища освіта в розвинених країнах світу
7. Семінарське заняття 3.   Заняття 3. Питання 1. Розкрити причини, які сприяють розвитку системи дошкільних закладів у сучасному світі. 2. Схарактеризувати сучасну систему дошкільної освіти. 3. Назвати тенденції розвитку системи дошкільної освіти в різних регіонах світу. 4. Назвати специфічні особливості початкової освіти провідних країн світу. 5. Назвати основні етапи становлення системи батьківської освіти в США. 6. Проаналізувати особливості сучасної батьківської освіти в Америці. 7. Які типи програм сімейної освіти Ви можете назвати? 8. Проаналізувати форми й методи роботи сучасних програм батьківської освіти.   Заняття 4. Питання 1. Визначити спільні та відмінні тенденції в середній освіті зарубіжних країн. 2. Поміркуйте, які типи навчальних закладів можна виділити за змістом освіти? 3. Назвати обов’язкові та специфічні для вивчення предмети для кожного циклу. 4. Схарактеризувати особливості приватних навчальних закладів. 5. За якими двома напрямами розподілена середня освіта в Європі? 6. Схарактеризувати підходи до структурної організації старшої середньої школи. Заняття 5. Питання 1. В чому полягають особливості університетської освіти за рубежем? 2. Проаналізувати триступеневу модель організації вищої освіти. 3. Схарактеризувати традиційні й „активні” форми та методи навчання студентів. 4. Які варіанти оцінювання якості підготовки майбутніх випускників існують у розвинених країнах світу? 5. Розкрити сутність й особливості багаторівневої підготовки спеціалістів у провідних країнах світу. 6. Схарактеризувати особливості організації наукової діяльності студентів за рубежем. 7. Проаналізувати особливості діяльності багатопрофільних і дослідних університетів. 8. Схарактеризувати особливості вечірньої та заочної форм навчання у вищій школі на сучасному етапі. 9. Назвати провідні тенденції розвитку вищої школи в розвинених країнах світу. 10. Схарактеризувати чинники, які сприяють загальнодоступній вищій освіті в сучасному світі. 11. Проаналізувати типи вищих навчальних закладів. 12. Схарактеризувати головні форми організації навчальної праці у вищій школі. 13. Дати характеристику різних систем акредитації вищих навчальних закладів. 14. Проаналізувати форми післядипломної освіти. Завдання для самостійної роботи 1. Порівняти середню освіту Франції, Японії, Англії, Німеччини та США (за підручником „Історія педагогіки” /Левківський М., Микитюк О. Тема 6. С. 78-92. Х. 2002.)
Змістовий модуль 5.   Тема 5. Соціалізація особистості в сучасній школі Таблиці, схеми 6; 20 – 24; 35; 38; 44
8. Лекція 5.       Заняття 1. Питання
  1. Соціалізація молоді як провідна функція школи, її особливості в сучасному світі
2. Напрями діяльності міжнародного співтовариства в пошуках виходу з глобальної гуманітарної кризи 3. Сутність громадянськості як інтегрованої якості особистості
  1. Концепція „Виховання в дусі миру, демократії та прав громадянина” й шляхи її реалізації
Заняття 2. Питання 1.Форми та методи соціалізуючого впливу школи: виховання в дусі миру та формування громадянськості; формування моральної особистості; особливості релігійного виховання на сучасному етапі; трудове виховання як чинник розвитку особистості; гармонізація стосунків людини з природою; роль економічної освіти у формуванні громадянськості; самоврядування як засіб соціалізації особистості; вивчення іноземних мов як одна з умов соціалізації.
9. Семінарське заняття 4.     Заняття 3. Питання 1. Дати визначення поняття "соціалізація"; схарактеризувати ті чинники, які спричиняють значні утруднення в процесі соціалізації підростаючих поколінь; розкрити напрями діяльності міжнародного співтовариства у пошуках виходу з глобальної гуманістичної кризи. 2. Схарактеризувати поняття "громадянськість" і показати провідні підходи до організації системи громадянського виховання; пояснити, які фундаментальні цінності покладено в основу сучасного розуміння ідеї громадянськості в Україні; розкрити складові концепції виховання європейської громадянськості; визначити провідні завдання освіти, спрямовані на поширення культури миру у світовому освітньому співтоваристві. 3. Проаналізувати особливості сучасного виховання в дусі миру; розкрити поняття "педагогіка ненасилля"; схарактеризувати форми комунікативного виховання. 4. Дати характеристику спеціальних навчальних предметів, що мають пріоритетне значення для формування громадянськості. Розкрити соціалізуючий потенціал предмета "Права дитини". 5. Проаналізувати особливості функціонування в стінах школи "суспільних договорів", "хартій", "моделей школи" як чинників соціалізації. 6. Схарактеризувати напрями формування в школярів навичок самодисципліни. Заняття 4. Питання 1. Проаналізувати зміст і методи морального виховання в країнах світу, зокрема в Японії. 2. Дати характеристику завдань полікультурного виховання. 3. Розкрити особливості релігійного виховання на сучасному етапі. 4. Навести приклади соціалізуючого впливу трудового виховання. 5. Схарактеризувати форми екологічного виховання в країнах світу. 6. Дати характеристику екологічної освіти як елемента соціалізації. 7. Навести приклади шкільного самоврядування. Завдання для самостійної роботи 1. Проаналізувати "Конвенцію про права дитини", "Декларацію про права дитини", "Європейську конвенцію про здійснення прав дитини" та визначити завдання й напрями соціалізації підростаючих поколінь у сучасному світи з огляду на вказані документи.
Змістовий модуль 6.   Тема 6. Статус учителя в розвинених країнах світу та в Україні Таблиці, схеми 41 – 54
Лекція 6.     Заняття 1. Питання 1. Статус і вимоги до сучасного вчителя. 2. Досвід організації профорієнтації та профвідбору в педагогічній освіті України й інших країн світу. 3. Національні системи професійної підготовки вчителів. 4. Інтеграція педагогічної освіти України в загальноєвропейський простір.
Семінарське заняття 5.   Заняття 2. Питання 1. Назвати складові, що впливають на роботу й статус учителя. 2. Які функції виконує сучасний учитель? 3. Дати характеристику найпоширеніших видів допрофесійної педагогічної підготовки в Україні та інших країнах світу. 4. Назвати типи освітніх закладів, що надають професійну педагогічну підготовку. У чому полягає відмінність системи педагогічної освіти України та країн Західної Європи? Завдання для індивідуальної роботи 1. Доберіть серію тестових завдань, які, на Вашу думку, допомогли б визначенню (самовизначенню) схильності до педагогічної праці.
Змістовий модуль 7.   Тема 7. Альтернативні навчально-виховні заклади в країнах Заходу у XX ст. Таблиці, схеми 24; 26; 34
Лекція 7.     Заняття 1. Питання 1.Основні причини виникнення альтернативних шкіл. 2.Етапи розвитку шкіл експериментальної педагогіки. 3.Основні напрями в розвитку сучасної альтернативної школи (з 60-х років): а) модифікуючі нововведення (індивідуальне навчання, кооперативне навчання); б) радикальні нововведення: заклади «традиційної» інновації (школи М. Монтессорі (Італія), Р. Штайнера (Німеччина), С. Френе (Франція); альтернативні школи нової хвилі (школи «домашнього навчання», відкриті школи, школи без стін).
Семінарське заняття 6.   Заняття 2. Питання 1. Назвати основні причини виникнення та функціонування альтернативних шкіл. 2. Схарактеризувати етапи розвитку експериментальних шкіл у мережах світового освітнього простору. 3. Які модифікуючі нововведення в розвитку сучасної альтернативної школи ви можете назвати? 4. Досвід яких сучасних нетрадиційних навчально-виховних закладів можна віднести до радикальних нововведень? Заняття 3. Питання 1.Проаналізувати особливості методичної системи М.Монтессорі. 2.Які нові форми та методи навчальної діяльності були запроваджені С.Френе? 3.Проаналізувати принципи побудови та методичну систему школи Д.Дьюї, Даль тон- школи. 4.Які заклади є результатом педагогічного пошуку за часи третього періоду розвитку альтернативних шкіл (60 роки – сучасність)? Завдання для індивідуальної роботи Підготувати реферат на одну із запропонованих тем: 1. Розвиток ідеї вільного виховання від Ж-Ж. Руссо до М.Монтессорі (порівняльний аналіз двох концепцій) 2. Особливості форм і методів навчання в практиці прогресивістських шкіл. 3. Софія Русова про інновації в системі дошкільного виховання (система Й.Песталоцці, Ф.Фребеля, М. Монтессорі). Педагогіка С.Френе як альтернатива традиційній системі освіти.

 


VІ. Індивідуальна робота

№ модуля Види індивідуальної роботи Тематика індивідуальних завдань
Заліковий модуль 1. Актуальні питання порівняльної педагогіки ІНДЗ Реферат 1. Проаналізуйте матеріали Болонської угоди й визначте основні напрями реформування сучасної вищої школи. 2. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:
  1. Розвиток ідеї вільного виховання від Ж-Ж. Руссо до М.Монтессорі (порівняльний аналіз двох концепцій)
  2. Особливості форм і методів навчання в практиці прогресивістських шкіл.
  3. Софія Русова про інновації в системі дошкільного виховання (система Й.Песталоцці, Ф.Фребеля, М. Монтессорі).
4. Педагогіка С.Френе як альтернатива традиційній системі освіти.

 


VІІ. Контрольні заходи

№ модуля Види контрольних заходів  
тести співбесіди
Модуль 1 + +
       

VІІІ. Оцінювання навчальної діяльності студентів з дисципліни „Порівняльна педагогіка”

VІІІ. 1 Критерії оцінок

VІІІ. 1. Критерії оцінок

Оцінка 12(98-100 балів) виставляється, якщо студент з високою мірою самостійності оволодів системою знань особливостей розвитку світової і вітчизняної педагогічної думки, здатний самостійно встановлювати нові внутрішньопонятійні та міжпредметні зв’язки; показав оригінальний підхід у викладенні основних питань тем; має конкретні позитивні результати самостійної науково-пошукової діяльності (участь у роботі наукових семінарів, конференцій, публікації тощо).

Оцінка 11 (94-97 балів) виставляється, якщо студент володіє системою понять в межах, визначених навчальною програмою, самостійно встановлює внутрішньопонятійні і міжпонятійні зв’язки; під час відповіді перебудовує засвоєний зміст у новій логічній послідовності, відповідь аргументує новими прикладами; вміє застосовувати оригінально способи діяльності в нових ситуаціях; самостійну роботу виконує під опосередкованим керівництвом; володіє вмінням самостійно вирішувати проблеми за аналогією (пошукова діяльність).

Оцінка 10 (90-93 балів) виставляється, якщо студент володіє поняттями на порівняльно-педагогічному рівні, відтворює їх зміст, ілюструє новими прикладами, встановлює внутрішньопонятійні і міжпонятійні зв’язки; вміннями володіє на рівні застосування способу діяльності за аналогією в новій ситуації; самостійну роботу виконує систематично з незначною допомогою викладача; володіє досвідом навчального співробітництва (частково-пошукова діяльність).

Оцінка 9 (85-90 балів) виставляється, якщо студент володіє поняттями, відтворює їх зміст, ілюструє новими прикладами, встановлює внутрішньопонятійні і міжпонятійні зв’язки; вміннями володіє на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійну роботу виконує систематично з незначною допомогою; володіє досвідом навчального співробітництва (частково-пошукова діяльність), однак не проявляє ініціативи.

Оцінка 8 (80-84 бали) виставляється, якщо студент володіє поняттями, відтворює їх зміст у логічній послідовності, запропонованій педагогом, ілюструє вивчений матеріал прикладами з рекомендованої навчальної літератури, встановлює внутрішньопонятійні і міжпонятійні зв’язки; вміннями володіє на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійну роботу виконує періодично з незначною допомогою; володіє досвідом навчального співробітництва з педагогом (частково-пошукова діяльність), періодично виконує завдання в мікрогрупі.

Оцінка 7 (75-79 балів) виставляється, якщо студент володіє знаннями у формі понять, основних педагогічних категорій, ілюструє прикладами з підручника, може встановлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв’язки, з уточненнями розкриває причинно-наслідкові зв’язки вивчених педагогічних явищ; вміннями володіє на рівні виконання способів діяльності за зразком у подібній навчальній ситуації; самостійну роботу виконує зі значною допомогою.

Оцінка 6 (70-74 бали) виставляється, якщо студент володіє знаннями у формі понять, ілюструє прикладами з підручника, може встановлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв’язки; припускається помилок у визначенні причинно-наслідкових зв’язків у вивчених педагогічних явищах і процесах, вміннями володіє на рівні виконання способів діяльності за зразком у подібній ситуації; самостійну роботу виконує зі значною допомогою, не проявляє ініціативи.

Оцінка 5 (65-69 балів) виставляється, якщо студент володіє знаннями у формі понять, не встановлює причинно-наслідкових зв’язків у вивчених педагогічних явищах і процесах, ілюструє прикладами з підручника з уточненнями, може встановлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв’язки за вказівкою; вміннями володіє на рівні виконання способів діяльності за зразком; самостійну роботу виконує періодично зі значною допомогою.

Оцінка 4 (60-64 бали) виставляється, якщо студент володіє знаннями у формі понять, ілюструє прикладами з підручника за вказівкою, може встановлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв’язки; вміннями володіє на рівні виконання способів діяльності за зразком у подібній ситуації; самостійну роботу виконує зі значною допомогою.

Оцінка 3 (35-59 балів) виставляється, якщо студент засвоїв знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень, які може відтворювати; вміннями володіє на рівні копіювання зразка виконання способу діяльності; самостійно працює тільки під безпосереднім керівництвом педагога.

Оцінка 1-2 (0-34 бали) виставляється, якщо студент засвоїв окремі знання на рівні розпізнавання фактів та елементарних уявлень, які може відтворювати; вміннями володіє на рівні копіювання зразка виконання способу діяльності; самостійно працює тільки під безпосереднім керівництвом педагога, потребує декілька разового пояснення.

 


VІІІ. 2. Оцінювання за 100 бальною системою навчальної роботи студентів

 

№ з/п Види роботи Максимальна кількість балів
1. Самостійна робота
2. Індивідуальна робота
3. Семінарське заняття
4. Співбесіда на заліковому занятті

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти