ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІХ. Інформаційно-методичне забезпечення

Список літератури

1. Богуславський М. Структура сучасного історико-педагогічного знання // Шлях освіти. – 1999. - №1. – С.37-40.

2. Вульфсон Б. Становление сравнительной педагогики как науки // Педагогика. – 1995. - №2. – С.100-108.

3. Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика в системе современного научного знания // Педагогика. – 1998. - №2. – С.79-89.

4. Алферов Ю.С. Совет Европы и образование // Педагогика. - 1998. - № 7. - С.100- 110.

5. Вульфсон Б.Л. Управление образованием на Западе: тенденции централизации и децентрализации // Педагогика. - 1997. - №2. – С.110-117.

6. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже ХХ – ХХІ вв. // Педагогика. – 2002. - № 10. - С.3-14.

7. Жуковський І.Проектний метод у діяльності навчальних закладів Франції //Шлях освіти. – 2003. – №2. - С.24-27.

8. Курдюмова И.М. Местные органы управления образованием в Великобритании // Педагогика. – 1998. - №7. - С.111-118.

9. К новой стратегии планирования образования // Перспективы. – 1992. – №2. – С.127.

10. Курдюмова И.М. Подготовка кадров управления образованием за рубежом// Педагогика. – 2002.– №3. – С.98-105.

11. Локшина О. Старша школа в Європі: сучасний контекст// Шлях освіти. –2003. – №2. – С.21-23.

12. Олійник В. Загальнотеоретичні підходи до управління і їх вплив на розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників// Шлях освіти.– 2003. – № 2. – С. 6-10.

13. Общее и промышленное управление.– М.: Издательское товарищество „Книга”. – 1924. – 160с.

14. Ушинський К.Д. Собр. соч. – т.2. – М.-Л., 1948. – С.97-98.

15. Leducetion Nationale Onorage collectif. – Р., 1965.– р.349.

16. Брей М. Частное репетиторство – теневая система образования// Педагогика. - №5. – 2002. – С. 96-105

17. Быков Д.А.Обучение детей с ограниченными возможностями в США и Великобритании// Педагогіка. – 2004. – №6. – С.94-99

18. Василюк А. Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи: Навчальний посібник. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 139с.

19. Вестник высшей школы. – 1989. – №1. – С.84-87

20. Волощук І.С. Морально-етичний аспект виявлення інтелектуально обдарованих дітей та розвитку в них творчих задатків //Педагогіка і психологія. – №3. – 1994. – С.21-27

21. Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогика, - М.: Из-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – С. 122-133

 1. Ганжій А. Новий шкільний рік та завдання в галузі соціального виховання // Путь просвещения. — 1925. — №10. — С.194-201.
 2. Горький М. Собр. соч.: В 30-ти томах. — М., 1955. — Т.30. — С.334-335.
 3. Джуринский А.Н.Сравнительная педагогика. – М., 1998. – С. 68-70
 4. Джуринский А.Н. Чему и как учат школьников в Японии. – М., 1997. – С. 46-47
 5. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учеб.пособие. – М.: Гуманист. издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 200с.
 6. Зайченко Н. Особливості реформування освіти США // Рідна школа. – №4. – 2004. – С.60-63
 7. Ремизова Н.И. Дифференциация обучения в средней школе Франции // Советская педагогика. – 1988. - №6. – С.129-136
 8. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1993. – С. 3-5.
 9. Вендеровская Р.Б. Тесты в американской системе образования //Педагогика. - №2. – 2001. – С.96-103.
 10. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 252-282.
 11. Владиславлев П.А. Система образования в европейских странах СЭВ: экономические и социальные проблемы. – М.: Наука, 1989. – 131с.
 12. Воскресенская Н.М. Великобритания: стратегические направления образования // Педагогика. – 1996. – №4. – С.91-98.
 13. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века.– М.:УРАО, 1999. – 204с.
 14. Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогика. – М.: Издательство „Институт практической психологии”, – 1996. – 256с.
 15. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – С.34-39.
 16. Гуревич І. Вища освіта в Німеччині //Шлях освіти – 1999. - №4. – С.25-29.
 17. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие. – М.: Форум – Инфра, 1998. – С.242-257.
 18. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.:ВЛАДОС, 1999. – 200с.
 19. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учебное пособие. – М.: Academia, 1998. – 169с.
 20. Добрынин М.А., Сухой С.Н. Дистанционное обучение во Франции //Педагогика. - №8. – 2001. – С.81-85.
 21. Глузман А.В.Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования: Монография. К.: Вид-й центр «Просвіта», 1996. – С.87.

43. Жуковський І. Забезпечення інформацією педагогічних кадрів у Франції // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 24 - 27.

44. Жуковський В.М. Морально-етичне виховання в історії американської школи: Монографія. – Острог, 2002. – С. 389-390.

45. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / За заг.ред.акад.О.Г.Мороза – К.: МАУП, 1994. – С.18-79.

 1. Микаберидзе Г.В. Учительство Японии в зеркале исследований //Педагогика. – 1992. - №11-12. – С.102-107.
 2. Озерська О.Ю. Система підготовки вчителя в Японії: Монографія. – Харків: ППВ “Нове слово”, 2006. – С. 78-89.
 3. Олійник В., Синенко С. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 17-20.
 4. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності. – Київ: Вища школа, 1997. – С.20-46.
 5. Пуховська Л. Розвиток теорії професійної підготовоки вчителів у країнах Заходу //Шлях освіти. – 1998. - №1. – С.20-25.
 6. Синенко С. Мета і завдання післядипломної освіти вчителів (З теорії педагогічної освіти західних країн) // Рідна школа. – 2003. – № 7. – С. 73-77.
 7. Сметанський М. Шляхи удосконалення педагогічної підготовки майбутніх учителів // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 36-40.
 8. Цільова комплексна програма “Вчитель” //Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1997. – № 24. – С. 15.
 9. Чувакова Т.Г. Професійне становлення молодого вчителя у США: Дис… канд. пед. наук; 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України – К., 2004. – 188с.

Х. Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна педагогіка»

 


 

ТЕСОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ „ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА”

Кого вважають засновником порівняльної педагогіки у світі?

а) А.В.Дістервега,

б) М.А.Жульєна Паризького,

в) Г.Барнарда

Кого вважають засновником порівняльної педагогіки в Україні?

а) К.Д.Ушинського,

б) С.Ф.Русову,

в) С.А.Ананьїна.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти