ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Форма № Н - 3.04

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

 

Кафедра історії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри (відділення)

 

док. іст. наук., проф. Мовчан О.М.

“______”_______________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АРХЕОЛОГІЯ

________ (шифр – НЧ ЦПП 16)_______________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_________бакалавр_________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____________6.020302 «Історія»_______________ _______________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення___природничо-географічний__ ___________________

(назва інституту, факультету, відділення)

 

2014 – 2015 навчальний рік


 

 

Робоча програма «Археологія» для студентів за напрямом підготовки бакалавр, спеціальність 6.020302 «Історія», „ ” , 2014 року - 24 с.

 

 

. Розробники:__Замуруйцев О.В.. в.о. доцента., к.і.н._

 

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри (циклової комісії): «Історія »

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри (голова циклової комісії)_______________________________

 

_______________________ (Мовчан О.М.)

(підпис)

 

Ó Замуруйцев О.В., _________, 2014 рік

 

 

Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" Нормативна
Напрям підготовки 6.020302 «Історія»
Модулів – 4   Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 144 1-й, 2-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 8 год.
Лабораторні
Самостійна робота
82 год. 130 год.
Індивідуальні завдання:2год.
Вид контролю:залік, іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 60/82=0,73

для заочної форми навчання – 14/130=0,10

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Під час вивчення курсу студенти повинні придбати знання про основні етапи розвитку вітчизняної та зарубіжної археології, засвоїти основні принципи наукового дослідження, реконструкції конкретних форм розвитку суспільства та пошук закономірностей їхнього історичного розвитку.

 

Завдання. Викладання курсу «Археологія» має навчити студентів використовувати матеріальні пам'ятки минулого для вивчення історії і куль­тури племен та народів, які жили у давні часи, навчити майбутніх спеціаліс­тів використовувати глибокий аналіз конкретних археологічних знахідок і матеріалів для історичних узагальнень і висновок, кращого розуміння історії в цілому.

Пам'ятки матеріальної культури, залишені стародавніми племенами, є цінними джерелами інформації, Вони да­ють правдиве уявлення про історію та людей, які творили її своїм повсякден­ним життям. Дослідження цих пам'яток, за допомогою традиційних археоло­гічних методів та методів суміжних дисциплін, дозволяє простежувати осно­вні періоди історичного й культурного розвитку населення, етнічний й соціа­льно-економічні процеси, довести наявність нерозривного зв'язку, спадкоєм­ність матеріальної культури і досвіду що завжди існує між поколіннями.

Засвоївши дисципліну «Археологія» майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних знань для застосовування в процесі фахової підготовки та наступної професійної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни «Археологія» бакалаври у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні компетенції.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

- забезпечення орієнтації у культурному просторі;

- креативність, здатність до системного мислення;

- повага до загальнолюдських цінностей;

Загальнонаукові компетенції охоплюють:

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для засвоєння загально - та спеціалізовано-професійних дисциплін

Інструментальні компетенції охоплюють:

- навички роботи з інформацією;

- дослідницькі навички;

- Здобувати інформацію із ЗМІ, Інтернету тощо; використовувати її у професійній діяльності та соціальній комунікації.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

- базові уявлення про закономірності та особливості розвитку археологічної науки, як конкретної галузі історичного знання.

- використання здобутих знань з археології для проведення занять у ЗНЗ;

- опрацювання існуючий історіографічної та джерельної бази даної дисципліни для підготовки письмових науково-популярних робот;

- знання з для визначення видів та тематики самостійної роботи учнів з давньої історії людства, як складової навчально-виховного процесу.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати основні ключеві поняття і розділи курсу, зокрема:

- основні поняття та терміни курсу;

- внесок відомих дослідників та найважливіші археологічні відкриття останніх років на території України

- сучасні концепції та інтерпретації археологічних пам’яток з території України;

- сучасну археологічну і геологічну періодизація кам'яного віку;

- основні етапи розвитку первісного суспільства, еволюція матері­
альної культури

- становлення неоліту на Україні

- археологічні культури доби міді-бронзи

- основні проблеми скіфської та сарматської археології.

- причини, характер, та історичне значення давньогрецької колоні­зації Пів. Причорномор'я, основні етапи розвитку, особливості матеріальної і духовної культури, й головних античних центрів
грецької цивілізації Чорного моря.

- проблема походження слов'ян

- проблеми археології східних слов'ян.

- особливості соціально-економічного і духовного розвитку населення Хазарського каганату

- культура середньовічного Криму

- кочовики пізнього середньовіччя на території України

- виникнення давньоруських міст, розвиток ремесла і торгівлі,
особливості матеріальної культури

- місце давньоруського мистецтва, культури в історії Східної Єв­ропи

 

вміти:

- застосовувати на практиці набуті знання при розгляданні історичних про­блем в різних її аспектах.

- працювати з науково-методичними посібниками.

 

- аналізувати та порівнювати основні тенденції еволюції матеріальної та духовної культури давньої історії людства;

- простежити основні риси та закономірності розвитку основних археологічних культур на протязі всього дослідженого часу;

- виявляти та обробляти інформаційні джерела, що висвітлюють історію археологічних досліджень в сучасних країнах Європи та Азії;

- застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями;

- орієнтуватись у науковій літературі із актуальних проблем археології,

- використовувати здобуту інформацію у своїй сучасній професійній роботі;

- застосувати отриманні теоретичні знання при проведенні наукового дослідження.

 


3. Програма навчальної дисципліни

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1.

МОДУЛЬ 1. Предмет та завдання курсу

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Кам'яний вік

Тема №1. Предмет і завдання археології

Визначення археології як самостійної галузі історичної науки. Тісний зв'язок археології з гуманітарними та природничими науками

Типи археологічних пам'яток (стоянки, селища, поселення, городища, міста, кургани, ґрунтові могильники, поховання, святилища). Поняття культурного шару.

Етапи археологічного пошуку (розвідка, розкопки, камеральне опрацьовування). Археологічна культура.

Методи археологічного датування (типологічний, стратиграфічий, радіовуглецевий, калієво-оргоновий, магнітний, дендрохронологічний). Допоміжні історичні та суміжні дисципліни.

Археологічна періодизація та хронологія. Особливості археологічної періодизації для території України.

Тема №3 Палеоліт.

Визначення епохи палеоліту та її хронологія. Начало процесу антропо-і-социогенезу. Основні етапи розвитку матеріальної культури, первісного суспільства та фізичного типу людини.

Історія вивчення давньокам'яного віку на Україні.

Найдавніші пам'ятки палеоліту на території України. Ашельська епоха. Археологічні культури епохи мустьє. Розвиток індустрії оброблення каменю, та її локальні варіанти. Культурно-історичні області пізнього палеоліту.

Локальні варіанти пізньопалеолітичні культури на Україні. Особливості матеріальної культури цього часу. Соціальна організація пізнього палеоліту.

Виникнення ранніх релігійних уявлень. Поховання епохи мустьє в Криму та їх інтерпрітация. Проблема виникнення мистецтва.

Пам'ятки мистецтва епохи палеоліту на Україні та їх особливості.

Тема №4. Мезоліт

Зміни природних умов в епоху мезоліту. Подальше розселення людини у мезолітичну добу. Періодизація мезоліту та його основні властивості.

Виникнення кризи мисливського господарства. Розвиток рибальства та посилення роли збиральництва. Початок приручення тварин. Розвиток матеріальної культури в мезоліті. Поява мікро-та макролітичних знарядь. Соціальні відносини. Поява племен.

Локальні зони мезолітичних культур на Україні. Особливості мистецтва епохи мезоліту. Ускладнення релігійних уявлень. Мезолітичні могильники волошско-васильєвского типу.

Тема №5 Неоліт

Визначення неолітичної доби та її загальна характеристика. Зміст поняття «неолітична революція». Історичне значення переходу від привласнюючих до нових відтворюючих форм господарства. Поява землеробства та скотарства. Виникнення кераміки і ткацтва. Розвиток техніці обробки каменю. Формування неоліту у страхах Ближнього Сходу. (Ієрихо, Джармо), Малої Азії (Чатал-Гуюк), Середній Азії (Джейтун), Балкан (Кріш-Старчева). Виникнення окремих культурних зон та нерівномірність їх розвитку. Перші ранньонеолітичні культури на тер. України, (буго-дністровська, сурська, лінійно-стрічкової кераміки). Культури середнього та пізнього неоліту (днепро-донецка та ямково-гребінцевої кераміки). Неоліт Криму.

Розвиток родового строю в неоліті. Формування нових форм світогляду. Неолітичні могильники. Мистецтво неолітичної доби.

 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2.

Тема №6 Енеоліт

Зміни у соціально-економічному та духовному житті людини в епоху Енеоліту. Значення відкриття металургії та його наслідки. Зростання ролі скотарства та землеробства. Створення умов для соціального й майнового розшарування, посилення влади вождів. Поява у мідному віці монументальної кам'яной скульптури обряду курганних поховань, мегалітичних споруд культового призначення.

Формування і розвиток трипільської культури та її локальних варіантів. Особливості матеріальної і духовної культури трипільців. Суспільний лад. Пам'ятники Гумельниця на території України. Культура племен мідного віку Волині, Поділля та Закарпаття (культури лійчастого посуду і кулястих амфор, полгарська та баденська культури).

Матеріальна та духовна культура скотарських племен енеоліту степової зони та Криму (ямна культурно-історична суспільність, середньостогівська та кемі-обинська культури).

Тема №7. Епоха бронзи.

Загальна характеристика епохи бронзи. Роль металургії бронзи у розвитку суспільства. Поява великих металургійних устрів на території України. Поглиблення першого суспільного розподілу праці. Посилення ролі кочового скотарства у степових племен півдня. Розвиток землеробства у племен легко степової зони. Поглиблення майнової первісності. Встановлення патріархальних відносин. Складання етнокультурних утворень.

Археологічні культури лісостепу Правобережної України. Культури шнурової кераміки. Середньо дніпровська культура. Комаровська-тшинецька культура. Племена культури Ноа. Білогрудівська культура.

Племена епохи бронзи півдня та Лівобережжя. Катакомбна культурно-історична суспільність та її локальні варіанти. Племена, багатобаликової кераміки. Зрубна, сабатиновська і белозірська культури. Археологічні пам'ятки мар'янівської та бондарихинської культур. Культура Отамань в Закарпатті. Станівська культура.

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 3.

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 4.

Спеціальність «історія»

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р.
Модуль 1. «Предмет та завдання курсу - Кам'яний вік»
Змістовий модуль 1. «Кам'яний вік»
Тема1. Предмет і завдання археології   - - - - - - -
Тема2.Розвиток археології на Україні.   - - - - - - -
Тема 3. Палеоліт.   - - - - -
Тема 4. Мезоліт - - - - -
Тема 5.Неоліт - - - - -
Разом за змістовим модулем 1 - - - - -
Модуль 2. «Доба міді - бронзи»
Змістовий модуль 2. «Доба міді - бронзи»
Тема 6.Енеоліт   - - - - - -
Тема 7.Доба бронзи   - - - - - -
Разом за змістовим модулем 2 - - - - - -
Модуль 3. «Ранній залізний вік на Україні»
Змістовий модуль 3. «Ранній залізний вік на Україні»
Тема 8.Ранній залізний вік - - - -
Тема 9.Античні держави Північного Причорномор'я   - - - - - -
Разом за змістовим модулем 3 - - - -
Модуль 4. «Середньовічна археологія України»
Змістовий модуль 4. «Середньовічна археологія України»
Тема10.Середньовічна археологія Півдня України.   - - - - - -
Тема 11.Давньославянський період на території України.   - - - - - - - -
Тема 12.Археологія Київської Русі.   - - - - - -
Разом з змістовим модулем 4 - - - - - -
ІНДЗ - - - - - - - - - -
Усього годин - - -
                           

 

Теми семінарських занять

спеціальність «історія»

№ з/п Назва теми Кількість годин
1.   Предмет і завдання курсу   -
2. Розвиток археології на Україні.  
3.   Палеоліт.  
4. Мезоліт
5. Неоліт
6. Енеоліт  
7. Доба бронзи
8.   Ранній залізний вік
9. Античні держави Північного Причорномор'я  
10. Середньовічна археологія Півдня України. .
11. Археологія Київської Русі.  
  Всього

Самостійна робота

спеціальність «історія»

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Мезоліт Євразії.
2. Культура мезоліту.
3. Неоліт Євразії.
4. Культура неоліту.
5. Енеолітичні культури Закарпаття
6. Енеолітичні культури Балкан та Близького Сходу
7. Культури бронзи Закарпаття
8. Культура кулястих амфор.
9. Культури доби бронзи лісової зони України
10. Кизіл-кобінська культура
11. Давній Нікиній
12. Давня Тіра
13. Боспорське царство.
14. Духовна культура античних міст-держав Північного Причорномор’я
15. Етногенез слов’ян
16. Зарубинецька культура.
17. Черняхівська культура
18. Археологічні та писемні джерела про давніх слов’ян.
19. Корчаківська культура
20. Пеньківська культура.
21. Лука-Райковецька культура
22. Роменська культура
23. Пшеворська культура.
24. Духовна культура слов’ян
25. Землеробство та скотарство Русі за археологічними даними
26. Основні ремесла Русі та методи їхнього вивчення в археології.
27. Давньоруське мистецтво.
28. Середньовічний Херсонес
  Разом

 

Індивідуальні завдання

Модуль «Індивідуальна робота» студенти виконують у вигляді Індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ). З дисципліни «Археологія» ІНДЗ виконується у формі написання письмової роботи (реферату) по історичних та історіографічних джерелах курсу. Оцінювання, оформлення та захист ІНДЗ здійснюється на основі затвердженої «Системи оцінювання знань студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького».

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ІНДЗ

1. Олдовайська культура.

2. Ашельська культура.

3. Мустерьська культура.

4. Оріньякська культура.

5. Культура Солютре.

6. Культура Мадлен.

7. Буго-Днестровська культура.

8. Сурська культура.

9. Дніпро-Донецька культура.

10. Середньостогівська культура.

11. Нижньоміхайливська культура.

12. Ямна культура.

13. Катакомбна культура.

14. Зрубна культура.

15. Сабатінівська культура.

16. Білозерська культура.

17. Кизил-кобинська культура.

18. Салтівська культура.

19. Кіммерійська культура.

20. Культура пізніх скіфів.

21. Висоцька культура.

22. Зрубна культура.

23. Чорноліська культура.

24. Давня Ольвія.

25. Давній Пантікапей.

26. Давній Херсонес.

27. Мелітопольський курган.

28. Культура пізніх кочовиків ІХ-ХІІІ ст..

29. Каменське городище.

30. Давній Київ.

 

 

Методи навчання

 

Методами навчальної діяльності є лекції, семінарські, індивідуальні заняття, всі види консультацій, виконання самостійної роботи, включаючи науково-дослідну роботу, доповіді на конференціях, участь в олімпіадах, всі форми і види контролю успішності студентів та інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів, передбачені навчальним планом.

Передбачено консультації студентів викладачами кафедри у аудиторіях кафедри в поза урочний час.

Наукова робота студентів забезпечується участю у наукових гуртках, виступах на наукових конференціях, написанням і публікацією наукових статей.

 

 

Методи контролю

Опитування на семінарських заняттях, тестування, перевірка ІНДЗ, іспит. Опитування на семінарських заняттях - щотижня, ПМК (у формі тестових завдань) після завершення залікових модулів, захист ІНДЗ у вигляді письмової роботи (реферату).

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
ІНДЗ (залік, іспит)
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 Заліковий модуль 4      
Т 1-4 Т 5-6 Т 7-8 Т 9-10
20 (ПК) + 30 (ПМК) =50 20 (ПК) + 30 (ПМК) =50        
    20 (ПК) + 10 (ПМК) =30 20 (ПК) + 10 (ПМК) =30
            100+100/ 2

 

ПК – поточний контроль.

ПМК – письмовий модульний контроль.

 

Критерії оцінювання діяльності студентів на семінарських заняттях згідно «Системи оцінювання знань студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького» (Таблиця 1, 2).

 

 

Критерії системи оцінювання знань студентів МДПУ ім. Б.Хмельницького

- Залік, іспит

- Форма контролю – залік ( І семестр)

 

Модуль 1 – 50 балів (перший періодичний контроль)

30 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому числі тем самостійної підготовки.

20 балів– поточний контроль.

Студентам, які набрали менше 60% балів з кожного виду контролю (ПМК і поточний контроль), надається два тижні після модуля 1 підвищення рейтингу на одну позицію за національною шкалою.

Модуль 2 –50 балів (другий періодичний контроль)

30 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому числі тем самостійної підготовки.

20 балів– поточний контроль.

За сумою набраних балів студент отримує залік на останньому занятті відповідно до затвердженої 100-бальної шкали академічних досягнень.

Якщо студент набрав менше 60% балів за видами робіт першого і другого модулів, то вважається таким, що має академічну заборгованість, і перескладає її в період ліквідації академічної заборгованості.

 

Форма контролю – іспит ( ІІ семестр)

 

 

Модуль 3 – 30 балів

10 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому числі тем самостійної підготовки.

20 балів– поточний контроль.

 

Модуль 4 –30 балів

10 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому числі тем самостійної підготовки.

20 балів– поточний контроль.

 

Екзаменаційний контроль дорівнює 40 балів. Програмою дисципліни передбачено ІНДЗ, тому розрахунок балів такий: ІНЗД (10 балів) та бали (30 балів) по питанням змістових модулів дисицпліни, в тому числі, самостійного вивчення (три теоретичних питання – оцінюються у 15 балів (кожне по 5 балів), і 15 тестових завдань (по 1 балу кожний).

Підсумкова оцінка виставляється за формулою: сума балів 4 модулів + бали, набрані на екзамені, поділені на два.

 

 

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється щляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними 4 модулів. За результатами суми 4 періодичних контролів виставляється підсумкова оцінка (іспит) за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS, за формулой залік (100 балів) + іспит (100 балів) / 2.

 

 

Критерії оцінювання діяльності студентів на семінарських заняттях згідно «Системи оцінювання знань студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького» (Таблиця 1, 2).

 

Методичне забезпечення

1. Робоча програма дисципліни «Археологія»;

2. Конспект лекцій;

3. Мапи.

4. Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Археологія»;

 

Рекомендована література

Базова

1. Авдусин Д.А. Археология СССР. - М., 1977.

2. Археология Украинской ССР. - К., 1985. т. I

3. Археология Украинской ССР. - К., 1985. т. II

4. Археология Украинской ССР. - К., 1986. т. Ш

5. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. - К., 1994

6. История Украинской ССР. - К., 1981.,т. I

7. Мартынов А.И. Археология СССР. - М. 1982.

8. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та старадвня історія
України: Курс лекцій ,- К. 1992.

9. Шовкопляс І.Г. Археологічні дослідження на Україні(1917=1957). - К.,1957.

10. Шовкопляс І.Г. Основи археології. -К.,1971.

 

Допоміжна

1. Басс Джордж. Подводная археология. - М., 2003.

2. Бацалев В., Варакин А. Тайны археологии. - М., 1999.

3. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. - М., 1990.

4. Бунятян Е. П. Методика социальных реконструкций в археологии (на материале скифских могильников IV-III вв. до н. э.). – К., 1985. – 226 с.

5. Варіабельність середнього палеоліту в Україні. – К., 2003. – 244 с.

6. Генинг В. Ф. Древняя керамика. – К., 1992. – 188 с.

7. Генинг В. Ф., Генинг В. В. Очерки философии социоархеологии. – К., 1992. – 252 с.

8. Давня історія України. Т. І. Первісне суспільство. - К.: Наукова думка, 1997.

9. Давня історія України. Т. ІІ. Скіфо-антична доба, 1998.

10.Давня історія України. Т. ІІІ. Слов'яно-руська доба, 2000.

11.Давня історія України: в 2 т. – К., 1994, 1995.

Інформаційні ресурси

45 archaeology@archaeology.kiev.ua Археологічні культури: Східна Європа. На анг., рос. мові.

30.arhaeol@mail.kar.net Архівні ресурси укр. археології та історії на WWW. Проект М.Ю. Відейко - інтернетизація архівних фондів ІА НАНУ. Укр. Мовою

31.amphorae@archaeology.kiev.ua Арх. відкриття Східної Європи. Публікація матеріалів, методика дослідження амфор, класифікація, метрологія, архіометрія. На анг., рос. мові.

32.nomads@archaeology.kiev.ua Старожитності євразійських степів. Хронологія та аналіз, нова інтерпретація. Публікація матеріалів арх. досліджень та наукових статей. Керівник М. Панченко. На анг., рос. мові.

33.archaeology@archaeology.kiev.ua Інформаційний сервер по археології колишнього СРСР. Моніторинг – актуальні події та публікації по археології усіх регіонів Східної Європи та Північної Азії. Каталог російських та зарубіжних арх. Ресурсів. На анг., рос. мові.

34.scythians@archaeology.kiev.ua Скіфи – історія, ідеологія, культура. На рос. мові.

35.sigillography@archaeology.kiev.ua Візантійська та давньоруська сфрагістика, аналіз та історико-культурна інтерпретація. Східноєвропейська арх. знахідки. На анг., рос. мові.

36.kbl@bcs.zaporizhzhe.ua Сторінка запорізьких археологів: дослідження о. Велика Хортиця, гідро археологія Дніпра. На рос. мові.

37.eurasien@dainst.de Повідомлення про проекту дослідження пам‘яток пізньої бронзи – раннього заліза (білогрудівської,чорноліської культур) в Черкаській обл. На нім. мові.

38.http://www.eeu-a.kiev.ua/eng/ Server of East-European Archaeology Сервер Східноєвропейської археології Огляд наукових публікацій археологічної тематики (Україна, Білорусь, Росія), посилання на археологічні сайти.

39.http://www.ic-chernobyl.kiev.ua/~lysenko/antiq.html Introduction to history of Ukrainian land Вступ до історії України Колекція посилань на сайти (переважно в США та Канаді), де висвітлено окремі теми з історії України, в тому числі і археологічні теми

40.http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/classics/olbia/Ukr спільні археологічні дослідження в Ольвії.

41.Сайти, створені в Інституті археології НАН України. Один з них представляє Інститут, його структуру. Домашня сторінка Інституту археології НАН України. - http://www.icfcst.kiev.ua/Archaeol/IANAN.HTM подає відомості про наукову та видавничу діяльність, інший (створений за підтримки фонду "Відродження") - присвячений архівним ресурсам (архівні фонди ІА НАНУ, звіти про археологічні дослідження). Архівні ресурси української археології - матеріали з наукового архіву ІА НАН України.http://www.kar.net/~archaeol/.

42.http://www.chersonesos.org/eng/chora/ Сайт заповідника в Херсонесі.

43.Підводним дослідженням в Херсонесі та біля берегів Криму присвячено спільний сайт http://nautarch.tamu.edu/ підводної експедиції Київського університету ім.Т.Шевченка та відомого своїми підводними експедиціями Інституту підводної археології (Nautical Archaeology) університету Texas A&M University .

44.Сайти, присвячені праісторії степів починаючи з найдавніших часів. Один з із статтею про знахідки кісток зі слідами хірургічних операцій в могильнику біля Дніпровських порогів, який датований доби мезолітом. Стаття називається "Мезолітична хірургія": http://www.archaeology.org/online/news/trepanation.html

45.Про те, як приручали і використовували в давні часи коня в степах, в тому числі - українських - можна дізнатися на сайті М. Леві , яка вивчає цю проблему спільно з українськими колегами http://www.arch.cam.ac.uk/MIAR/projects/horsehusbandry/Pa

46.Скіфська тематика. В основному це популярні нариси типу "Кров, вино та золото" або відгуки на виставки скіфського золота в Канаді та США (Treasures of the Ukraine Steppes exhibition:http://www.musee-pointe-a-calliere.qc.ca/fr/expos/etemp.html (Канада, Монреаль), Scythian Gold, інформація про виставку скіфського золота в США у 1999 - 2000 рр.) http://www.smithsonianmag.si.edu/smithsonian/issues00/mar00/gold.html та інші.

47. В Інтернеті представлені археологічні дослідження різних епох - від палеоліту до часів Київської Русі. Тут можна знайти повідомлення про стоянку в Межирічах під Каневом, де виявлені житла з кісток мамонтів, городища доби пізньої бронзи під Суботовим на Черкащині, могильника вікінгів біля Шестовиці (Шестовиця: http://users.univ.kiev.ua/~arch/vikings.html; Межиріч:http://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/profiles/smason/smmezher.htm; Суботів: http://www.dainst.de/en/pro/subotiv.html. )

48.Сторінки вітчизняних громадських організацій, які займаються підтримкою археологічної діяльності. Однією з перших з'явилася сторінка Кам'янець-Подільської Фундації. Її автор - Андрій Мандзій з Канади: http://www.city.lviv.ua/kamianets/. Мета фундації, яка є неурядовою організацією, підтримувати археологічні розкопки середньовічного міста та допомагати збереженню історико-культурної спадщини. Виставив скромну сторінку (англійською мовою) "Молодіжний історичний клуб" (Київ):

49.Сайт «Археологія Середнього Подніпров’я» створений черкаськими археологами. Він присвячений результатам досліджень пам’яток археології і давньої історії Середнього Подніпров’я. Також є велика електронна бібліотека наукової літератури, що включає монографії і статті з археології, історії, географії, етнографії, міфології, лінгвистики, нумізматики і палеонтології як Середнього Подніпров’я, так і інших регіонів.

50.www.dps-ia.kiev.ua — офіційний сайт Департаменту підводної спадщини Інституту археології НАН України, містить інформацію про підводно-археологічні дослідження в Україні та світі, нові розробки в галузі захисту підводної культурної спадщини, конференції,чисельні фото та відеоматеріали.

51.www.e-anthropology.com – журнал «Stratum plus», де висвітлюються питання археології та культурної антропології; виходить шість раз в рік російською мовою в наступному тематичному порядку: № 1. Палеоліт. Мезоліт; № 2. Енеоліт. Неоліт. Епоха бронзи; № 3. Ранній залізний вік. Античність; № 4. Римський час. Епоха Великого переселення народів; № 5. Середньовіччя; № 6. Нумізматика и епіграфіка. Редакція журналу Stratum plus діє в чотирьох містах: Санкт-Петербург (Росія), Кишинів (Молдова), Одеса (Україна) і Бухарест (Румунія).

 

Форма № Н - 3.04

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

 

Кафедра історії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри (відділення)

 

док. іст. наук., проф. Мовчан О.М.

“______”_______________20___ року

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти