ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Для груп ФК – 301, ФК – 302, ФК – 303, ФК – 304, ФК – 305, ФК – 306, ФК – 307 (ФПМС)

Для груп ФК – 301, ФК – 302, ФК – 303, ФК – 304, ФК – 305, ФК – 306, ФК – 307 (ФПМС)

Укладач: викладач Чернявська М.К.

Назва теми Кількість годин, в т.ч.
Всього Аудиторні заняття   Примітка (скорочення)
Лекції (комбіновані заняття) Практичні Семінари Самостійна робота студентів
Змістовий модуль 1. Фінансова статистика, як важлива складова дослідження соціально-економічних процесів у сфері фінансів
Тема 1. Теоретичні засади фінансової статистики -  
Тема 2. Статистика державних фінансів -  
Тема 3. Статистка кредиту -  
Тема 4. Статистика грошового обігу -  
Форма модульного контролю – диференційований залік у письмовій формі
Всього за модуль №1 - -
Змістовий модуль 2. Статистичний аналіз соціально-економічних явищ та процесів у сфері фінансів
Тема 5. Статистика ощадної справи -  
Тема 6. Статистика страхування -  
Тема 7. Статистика інвестиційної діяльності -
Тема 8. Статистика платіжного балансу -  
Тема 9. Статистика фінансів підприємства -  
Форма модульного контролю – диференційований залік у письмовій формі  
Всього за модуль №2 - -  
Форма підсумкового контролю - диференційований залік  
Разом -  
                         

Список рекомендованої літератури:

Основна

 

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" від 13.07.2000 р.№ 1922-III. // [Електронний ресурс] –www.kmu.gov.ua.

2. Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012 р. від 5.11.2008 № 1413-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження // [Електронний ресурс] – www.kmu.gov.ua. – 2008.

3. Бек В.Л. Теорія статистики: навчальний посібник / Л.В. Бек – К.: ЦУЛ – 2002. – 288 с.

4. Герасименко С.С. Статистика: підручник / С.С. Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ. – 2000.

5. Герасименко С.С. Статистика: підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ – 1998.

6. Головач А.В. Статистика: підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін. – К.: КНЕУ – 1993.

7. Єріна А.М. Статистика: навч. - метод, посібник для самостійного вивчення дисцип. / А.М. Єріна, Р.М. Моторин, А.В. Головач та ін./ за заг. ред. А. М. Єріної, М. Р. Моторина. – К.: КНЕУ – 2002. – 448 с.

8. Кушнір Н.Б. Статистика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В., Красовська Ю. В /– К.: Центр учбової літератури – 2009. – 208 с.

9. Лугінін О.Є. Статистика: підручник 2-е видання, перероблене і доповнене. / О.Є. Лугінін – К.: Центр учбової літератури – 2007. – 608 с.

10. Мароза А.Т. Теорія статистики. / А.Т. Мармоза – К.: Ельга, Ніка-Центр – 2003. – 392 с.

11. Моторин Р.М. Статистика для економістів: навч. посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовский – К.: Знання – 2009. – 430 с.

12. Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань): навч. посібник / А.Т. Опря. – К.: Центр навчальної літератури – 2005. – 468 с.

13. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: навч. посібник / Т.В. Уманець – К.: Знання – 2006. – 238 с.

14. Уманець Т. В.Статистика: навч. посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв – К.: Вікар – 2003. – 623 с.

15. Щурик М.В. Статистика: навч. посібник 2-ге видання, оновлене і доповнене / М.В. Щурик – Львів: “Магнолія – 2006“ – 2009. – 545 с.

16. Елисеева И.И. Общая теория статистики / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. - М.: Финансы и статистика – 2006.

17. Ефимова М.Р. Общая теория статистики / М.Р. Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н. Румянцев. – М.:ИНФРА-М – 1999.

18. Салин В.Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-зкономического профиля: учебник / В.Н. Салин, З.Ю. Чурилова - М.: Финансы и статистика – 2006. – 480 с.

19. Спирина А.А. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности / под. ред. А.А. Спирина, О.З. Башиной. – М.: Финансы и статистика – 1995.

20. Фінансова статистика: навч.посіб./ М.В.Мельчик, С.І. Галашко, А.І. Пелех. – К.: Центр навчальної літературию. – 2011. – 184с.

Додаткова

21. Бек В.Л. Статистика: курс лекцій / В.Л. Бек, К.Ф. Беркита – УМК МФ України –1996.

22. Вашків П.Г. Статистика підприємництва: навч. посібник / П.Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач – К.: Слобожанщина – 1999.

23. Головач А.В. Збірник задач з статистики / А.В. Головач, А.М Єріна, З.О. Пальян – К.: Знання – 1997.

24. Горкавий В.К. Статистика / В.К. Гаркавий – К.: Вища школа – 1995.

25. Єріна А. М. Теорія статистики: практикум 6-те видання / А.М. Єріна, З.О Пальян – К.: Знання – 2008. – 255с.

26. Ковтун Н.В. Загальна теорія статистики: курс лекцій / Н.В. Ковтун, Г.С. Столяров – К.: Четверта хвиля – 1996.

27. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів /М.Л. Лапішко. – Львів: Світ – 1995.

28. Попова В.Д. Методичні рекомендації з обліку і аналізу статистичної інформації: Навч. -метод. посібник / В. Д. Попова. – Чернівці: Ратуша –2000.

29. Попова В.Д. Навчальний наочний посібник з курсу “Теорія статистики" / В.Д. Попова, В.В. Прядко. – К.: РВЦНУХТ – 2005.

30. Адамов В.Е. Экономика и статистика фирм: учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Сиротина – М: Финансы и статистика – 1996.

31. Громыко Г.Л. Общая теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко – М: ИНФРА-М – 1999.

32. Гусаров В.М. Теория статистики: учебн. пособие для вузов / В.М. Гусаров – М: Аудит, ЮНИТИ – 1998.

33. Сироткина Т.С. Основы теории статистики: учеб. пособие / Т.С. Сироткина, А.М. Каманина – М: АО “Финстатинформ” – 1995.

34. Науково - інформаційний журнал “Статистика України”.

 

Ресурси

 

35. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

36. www.bank.gov.ua – Національний банк України

37. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

38. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

39. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

40. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

41. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

42. www.uazone.net - інформаційний сервер про Україну.

43. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

44. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

45. www.dev.lac.lviv.ua/lib – Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

46. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. І.А.Максимовича

47. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

48. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

49. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

50. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека

 


Тематичний план лекцій з ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВАСТАТИСТИКА”

Змістовий модуль 1. Фінансова статистика, як важлива складова дослідження соціально-економічних процесів у сфері фінансів

Тема 1. Теоретичні засади фінансової статистики

Мета заняття:ознайомити студентів із сутністю фінансової статистики як науки та її історією, вивчити основні категорії та методологію фінансової статистики, розглянути основні етапи статистичного дослідження, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 1 (2 год.)

1. Предмет статистики фінансів

2. Метод статистики фінансів

3. Завдання статистики фінансів

4. Функції та організація фінансової статистики

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Тема 2. Статистика державних фінансів

Мета заняття:ознайомити студентів із сутністю статистики державних фінансів, вивчити основні категорії та методологію статистики державного бюджету, розглянути основні етапи статистичного дослідження, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 2 (2 год.)

1. Предмет і завдання статистики державного бюджету

2. Система показників статистики державного бюджету

3. Статистичні методи вивчення показників державного бюджету

4. Предмет і завдання статистики оподаткування

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Тема 3. Статистка кредиту

Мета заняття:ознайомити студентів із сутністю кредиту та головні завдання його статистичного вивчення, розглянути основні показники статистичного аналізу кредиту, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 3 (2 год.)

1. Поняття кредиту та завдання його статистичного вивчення

2. Основні статистичні показники кредиту

3. Статистичний аналіз кредиту та ефективність його використання

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Тема 4. Статистика грошового обігу

Мета заняття:ознайомити студентів з предметом та завданнями статистики грошового обігу, вивчити основні категорії та методологію статистики грошового обігу, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 4 (2 год.)

1. Поняття грошового обігу і завдання статистики грошового обігу

2. Статистичні показники грошового обігу та маси наявних грошей

3. Статистичний аналіз грошового обігу

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Лекція 5 (2 год.)

1. Мета та завдання статистики ощадної справи

2. Статистика ощадних операцій

3. Статистика управління активними операціями

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Лекція 6 (2 год.)

1. Завдання статистики страхування

2. Основні показники статистики страхової діяльності

3. Статистика соціального страхування і соціального забезпечення .

4. Статистика особистого та майнового страхування

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

Лекція 7 (2 год.)

1. Предмет і завдання статистичного вивчення цінних паперів

2. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості

3. Статистична оцінка ефективності реальних інвестицій

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

Лекція 8 (2 год.)

1. Поняття про платіжний баланс та завдання його статичного дослідження

2. Система показників, що характеризують платіжний баланс

3. Методи статистичного аналізу платіжного балансу

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

Лекція 9 (2 год.)

1. Задачі статистичного вивчення фінансів підприємства

2. Система показників діяльності підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства

4. Показники оцінки фінансового стану і фінансової стійкості підприємства

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 


Тема 3. Статистка кредиту

Практичне заняття 2. Статистичний аналіз кредитів(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з теми “Статистика кредиту”, виробити практичні навички та вміння статистичними методами аналізувати показники кредитів.

Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.

Тема 3. Статистка кредиту

1. Роль, сутність, форми та види кредиту в умовах ринкової економіки

2. Сутність державного кредиту та його значення у перерозподілі фінансових ресурсів

3. Статистичне вивчення оборотності та ефективності кредиту

4. Методи вивчення структури та динаміки кредитних ресурсів та їх джерел

Тема 3. Статистка кредиту

1. Сутність державного кредиту та його значення у перерозподілу фінансових ресурсів

2. Статистичне вивчення оборотності та ефективності кредиту

3. Кредитні системи розвинутих країн

4. Економічні наслідки державного зовнішнього боргу

 

для груп ФК – 301, ФК – 302, ФК – 303, ФК – 304, ФК – 305, ФК – 306, ФК – 307 (ФПМС)

Укладач: викладач Чернявська М.К.

Назва теми Кількість годин, в т.ч.
Всього Аудиторні заняття   Примітка (скорочення)
Лекції (комбіновані заняття) Практичні Семінари Самостійна робота студентів
Змістовий модуль 1. Фінансова статистика, як важлива складова дослідження соціально-економічних процесів у сфері фінансів
Тема 1. Теоретичні засади фінансової статистики -  
Тема 2. Статистика державних фінансів -  
Тема 3. Статистка кредиту -  
Тема 4. Статистика грошового обігу -  
Форма модульного контролю – диференційований залік у письмовій формі
Всього за модуль №1 - -
Змістовий модуль 2. Статистичний аналіз соціально-економічних явищ та процесів у сфері фінансів
Тема 5. Статистика ощадної справи -  
Тема 6. Статистика страхування -  
Тема 7. Статистика інвестиційної діяльності -
Тема 8. Статистика платіжного балансу -  
Тема 9. Статистика фінансів підприємства -  
Форма модульного контролю – диференційований залік у письмовій формі  
Всього за модуль №2 - -  
Форма підсумкового контролю - диференційований залік  
Разом -  
                         

Список рекомендованої літератури:

Основна

 

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" від 13.07.2000 р.№ 1922-III. // [Електронний ресурс] –www.kmu.gov.ua.

2. Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012 р. від 5.11.2008 № 1413-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження // [Електронний ресурс] – www.kmu.gov.ua. – 2008.

3. Бек В.Л. Теорія статистики: навчальний посібник / Л.В. Бек – К.: ЦУЛ – 2002. – 288 с.

4. Герасименко С.С. Статистика: підручник / С.С. Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ. – 2000.

5. Герасименко С.С. Статистика: підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ – 1998.

6. Головач А.В. Статистика: підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін. – К.: КНЕУ – 1993.

7. Єріна А.М. Статистика: навч. - метод, посібник для самостійного вивчення дисцип. / А.М. Єріна, Р.М. Моторин, А.В. Головач та ін./ за заг. ред. А. М. Єріної, М. Р. Моторина. – К.: КНЕУ – 2002. – 448 с.

8. Кушнір Н.Б. Статистика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В., Красовська Ю. В /– К.: Центр учбової літератури – 2009. – 208 с.

9. Лугінін О.Є. Статистика: підручник 2-е видання, перероблене і доповнене. / О.Є. Лугінін – К.: Центр учбової літератури – 2007. – 608 с.

10. Мароза А.Т. Теорія статистики. / А.Т. Мармоза – К.: Ельга, Ніка-Центр – 2003. – 392 с.

11. Моторин Р.М. Статистика для економістів: навч. посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовский – К.: Знання – 2009. – 430 с.

12. Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань): навч. посібник / А.Т. Опря. – К.: Центр навчальної літератури – 2005. – 468 с.

13. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: навч. посібник / Т.В. Уманець – К.: Знання – 2006. – 238 с.

14. Уманець Т. В.Статистика: навч. посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв – К.: Вікар – 2003. – 623 с.

15. Щурик М.В. Статистика: навч. посібник 2-ге видання, оновлене і доповнене / М.В. Щурик – Львів: “Магнолія – 2006“ – 2009. – 545 с.

16. Елисеева И.И. Общая теория статистики / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. - М.: Финансы и статистика – 2006.

17. Ефимова М.Р. Общая теория статистики / М.Р. Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н. Румянцев. – М.:ИНФРА-М – 1999.

18. Салин В.Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-зкономического профиля: учебник / В.Н. Салин, З.Ю. Чурилова - М.: Финансы и статистика – 2006. – 480 с.

19. Спирина А.А. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности / под. ред. А.А. Спирина, О.З. Башиной. – М.: Финансы и статистика – 1995.

20. Фінансова статистика: навч.посіб./ М.В.Мельчик, С.І. Галашко, А.І. Пелех. – К.: Центр навчальної літературию. – 2011. – 184с.

Додаткова

21. Бек В.Л. Статистика: курс лекцій / В.Л. Бек, К.Ф. Беркита – УМК МФ України –1996.

22. Вашків П.Г. Статистика підприємництва: навч. посібник / П.Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач – К.: Слобожанщина – 1999.

23. Головач А.В. Збірник задач з статистики / А.В. Головач, А.М Єріна, З.О. Пальян – К.: Знання – 1997.

24. Горкавий В.К. Статистика / В.К. Гаркавий – К.: Вища школа – 1995.

25. Єріна А. М. Теорія статистики: практикум 6-те видання / А.М. Єріна, З.О Пальян – К.: Знання – 2008. – 255с.

26. Ковтун Н.В. Загальна теорія статистики: курс лекцій / Н.В. Ковтун, Г.С. Столяров – К.: Четверта хвиля – 1996.

27. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів /М.Л. Лапішко. – Львів: Світ – 1995.

28. Попова В.Д. Методичні рекомендації з обліку і аналізу статистичної інформації: Навч. -метод. посібник / В. Д. Попова. – Чернівці: Ратуша –2000.

29. Попова В.Д. Навчальний наочний посібник з курсу “Теорія статистики" / В.Д. Попова, В.В. Прядко. – К.: РВЦНУХТ – 2005.

30. Адамов В.Е. Экономика и статистика фирм: учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Сиротина – М: Финансы и статистика – 1996.

31. Громыко Г.Л. Общая теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко – М: ИНФРА-М – 1999.

32. Гусаров В.М. Теория статистики: учебн. пособие для вузов / В.М. Гусаров – М: Аудит, ЮНИТИ – 1998.

33. Сироткина Т.С. Основы теории статистики: учеб. пособие / Т.С. Сироткина, А.М. Каманина – М: АО “Финстатинформ” – 1995.

34. Науково - інформаційний журнал “Статистика України”.

 

Ресурси

 

35. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

36. www.bank.gov.ua – Національний банк України

37. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

38. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

39. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

40. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

41. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

42. www.uazone.net - інформаційний сервер про Україну.

43. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

44. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

45. www.dev.lac.lviv.ua/lib – Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

46. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. І.А.Максимовича

47. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

48. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

49. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

50. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека

 


Тематичний план лекцій з ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВАСТАТИСТИКА”

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти